Contestatie la executare 1

Sentinţă civilă 140 din 26.01.2015


Dosar nr. XXXXX/193/2014 - contestaţie la executare -

 

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA BOTOŞANI

SENTINŢA CIVILĂ NR. XXX

Şedinţa publică din data xx.xx.xxxx

Instanţa constituită din:

Preşedinte:

Grefier: 

La ordine se află judecarea contestaţiei la executare formulată de  contestatoarul B. D. G., în contradictoriu cu intimata Universitatea Danubius Galaţi.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, lipsă sunt părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

În baza art. 131 şi art. 650 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanţa constată că este competentă din punct de vedere general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză.

Instanţa constată că la dosarul cauzei au fost depuse dovada achitării taxei judiciare de timbru de către contestator şi note scrise de către intimată.

În temeiul art. 258 Cod pr. Civilă, încuviinţează pentru părţi probatoriul solicitat, ca fiind pertinent, util şi concludent în soluţionarea cauzei.

În temeiul art. 394 Cod pr. Civilă, instanţa se socoteşte lămurită cu privire la prezenta cauză şi o reţine spre deliberare.

 

J U D E C Ă T O R I A,

Deliberând asupra acţiunii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de xx.xx.xxxx sub nr. XXXXX/193/2014 din aceeaşi dată, contestatorul B. D. G., în contradictoriu cu intimata Universitatea Danubius Galaţia, a formulat contestaţie împotriva  executării pornite în dosarul nr. XXX/2014 al B.E.J. P. G., solicitând anularea tuturor formelor de executare întocmite în acest dosar.

În motivarea contestaţiei, contestatorul a arătat că prin adresa de înfiinţare a popririi din data de xx.xx.xxxx, întocmită în dosarul de executare nr. XXX/2014 aflat pe rolul executorului judecătoresc P. G.,  s-a dispus indisponibilizarea sumei totale de 2418,12 lei reprezentând debitul principal (pretinse cheltuieli de şcolarizare), onorariu de avocat şi cheltuieli de executare.

Contestatorul a arătat că potrivit art. 651 alin. 1 lit. b Cod de procedură civilă, este competent să procedeze la executare silită executorul judecătoresc din Circumscripţia Curţii de Apel de la sediul/domiciliul debitorului, astfel că este evidentă lipsa competenţei teritoriale a executorului judecătoresc P. G., care activează pe raza Curţii de Apel Galaţi, nu a Curţii de Apel Suceava.

De asemenea, potrivit art. 781 alin. 1 din Codul de procedură civilă, ,,poprirea se înfiinţează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel unde îşi are domiciliul sau sediul debitorul ori terţul poprit”.

În drept, au fost invocate prevederile art. 651 alin. 1, art. 711 şi urm., respectiv art. 781 din Codul de procedură cvilă, precum şi celelalte prevederi legale conexe.

În dovedire, a depus la dosar înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 124,27 lei.

Legal citată, intimata nu a formulat în cauză întâmpinare, dar a depus la dosar note scise, prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare formulată, cu menţiunea că dispoziţiile sentinţei civile pronunţate în data de 09.09.2014, în dosarul nr. XXXXX/233/2014 a Judecătoriei Botoşani au caracter definitiv.

În baza art. 258 din Codul de procedură civilă, instanţa a încuviinţat şi administrat în cauză proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Conform textului de lege în vigoare anterior modificării aduse prin Legea nr. 138/2014, art. 650 alin. 1 din Codul de procedură prevedea  că  ,,instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel”.

Totodată, conform art. 651 din Codul de procedură civilă aplicabil în speţă, ,,dacă prin lege nu se dispune altfel, hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută de către executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel, după cum urmează:

a) în cazul urmăririi silite a bunurilor imobile, al urmăririi silite a fructelor prinse de rădăcini şi al executării silite directe imobiliare, executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află imobilul;

b) în cazul urmăririi silite a bunurilor mobile şi al executării silite directe mobiliare, executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află domiciliul sau, după caz, sediul debitorului;

c) în cazul executării silite a obligaţiilor de a face şi a obligaţiilor de a nu face, executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde urmează să se facă executarea”.

De asemenea, potrivit art. 781 alin. 1 din Codul de procedură civilă, ,,poprirea se înfiinţează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel unde îşi are domiciliul sau sediul debitorul ori terţul poprit”.

Potrivit art. 711 alin.1 C.pr.civ. contestaţia la executare se introduce la instanţa de executare , potrivit art. 650 alin. 1 C.pr.civ, text de lege actualizat conform Legii nr. 138/2014, ,,instanţa de executare este instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în ţară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în ţară, judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor”.

Prin Decizia nr. 348/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. (1) şi art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitea rt. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă, reţinând că revine legiuitorului sarcina ca pe viitor să reglementeze expres instanţa de executare competentă, tocmai pentru a da efect normei constituţionale a art. 126 alin. (2), în vederea asigurării dreptului la un proces echitabil, să adopte norme care să întrunească, aşa cum s-a arătat, criteriile de precizie, claritate şi, implicit, previzibilitate, impuse de jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Astfel, coroborând dispoziţiile art. 650 cu cele ale art. 651 din Codul de procedură civilă, dacă în ceea ce priveşte alegerea executorului judecătoresc marja de apreciere lăsată de legiuitor creditorului este mai mare, dându-i acestuia posibilitatea să îşi aleagă executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în funcţie de natura bunurilor care urmează a fi supuse executării, respectiv a obligaţiilor care trebuie să fie executate, în ceea ce priveşte stabilirea instanţei de executare, aceasta trebuie să se circumscrie unor soluţii clare şi consacrate deja în legislaţie, precum judecătoria în circumscripţia căreia se află imobilul, domiciliul sau sediul debitorului sau locul unde urmează să se facă executarea.

În acest context au intervenit modificările legislative aduse textelor de lege anterior arătate prin pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe.

Astfel, potrivit textului de lege modificat, art. 651 prevede că, ,,(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută de către executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel, după cum urmează:

a) în cazul urmăririi silite a bunurilor imobile, al urmăririi silite a fructelor prinse de rădăcini şi al executării silite directe imobiliare, executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află imobilul;

b) în cazul urmăririi silite a bunurilor mobile şi al executării silite directe mobiliare, executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află domiciliul ori, după caz, sediul debitorului, sau din circumscripţia curţii de apel unde se află bunurile; în cazul în care domiciliul sau, după caz, sediul debitorului se află în străinătate, este competent oricare executor judecătoresc;

c) în cazul executării silite a obligaţiilor de a face şi a obligaţiilor de a nu face, executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde urmează să se facă executarea.

(2) Dacă bunurile urmăribile, mobile, se află în circumscripţiile mai multor curţi de apel, oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curţi de apel.

(3) Executorul judecătoresc rămâne competent să continue executarea silită chiar dacă după începerea executării debitorul şi-a schimbat domiciliul sau, după caz, sediul.

 (3^1) În cazul în care executorul judecătoresc iniţial învestit de creditor constată că nu sunt bunuri şi venituri urmăribile în raza competenţei sale teritoriale, creditorul poate cere instanţei de executare continuarea executării silite printr-un alt executor judecătoresc, dispoziţiile art. 652 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător”

Examinând actele de executare a căror anulare se solicită din dosarul XXX/2014 al executorului judecătoresc P. G., instanţa constată că în cadrul acestei executări nu s-a făcut dovada că debitorul contestator are bunuri mobile sau imobile urmărite de executorul judecătoresc pe raza acestei curţi de apel.

Cum în cauză sediul contestatorului se află pe raza Judecătoriei Botoşani şi cum din actele de executare emise în dosarul de executare silită nu s-a făcut dovada că debitorul ar avea bunuri mobile sau imobile urmărite de executorul judecătoresc pe raza Curţii de Apel Galaţi în circumscripţia căreia îşi desfăşoară activitatea executorul judecătoresc, instanţa apreciază că executorul judecătoresc competent ar fi fost cel  din circumscripţia curţii de apel unde îşi are domiciliul debitorul ori terţul poprit, respectiv cel din raza Curţii de Apel Suceava.

Instanţa nu poate reţine apărarea intimatei în sensul că a fost autorizat executorul judecătoresc P. G. pentru efectuarea executării silite, întrucât încheierea de încuviinţare a cererii de executare silită nu este supusă nici unei căi de atac, iar potrivit art. 711 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ,,după începerea executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condiţiilor legale”.

Instanţa reţine din actele depuse la dosar că nu rezultă indicii în sensul că respectiva executare silită ar privi bunuri imobile sau mobile ale debitorului contestatoare situate pe raza Curţii de Apel Galaţi, astfel că executorul judecătoresc P. G. nu este competent teritorial să efectueze executarea silită împotriva debitorului B. D. G..

Având în vedere că efectuarea actelor de executare de un executor judecătoresc necompetent atrage nulitatea executării silite demarată de un astfel de executor judecătoresc, instanţa urmează a admite contestaţia la executare formulată şi a dispune anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. XXX/2014 al Biroului Executorului Judecătoresc P. G., inclusiv Încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţată de Judecătoria Botoşani în dosarul nr. XXXXX/233/2014.

În temeiul principiului disponibilităţii părţilor, instanţa urmează a lua act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul B. D. G., cu domiciliul în mun. Botoşani, str. X nr. Y, sc. Z, et. T, ap. U, jud. Botoşani, în contradictoriu cu intimata Universitatea Danubius Galaţi, cu sediul în mun. Galaţi, str. B-dul Galaţi nr. 3, jud. Galati.

Anulează toate actele de executare silită efectuate în dosarul de executare nr. XXX/2014 al Biroului Executorului Judecătoresc P. G., inclusiv Încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţată de Judecătoria Botoşani în dosarul nr. XXXXX/233/2014.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cererea şi motivele de apel urmând a se depune la Judecătoria Botoşani.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, xx.xx.xxxx.

Preşedinte, Grefier,