Contencios administrativ. Recurs. Dispozitie de anulare a permisului de port si folosire arma cu munitii letale si neletale

Decizie 2973 din 30.10.2015


CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Recurs. Dispozitie de anulare a permisului de port si folosire arma cu munitii letale si neletale

- art. 25 alin. 1 din Legea nr. 259/2004

- art. 45 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 259/2004

Recurentul-reclamant a detinut o autorizatie de port si folosire arme si munitii letale si neletale, eliberata la data de 20.08.2009. Aceasta autorizatie i s-a anulat de catre intimata-pârâta prin Adresa nr. xxxxx/06.10.2014 deoarece recurentul nu s-a prezentat pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma, la îndeplinirea termenului prevazut la art. 25 alin. 1 din Legea nr. 259/2004, valabilitatea permisului expirând la 20.08.2014.

Conform prevederilor art. 25 alin. 1 din Legea nr. 259/2004 permisul de arma are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculeaza de la data eliberarii sau, dupa caz, de la data ultimei prelungiri. În vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma, titularul acestuia este obligat sa se prezinte înainte de împlinirea termenului de 5 ani la structura de politie competenta în a carei raza de competenta teritoriala îti are domiciliul sau resedinta cu armele descrise în permis, precum si cu documentele prevazute de normele metodologice de aplicare a legii (art. 25 alin. 2 din Legea nr. 295/2004),

Sanctiunea nerespectarii dispozitiilor legale privitoare la modalitatea în care se realizeaza prelungirea valabilitatii permisului de arma este stabilita de legiuitor la art. 45 alin. 1 lit. b) din lege, în sensul anularii dreptului de port si folosire a armelor leale.

Din analiza si interpretarea prevederilor art. 25 si 45 din Legea nr. 295/2004 care reglementeaza conditiile în care se poate obtine prelungirea valabilitatii permisului de arma si sanctiunea ce intervine în cazul nerespectarii conditiilor expres prevazute de lege, rezulta ca obligatia de a solicita prelungirea valabilitatii permisului trebuie îndeplinita pâna la expirarea datei de valabilitate a permisului deoarece în caz de nerespectare a acestei obligatii sanctiunea prevazuta este însasi anularea autorizatiei detinute.

În speta, recurentul reclamant a invocat si dovedit prin înscrisurile depuse la dosar ca a fost împiedicat de o serie de împrejurari legate de modul de desfasurare a activitatii sale, sa îsi îndeplineasca obligatia de a solicita prelungirea valabilitatii permisului de arma pâna la data expirarii valabilitatii permisului.

Însa, aceste aspecte, chiar de natura obiectiva nu pot constitui motive de nelegalitate ale actului administrativ atacat si nu pot duce la acordarea posibilitatii acestuia de a obtine prelungirea valabilitatii autorizatiei peste conditiile prevazute de lege câta vreme legiuitorul nu a prevazut un termen expres procedural înlauntrul caruia acesta putea sa efectueze demersurile, ci doar posibilitatea ca oricând înlauntrul termenului de valabilitate sa solicite prelungirea valabilitatii. Aceasta cu atât mai mult cu cât sanctiunea prevazuta de lege este anularea autorizatiei obtinute, în caz de nerespectare a conditiilor în care se poate obtine prelungirea valabilitatii si nu o alta sanctiune procedurala, care ar îndreptati partea sa înlature decaderea intervenita ca urmare a nerespectarii termenului prin institutia repunerii în termen.

Pe de alta parte, este culpa recurentului reclamant ca nu si-a luat masuri de prevedere si de diligenta în vederea respectarii conditiilor prevazute de lege pentru prelungirea valabilitatii permisului de port arma daca conditiile în care desfasurarea activitatii acestuia presupunea întreprinderea unor calatorii a caror finalitate nu era clar stabilita.

De asemenea, chiar daca recurentul a asteptat, potrivit uzantei reînnoirii autorizatiilor urmate de titularii permisului pâna în ultima saptamâna de valabilitate a permisului, sa înceapa demersurile pentru obtinerea documentelor necesare reînnoirii valabilitatii permisului, acesta nu s-a adresat cu vreo cerere scrisa însotita de toate documentele prevazute de lege organelor competente pentru verificarea îndeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru reînnoirea permisului imediat ulterior încetarii împrejurarilor invocate si nici ulterior pâna la momentul anularii autorizatiei, ce a intervenit la câteva luni dupa expirarea termenului, sens în care acesta sa faca dovada în fata instantei printr-o cerere depusa la organele competente.

Decizia nr. 2973/ 30. 10. 2015 a Curtii de Apel Oradea - Sectia a II - a civila, de contencios administrativ si fiscal

Dosar nr. 593/83/CA/2015 - R

Prin Sentinta nr. 495 din 30.06.2015 pronuntata în dosar nr. 593/83/2015, Tribunalul S. M. a respins actiunea în contencios administrativ înaintata de reclamantul  P. C. împotriva pârâtului Inspectoratul de Politie al Judetului S. M. – Serviciul Arme Explozivi Substante Periculoase, pentru anulare dispozitie de anulare a permisului de port si folosire arma cu munitii letale si neletale si obligare pârât la prelungirea si reînnoirea permisului de arma.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs recurentul-reclamant P. C., solicitând admiterea recursului, cu consecinta modificarii în tot a sentintei recurate, în sensul admiterii actiunii în contencios administrativ, astfel cum a fost formulata, pentru urmatoarele motive:

Se arata ca s-a solicitat instantei de fond ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna anularea adresei nr. xxxxx din 06.10.2014 emisa de intimata, prin care s-a adus la cunostinta dispozitia de anulare a permisului de port si folosire arma cu munitii letale si neletale; de asemenea, sa oblige intimata la prelungirea si reînnoirea permisului de arma.

La data de 16.10.2014 personal s-a înmânat adresa fiind solicitata prezenta la Serviciul Arme Exploziv Substante Periculoase, unde s-a adus la cunostinta întocmirea la 06.10.2014 sub nr. xxxxx a dispozitiei de anulare a autorizatiei de port si folosire arme si munitii letale si neletale în conformitate cu prevederile art. 45 alin 1 lit. d) din Legea nr. 295/2004 actualizata, dat fiind faptul ca pâna la împlinirea termenului prev. la art. 25 din Legea 295/2004, respectiv 5 ani nu s-ar fi prezentat pentru prelungirea valabilitatii.

Potrivit art. 45 alin 2 din actul normativ sus aratat, permisul de arma se retrage de organul de politie care a dispus masura, lucru ce s-a si întâmplat, armele si munitia predându-se anterior la un armurier.

Se mentioneaza ca, împotriva acestei dispozitii, în termen legal s-a procedat potrivit Legii contenciosului administrativ la îndeplinirea formalitatilor prealabile, venind în acest sens cu o solicitare de retractare a dispozitiei de anulare întreprinse prin adresa nr. xxxxx din 06.10.2014, atasând în probatiune dovada faptului ca nu s-a putut solicita reînnoirea permisului de arma, precum si vizita medicala necesara, fiind plecat în ultima saptamâna din perioada de valabilitate a permisului de 5 ani, în strainatate în vederea încheierii unui contract comercial, initial anticipând ca reîntoarcerea va fi într-un termen rezonabil care sa permite parcurgerea procedurii de prelungire a valabilitatii cu toate mijlocele ei, însa scopul vizitei, respectiv de a încheia acest contract comercial s-a prelungit, reîntoarcerea sa petrecându-se dupa încheierea perioadei de valabilitate a permisului de port arma.

Se arata ca s-a atasat în probatiune atât un înscris în limba slovaca, cât si în traducere legalizata, efectuata de un interpret autorizat, din care rezulta ca în saptamâna 15-21.08.2014 recurentul nu s-a aflat pe teritoriul tarii, fiind în Slovacia în vederea stabilirii de noi relatii comerciale ale societatii pe care o administreaza, cât si într-un final semnarea contractelor.

Se arata ca prin raspunsul elaborat de catre intimata la aceasta solicitare de retractare a masurii anularii, s-a comunicat ca masura luata este justa si legala si chiar daca în ultima saptamâna din perioada de valabilitate de 5 ani a permisului, s-a facut dovada imposibilitatii prezentarii în vederea prelungirii permisului, recurentul putea sa se prezinte oricând pentru prelungire si nu doar în imediata apropiere a expirarii valabilitatii lui.

Actul normativ actualizat, în vigoare, într-adevar nu stabileste o perioada exacta în care sa te prezinti în vederea prelungirii, însa de regula vizitele de afaceri se concretizeaza cu încheierea sau nu, a unor rapoarte comerciale într-o zi cel mult doua.

Raportat la aceasta uzanta, s-a apreciat ca plecând în 15 august 2014, în cel mult 2 - 3 zile se va avea timp suficient pentru a purcede la îndeplinirea formalitatilor în vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma. Ceea ce s-a anticipat nu s-a întâmplat, în consecinta, imediat dupa reîntoarcere recurentul s-a prezentat la acest serviciu, însa i s-a adus la cunostinta ca perioada de valabilitate a expirat si ca în cel mai scurt timp urmeaza sa i se comunice dispozitia de anulare, desi s-a învederat verbal, ulterior în scris imposibilitatea de prezentare, în vederea demararii procedurii ca urmare a lipsei sale din tara.

În consecinta, se precizeaza ca s-a solicitat sa se aiba în vedere ca intentia nu a fost una directa în a nu solicita prelungirea permisului. Se considera ca si serviciul din cadrul intimatei putea sa revina asupra acestei masuri, raportat la înscrisurile justificative.

Prin sentinta civila nr. 495/2015/CA pronuntata în 30.06.2015 în dosarul mai sus aratat, instanta de fond a apreciat ca desi prin înscrisurile în probatiune depuse s-a dovedit ca în perioada 15.0S.2014 - 21.08.2014 fiind plecat, recurentul a fost în imposibilitate de a reînnoi permisul de port arma, a constatat totusi, în primul rând faptul ca recurentul, nu s-a prezentat imediat dupa revenirea în tara la pârât pentru prelungirea valabilitatii permisului, aspect ce nu e în conformitate cu adevarul întrucât, cu actele întreprinse, respectiv fisa, vizita medicala etc., acesta s-a prezentat în ziua imediat urmatoare revenirii în tara însa, pârâtul i-a adus la cunostinta masura anularii, urmând sa-mi fie comunicata postal la domiciliu.

Pe de alta parte, se mentioneaza ca s-a retinut ca valabilitatea permisului poate fi oricând prelungita înauntrul termenului de 5 ani, desi e de notorietate ca aceste prelungiri ale valabilitatii se opereaza în imediata apropiere a expirarii termenului.

În drept, se invoca disp. art. 483 si urmatoarele Cod de procedura civila.

Intimatul-pârât M.A.I. - Serviciul Arme Explozivi Substante Periculoase din Cadrul I.P.J. S. M. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului si mentinerea hotarârii primei instante ca legala si temeinica pentru urmatoarele motive:

Se arata ca recurentul-reclamant nu si-a îndeplinit obligatia de a se prezenta în interiorul termenului de 5 ani pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma.

Astfel, se mentioneaza ca nu au fost întrunite toate conditiile prevazute de art. 27 din Hotarârea nr. 130 din 24 februarie 2005, motiv pentru care reclamantului nu i s-a prelungit autorizatia pentru port arma.

Curtea de apel analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate, a retinut ca este nefondat urmând ca în baza prevederilor art. 496 Cod de procedura civila sa dispuna respingerea lui ca atare pentru urmatoarele considerente:

Recurentul-reclamant a detinut o autorizatie de port si folosire arme si munitii letale si neletale, eliberata la data de 20.08.2009. Aceasta autorizatie i s-a anulat de catre intimata-pârâta prin Adresa nr. xxxxx/06.10.2014 deoarece recurentul nu s-a prezentat pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma, la îndeplinirea termenului prevazut la art. 25 alin. 1 din Legea nr. 259/2004, valabilitatea permisului expirând la 20.08.2014.

Conform prevederilor art. 25 alin. 1 din Legea nr. 259/2004 permisul de arma are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculeaza de la data eliberarii sau, dupa caz, de la data ultimei prelungiri. În vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma, titularul acestuia este obligat sa se prezinte înainte de împlinirea termenului de 5 ani la structura de politie competenta în a carei raza de competenta teritoriala îti are domiciliul sau resedinta cu armele descrise în permis, precum si cu documentele prevazute de normele metodologice de aplicare a legii (art. 25 alin. 2 din Legea nr. 295/2004),

Sanctiunea nerespectarii dispozitiilor legale privitoare la modalitatea în care se realizeaza prelungirea valabilitatii permisului de arma este stabilita de legiuitor la art. 45 alin. 1 lit. b) din lege, în sensul anularii dreptului de port si folosire a armelor leale.

Din analiza si interpretarea prevederilor art. 25 si 45 din Legea nr. 295/2004 care reglementeaza conditiile în care se poate obtine prelungirea valabilitatii permisului de arma si sanctiunea ce intervine în cazul nerespectarii conditiilor expres prevazute de lege, rezulta ca obligatia de a solicita prelungirea valabilitatii permisului trebuie îndeplinita pâna la expirarea datei de valabilitate a permisului deoarece în caz de nerespectare a acestei obligatii sanctiunea prevazuta este însasi anularea autorizatiei detinute.

În speta, recurentul reclamant a invocat si dovedit prin înscrisurile depuse la dosar ca a fost împiedicat de o serie de împrejurari legate de modul de desfasurare a activitatii sale, sa îsi îndeplineasca obligatia de a solicita prelungirea valabilitatii permisului de arma pâna la data expirarii valabilitatii permisului.

Însa, aceste aspecte, chiar de natura obiectiva nu pot constitui motive de nelegalitate ale actului administrativ atacat si nu pot duce la acordarea posibilitatii acestuia de a obtine prelungirea valabilitatii autorizatiei peste conditiile prevazute de lege câta vreme legiuitorul nu a prevazut un termen expres procedural înlauntrul caruia acesta putea sa efectueze demersurile, ci doar posibilitatea ca oricând înlauntrul termenului de valabilitate sa solicite prelungirea valabilitatii. Aceasta cu atât mai mult cu cât sanctiunea prevazuta de lege este anularea autorizatiei obtinute, în caz de nerespectare a conditiilor în care se poate obtine prelungirea valabilitatii si nu o alta sanctiune procedurala, care ar îndreptati partea sa înlature decaderea intervenita ca urmare a nerespectarii termenului prin institutia repunerii în termen.

Pe de alta parte, este culpa recurentului reclamant ca nu si-a luat masuri de prevedere si de diligenta în vederea respectarii conditiilor prevazute de lege pentru prelungirea valabilitatii permisului de port arma daca conditiile în care desfasurarea activitatii acestuia presupunea întreprinderea unor calatorii a caror finalitate nu era clar stabilita.

De asemenea, chiar daca recurentul a asteptat, potrivit uzantei reînnoirii autorizatiilor urmate de titularii permisului pâna în ultima saptamâna de valabilitate a permisului, sa înceapa demersurile pentru obtinerea documentelor necesare reînnoirii valabilitatii permisului, acesta nu s-a adresat cu vreo cerere scrisa însotita de toate documentele prevazute de lege organelor competente pentru verificarea îndeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru reînnoirea permisului imediat ulterior încetarii împrejurarilor invocate si nici ulterior pâna la momentul anularii autorizatiei, ce a intervenit la câteva luni dupa expirarea termenului, sens în care acesta sa faca dovada în fata instantei printr-o cerere depusa la organele competente.

Concluzionând, Curtea a retinut ca motivele de recurs invocate de recurent nu pot fi primite ca fondate, în mod judicios dispunând prima instanta respingerea actiunii reclamantului.

Pentru considerentele mai sus expuse, Curtea a dispus respingerea ca nefondat a recursului declarat în cauza si mentinerea în tot a sentintei atacate ca legala si temeinica.

Instanta nu a acorda cheltuieli de judecata în recurs deoarece partile nu au solicitat acordarea lor.