Decizia civila nr.1124

Decizie 1124 din 13.05.2016


R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIA CIVILA NR.1124

Sedinta publica de la data de 02 Decembrie 2015

Asupra apelului civil de fata:

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tulcea sub nr. xxxx/253/2014 din 20.01.2014 reclamanta S.C. SZPC S.R.L, a solicitat obligarea pârâtilor MLNsi NMN la demolarea constructiei edificate nelegal pe terenul detinut de reclamanta cu titlu de concesiune situat în ...., sau permisiunea acordata reclamantei de a proceda la demolarea aceleiasi constructii pe cheltuiala pârâtilor.S-a solicitat obligarea pârâtilor la plata cheltuielilor de judecata.

Reclamanta a aratat caS.C. SZPC S.R.L.este proprietarul constructiei amplasata pe terenul sus-mentionat, constructie cu destinatia statie de alimentare combustibil, în suprafata construita de 487,82 m.p.(din masuratori 482,95 m.p.) nr. cadastral 76-C1, imobil intabulat în Cartea Funciara 30114-C1/N Macin si dobândit prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr.526/23.02.2011 de BNP BDD, vânzator fiind S.C. TLKC.SRL Macin. Respectiva constructie este amplasata pe un teren în suprafata de 2755 m.p. aflata în domeniul privatal orasului Macin si detinut de reclamantaîn temeiul contractului de concesiune nr.2315/27.02.2002, durata concesiunii fiind de 19 ani, cu începere de la 1.07.2001, imobilul având nr. cadastral 76 si este intabulat în Cartea Funciara nr.30114/N Macin.

S-a mai aratat ca adiacent statiei de alimentare combustibil pârâtii au edificat o constructie cu destinatiade spatiu comercial care se afla amplasata partial pe terenul concesionat de societatea reclamanta si are zid comun cu statia de alimentare combustibil. Aceasta constructie a fost ridicata în afara oricarui acord al constructorului/investitorului cu proprietarul statiei de alimentare, concesionarul terenului sau proprietarul acestuia.Primaria Macin a emis certificatul de urbanism nr.69/28.09.2012 lui NMN în scopul construirii unei pensiuni.

Totodata s-a mai aratat ca din acelasi comunicat al Primariei or. Macin rezulta ca la data de 15.03.2012 a fost încheiat procesul-verbal de control privind respectarea disciplinei în urbanism nr. 3238 prin care se constata ca pârâtul MLNexecuta lucrari de constructii fara autorizatie, dispunându-se sistarea imediata alucrarilor, aplicarea unei amenzi contraventionale si intrarea în legalitate prin desfiintarea zidului comun alipit cladirii concesionarului. Astfel, societatea reclamanta sufera un prejudiciu important prin edificarea constructiei pe terenul concesionat, ceea ce se traduce într-o diminuare fara drept a folosintei terenului.

Desi pârâtii au depus întâmpinare, în sedinta publica din 15 aprilie 2014, retinând ca aceasta a fost depusa tardiv, peste împlinirea termenului legal de 25 de zile prevazut de art. 201 alin.1 cod procedura civila, priminstanta a decazut pârâtii din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii în afara celor de ordine publica.

În aceeasi sedinta pârâtii au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, motivat de faptul ca terenul în cauza nu este concesionat de reclamanta asa cum se sustine în cererea de chemare în judecata iar edificarea constructiilor a caror demolare se solicita, a fost realizata de pârâti pe terenul proprietatea lor, situat în or. Macin, conform contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr.3764/29 iulie 2011 de BNP RLR si anexelor. Exceptia a fost unita cu fondul cauzei, în conformitate cu dispozitiile art. 248 cod procedura civila.

Judecatoria Tulcea prin sentinta civila nr.254 din 15 aprilie 2015a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei.

A admis actiunea civila având ca obiectobligatia de a face formulata de reclamanta S.C. SZPCS.R.L.,în contradictoriu cu pârâtii MLNsi NMN si a obligat pârâtii sa demoleze pe cheltuiala proprie constructiile C7, C8 si C9 edificate pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr. 2315/2002, constructii individualizate în raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat de expert CSR, raport ce face parte integranta din prezenta sentinta.

Totodata a obligat pârâtii sa-i plateasca reclamantei cheltuieli de judecata în cuantum de 7760 lei

Analizând întreg probatoriu administrat în cauza prima instanta a retinut caexceptia invocata de pârâti este neîntemeiata iar actiunea reclamantei este fondata în considerarea celor ce urmeaza:

Calitatea procesuala activa presupune existenta unei identitati între persoana reclamantului si cel care ar fi titular al dreptului afirmat. Cu contractul de concesiune nr. 2315/27.02.2002( file 17-28 dosar) intabulat în cartea funciara nr. 30114-C1 reclamanta a facut dovada ca a concesionat terenul în suprafata de 2755 mp situat în ...... conform planului de situatie anexat contractului.

Potrivit raportului de expertiza topografica efectuat în cauza terenul concesionat de reclamanta este amplasat în T 20, CC487 având ca vecinatati: N-domeniul public al orasului Macin, S-teren aflat în posesia pârâtilor, E-drum si V- teren agricol DTN , fiind identificat grafic în planul de amplasament si delimitare a imobilului între punctele 1,2,3,4 (fila 232 dosar).

Conform aceluiasi raport s-a constat ca pe suprafata concesionata au fost edificate urmatoarele constructii si detinatorii acestora:

-C1 -suprafata construita de 180 mp -P+1 detinator SC SZPC SRL;

- C2 - suprafata construita de 86 mp - detinator SC SZPC SRL;

- C3 - suprafata construita de 129 mp - detinator SC SZPC SRL;

- C4 - suprafata construita de 31 mp - detinator SC SZPC SRL;

- C5 - suprafata construita de zid 3 mp - detinator SC SZPC SRL;

- C6 - suprafata construita de zid 12 mp - detinator SC SZPC SRL;

- C7 - suprafata construita de 270 mp - P+M din care pe terenul în cauza se afla partial în suprafata construita de 172 mp - detinator MLN si NMN;

- C8 - suprafata construita de 121 mp -( cladire nefinalizata), din care pe terenul în cauza se afla partial în suprafata construita de 74 mp - detinator MLN si NMN;

- C9 - suprafata construita de zid 22 mp, se afla partial pe terenul în cauza - detinator (fost M).

Potrivit art. 873cod civil apararea în justitie a dreptului de concesiune revine concesionarului iar dispozitiile art. 696 alin.1 se aplica în mod corespunzator.

Potrivit art. 696 alin.1 cod civil actiunea confesorie de superficie poate fi intentata împotriva or carei persoane care împiedica exercitarea dreptului, chiar si a proprietarului terenului.

Asadar, concesionarul poate actiona, în virtutea dreptului de concesiune, printr-o actiune confesorie de concesiune în vederea repararii prejudiciului cauzat de tulburarea provenita din fapta unui tert.

Potrivit art. 1349 alin.1 cod civil orice persoana are îndatorirea sa respecte regulile de conduita pe care legea sau obiceiul locului le impune si sa nu aduca atingere, prin actiunile ori inactiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

În cauza, s-a dovedit faptul ca pârâtii au edificat constructiile C7, C8 si C9 materializate în raportul de expertiza efectuat, fara autorizatie, pe terenul ce face obiectul concesiunii si fara acordul concesionarului, în speta reclamanta, astfel ca respectivele constructii restrâng folosinta proprie a imobilului detinut legal de catre reclamanta, împiedicând astfel exercitarea normala a dreptului de concesiune.

Asadar, fiind îndeplinite conditiile de forma si de fond ale actiunii confesorii de concesiune prin raportare la conditiile raspunderii civile delictuale, prima instanta a respins ca nefondata exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si a admis actiunea cu consecinta obligarii pârâtilor sa demoleze pe cheltuiala proprie constructiile C7, C8 si C9 edificate pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr. 2315/2002, constructii individualizate în raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat de expert CSR, cu obligarea acestora la plata cheltuielile de judecata compuse din contravaloare taxa judiciara de timbru, onorariu expert si onorariu avocat ales conform chitantelor depuse la dosar.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal au formulat apel pârâtii MLN si NMN, solicitând admiterea apelului si schimbarea în totalitate a sentintei atacate, în sensul respingerii cererii de chemare în judecata pe cale de exceptie ca inadmisibila, iar pe fond pentru nelegalitate si netemeinicie.

Astfel, pe cale de exceptie, au aratat apelantii ca, reclamanta nu are calitate procesuala activa pentru a solicita instantei pronuntarea unei hotarâri prin care sa dispuna obligarea pârâtilor de a ridica constructiile edificate pe terenul situat în ....., deoarece terenul nu este concesionat de reclamanta asa cum se sustine în cererea de chemare în judecata si de asemenea nu s-a solicitat printr-o actiune de chemare în judecatarevendicarea terenului. Nu exista niciun proces verbal de punere în posesie asa cum ar fi trebuit sa existe anexa contractului de concesiune invocate de reclamanta în sustinerea cererii privind ridicarea constructiilor pârâtei ca fiind construite fara autorizatie de constructie pe terenul concesionat de reclamanta.

În continuare apelantii au invocat practica judiciaraîn sustinerea exceptiei privind lipsa calitatii procesuale active a reclamantei si ausustinut ca edificarea constructiilor a caror demolare se solicitaa fost realizata de pârâti pe terenul proprietatea lor din orasMacin, conform contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr.3764/29.07.2011 de Biroul Notarial "RLR" si anexelorplan de amplasare în zona si plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 846.

Urmare încheierii contractului de vânzare-cumparare nr.526/23.02.2011 încheiat între TLKC S.R.Lsi S.C.SZPC S.R.L. si Încheierea de intabulare nr.12362/15.03.2011 la pag.2 alin. 3 se specifica "se noteaza îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul prezentei carti funciare, în sensul ca se va rectifica suprafata construita din 487,82 m în 180 mp, sub B/3 din cartea funciara 30114/C19 provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numarul 103 UAT Macin".

Astfel, rezulta indubitabil ca aceasta cladire în suprafata totala de 487,82 nu apartine reclamantei si eronat a fost intabulata prin încheierea 11103/09.03.2011.

Fata de aceasta situatie, cum societatea reclamanta nu este proprietara constructiei în suprafata construita de 487,82 mp asa cum se mentioneaza în cererea de chemare în judecata apelantii au solicitat admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si respingerea actiunii ca inadmisibila.

Pe fondul cauzei apelantii au sustinut ca, în fapt prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr.3764/29.07.2011 întocmit de BNP LSR au achizitionat terenul intravilan în suprafata de 2048,8468 mp situat în ....., tarlaua 20, parcela 491/1 lot 2 cu numar cadastral 846, înscris în cartea funciara nr.30866 a localitatii Macin (provenita din conversia de pe hârtia CF nr.798).

Acest teren provine dintr-o suprafata de teren de 3500 mp care a apartinut numitului NCP conform planului de amplasare si delimitare a corpului de proprietate întocmit de S.C.PGOT la 10.02.2004.

Terenul în suprafata de 1451,1760 mp a fost vândut de aceelasi proprietar NCP catre CNR prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr.680/28.04.2005 de B.N.P.PXD cu constructii edificate în baza autorizatiei de construire din 2005 eliberata de Primaria Macin si a procesului verbal de receptie a lucrarilor nr. 3/14.06.2005.

Rezultaca terenurile dezmembrate din suprafata de 3500 mp au intrat în circuitul civil iar amplasamentul a fost identificat si delimitat si de UAT Macin .

La data de 28 09 2011 urmare cererii formulate de NMN pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru constructia unei pensiuni pe terenul cumparat conform contractului de vânzare-cumparare nr.3764/29.07.2011 se elibereaza certificatul de urbanism nr. 69/11173 prin care, în conformitate cu dispozitiile Legii nr.50/1991 si în temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 53/1997, faza PUG aprobata cu H.G. nr. 50/29.11.2002, se certifica amplasamentul terenului pe care se solicita a se construi pensiunea si se elibereaza certificatul cu obligatia de a fi îndeplinite toate celelalte obligatii necesare eliberarii autorizatiei de constructie a pensiunii.

Dat fiind faptul ca între proprietatea pârâtilor si terenul concesionat în suprafata de 2755 mp conform contractului de concesiune nu exista o delimitare cunoscuta între parti s-a generat un conflict.

Pentru a se stabili limitele proprietatii s-a angajat un expert cadastrist,SMD, care efectuând masuratorile, a concluzionat printr-o expertiza topo ca terenul pe care pârâtii l-au cumparat conform contractului de vânzare-cumparare nr.3764/29.07.2011 este ocupat de " Statia de alimentare combustibil " apartinâd societatii SZPC S.R.L. în suprafata de aproximativ 800 mp.

Prin actiunea civila înregistrata la Judecatoria Macin, s-a solicitat revendicarea dreptului de proprietate asupra aproximativ 800 mp teren folosit de pârâta societatea SZPC S.R.L. Macin si evacuarea cladirilor,având în vedere înscrisurile depuse la dosar, respectivexpertiza extrajudiciara întocmita de expertul SMD si memoriu întocmit de acesta privind concluziile verificarilor si masuratorilor în teren.

Instanta de fond în urma analizarii înscrisurilor depuse atât de catre reclamant cât si de pârâti precum si în urma efectuariiexpertizei judiciare a constatat ca actiunea formulata este netemeinica si nelegala sens în care a respins-o ca nefondata, astfel ca situatia în teren a ramas nerezolvata.

S-a mai aratat ca, singura proba retinuta de catre instanta de fond respectiv expertiza judiciara efectuata de expertul DNS nu reflecta realitatea din teren, deoarece toate actele care au stat la baza dezmembrarii terenului în suprafata de 3500 mp în alte doua terenuri, din care terenul în suprafata de 1452 mp a intrat în circuitul civil conform contractului de vânzare-cumparare nr.1680/28.04.2005 întocmit de B.N.P. PXD cu constructii edificate în baza autorizatiei de construire din 2005, eliberata de Primaria Macin si a procesului-verbal de receptie a lucrarilor nr.3/14.06.2005, iar celalalt teren conform contractului de vânzare-cumparare nr.3764/ 29.07.2011 întocmit de B.N.P. LSR, ambele au fost întocmite tot de DNS ca si angajat la S.C. PGOT S.R.L., astfel ca nu se justifica schimbarea amplasamentului conform expertizei judiciare depusa la dosar de reclamanta.

Având în vedere ca terenul cumparat de pârâti este terenul pe care s-au edificat constructiile conform certificatului de urbanism nr.69/28.09.2011, constructiile nu au fostedificate pe terenul concesionat de catre S.C. SZPC S.R.L. asa cum se mentioneaza în cererea de chemare în judecata apelantii au solicitat respingerea actiunii ca netemeinica si nelegala.

În drept s-au invocat dispozitiile art.473 si urm. din NCPC.

În termen procedural intimata S.C. SZPC S.R.L. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat cu obligarea apelantilor reclamanti la plata cheltuielilor de judecata, aratând în esenta ca hotarârea atacata este legala si temeinica.

Analizând cauza în raport de criticile sustinute înapel, precum si sentinta civila atacata, tribunalul constata ca apelul este nefondat potrivit celor ce succed.

Initial, potrivit contractului de concesiune nr.2315 din 27 februarie 2002 S.C. SZPC S.R.L. a concesionat de la Primaria Or. Macin terenul în suprafata de 2755 mp situat în ...... Terenul a fost predat în vederea exploatarii obiectivului Statie Alimentare Combustibil durata concesiunii fiind de 19 ani, cu începere de la 01 iulie 2001 si cu drept de prelungire prin acordul partilor.

Conform raportului de expertiza tehnica judiciara întocmit în prima instanta de expert CSR, pe suprafata de 2755 mp teren ce face obiectul contractului de concesiune nr.2315/2002 au fost identificate urmatoarele constructii si detinatorii acestora:C1-suprafata construita de 180 mp-P+1 detinator S.C. SZPC S.R.L.;C2- suprafata construita de 86 mp-detinator SC SZPC SRL;C3-suprafata construita de 129 mp-detinator S.C. SZPC S.R.L.;C4-suprafata construita de 31 mp-detinator S.C. SZPC S.R.L.;C5-suprafata construita de zid 3 mp-detinator S.C. SZPC S.R.L.;C6-suprafata construita de zid 12 mp-detinator S.C. SZPC S.R.L.;C7- suprafata construita de 270 mp-P+M din care pe terenul în cauza se afla partial în suprafata construita de 172 mp-detinator MLN si NMN;C8- suprafata construita de 121 mp-cladire nefinalizata-din care pe terenul în cauza se afla partial în suprafata construita de 74 mp-detinator MLN si NMN;C9-suprafata construita de zid 22 mp, se afla partial pe terenul în cauza- detinator (fost M).

În ceea ce priveste primul motiv de apel conform caruia intimata nu ar avea calitate procesuala activa, acesta nu este întemeiat.

Conform art.873 din Noul Cod Civil apararea în justitie a dreptului de concesiune revine concesionarului. Dispozitiile art.696 alin. 1 se aplica în mod corespunzator.

Iar potrivit art.696 din acelasi Cod Civil actiunea confesorie de superficie poate fi intentata împotriva oricarei persoane care împiedica exercitarea dreptului, chiar si a proprietarului terenului. Dreptul la actiune este imprescriptibil.

Or, din interpretarea coroborata a dispozitiilor legale mai sus amintite rezulta ca, în speta, concesionarul poate actiona împotriva tulburarilor cum este cea de fata, având calitate procesuala activa.

Revenind la fondul cauzei, nu poate fi primita sustinerea apelantilor, potrivit careia, în esenta, constructiile edificate de ei nu s-ar afla pe terenul concesionat de intimata, din probatoriul administrat în cauza rezultând o alta situatie de fapt.

Expertul tehnic desemnat de prima instanta a individualizat terenul concesionat si cladirile edificate pe acesta, aratând neechivoc situatia existenta la fata locului.

În aceste coordonate se observa ca prima instanta a evaluat în mod corect întregul material probator si plecând de la premise exacte a ajuns la o solutie corecta.

Fata de toate aceste considerente si în temeiul dispozitiilor art. 480 alin. 1 din Noul Cod de Procedura Civila, instanta urmeaza a respinge apelul ca nefondat si a pastra hotarârea atacata calegala si temeinica.

În temeiul dispozitiilor art. 451 alin.1 din N.C.P.C.urmeaza a obliga apelantii sa plateasca intimatei suma de 8680 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

1