Acţiune în anulare act administrativ. Concurs organizat pentru ocupare post vacant. Modificarea componenţei comisiei de organizare. Nelegalitatea acţiunii

Sentinţă civilă 137 din 15.03.2016


Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.XXXX, reclamanta C.M., în contradictoriu cu pârâta DGAS DIN CADRUL PRIMARIEI XXXX şi intervenienta  L.T. a solicitat anularea actului administrativ de numire în funcţie a intervenientei, suspendarea din funcţii a persoanelor care au favorizat pe intervenientă să câştige concursul, anularea concursului, recorectarea lucrării şi formarea unei noi comisii de soluţionarea a contestaţiilor.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că pârâta DGAS DIN CADRUL PRIMARIEI XXXX a organizat concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier juridic, cu încălcarea prevederilor legale.

În mod concret, plicurile cu subiectele concursului nu au fost sigilate şi ştampilate, lucrarea sa nu a fost corectată corespunzător de  unul din membrii comisiei – A.C., care a şi recorectat respectiva lucrare, din bibliografia de concurs au fost scoase legile nr.188/1991 şi nr.7/2004, că intervenienta a primit subiectele anterior, nu a fost afişat răspunsul la contestaţie.

În drept a invocat art.3 lit.b din Legea nr.188/1991, art.1 alin.1) şi alin.6) din Legea nr.554/2004, art.2 lit.c), art.3 lit.c),d),h) şi i) din legea nr.7/2004, HG nr.1209 şi art.1359 din Codul civil, iar spre probă a depus înscrisuri – filele 6-13, 35-227, vol.II.

Pârâta DGAS DIN CADRUL PRIMARIEI XXXX a formulat întâmpinare – fila 18, prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii pentru lipsa plângerii prealabile prevăzută la art.7 alin.1) din legea nr.554/2004 şi excepţia netimbrării, excepţii respinse ca nefondate prin încheierea din 12.01.2016- fila 1, vol.III.

Cu privire la fondul cauzei a arătat că potrivit art.25-26 din HG nr.611/2008 şi în baza deciziei nr. XXXX/01.07.2011, a organizat concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad asistent, a aprobat probele de concurs, bibliografia, condiţiile de înscriere, actele necesare şi a constituit comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.

În baza art.39 din HG nr.611/2008 a emis un anunţ pentru concurs care a fost afişat la sediul său şi a fost publicat în Monitorul Oficial nr.709/10.07.2015, precum şi în ziarul „Bursa” la 11.08.2015.

La data de 11.08.2015, comisia de concurs a constatat că s-au prezentat două candidate, reclamanta C.M. şi intervenienta L.T., prima obţinând 20 de puncte, iar a doua 58 de puncte.

Contestaţia reclamantei a fost respinsă întrucât i s-au acordat 19,33 puncte, rezultatul fiind afişat la avizierul instituţiei conform art.67 din HG nr.64/2008 şi comunicat sub nr. XXXX/26.08.2015.

Plicurile cu subiecte au fost sigilate şi ştampilate, bibliografia nu a fost modificată, recorectarea lucrării reclamantei s-a făcut de către comisia de contestaţii.

În drept a invocat Codul de procedură civilă, Legile nr.188/1999şi nr.554/2004, OUG nr.611/2008 şi OUG nr.80/2013 şi a cerut judecarea în lipsă , iar spre probă a depus înscrisuri – filele 26-43.

Reclamanta C.M. a formulat răspuns la întâmpinare – filele 47-116, prin care a cerut respingerea excepţiilor invocate de pârâtă, ca netemeinice şi nelegale – filele 48-61, iar cu privire la fondul cauzei a arătat că cererea introductivă este temeinică şi legală – filele 62-116.

În drept a invocat Legile nr.188/199 şi nr.544/2004, HG  nr.611/2008, OUG nr.80/2013 şi a cerut judecarea în lipsă.

La data de 22.10.2015, L.T. a formulat cerere de intervenţie în interesul pârâtului DGAS DIN CADRUL PRIMARIEI XXXX prin care a cerut respingerea acţiunii reclamantei.

În susţinerea cererii intervenienta a arătat că are interes în cauza de faţă întrucât a fost încadrată în funcţia publică pentru care reclamanta a investit instanţa de judecată.

Intervenienta a invocat ca şi pârâta DGAS DIN CADRUL PRIMARIEI XXXX excepţia inadmisibilităţii acţiunii reclamantei, pentru lipsa plângerii prealabile prevăzută la art.7 alin.1) din Legea nr.554/2004 şi excepţia netimbrării, iar pe fond a arătat că cererea este netemeinică şi nelegală, reiterând susţinerile făcute de pârâtă prin întâmpinare.

Reclamanta C.M.  a formulat întâmpinare la cererea de intervenţie  - filele 133-168, vol.I, reiterând la rându-i susţinerile arătate în întâmpinarea făcută la întâmpinarea pârâtei DGAS DIN CADRUL PRIMARIEI XXXX , iar spre probă a depus înscrisuri – filele 169-179, 215-248 şi concluzii scrise – filele 180-213, vol.I.

Pârâtul D.V., introdus în cauză prin încheierea din 15.12.2015 – fila 1 vol.II, a formulat întâmpinare  - fila 12, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive întrucât nu a semnat actele administrative contestate, precum şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii, pentru încălcarea art.7 alin.1) din Legea nr.554/2004, iar spre probă a depus înscrisuri – filele 17-24.

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a fost invocată prin întâmpinare şi de către pârâta D.C. – fila 29, vol.II, pentru că nu este emitentul actelor contestate, iar spre probă a depus înscrisuri – filele 31-33.

Reclamanta C.M. a formulat răspuns la întâmpinare  - fila 25, vol.II, prin care a cerut respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive şi excepţia inadmisibilităţii, ca nefondate, întrucât pârâta DGAS DIN CADRUL PRIMARIEI XXXX se află în subordinea Consiliului local XXXX pentru că anterior sesizării instanţei a formulat contestaţie.

Analizând cererea reclamantei în raport de probele administrate şi prevederile legale incidente în cauză, instanţa reţine că aceasta este nefondată, pentru următoarele considerente:

Prin decizia nr. XXXX/24.08.2015 – fila 258, vol.I, pârâta DGAS DIN CADRUL PRIMARIEI XXXX a dispus numirea intervenientei L.T. în funcţia publică de consilier juridic , grad asistent, clasă de salarizare 34, gradaţie 0, începând cu data de 24.08.2015, ca urmare a câştigării concursului organizat în ziua de 11.08.2015.

Organizarea acestui concurs a fost aprobată prin decizia nr.XXXX/01.07.2015 – fila 26, vol.I, în sensul că au fost stabilite probele de concurs, bibliografia, condiţiile şi actele necesare pentru înscriere şi au fost constituite comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Conform art.39 din HG nr.611/2008, pârâta a emis un Anunţ pentru concursul în discuţie – fila 38, vol.I, prin care a arătat care sunt condiţiile de înscriere şi participare, precum şi bibliografia , unde este menţionată şi Legea nr.188/1999, republicată şi Legea nr.7/2004, republicată.

Acest anunţ, anexă la decizia nr.XXXX/01.07.2015, a fost afişat la data de 10.07.2015 la la avizierul pârâtei - fila 30 vol.I, în ziarul „Bursa”- fila 31 şi în Monitorul Oficial nr.709/10.07.2015 – fila 33, vol.I.

Cu privire la compunerea comisiilor de concurs , respectiv de soluţionare a contestaţiilor , instanţa reţine că au intervenit modificări faţă de componenţa stabilită iniţial prin decizia nr.XXXX/01.07.2015 .fila 26,vol.I, întrucât Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a aprobat această modificare conform art.26 alin.2) lit.b) din HG nr.611/2008, modificată şi completată prin HG nr.1173/2008 – filele 36-38, vol.I, nicidecum arbitrar, cum greşit arată reclamanta.

Potrivit procesului verbal nr. XXXX/12.08.2015 – fila 39, vol.I, comisia de examinare, constituită legal, cu membrii diferiţi decât cei din comisia de contestaţii, celor două candidate, reclamanta C.M. şi intervenienta L.T. li s-au prezentata două variante de subiecte în plicuri sigilate şi ştampilate  - fila 40 vol.I, din care s-a ales varianta 1, prima obţinând 20 de puncte, a doua 58 de puncte.

În urma contestaţiilor reclamantei înregistrate sub nr. XXXX/11.08.2015 – fila 43, vol.I, respectiv sub nr. XXXX/14.08.2015 – fila 42, vol.I, i s-a comunicat acesteia că a obţinut un punctaj final de 19,33, baremul de corectare fiind de 20 de puncte pentru fiecare din cele cinci subiecte, precum şi faptul că rezultatul reexaminării contestaţiei a fost afişat la sediul instituţiei conform art.67 din HG nr.611/2008, comisia de soluţionare a contestaţiilor fiind cea constituită potrivit art.31 alin.2), deci legal.

Corelativ considerentelor care preced, instanţa reţine că în cauză nu au fost nesocotite prevederile legale pentru organizarea concursului contestat de către reclamantă, considerente potrivit cărora este fondată cererea de intervenţie accesorie.

În considerarea acestor motive şi în baza art.18 din Legea nr.554/2004, instanţa va respinge cererea reclamantei şi nefondată şi va admite cererea de intervenţie accesorie şi va menţine decizia nr. 344/24.08.2015.

Fiind admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâţii D.V., D.C., Ispas Emilia, B.C., S.Ş., V.I., U.A., A.C. şi B.R., instanţa va respinge cererea reclamantei în contradictoriu cu aceştia pentru lipsa calităţii.