Contencios administrativ şi fiscal - anulare act administrativ

Hotărâre 563 din 08.04.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, DE CONTENCIOS

ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA NR. 563

Sedinta publica din 08 aprilie 2015

Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata la nr. xxxx/88/09.12.2014 reclamantii UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  COMUNA MIHAI BRAVU PRIN PRIMAR, PRIMARUL COMUNEI MIHAI BRAVU si CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI BRAVU PRIN PRIMAR în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE - AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - CENTRUL JUDETEAN TULCEA au solicitat anularea deciziei nr.38/PI/20.11.2014 de solutionare a contestatiei formulate de Consiliul Local Mihai Bravu prin primar NSD si înregistrata la APIA / CENTRUL JUDETEAN TULCEA sub nr.38/PI/23.10.2014; anularea procesului verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare încheiat la data de 01.10.2014 privind cererea de plata nr.TL-8298/13.05.2010 depusa de Consiliul Local Mihai Bravu, cod unic de înregistrare la APIA RO 25957434, precum si a deciziei nr.3324756/03.09.2014; suspendarea aplicarii masurilor stabilite prin procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare încheiat la data de 01.10.2014 privind cererea de plata nr. TL-8298/13.05.2010 pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei, în temeiul art.14 si 15  din Legea nr.554/2004, întrucât punerea în executare a acestora ar putea conduce la aplicarea unor solutii contradictorii, precum si crearea unor pagube iminente, având în vedere ca s-ar opera popriri de conturi ale institutiei, blocându-se astfel activitatea.

În motivare se arata ca, în istoricul fermierului pe Campania SAPS 2010 reiese ca s-a depus la APIA - Centrul Judetean Tulcea în data de 13.05.2010 o cerere de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata înregistrata sub nr.TL-8298, pentru suprafata de teren pasune permanenta în suprafata totala de 618,85 ha teren, pe teritoriul administrativ al comunei Mihai Bravu si Nalbant .

În urma modificarilor asupra suprafetei declarate initial pe Campania 2010, fermierul Consiliul Local Mihai Bravu ramâne cu o suprafata pentru care solicita plata, respectiv de 490,06 ha, astfel ca s-a emis decizia de plata nr.2759482/20.04.2011 prin care este platita schema de plata SAPS pentru suprafata determinata de 489,87 ha.

Se arata ca, urmare a controlului tematic efectuat la Centrul Judetean Tulcea în anul 2013, precum si urmare a Notei de control nr.305208/07.07.2014 s-a încheiat procesul verbal de constatare a neregulilor si s-a dispus recuperarea sumelor acordate necuvenit pentru întreaga suprafata de 489,87 ha, pentru care a fost efectuata plata SAPS prin decizia de plata nr.2759482/20.04.2011.

Apreciaza reclamantii ca, atât decizia nr.38/PI/20.11.2014 de solutionare a contestatiei formulate de Consiliul Local Mihai Bravu prin primar si înregistrata la APIA / CENTRUL JUDETEAN TULCEA sub nr.38/PI/23.10.2014, procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare încheiat la data de 01.10.2014 privind cererea de plata nr.TL-8298/13.05.2010 depusa de Consiliul Local Mihai Bravu, cod unic de înregistrare la APIA RO 25957434, precum si decizia nr.3324756/03.09.2014 sunt nule întrucât au fost emise împotriva unei persoane lipsita de capacitate de exercitiu si netemeinice.

Mai arata reclamantii ca, potrivit dispozitiilor art.67 din Legea nr.215/2001 primarul este acela care reprezinta unitatea administrativ teritoriala în raporturile cu tertii, iar prevederile legii speciale ce confera calitatea procesuala unor entitati fara personalitate juridica sunt de stricta interpretare, marginita de un cadru procesual specific acestor reglementari.

Referitor la netemeinicia procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare încheiat la data de 01.10.2014 prin care s-a dispus recuperarea sumelor acordate necuvenit pentru întreaga suprafata de 489,87 ha pentru care a fost efectuata plata SAPS prin decizia de plata nr.2759482/20.04.2011, cât si a deciziei nr.3324756/03.09.2014, arata reclamantii ca sunt aplicabile dispozitiile articolului 80 din regulamentul Consiliului CE nr.1122/2009.

În speta atât procesul verbal, cât si decizia au fost emise dupa trecerea termenului de 12 luni de la efectuarea platii, plata fiind efectuata la data de 20.04.2011, prin Decizia de plata nr.2759482 fiind aplicabile dispozitiile dreptului comunitar, atât procesul verbal, cât si decizia fiind emise dupa trecerea termenului strict prevazut de lege.

Se solicita a se avea în vedere si faptul ca dosarul fermierului pentru campania 2010 a fost aprobat la plata de intimata, desi a constatat faptul ca acest dosar nu este completat conform legislatiei în vigoare, fiind vizat ca bun de plata.

Se mai arata ca, desi s-au facut aparari si în contestatia formulata, pârâta nu a tinut cont de sustinerile formulate si a emis decizia de solutionare a contestatiei formulate de Consiliul Local Mihai Bravu prin primar si înregistrata la APIA/Centrul Judetean Tulcea sub nr.38/PI/23.10.2014.

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar, în copie conforma cu originalul, decizia nr.38/PI/20.11.2014 de solutionare a contestatiei formulate de Consiliul Local Mihai Bravu prin primar si înregistrata la APIA/ Centrul Judetean Tulcea sub nr.38/PI/23.10.2014, contestatia nr.38/PI/23.10.2014, procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare încheiat la data de 01.10.2014 privind cererea de plata nr.TL-8298/13.05.2010.

În drept cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art.1 si 7 din Legea nr.554/2004, Regulamentul Consiliului CE nr.1122/2009.

La data de 09 ianuarie 2015 pârâtul a depus la dosarul cauzei întâmpinare în care a solicitat respingerea cererii si mentinerea ca fiind legale si temeinice atât procesul verbal de constatare nr.14194/02.10.2014, cât si a deciziei nr.38/PI/20.11.2014, motivat de faptul ca, actul administrativ fiscal atacat a fost întocmit conform art.46 din OG nr.92/2003 cu respectarea întocmai a conditiilor si elementelor obligatorii.

La termenul din data de 01 aprilie 2005 instanta a luat act de renuntarea reclamantei la capatul al treilea din actiunea formulata, respectiv la suspendarea aplicarii masurilor stabilite prin procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare încheiat în data de 01.10.2014 privind cererea de plata TL-8298/13.05.2010.

Analizând cauza, în raport cu probele administrate, instanta retine urmatoarele:

Reclamantul Consiliul Local Mihai Bravu, judetul Tulcea, a depus la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Tulcea la data de 13.05.2010 cererea de sprijin nr. TL 8298 pentru accesarea platii directe în cadrul Schemei de plata unica pe suprafata si/sau a platilor nationale directe complementare din sectorul vegetal, pentru suprafata de 618,66 ha pasune.

Cererea de sprijin a fost formulata în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începând cu 2007 si O.M.A.D.R. nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate.

In urma analizarii cererii de acordare a platii unice pe suprafata pârâta, prin Centrul Judetean Tulcea, a emis decizia de plata pentru suma totala de 150.475,95 lei.

Ulterior, o comisie mixta formata din reprezentanti din cadrul D.G.C. - Antifrauda si Inspectii din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, reprezentanti ai pârâtei si alte organe cu atributii de control au efectuat o verificare a legalitatii cererilor depusa de reclamant în anul 2010 în cadrul schemei de sprijin pentru accesarea platii directe si/sau a platilor nationale directe complementare din sectorul vegetal.

Urmare controlului efectuat s-a emis procesul-verbal nr. 14194/02.10.2014 de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare privind cererea de plata depusa de reclamant în cuprinsul caruia s-au consemnat abaterile constatate, si anume:  lipsa H.C.L. al comunei Mihai Bravu la cererea de sprijin financiar, asa cum prevede Ordinul nr. 41/2010 privind formularul de cerere de plata pentru schemele de sprijin pentru anul 2010, precum si Manualul de proceduri privind administrarea cererilor unice de plata pentru anul 2010, versiunea 8.0. si anume: suprafata de pasune pentru care Consiliul Local va depune cerere unica de plata campania 2010 daca pentru aceasta suprafata nu au fost depuse solicitari de arendare, concesionare, închiriere si nu se percepe taxa de pasunat.

S-a mai constatat ca datele din cererea unica nu corespund cu datele din declaratia de eligibilitate, astfel ca suprafata solicitata este de 618,66 ha, iar în declaratie se mentioneaza suprafata de 501,46 ha.

Totodata, s-a constatat ca nu exista dovezi certe de efectuare a lucrarilor de întretinere a pasunii si nici ca reclamantul a desfasurat propria activitate agricola conform art. 5 alin. 7 din O.M.A.D.R. Nr. 246/2008.

Urmare celor constatate de catre comisia mixta de verificare s-a procedat la recalcularea drepturilor ce au fost acordate reclamantului rezultând o suma neeligibila de 150.475,85 lei, sens în care s-a decis ca întreaga suma platita sa fie recuperata.

Reclamantul a formulat plângere împotriva procesului-verbal de constatare nr. 1494/02.10.2014, înregistrata la nr. 38/PI/23.10.2014 la pârâta, iar prin decizia cu nr. 38/PI/20.11.2014 pârâta a respins plângerea reclamantului ca neîntemeiata, mentinându-se ca debit suma de 150.475,95 lei proveniti din bugetul UE - Fondul european de garantare agricola, la care se adauga majorari de întârziere.

Prin actiunea de fata, reclamantul contesta atât decizia nr. 38/PI/20.11.2014 cât si anularea procesului-verbal de constatare a neregulilor încheiat la 01.10.2014, sustinându-se ca aceste acte sunt nule pentru ca sunt emise împotriva unor persoane lipise de capacitate de exercitiu, consiliul local neavând personalitate juridica.

Sustinerea nu este întemeiata întrucât, conform art. 5 alin. 7 din O.M.A.D.R. Nr. 246/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, consiliile locale prin reprezentant legal, pot depune cereri de plata numai pentru pajistile permanente detinute de acestea pentru care nu au fost încheiate contracte de concesiune sau de închiriere ori pe care nu pasuneaza animalele fermierilor, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute de art. 7 din O.U.G. Nr. 125/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007.

La alin. 8 s-a prevazut ca suprafetele pentru care consiliile locale depun cererea de plata si care nu sunt utilizate în scopuri productive trebuie sa fie cuprinse într-un plan tehnic de întretinere si îmbunatatire în scopul respectarii bunelor conditii agricole si de mediu.

Alineatul 9 prevede care sunt documentele justificative pe care trebuie sa le depuna consiliile locale, iar la alin. 11, 12, 13 se regasesc obligatii ale consiliilor locale privind responsabilitatea acestora în privinta cererii formulate si a realitatii datelor înscrise în documente.

Rezulta deci ca reclamantul a formulat cererea de sprijin financiar conform art. 5 din O.M.A.D.R. Nr. 246/2008 si evident ca toate actele sunt emise în contradictoriu cu acesta întrucât temeiul legal invocat mai sus îi confera calitate si implicit capacitate procesuala.

In ce priveste celelalte critici ce tin de netemeinicia actelor contestate instanta nu le va retine ca întemeiate întrucât nu rezulta motive care sa afecteze valabilitatea actelor si care sa conduca la anularea acestora si nici nu s-a facut dovada contrarie a celor consemnate în procesul-verbal de constatarea neregulilor.

Reclamantul nu a facut dovezi nici în instanta cu privire la faptul ca ar desfasura activitati agricole proprii pe suprafata pentru care a solicitat plata, nici nu a prezentat H.C.L. conform Ordinului nr. 41/2010, hotarâre în care trebuie sa fie mentionata suprafata de pasune pentru care consiliul local va depune cerere unica de plata pe suprafata în campania 2010 si nici nu s-a dovedit ca s-au efectuat lucrari de întretinere a pasunii.

Fata de toate aceste considerente, se va respinge actiunea reclamantului ca nefondata.

1