: Contract de împrumut contractat în timpul căsătoriei. Obligaţie comună de restituire

Sentinţă civilă 472 din 06.11.2014


Prin cererea adresată Judecătoriei Orşova şi înregistrata sub nr. X  la data de 18.07.2014 contestatorul O.A. a formulat contestaţie la executare prin care a solicitat anularea formelor de executare întocmita de BEJ Ş.S. în mâna creditorului R.B. S.A., pentru suma de 135.447,04 lei, cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că la data de 18 septembrie 2008 a încheiat cu creditoarea R.B., contractul de credit nr. RF47646037557 din data de 18.09.2008 în baza căruia a obţinut un credit de 18025.00 Euro rambursabil până la data de 18.09.2018.

Mai arată că a achitat din acest credit iniţial rata convenită şi ulterior o sumă mai mică până în luna decembrie 2013, dată de la care datorita unor situaţii independente de voinţa sa, nu a mai putut efectua plăţile.

Precizează că la data de 9 iulie 2014 i s-a comunicat somaţia din dosarul de executare nr. X/E/2013 prin care este somat sa plătească suma de 135.447,07 lei, plus cheltuielile de executare de 7.179,66 lei.

Consideră executarea silită cerută de creditoare şi felul în care este promovată  acţiunea ca nelegală întrucât  a fost făcută cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Mai precizează că executarea silită este prescrisă. Face aceasta afirmaţie deoarece există forme de executare din luna iulie 2013. Din luna iulie 2013 pana in 9 iulie 2014 nu s-a mai făcut nici un act de executare si apreciază că a intervenit prescripţia extinctiva.

Totodată  arată că suma care se cere a fi executata nu este corecta. Nu poate fi executat pentru întreaga suma deoarece pana in decembrie 2013 a achitat parţial debitul.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 1.000 lei.

În dovedire a depus la dosar  în copie: CI contestator, certificat de căsătorie contestator, înscrisuri din dosarul de executare, încheiere nr.6212, contractul de credit, plan apartament, contract de vânzare cumpărare, fişă tehnică de calcul, încheiere din 02.07.2014.

Prin serviciul registratură, la 01.08.2014 BEJ Ş.S. a depus la dosar copii certificate din dosarul de executare nr.X/E/2013 (filele 31-91).

Intimata legal citată a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat pe cale de excepţie respingerea contestaţiei la executare, în ceea ce priveşte actele de executare efectuate / comunicate anterior datei de 02.07.2014, ca tardiv introdusă, în temeiul art.714, alin.(l), pct.l şi pct.3 din Noul Cod de Procedură Civilă, iar pe fondul cauzei a solicitat  respingerea contestaţiei la executare ca fiind neîntemeiată.

Arată că faţă de faptul că cererea de chemare în judecată înregistrată la grefa instanţei în data de 18.04.2014, respectiv capătul de cerere prin care se solicită : „anulare formelor de executare întocmite de BEJ Ş.S.", nu cuprinde în fapt motivele de nelegalitate pe care se întemeiază, şi arată că  în speţa dedusă judecaţii sunt incidente dispoziţiile art.196 din Noul Cod de procedură civilă, referitoare la nulitatea cererii, dispoziţii potrivit cărora este nulă cererea de chemare în judecata care nu cuprinde : ,,numele si prenumele sau, după caz, denumirea oricăreia dintre părţi, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părţii sau reprezentantului acesteia".

Mai arată că potrivit  art. 714, alin.1, pct.  l si pct.3 din Noul Codul de Procedura Civila, invocă excepţia tardivităţii contestaţiei la executare formulată de O.A., în ceea ce priveşte actele de executare efectuate de B.E.J. Ş.S., anterior datei de 02.07.2014, având în vedere dispoziţiile legale privind termenul de depunere al contestaţiei. la executare, respectiv art.714 din Noul Cod de Procedura Civilă, rezultă că în ceea ce priveşte contestarea actelor de executare efectuate de B.EJ. Ş.S. în dosarul de executare silita nr.X/E/2013, anterior datei de 02.07.2014, aceasta contestaţie a fost depusă tardiv.

În apărare a depus un set de înscrisuri (filele 103-178).

Contestatorul legal citat a depus răspuns la întâmpinare la 12.09.2014  prin care a solicitat admiterea contestaţiei, urmând a nu se da curs  celor susţinute prin întâmpinare.

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat la termenul din 30.10.2014, pentru ambele părţi proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa retine următoarele:

Analizând actele dosarului de executare  nr. X/E/2013 al BEJ Ş.S. instanţa constată că, creditoarea R.B. S.A. a formulat la 29.03.2013 cerere de executare silită împotriva debitorului O.A. asupra întregului patrimoniu mobil şi imobil al acestuia, pentru recuperarea sumei de 25.455,32 euro reprezentând credit nerambursat şi dobânzile aferente acestuia, în baza titlului executoriu contract de credit nr. RF47646037557.

Prin încheierea nr. 2158 din 04.04.2013 pronunţată de Judecătoria X, în dosarul nr. X/318/2013 a fost încuviinţată executarea silită a titlului executoriu mai sus amintit.

Prin încheierea din 02.07.2014 pronunţată de Judecătoria X, în dosarul nr. X a fost încuviinţată urmărirea silită imobiliară a imobilului situat în mun. X, înscris în CF 50395-C1-U5 a loc. X.

La data de 18.04.2013 a fost emisă somaţia  mobiliară nr. X/E/2013, iar la 09.07.2014 a fost emisă somaţia imobiliară şi încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare în cuantum de 65.22,70 lei.

Prin încheierea din 01.08.2013 au fost actualizate cheltuielile de executare , cuantumul acestora fiind de 7.704,46 lei

Somaţia mobiliară, încheierea de încuviinţare a executării silite, copia titlului executoriu, încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare, copia adresei de înfiinţare poprire pe salariu au fost comunicate debitorului la 22.04.2014 (f.73).

Somaţia imobiliară, copia titlului executoriu, copia încheierii  privind stabilirea cheltuielilor de executare, copia încheierii privind actualizarea cheltuielilor de executare, adresa înştiinţare debitor au fost comunicate debitorului la 10.07.2014 (f.76).

Prin încheierea din 01.08.2013 au fost actualizate cheltuielile de executare, cuantumul acestora fiind de 7.704,46 lei.

Prin încheierile BEJ Ş.S. din 29.05.2013, 26.06.2013, 26.07.2013, 27.08.2013,  25.09.2013, 25.10.2013, 29.11.2013, 23.12.2013 s-a dispus eliberarea unor sume de bani consemnate prin înfiinţarea popririi asupra conturilor debitorului pe care le avea la terţul poprit T.S.C.C.G.

Prin cererea pendite formulată la 18.07.2014 contestatorul a precizat că înţelege să conteste actele de executare silită imobiliară efectuate de BEJ Ş.S. după data de 02.07.2014,  pe motiv că încuviinţarea executării silite s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale, iar  executarea este prescrisă întrucât din iulie 2013 până în iulie 2014 nu s-a mai făcut nici un act de executare.

Potrivit art. 248 alin. 1 Cod de procedură civilă nou, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

În raport de faptul că la termenul din 30.10.2014 apărătorul contestatorului a precizat că înţelege să conteste actele de executare silită imobiliară efectuate ulterior datei de 02.07.2014, instanţa va respinge excepţia tardivităţii contestaţie la executare formulată de intimată prin întâmpinare, împotriva actelor de executare efectuate anterior datei de 02.07.2014 ca fiind rămasă fără  obiect.

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită invocată de contestator,

Potrivit art. 705 Cod pr civilă „Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în 3 ani dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale termenul de prescripţie este de 10 ani.”

Constatând că cererea de executare silită nr. 6521 a fost formulată la BEJ Ş.S. la 18.03.2013, iar intervalul de timp  martie 2013-iulie 2014 executorul judecătoresc a efectuat o serie de acte de executare silită instanţa reţine că nu a intervenit prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi nici o cauză de suspendare sau întrerupere a termenului de prescripţie, motiv pentru care va respinge excepţia ca nefondată.

Instanţa observă că deşi apărătorul contestatorului a invocat excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită acesta a invocat în susţinerea acesteia apărări ce ţin de o eventuală perimare a executării silite  arătând că din iulie 2013 până în 09.07. 2014 nu s-au mai efectuat de către executorul judecătoresc acte de executare silită.

Verificând din oficiu aceste aspecte instanţa  constată că executorul judecătoresc a emis în acest interval de timp încheieri eliberări sume consemnate prin înfiinţarea popririi dispusă la data de 18.04.2013 , ultima fiind la 23.12.2013, iar în 23.06.2014 a formulat cererea de încuviinţare executare silită imobiliară la Judecătoria Orşova, emiţând  la 09.07.2014 somaţia imobiliară, astfel încât nu au trecut 6 luni fără ca acesta să îndeplinească vreun act sau vreun demers necesar executării silite.

Cu privire la fondul cauzei,

Potrivit art. 711 alin.1 Cod pr.civilă:  „ Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.”

Examinând actele de executare întocmite după data de 02.07.2014 de BEJ Ş.S. instanţa  stabileşte că acestea au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale.

Este adevărat că imobilul ce face obiectul executării silite imobiliare a fost  achiziţionat de contestator împreună cu soţia sa O.Ş. la 21.05.1998 (f.28), în timpul căsătoriei încheiată la 27.10.1984, însă observând dispoziţiile art. 6 lit. a din contractul de credit nr. RF4764603 7557 încheiat de acesta  la 18.09.2008 (f.35), potrivit cărora împrumutul serveşte scopurilor comune ale căsătoriei,  astfel încât obligaţiile asumate prin contract  devin comune, obligaţie ce este valabilă pentru împrumutaţii căsătoriţi, instanţa nu poate reţine susţinerile acestui potrivit cărora executarea silită nu poate privi întreg imobilul.

Cum  împrumutul contractat în timpul căsătoriei dintre soţi a servit scopurilor comune ale căsătoriei, obligaţia de restituire a sumei datorate devin comune, nefiind incidente în cauză dispoziţiile art. 817 Cod pr. civilă.

Faţă de aceste considerente instanţa va respinge contestaţia la executare formulată de către contestatorul O.A., ca nefondată.

În raport de dispoziţiile art. 716 alin 2 Cod pr. civilă şi de cererea formulată de executorul judecătoresc în acest sens, instanţa va obliga contestatorul să achite, în favoarea BEJ Ş.S. suma de 38 lei reprezentând contravaloarea copiilor efectuate după actele dosarului de executare nr. X/E/2013.

Faţă de manifestarea de voinţă a intimatei, instanţa va lua act că aceasta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Văzând şi prev. art. 717 alin.1 Cod procedură civilă,