Acordare persoanlitate juridica.neîndeplinirea condiţiilor de înregistrare.asociaţie religioasa

Hotărâre 783 din 07.10.2016


Cod ECLI ECLI:RO:JDMED:2016:003.000783

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MEDGIDIA

Medgidia, str.Independenţei nr.14, judeţul Constanţa;

 cod poştal – 905600

Înregistrată în evidenţa A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 3068

Dosar nr. 2680/256/2016

ÎNCHEIERE NR. 783

Şedinţa din Camera de Consiliu din 19 aprilie 2016

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE -  S.A.I. 

GREFIER – V.I.

  S-a luat în examinare cauza civilă având ca obiect – acordare personalitate juridică, formulată de petenta A.V., reprezentată de C.L..

La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu, instanţa constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

Cererea este legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 100 lei achitată cu chitanţa seria MDC2 nr.10948 din 11.04.2016, eliberată de Primăria municipiului Medgidia – Serviciul Impozite şi Taxe Locale.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier prin care se evidenţiază părţile, obiectul pricinii, stadiul procesual şi modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare.

  Instanţa constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare.

I N S T A N Ţ A,

 Deliberând asupra cererii de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Medgidia sub nr. 2680/256/2016 din 19.04.2016, numita C.L., în calitate de persoană împuternicită, a solicitat înregistrarea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor a A.V..

Cererea nu este motivată în drept.

În susţinerea cererii formulate, s-au depus la dosar înscrisuri.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 19.04.2016 s-a solicitat înscrierea A.V. în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Medgidia.

În susţinerea cererii formulate, s-au depus la dosar înscrisuri, respectiv:

-dovada disponibilităţii denumirii nr.150352 din 15.01.2016, eliberată de Ministerul Justiţiei, valabilă până la 15.07.2016;

-dovada sediului ales în vederea desfăşurării activităţilor propuse, respectiv - contract de comodat  nr.233/09.02.2016 autentificat sub nr.233/19.02.2016 la Biroul Notarial Individual  Maria Gabura;

- statutul asociaţiei, autentificat sub nr.232/19.02.2016 la BNI M.G.;

-act constitutiv al asociaţiei, autentificat sub nr.233/19.02.2016 la BNI M.G.;

-dovada patrimoniului în cuantum de 2.400 lei;

-copiile actelor de identitate ale membrilor fondatori şi certificatele de cazier fiscal eliberate pentru aceştia (filele 17-28).

 Potrivit dispoziţiilor art. 1 alin.1 din O.G. nr. 26/2000, „Persoanele fizice şi persoanele juridice ce urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe”, iar potrivit art. 6 alin. 1 din O.G. nr. 26/2000, „În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei.”

Analizând înscrisurile depuse în susţinerea cererii, instanţa constată că scopul asociaţiei, aşa cum este prevăzut al art. 5 din statutul asociaţiei, autentificat sub nr.232/19.02.2016 la BNI M.G., este „instruirea şi îndrumarea tinerilor pentru a deveni lideri ce trăiesc şi promovează valorile creştine în societate.”

  Scopul asocierii este realizarea unor activităţi:

  – de interes general;

  – al unor colectivităţi;

  – în interes nepatrimonial.

 De asemenea, scopul asocierii trebuie să fie determinat şi legitim.

 Scopul asociaţiei trebuie să fie explicit, determinat, concret şi să se susţină pe voinţa de asociere a celor ce constituie asociaţia, acesta fiind cel care dă raţiune existenţei persoanei juridice. Scopul asociaţiei nu înseamnă egalitate între acesta şi mijloacele de realizare. Astfel, obiectul de activitate şi mijloacele de realizare sunt subordonate scopului.

Conform art. 2 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,, republicată:

 „(1) Libertatea religioasă cuprinde dreptul oricărei persoane de a avea sau de a adopta o religie, de a şi-o manifesta în mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin practicile şi ritualurile specifice cultului, inclusiv prin educaţie religioasă, precum şi libertatea de a-şi păstra sau schimba credinţa religioasă.

 (2)Libertatea de a-şi manifesta credinţa religioasă nu poate face obiectul altor restrângeri decât al celor care sunt prevăzute de lege şi constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea publică, protecţia ordinii, a sănătăţii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.”

 Prin raportare la dispoziţia legală citată, se constată că scopul asociaţiei A.V. este exclusiv unul religios, în sfera educaţiei religioase, fapt care rezultă şi din activităţile propuse spre realizare de către asociaţi, în îndeplinirea scopului propus.

Conform art. 40 alin.2 din Legea nr. 486/2006, republicată, asociaţia religioasă dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor religioase, care se instituie la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, iar pentru dobândirea personalităţii juridice de o asociaţie religioasă este necesară îndeplinirea condiţiilor prev. de art. 40 alin.1 şi art. 41 din Legea nr. 486/2006, republicată.

 Întrucât în cauză petenta nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor prev. de art. 40 alin.1 şi art. 41 din Legea nr. 486/2006, republicată, instanţa apreciază că cererea este nefondată şi va fi respinsă ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

 Respinge - ca nefondată  - cererea de acordare personalitate juridică, formulată de petenta A.V., reprezentată de C.L..

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare.

Cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Judecătoria Medgidia.

 Pronunţată în şedinţă publică azi, 19 aprilie 2016.

Preşedinte,Grefier,

S.A.I. V.I.