Recurs. Litigii profesionişti. Contestaţie la executare.

Decizie 57 din 27.06.2016


Cuprins pe materii: Recurs. Litigii profesionişti. Contestaţie la executare.

art.312 alin.1 vechiul C.p.c.

art. 120 din OUG nr. 99/2006

art. 471 alin. (6) Cod Proc. Civ.

În fond s-a reţinut că, executarea silită din dosarul nr.423/2013 al BEJ Plăcintă Adina Maria este legală având la bază un titlu executoriu valabil iar în ceea ce priveşte invocarea de către contestator a nulităţii absolute parţiale a contractului de cesiune de creanţe nr.49/05.08.2009 încheiat de intimată cu SC B. P. F. SRL, instanţa de fond a  constatat că aceasta este neîntemeiată întrucât contestatorul nu a făcut nicio dovadă că acest contract a fost încheiat prin fraudarea legii.

În recurs s-a stabilit că, caracterul executoriu este asociat cu creanţa, iar nu cu înscrisul ca atare şi, atât timp cât legiuitorul a acordat contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanţa însăşi a devenit una executorie iar art.120 din OUG 99/2006 nu a conferit contractelor de credit trăsătura de titlu executoriu în considerarea persoanelor semnatare ale unor asemenea contracte, ci a naturii respectivelor convenţii.

 

Secţia II civilă, dec. civ. nr.57 din 27 iunie 2016

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Galaţi, contestatorul P. T. în contradictoriu cu intimata SC S. C. SRL a formulat contestaţie la executare, împotriva executării silite pornite în dosarul de executare nr.423/2013 al BEJ Plăcintă Adina Maria.

Astfel, prin sentinţa civilă nr.9820/05.11.2015 a Judecătoriei Galaţi, a fost admisă în parte contestația la executare formulată de contestatorul P. T. şi cererea de intervenție în interes propriu formulată de intervenientul P. M. G. şi au fost anulate formele de executare silită întocmite în dosarul de executare.

Pentru a pronunţa această soluţie, judecătorul fondului a constatat că, intimata SC S. C. SRL a cumpărat de la SC B. F. P.SRL o creanță în valoare de 297.556,05 lei care era exigibilă, astfel încât contestatorul nu mai avea posibilitatea achitării ei în rate conform graficului de rambursare încheiat inițial cu BCR SA. Având în vedere că prin actele de executare întocmite, respectiv somaţie şi adrese de poprire, executorul judecătoresc a pus în vedere contestatorului să achite suma de 237,598,62 lei din care 10.361,73 lei cheltuieli de executare) rezultă că acestuia i s-a solicitat achitarea unei sume mai mari decât cea datorată în realitate intimatei, ca urmare, actele de executare respective întocmite de executorul judecătoresc pentru recuperarea de la contestator a sumei de 237.598,62 lei sunt nelegale.

De asemenea, contractul de credit bancar menţionat reprezintă titlul constatator al creanţei intimatei conform prevederilor art. 1391 din vechiul Cod Civ.

 Împotriva acestei soluţii a formulat recurs contestatorul P. T. arătând că, mod greşit instanţa de fond a admis doar în parte contestaţia, precum şi intimata S. C. SRL şi în care a arătat că, instanta de fond a retinut in mod eronat faptul ca P. T. datora intimatei suma de 140.542.59 lei reprezentand debit restant.

Consacrarea, prin art. 120 din OUG nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a caracterului executoriu al contractelor de credit, încheiate de o instituţie de credit, este impusă pentru a permite executarea silită a unei obligaţii (creanţe), iar nu a unui înscris, acesta fiind doar materializarea izvorului obligaţiei respective iar aceasta nu a conferit contractelor de credit trăsătura de titlu executoriu în considerarea persoanelor semnatare ale unor asemenea contracte, ci a naturii respectivelor convenţii.

Modificarea părţilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează substanţa titlului executoriu, poziţia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea în legătură cu creanţa, recursul urmând a fi respins sub aspectul contestat.

Cu privire la recursul intimatei, este de arătat că, în raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză, expertul a menţionat că, pe durata desfăşurărilor lucrărilor expertizei nu s-au formulat obiecţiuni privind obiectivele sau modul de efectuare a lucrărilor expertizei, recursul urmând a fi respins