Furt

Hotărâre 195 din 08.12.2015


Dosar nr. 2086/308/2015

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

PENAL

SENTINŢA PENALĂ Nr. 195/2015

Şedinţa publică de la 04 Decembrie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE Vasile Aenoaei

Grefier Gabriela Balind

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public

Procuror:Virginia Marcu

Din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul S.D.V. şi pe parte civilă S.A.G., având ca obiect furtul (art.228 NCP).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul aflat în stare de deţinere asistat de avocat Fintoc Mihail cu delegaţie avocaţială din oficiu, lipsă fiind partea civilă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Apărătorul inculpatului, reprezentanta parchetului, arată că nu au cereri prealabile de formulat.

Instanţa  dă citire actului de sesizare in baza art. 374 C.p.p.

Preşedintele, aduce la cunoştinţă inculpatului faptul că are dreptul să nu dea nici o declaraţie, şi că tot ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa în  acest proces penal, că are posibilitatea să recunoască fapta pentru care a fost trimis în judecată, în modalitatea reţinută în rechizitoriu, să nu solicite probe noi, solicitând ca judecata să se facă pe baza probelor  administrate în cursul  urmăririi penale, situaţie în care beneficiază de reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime, în cazul pedepsei cu închisoare şi cu o pătrime în cazul pedepsei amenzii judiciare.

Inculpatul declară că  doreşte să  beneficieze de procedura simplificată.

Instanţa, pune în discuţie cererea inculpatului de a fi judecat potrivit procedurii recunoaşterii vinovăţiei.

Reprezentanta parchetului este de acord cu admiterea cererii formulate de către inculpat.

Apărătorul inculpatului solicită să se dispune admiterea cererii formulate de către inculpat fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege

Instanţa admite cererea inculpatului de a fi judecat potrivit procedurii recunoaşterii vinovăţiei, considerând îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

Se procedează la ascultarea inculpatului, declaraţia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi cereri de formulat instanţa acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentanta parchetului expune pe scurt starea de fapt. Solicită să se dispună condamnarea inculpatului la o pedeapsă privativă de libertate. Solicită să se ţină cont de faptul că inculpatul a solicitat să beneficieze de procedura recunoaşterii vinovăţiei, să se dispună  reducerea cuantumului pedepsei cu 1/3, obligarea la plata cheltuielilor judiciare, să se constate că prejudiciul a fost recuperat, solicită să se dispună respingerea părţii civile de acordare a despăgubirilor morale in cuantum de 1000 lei întrucât acestea nu se justifică, să se ţină cont că inculpatul este arestat în altă cauză.

Apărătorul inculpatului, avocat Fintoc Mihail, solicită să se constate că inculpatul înţeles să uzeze de procedura recunoaşterii învinuirii, că acesta a recunoscut săvârşirea faptei, întrucât avea de recuperat de la partea civilă o sumă de bani, lucrând la ferma acestuia şi nefiind plătit s-a urcat în autoturismul acestuia şi  l-a sustras, inculpatul a săvârşit două infracţiuni, aceea de furt şi de conducere fără permis, consideră că sunt întrunite elementele constitutive ale celor două infracţiuni, aceste infrac?iuni au fost săvârşite in concurs, solicită să se dispună aplicarea unei pedepse inculpatului, ţinându-se cont de faptul că acesta a uzat de procedura simplificată, reducerea limitelor minime şi maxime cu o treime. Solicită să se dispună respingerea pretenţiilor civile, acestea nu se justifică şi chiar dacă inculpatul a fost de acord să achite după ce va fi liberat din închisoare, acestea nu se justifică, prejudiciul fiind recuperat.

Inculpatul arată că regretă săvârşirea faptei.

INSTANŢA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighi?oara, întocmit la data de 18.09.2015 ?i înregistrat pe rolul acestei instan?e sub nr. 2086/308/2015, la data de 23.09.2015, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului S.D.V.  pentru săvâr?irea infrac?iunilor de furt, prev. de art. 228 al.1 C.pen ?i conducere a unui vehicul fără permis de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 al.1 C.pen., cu aplicarea art. 38 al.1 C.pen.

În expunerea actului de sesizare  a instan?ei s-a re?inut că-n data de 17.06.2014, în jurul orelor 09,00, inculpatul a sustras autoturismul, marca Ford Fiesta, cu nr. de înmatriculare MS 11 PJV, apar?inând persoanei vătămate S.A.G., de la ferma acesteia situată între localităţile Veţca şi Jcodu, autoturism pe care apoi l-a condus, fără a deţine permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule, pe drumul judeţean 134 şi pe drumul naţional 13A, până în localitatea Călimăneşti.

La primul termen de judecată inculpatul a recunoscut faptele imputate, solicitând aplicarea dispozi?iilor procedurii recunoa?terii vinovă?iei, cerere care a fost admisă.

Analizând probele administrate în faza de urmărire penală instan?a constată că starea de fapt re?inută-n rechizitoriu corespunde realită?ii.

În drept, fapta inculpatului care-n data de 17.06.2014, în jurul orelor 0900, a sustras autoturismul marca Ford Fiesta cu nr. de înmatriculare MS-11-PJV, aparţinând persoanei vătămate S.A.G., de la ferma acesteia dintre localităţile Veţca şi Jacodu, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt – prev. de art. 228 alin. 1 C.pen.

În drept, fapta inculpatului, care la aceea?i dată, a condus autoturismul mai sus men?ionat, de la ferma persoanei vătămată S.A.G. dintre localităţile Veţca şi Jacodu, pe drumul judeţean 134 şi pe drumul naţional 13A, până în localitatea Călimăneşti, fără a deţine permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere - prev. de art. 335 alin. 1 C.pen.

La individualizarea pedepselor care se vor aplica inculpatului, instanţa va ţine seama de criteriile generale prev. de art. 74 al. 1 C.pen., mai exact de starea de pericol creată pentru patrimoniul persoanelor şi siguranţa acestora, valoarea medie a prejudiciului, perseverenţa infracţională a inculpatului, conduita sinceră a inculpatului în cursul procesului şi nivelul scăzut de educaţie a acestuia.

Prin prisma acestor elemente, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt şi respectiv, pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea celeilalte infracţiuni.

Având în vedere că inculpatul a comis infracţiunile în condiţiile concursului real de infracţiuni instanţa, în baza art. 38 al. 1 şi art. 39 al. 1 lit. b C.pen., va contopi pedepsele, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, la care se va adăuga o treime din cealaltă pedeapsă.

Instanţa va constata că inculpatul este arestat în altă cauză.

Cu privire la latura civilă a cauzei, instanţa va constata că persoana vătămată S.A.G. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1000 lei, daune morale, reprezentând contravaloarea neplăcerilor create.

Având în vedere faptul că autoturismul sustras de inculpat a fost recuperat de persoana vătămată, care nu a dovedit că ar fi suferit alt prejudiciu, instan?a în baza artr.1357 C.civ. va respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă.

În baza art. 274 al.1 C.pr.pen. va obligă inculpatul la plata sumei de 400 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 274 al.1 C.pr.pen.  onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 520 lei va rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 228 al.1 C.pen.cu aplicarea art. 396 al.10 C.pr.pen. condamnă inculpatul S. D.-V., fiul lui S. D.-V. şi T. Doina, născut la data de 20.09.1995, în municipiul Sighişoara judeţ Mureş, studii 7 clase, domiciliat în comuna , cu antecedente penale, CNP deţinut în Penitenciarul Bistriţa, la 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt.

În baza art. 335 al.1 C.pen., cu aplicarea art. 396 al.10 C.pr.pen. condamnă acelaşi inculpat la 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

În baza art.38 al.1 C.pen.şi art. 39 al.1 lit. b C.pen. inculpatul execută pedeapsa cea mai grea de 9 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 3 luni închisoare, deci în final va executa pedeapsa de 1 an închisoare.

Constată că inculpatul este arestat în altă cauză.

Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă S.A.G..

În baza art. 274 al.1 C.pr.pen.obligă inculpatul la plata sumei de 400 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 274 al.1 C.pr.pen. suma de 520 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, rămâne în sarcina statului.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.12.2015.

Preşedinte,

Vasile Aenoaei

Grefier,

Gabriela Balind