Obligaţia de a face

Hotărâre 1459 din 02.12.2015


Document finalizat

Cod ECLI

Dosar nr. 1186/308/2015

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1459/2015

Şedinţa publică  din  02 Decembrie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE Liliana Misirgic

Grefier Daniela Ciulea

Pe rol pronunţarea cauzei civile privind pe reclamantul J.R.C. şi pe pârâta C.P.S., având ca obiect obligaţie de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică cu ocazia pronunţării, nu se prezintă nimeni.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de  19 noiembrie 2015, susţinerile şi concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 2 decembrie 2015, când s-a pronunţat prezenta sentinţă.

 

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, deliberând, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Sighişoara, aleatoriu, în sistem informatic, la data de 03 iunie 2015, sub nr. de dosar 1186/308/2015, reclamantul J.R.C., în contradictoriu cu pârâta C.P.S., a solicitat să se constate că dreptul de a cere executare silită de către creditoarea C.P.S. împotriva debitorului Jilavu Constantin Radu pentru debitul de 1.144.955,13 lei şi cheltuieli judiciare s-a prescris, să se dispună radierea din CF nr. 1969 Sighişoara, nr. cad. 2346/5 şi 2345/5, a sechestrului asigurator notat pentru aceeaşi sumă de către DNA – Serviciul Teritorial Mureş, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că prin Încheierea nr. 8220 din 26 iunie 2007 s-a notat sechestrul asigurator de până la concurenţa sumei de 1.144.955,13 lei asupra imobilului A+1 şi A+2 înscris în CF 1969 Sighişoara în urma ordonanţei din 21 iunie 2007 dată în dosar 5/P/2007 emisă de DNA Serviciul Teritorial Mureş şi a procesului verbal de aplicare a sechestrului asigurator încheiat la 22.06.2007 de DNA – Serviciul teritorial Mureş, Tg. Mureş, sechestrul asigurator fiind menţinut şi prin Sentinţa penală nr. 87/11 iunie 2009 pronunţată de Judecătoria Sighişoara în Dosar nr. 1159/308/2007, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 259/R/22.03.2012 pronunţată de Curtea de Apel Tg. Mureş în acelaşi dosar.

La data de 8 mai 2012 C.P.S. a solicitat legalizarea şi investirea cu formulă executoriu a SP 87/11 iunie 2009, iar la data de 22 mai 2012 s-a înmânat sentinţa legalizată şi investită reprezentantului Cooperativei Prestarea, de la acea dată aceasta nemaifăcând nici un act de executare silită pentru recuperarea debitului.

S-a mai arătat că, întrucât o hotărâre judecătorească poate fi executată silit numai într-un termen stabilit de lege, în acest caz în termen de 3 ani, potrivit dispoziţiilor art. 705 NCPC, debitorul nu mai poate fi constrâns la plata stabilită prin titlu, prescripţia extinctivă stingând dreptul creditorului de a mai apela la forţa coercitivă a statului, iar în situaţia de faţă nu sunt cauze pentru repunerea în termenul de prescripţie, care a început să curgă de la 22 mai 2012. Prevederi similare se regăsesc şi în art. 6 din Decretul 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, precum şi în art. 405 Vechiul Cod civil.

Reclamantul a mai învederat că admisibilitatea acţiunii în constatare este evidentă, întrucât creditorul nu a formulat o cerere de executare silită şi nu a declanşat executarea silită, astfel încât a intervenit prescripţia dreptului de a cere executarea silită.

În baza art. 195 pct. 5 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014, sechestrul notat într-o cauză penală se radiază în baza ordonanţei emise de procuror sau hotărârii judecătoreşti care dispune ridicarea măsurii asiguratorii.

În drept au fost invocate prevederile art. 35, art. 705, art. 708 alin. 1 pct. 4, art. 708 al. 2 NCPC şi art. 195 pct. 5 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014.

În probaţiune s-au depus, în copie, înscrisuri constând în: SP 87/11 iunie 2009 a Judecătoriei Sighişoara, DP nr. 185/A/16 iunie 2011 a Tribunalului Mureş, Extras din DP nr. 259/R/22 martie 2012 a Curţii de Apel Tg. Mureş, cerere legalizare şi investire cu formulă executorie, împuternicire avocaţială pentru eliberarea sentinţei investite, extras CF 1969 Sighişoara, acte de stare civilă, Încheierea nr. 7/29 mai 2015 a BNP Urian Marilena, Adeverinţă emisă de Camera Notarilor Publici, certificat al RNEL şi de către RNEOS, Certificat de moştenitor nr. 26/2014 emis de BIN Urian Marcel Cosmin, ca şi chitanţă plată taxă judiciară de timbru şi Împuternicire avocaţială în original.

La data de 21 septembrie 2015, de către pârâta C.P.S. s-a depus întâmpinare prin care se solicită admiterea acţiunii reclamantului, cunoscându-se faptul că dreptul de a se solicita recuperarea debitului de 1.44.955,13 lei s-a prescris, fără obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

La cererea instanţei, în cauză s-au remis în probaţiune, de către OCPI Mureş înscrisurile care au stat la baza înscrierii sechestrului asigurator la cererea DNA - Serviciul Teritorial Tg. Mureş în CF 1969 Sighişoara.

În temeiul înscrisurilor de la dosarul cauzei, se constată şi se reţin următoarele de către instanţă:

Conform înscrierilor din CF 1696 Sighişoara, asupra imobilului de sub numărul cadastral A+1 nr. top 2346/5, A+2 nr. top 2345/5, de natură teren intravilan de 72 mp şi teren intravilan în suprafaţă de 338 mp, edificate cu casă de locuit, compusă din: la subsol – bucătărie de vară, cămară, pivniţă, casa scării şi hol; la parter – trei camere, bucătărie, cămară, baie, verandă, WC şi casa scării, cu anexe gospodăreşti – garaj, magazii, două coteţe, latrină şi şopron, situat din punct de vedere administrativ în municipiul Sighişoara, strada Ana Ipătescu, nr. 55, au un drept de coproprietate Jilavu Constantin-Radu în cotă de 1 parte cu titlu de vânzare-cumpărare în baza Legii nr. 112/1995 asupra construcţiilor ca şi asupra terenului cu titlu de drept de cumpărare ca bun propriu şi reclamantul J.R.C. în cotă de 1 parte cu titlu de moştenire.

 De asemenea, asupra aceluiaşi imobil, sub C.8 din Partea a III-a a CF nr. 1969 Sighişoara s-a notat sechestrul asigurator până la concurenţa sumei de 1.144.955,13 lei, conform Ordonanţei din 21.06.2007 emisă în dosarul nr. 5/P/2007 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Tg. Mureş şi procesului verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 22.06.2007 încheiat de către DNA-ST Tg. Mureş, notarea descrisă în cele ce preced fiind efectuată prin Încheierea nr. 8220/26.06.2007 a BCPI Sighişoara(f. 25, 26 din dosar).

Se constată că sechestrul asigurator astfel instituit, s-a menţinut, în baza art. 20 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 163 C. pr. penală, prin SP nr. 87/11.06.2009 pronunţată de către Judecătoria Sighişoara în Dosar 1159/308/2007, menţinută prin DP nr. 185/A/16.06.2011 a Tribunalului Mureş şi DP nr. 259/R/22.03.2012 a Curţii de Apel Tg. Mureş, ca urmare fiind definitivă.

În conformitate cu prevederile art. 248 al. 1 CPC, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond, care fac inutilă în tot sau în parte, administrarea de probe, ori după caz, cercetarea în fond a cauzei.

De către instanţă s-a invocat din oficiu, excepţia lipsei interesului procesual cu privire la promovarea prezentei acţiuni de către reclamant, la termenul de judecată în şedinţa publică din data de 19.11.2015.

Conform certificatului de moştenitor nr. 26/14.05.2014 emis de către BIN Urian Marcel Cosmin cu sediul profesional în municipiul Sighişoara, cu privire la masa succesorală rămasă după defunctul Jilavu Constantin Radu, văduv, decedat la data de 25.06.2013, cu ultimul domiciliul în municipiul Sighişoara, strada Ana Ipătescu, nr. 55, vine în calitate de moştenitor reclamantul din prezenta cauză. J.R.C., în calitate de fiu al defunctului, iar acesta din urmă, fiind succesor al defunctului, justifică calitatea procesuală în ce priveşte promovarea prezentei cauze.

Însă în cauză se constată că nu s-a solicitat de către reclamant ridicarea sechestrului, ci doar radierea notării acestuia din CF, urmare a intervenirii prescripţiei dreptului de a cere executarea silită.

În aceste condiţii se constată că excepţia lipsei interesului procesual este întemeiată, deoarece pârâta C.P.S. nu a manifestat opoziţie la acţiune, ceea ce conduce la concluzia lipsei caracterului contencios al acţiunii, întrucât, reclamantul nesolicitând în prealabil ridicarea sechestrului, în cadrul prezentei acţiuni şi raportat la limitele investirii instanţei cu judecata cauzei, nu se poate verifica dacă condiţiile de înscriere a sechestrului asigurator în CF se menţin sau dacă debitul pentru a cărei garantare s-a instituit sechestrul, a fost achitat.

Radierea notării referitoare la sechestru, din cartea funciară, ar fi constituit o consecinţă a dispoziţiei de ridicare a sechestrului, ori, reclamantul a formulat doar un petit pentru constatarea intervenirii prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, iar nu o cerere în realizare având ca obiect ridicarea sau desfiinţarea acestui sechestru, potirivt prevederilor art. 957 NCPC, instanţa nefiind investită cu judecata unui asemenea petit.

Din aceste considerente, excepţia fiind găsită întemeiată, se va respinge, constatându-se că, cele invocate de către reclamant referitoare la instituţia prescripţiei, atât sub aspectul stării de fapt prezentate, cât şi a temeiului în drept, nu este util să fie analizate, iar dispoziţiile art. 195 alin. 5 din Ordinul ANCP nr. 700/2014, se referă la un petit care nu a fost formulat.

În esenţă, cu observarea dispoziţiilor art. 33, 35 NCPC, acţiunea reclamantului se va respinge.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite  excepţia lipsei  interesului  procesual  al reclamantului, invocată din oficiu.

Respinge acţiunea civilă a reclamantului J.R.C. – CNP – DOMICILIAT ÎN , jud. Mureş, în contradictoriu cu pârâta  C.P.S. – cu sediul în , jud. Mureş,  pentru radiere notare în  CF, ş.a.

Cu  apel  în  30  de  zile  de  la  comunicare.

Pronunţată  azi , 02.12.2015 ,  în  şedinţă  publică.

Preşedinte,

Liliana Misirgic

Grefier,

Daniela Ciulea