Clauze abuzive. Aplicabilitatea dispozițiilor Legii 193/2000. Noțiunea de consumator.

Hotărâre 25100 din 18.12.2015


Prin cererea înregistrată sub nr. 2592/231/2014 pe rolul Judecătoriei Focșani reclamanta SC XX SRL,  a chemat în judecată pârâta SC YY SA, solicitând instanței constatarea caracterului abuziv al prevederilor art. 3 din Condiţiile Contractului 46634675/26.09.2013, constatarea caracterului abuziv al opţiunii servici Business Smart Plus 35 din contractul de abonament de data mobila 46634675/26.09.2013, rezilierea contractului incheiat intre parti nr. 46634675/26.09.2013 si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii reclamanta a arata ca, la data de 26.09,2013, intre SC YY si SC XX SRL, a fost incheiat contractul pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice, astfel :

- pentru numărul de telefon 07........., număr YY la portare 07....... a fost incheiat un abonament Business Open 6 in valoare de 6 euro / luna ce include 300 unitati, 15 MB trafic de internet naţional, cu o reducere la taxa lunara de abonament in primele 4 luni.

- pentru numărul de telefon 07........., număr YY la portare 07........ a fost incheia un abonament Business Open 6 in valoare de 6 euro/ luna , ce include 300 unităţi , 15 MB trafic de internet naţional , cu o reducere la taxa lunara de abonament in primele 4 luni.

- pentru numărul de telefon 07......., număr YY la portare 07......., a fost încheiat un abonament Business Open 3 in valoare de 6 euro / luna ce include 60 unităţi, 5 MB trafic de internet naţional, cu o reducere la taxa lunara de abonament in primele 4 luni.

- pentru numărul de telefon 07........ a fost incheiat un abonament Business Open 15 in valoare de 15 euro/ luna ce include 1200 unităţi, 150 MB trafic de I internet naţional, cu o reducere la taxa lunara de abonament in primele 4 luni.

Se  sustine ca, ca opţiunea Business Smart Plus 35  acces mobil internet niciodată nu a fost utilizata,nu se regăseşte in  contractul incheiat intre parti , nu a fost adusa la cunoştinţa reclamantei, aceasta regasindu-se doar in facturile emise de parata.

La data de 16.12.2013 a fost adus la cunoştinţa paratei solicitarea reclamanţilor de  dezactivare a opţiunii sus menţionata, traficul naţional net de 3150 MB/ luna nefiind utilizat, fiind facturat in mod abuziv, fiind o clauza abuziva, insa sesizarea a fost soluţionata in detrimentul consumatorului.

La data de 30.12.2013, prin notificarea nr. 4028971,  au solicitat rezilierea contractului nr. 46634675/26.09.2013 deoarece comerciantul nu si-a indeplinit  |obligaţiile asumate prin contract.

În continuare, reclamanta susține că pe perioada derulării contractului, parata a emis facturi cu valori foarte mari : 850 lei, 921,53 lei, 988,83 lei, 4988,90 lei. In ultima factura emisa de parata nr. JAH000997109/07.01.2014, pentru numărul de telefon 07......... in valoare de totala de 1.797,88 lei, solicita  sa se constate faptul ca nu se mai regăseşte facturata aceasta opţiune Business Plus Smart 35 in valoare de 35 euro/ luna ca in precedentele facturi.

Prin raportare la dispoziţiile art.4 din Legea 193/2000 si prevederile art.84 din Legea 161/2010 reclamantul susține caracterul abuziv al prevederilor art.3  privind clauza penala, din contractul nr.46634675/26.09.2013.

Astfel reclamantul arată că, în lumina dispoziţiilor legale mai sus menţionate se poate constata ca acestea reprezintă clauze abuzive, în acest sens este şi jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie în cauzele conexate C-240/98 si C-241/98 si C-242/98, C-243/98 si C-244/98, Oceano Grupo Editorial SA contra Salvat Editores SA.

In drept au fost invocate dispoziţiile art. 1175 NCPC, art. 1321 NCPC, Legea 161/2010, Legea 193/2000.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisuri (f.91-20).

Cererea  a fost legal timbrată.

Parata a depus întâmpinare  prin care s-a invocat excepţia necompetentei teritoriale a Judecătoriei Focşani, iar pe fond s-a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.

În motivarea întâmpinării s-a aratat ca,  prin cererea de chemare în judecată, reclamanta solicită constatarea caracterului abuziv al art. 3 din Condiţiile Contractului 46634675/26.09.2013, a opţiunii Business Smart Plus 35 şi rezilierea contractului 46634675/26.09.2013, în drept fiind invocate dispoziţiile Legii 193/2000 şi 161/2010 privind clauzele abuzive.

În continuare, pârâta arată că potrivit art. 1 din Codul Consumului (Legea nr. 296/2004), acesta are ca obiect reglementarea raporturilor juridice create intre operatorii economici si consumatori, cu privire la achiziţionarea de produse si servicii. In Anexa acestui Cod se arata ca, in sensul legislaţiei privind protecţia consumatorilor, prin "consumator" se intelege "orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociaţii, care acţionează in scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale".

În cauză, pârâta subliniază faptul că reclamanta fiind o societate comercială, dispoziţiile legale mai sus menţionate nu se aplica in relaţia comerciala dintre YY SA si XX SRL. Intre parti a fost încheiat un contract, iar in temeiul acestuia YY SA a prestat serviciile din pachetul YY către reclamanta.

In ceea ce priveşte cererea de reziliere a contractului 46634675/26.09.2013, a solicitat, de asemenea, respingerea ca neîntemeiată, întrucât la data de 06.01.2014 contractul a încetat la inițiativa reclamAntei ca urmare a portării numerelor de telefon către o altă rețea.

Prin sentinţa civilă nr.465/24.02.2015 instanţa a admis cererea în parte și a constatat caracterul abuziv al prevederilor art. 3  din Condițiile Contractului nr. 46634676/26.09.2013, a constatat caracterul abuziv al opțiunii Servicii Business Smart Plus 35 din contractul de abonament de date mobile nr.46634675/26.09.2013, a dispus rezilierea contractului încheiat între părți şi a obligat pârâta la plata parțială a cheltuielilor de judecată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel  apelanta YY SA,  criticând-o pentru nelegalitate, solicitând trimiterea cauzei spre soluţionare instanţei competente.

Prin decizia nr.194/22.09.2015 s-a admis apelul declarat de către pârâta apelantă, s-a anulat sentinţa civilă nr.465/24.02.2015, s-a admis excepția necompetenței teritoriale și s-a dispus trimiterea cauzei spre competenta soluționare către Judecătoria Sectorului 1 București, la data de 08.10.2015 pe rolul acestei instanțe fiind înregistrat dosarul nr.102879/299/2015.

La termenul de judecată din data de 10.12.2015 instanța a respins excepția necompetenței teritoriale și a încuviințat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând actele dosarului instanța reține următoarele:

La data de 26.09,2013, intre SC YY reprezentata prin YY Shop Focşani, în calitate de furnizor si SC XX SRL, în calitate de beneficiar a fost incheiat Contractul pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice nr. 46634675/26.09.2013 (f.10, 12), potrivit căruia s-a contractat și opțiunea servicii ”Bussiness Smart Plus 35” (f.12).

Din analiza actului adițional la contractul  nr. 46634675/26.09.2013, rezultă că la art.3 părțile au stabilit ca în situația încetării contractului la inițiativa clientului sau din cauze imputabile acestuia, clientul va plăti o sumă reprezentând valoarea abonamentului înmulțită cu numărul lunilor rămase până la expirarea perioadei minime de contractare, la care se adaugă daune interese pentru fiecare cartelă SIM, valoarea acestora fiind stabilită în funcție de pachetul activat.

Din înscrisurile depuse la dosar, reiese că, la data de 30.12.2013, reclamanta a solicitat rezilierea contractului nr. 46634675/26.09.2013 începând cu data de 01.01.2014 susținând  caracterul abuziv al contractului și soluționarea în mod nefavorabil a solicitării din data de 16.10.2013 privind dezactivarea opțiunii ”Bussiness Smart Plus 35”.

Începând cu data de 06.01.2014 ca urmare a portării numerelor de telefon care au făcut obiectul convenției părților, contractul nr. 46634675/26.09.2013 a încetat (f.38).

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta, prin raportare la dispoziţiile Legii 193/2000 privind clauzele abuzive, solicită constatarea caracterului abuziv al art. 3 din Condiţiile Contractului 46634675/26.09.2013, a opţiunii Business Smart Plus 35 şi rezilierea contractului 46634675/26.09.2013.

În ceea ce privește capătul de cerere prin care se solicită constatarea caracterului abuziv al art. 3 din Contractului nr. 46634675/26.09.2013 și a opţiunii Business Smart Plus 35, instanța reține că potrivit art. 1 din Legea nr. 296/2004, acesta are ca obiect reglementarea raporturilor juridice create intre operatorii economici si consumatori, cu privire la achiziţionarea de produse si servicii.

În același sens sunt și dispozițiile Legii 193/2000, care la art. 1 alin.1 prevăd că orice contract incheiat intre comercianti si consumatori pentru vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fara echivoc, pentru intelegerea carora nu sunt necesare cunostinte de specialitate, iar conform alin.3 se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii.

În continuare, în cadrul art.2 din Legea 193/2000 este definită noțiunea de consumator ca fiind orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.

Astfel, instanța reține că dispozițiile Legii 193/2000 sunt aplicabile numai consumatorilor persoane fizice astfel cum prevăd dispozițiile art. 2, motiv pentru care în cauză instanța va respinge capătul de cerere prin care se solicită constatarea caracterului abuziv al prevederilor convenției părților și nu va analiza conduita contractuală a pârâtului prin raportare la susținerea reclamantului privind caracterului abuziv al prevederilor art. 3 și a opţiunii Business Smart Plus 35 din Contractul nr. 46634675/26.09.2013.

În plus, instanța va respinge susținerile reclamantului potrivit cărora opţiunea Business Smart Plus 35  nu se regăseşte in  contractul incheiat intre parti, întrucât aceasta opțiune de servicii este precizată în convenția părților, semnată și ștampilată de către reclamantă (f.12).

In ceea ce priveşte capătul de cerere prin care se solicită rezilierea Contractului nr. 46634675/26.09.2013, instanța reține că în baza art.249 CPC reclamanta nu a făcut dovada neexecutării obligațiilor asumate de către pârât, împrejurare care să conducă la rezilierea  contractului din culpa pârâtei.

În acest sens, din adresa de reziliere emisă de către reclamantă la data de 30.12.2013 reiese faptul că reclamanta solicită rezilierea susținând caracterul abuziv al prevederilor convenției, precum și faptul că societatea reclamantă nu utilizează opțiunea  Business Smart Plus 35 care ridică foarte mult costurile facturilor(f.15).

Pe cale de consecință, față de considerentele de fapt și de drept reținute, având în vedere și faptul că reclamanta nu a făcut dovada nerespectării obligațiilor contractuale asumate de către pârât și nici nu a făcut dovada altei cauze de reziliere imputabilă acestuia, instanța va respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată.