Dare de mita

Sentinţă penală 2 din 20.01.2016


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SENTINŢA PENALĂ NR. 2

Şedinţa publică din data de 20 ianuarie 2016 

PREŞEDINTE :  ……….

GREFIER  :  ……………

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror ………….., din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul

Covasna

Pe rol fiind judecarea acţiunii penale pornită împotriva inculpatului G. I.,  trimis în judecată, în stare de

libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 al. 1 C.pen.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform art. 369 al. 1 C.pr.pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi se prezintă inculpatul G. I., asistat de apărătorul ales, av. S.

A. I.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Reprezentanta Ministerului Public şi apărătorul inculpatului arată că nu au excepţii de invocat şi nici cereri

prealabile de formulat.

În temeiul art. 372 al. 1 C.pr.pen., preşedintele verifică identitatea inculpatului, după care în baza art. 374 al. 1

şi 2 C.pr.pen., dispune ca grefierul să dea citire actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului, apoi

explică inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce şi îl înştiinţează cu privire la dreptul de a nu face nicio

declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, precum şi cu privire la dreptul de a

pune întrebări martorilor şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti, când socoteşte că este necesar.

De asemenea, preşedintele pune în vedere inculpatului că, potrivit art. 374 al. 4 C.pr.pen., poate solicita ca judecata

să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor ce vor fi prezentate de părţi,

dacă recunoaşte în totalitate fapta reţinută în sarcina sa, aducând totodată la cunoştinţa acestuia şi dispoziţiile art. 396

al. 10 C.pr.pen., potrivit cărora, dacă judecata se va desfăşura pe procedura recunoaşterii învinuirii, în caz de condamnare

sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime,

iar în cazul amenzii, cu o pătrime.

Inculpatul G. I. solicită instanţei să facă aplicarea dispoziţiilor art. 374 al. 4 C.pr. pen., rap. la art. 375

C.pr.pen., întrucât recunoaşte fapta reţinută în sarcina sa. 

Potrivit art. 375 al. 1 C.pr.pen., se trece la ascultarea inculpatului, declaraţia acestuia fiind consemnată în

procesul-verbal, care, după citire şi semnare, s-a ataşat la dosarul cauzei.

În temeiul art. 375 al. 1 C.pr.pen., instanţa pune în discuţie cererea inculpatului de judecare a cauzei potrivit

procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii.

Reprezentanta Ministerului Public solicită admiterea cererii formulată de inculpat privind judecarea cauzei potrivit

procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii, întrucât inculpatul a  recunoscut în totalitate săvârşirea faptei, în

modalitatea în care a fost reţinută în rechizitoriu.

Apărătorul ales al inculpatului, solicită admiterea cererii formulată de inculpat şi în consecinţă, solicită ca

judecata să aibă loc potrivit procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii.

Văzând starea de fapt reţinută prin rechizitoriu, precum şi declaraţia de recunoaştere a inculpatului dată astăzi în

şedinţă publică, instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile art. 374 al. 4 C. pr pen. şi în baza art. 375 al. 2 C. pr.

pen., admite cererea inculpatului G. I. privind judecarea cauzei potrivit procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii.

Reprezentanta Ministerului Public şi apărătorul inculpatului arată că nu au excepţii de invocat şi nici cereri de

formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, nici din oficiu de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi în baza

art. 388 al. 1 C.pr.pen. acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentanta Ministerului Public, arată că, prin rechizitoriul nr. 547/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul

Covasna, inculpatul G. I. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 al.

1 C.pen., reţinându-se în sarcina acestuia faptul că, la data de 28.07.2015, după ce a fost depistat în trafic de către

agentul de poliţie C. S.-C. din cadrul Postului de Poliţie Ozun, jud. Covasna, conducând autoturismul marca Dacia Sandero

înmatriculată în Republica Italiană, săvârşind contravenţiile prevăzute de art. 44 alin. 2 şi art. 99 alin. 1 pct. 4 din

O.U.G. nr. 195/2002, i-a oferit agentului de poliţie suma de 50 de Euro, cu titlu de mită, cu scopul de a-l determina pe

acesta să nu-şi exercite atribuţiunile legale vizând constatarea şi sancţionarea sa contravenţională.

Solicită a se reţine vinovăţia inculpatului în ceea ce priveşte săvârşirea acestei infracţiuni, de altfel recunoscută

de către inculpat, conform declaraţiei date astăzi în faţa instanţei, şi în consecinţă, în baza art. 290 alin. 1 C.pen., cu

aplicarea art. 67 al. 1 C.pen. şi art. 396 al. 10 C.pr.pen., să fie condamnat la o pedeapsă cu închisoarea şi pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., pe o perioadă de minimum un an de

zile.

De asemenea, în baza art. 65 al. 1 C.pen., solicită să se aplice inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii

exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., iar ca modalitate de executare a pedepsei, în baza

art. 91 C.pen., solicită suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 92 al. 1 C.pen., solicită să se stabilească inculpatului un termen de supraveghere de 2 ani, care se va

calcula de la data rămânerii definitive a hotărâri, urmând ca pe durata termenului de supraveghere, în baza art. 93 al. 1

C.pen., inculpatul să respecte măsurile de supraveghere ce se vor stabilii de către instanţă în baza acestui articol.

 Totodată, în baza art. 93 al. 2 şi 3 C.pen., urmează ca inculpatul să fie obligat la respectarea mai multor măsuri şi

obligaţii prevăzute de aceste articole, inclusiv să presteze muncă nerenumerată în folosul comunităţii, atrăgându-i-se

atenţia asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., potrivit cu care, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă,

nu va respecta măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va

revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei aplicate.

De asemenea, în baza art. 112 al. 1 lit. b C.pen., rap. la art. 290 al. 5 C.pen., solicită să se dispună confiscarea

specială de la inculpat a sumei de 50 euro, ce a constituit obiectul mitei, consemnată la C.E.C. Bank Sf. Gheorghe.

Solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Apărătorul ales al inculpatului, av. S. A. I., solicită aplicarea de circumstanţe atenuante prevăzută de art. 75 pct. 2

lit. b C.pen., şi în consecinţă, ca urmare a reţinerii de circumstanţe atenuante, pe lângă aplicarea dispoziţiilor art. 396 

al. 10 C.pr.pen., solicită să se aplice şi dispoziţiile art. 76 C.pen., privind consecinţele reţinerii unor circumstanţe

atenuante.

În susţinerea cererii, arată că, a nu avea luminile aprinse în localitate nici nu este contravenţie, legea fiind clară

în ceea ce priveşte nefolosirea luminilor în afara localităţilor, pe drumurile naţionale şi dacă inculpatul ar fi avut avocat

acest dosar nu ar fi ajuns pe rolul instanţei, ca să nu mai vorbim de alte elemente de ordin faptic, care s-au petrecut, de

la ora 10 şi până la ora 13:00, când a venit procurorul însoţit de poliţistul de la D.G.A., poliţistul şi procurorul fiind

prieteni foarte buni de multă vreme, fiind şi colegi ca organe de poliţie până când procurorul a trecut în Ministerul Public.

Susţine că, inculpatului nu trebuia să se facă nedreptatea care i s-a făcut.

Arată că, dacă poliţistul ar fi depistat defecţiuni tehnice la maşină, ceea ce înseamnă defecţiuni la frânare, la

lumini ori la sistemul de direcţie, acestea într-adevăr atrag după sine suspendarea permisului de conducere, însă poliţistul

s-a comportat în relaţia cu inculpatul de o manieră abuzivă, dovedind că nici nu cunoaşte reglementările legale în materie,

întrucât, în primul rând, dacă în localitate nu ai luminile aprinse nu constituie contravenţie, în al doilea rând, inculpatul

avea o zgârietură pe maşină, ceea ce nu este defecţiune tehnică, dar poliţistul a confundat defecţiunile tehnice cu avariile

de la maşină, pentru care nici nu ai nevoie de dovadă. 

De asemenea, arată că, inculpatul împreună cu soţia sa, care se afla în maşină, au fost ţinuţi timp de 3 ore, într-o

căldură de peste 30 de grade, pentru ca poliţistul să anunţe Direcţia Generală Anticorupţie, care să vină împreună cu

procurorul şi să constate marea infracţiune.

 Arată că, nu a fost corect cum s-a procedat cu acest om, poliţistul trebuia să-i spună foarte clar de la început că a

săvârşit contravenţia respectivă, întocmind în acest sens procesul-verbal, pe care inculpatul avea dreptul să-l conteste,

urmând ca ulterior să se demonstreze în ce măsură este sau nu întemeiată, de altfel,  inculpatul nu s-ar fi apucat să dea 50

de euro, pentru o faptă care nici nu este contravenţie, dar poliţistul a făcut-o contravenţie, care plătită pe loc însemna

105 lei şi nicidecum 50 de euro. Arată că, a înfăţişat toate aceste aspecte în faţa instanţei pentru a se avea în vedere

circumstanţa atenuantă de care a făcut vorbire.

Mai arată că, inculpatul este un om responsabil, acesta a venit din Italia, s-a pus la dispoziţia instanţei şi a dat

declaraţii sincere, ceea ce denotă că acesta nu este un element periculos, un om ieşit din comun din punct de vedere

comportamental, motiv pentru care solicită ca pedeapsa ce se va aplica inculpatului să fie sub minimul special prevăzut de

lege, cu reţinerea atât a dispoziţiilor prev. de art. 386 al. 10 C.pr.pen., cât şi a celor de la art. 75 pct. 2 lit. b din

C.pen.

De asemenea, arată că, inculpatul este un om integrat familial dar şi social, este responsabil şi aceste elemente de

ordin caracterial demonstrează că inculpatul nu este un infractor periculos şi merită sancţiunea în limitele şi modalitatea

solicitată de către apărare.

De altfel, arată că, inculpatul ar merita să i se amâne aplicarea pedepsei, însă dispoziţiile art. 83 C.pen., nu permit

amânarea aplicării pedepsei, datorită limitei maxime a pedepsei pentru infracţiunea pentru care inculpatul este trimis în

judecată. Solicită ca minuta să fie comunicată inculpatului la sediul cabinetului său, întrucât acesta urmează în câteva zile

să se întoarcă în Italia.

Inculpatul G. I., în baza art. 389 C.pr.pen., având ultimul cuvânt, arată că, îi pare rău de cele întâmplate şi îşi

însuşeşte concluziile apărătorului său. Totodată, comunică numărul  său de telefon la care poate fi contact, respectiv 0039……

, având în vedere că are reşedinţa în Italia.

T R I B U N A L U L

Asupra procesului penal de faţă.

În baza actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna cu nr. 547/P/2015 din data de 31.07.2015, înregistrat pe

rolul acestei instanţe la data de 10.08.2015, sub nr. …./119/2015, a fost trimis în judecată, în stare de libertate,

inculpatul  G. I., cu datele personale din dispozitivul prezentei sentinţe, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită,

prevăzută de art. 290 al. 1 C.pen.

În actul de sesizare al instanţei, s-a reţinut, în esenţă, în sarcina inculpatului G. I.  faptul că, la data de

28.07.2015, în jurul orei 10.00, după ce a fost depistat în trafic de către agentul de poliţie C. S. - C. din cadrul Postului

de Poliţie Ozun, jud. Covasna, conducând autoturismul marca Dacia Sandero, înmatriculată sub nr. ……  în Republica Italiană,

săvârşind contravenţiile prevăzute de art. 44 alin. 2 şi art. 99 alin. 1 pct. 4 din O.U.G nr. 195/2002, rep., i-a oferit

agentului de poliţie C. S. suma de 50 de Euro, cu titlu de mită, cu scopul de a-l determina pe agent să nu-şi exercite

atribuţiunile legale vizând constatarea şi sancţionarea sa contravenţională. 

Audiat în faza urmăririi penale, inculpatul G. I. a recunoscut şi a regretat săvârşirea faptei, arătând că a procedat

astfel pentru că nu vroia să rămână fără permis de conducere (f.  (f.,42-43,47-48 d.u.p.).

După înregistrarea şi repartizarea aleatorie a dosarului, judecătorul de cameră preliminară a procedat potrivit art.

342-346 din C.pr.pen.

Având în vedere că, în termen legal, au fost formulate cereri şi excepţii de către inculpat, prin apărătorul ales, prin

încheierea din camera de consiliu din data de 23 septembrie 2015, în baza art. 346 al. 1 C.pr.pen., judecătorul de cameră

preliminară a respins, ca nefondată, cererea formulată de inculpatul G. I. privind restituirea cauzei la parchet, în vederea

refacerii şi completării urmăririi penale şi a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 547/P/2015 din

31.07.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, privind pe inculpatul G. I., trimis în judecată, în stare de

libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 290 al. 1 C.pen., a administrării probelor şi a

efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul din cauză.

Încheierea a rămas definitivă prin încheierea nr. 118/CP/26.10.2015 a Curţii de Apel Braşov – Secţia penală, prin

respingerea contestaţiei formulată de inculpat, astfel,  în temeiul art. 103/14 al. 1 din Regulamentul de ordine interioară

al instanţelor judecătoreşti, aprobată prin Hotărârea nr. 387/2005 a C.S.M., cu modificările şi completările ulterioare,

completul de judecată a fixat primul termen de judecată pentru data de 25 noiembrie 2015, dispunând citarea inculpatului,

precum şi celelalte măsuri pentru pregătirea judecăţii, în condiţiile legii.

La termenele de judecată din data de 25.11.2015, deşi procedura de citare era îndeplinită, inculpatul nu s-a prezentat

în instanţă, deoarece se afla în Italia, apărătorul acestuia solicitând stabilirea unui nou termen de judecată, pentru când

inculpatul se va întoarce în ţară şi se va prezenta în instanţă. La termenul de judecată din data de 20 ianuarie 2016,

inculpatul prezent fiind în instanţă, s-a dat citire actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată şi după ce i s-a

explicat inculpatului în ce constă învinuirea şi a fost înştiinţat cu privire la drepturile prev. de art. 374 al. 2

C.pr.pen., preşedintele completului i-a pus în vedere că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor

administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor ce vor fi prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate fapta

reţinută în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă şi dispoziţiile art. 396 al. 10 C.pr.pen., după care inculpatul a declarat

că recunoaşte în totalitate fapta reţinută în sarcina sa şi a solicitat ca judecata să aibă loc potrivit procedurii în cazul

recunoaşterii învinuirii, astfel, potrivit art. 375 al. 1 C.pr.pen., instanţa a procedat la ascultarea acestuia (f.40 d.f.).

În declaraţia sa, inculpatul a recunoscut comiterea faptei, după cum a fost reţinută şi în rechizitoriu, astfel că,

după punerea în discuţie, în baza art. 375 al. 2 C.pr.pen., instanţa a admis cererea inculpatului privind judecarea cauzei pe

procedura în cazul recunoaşterii învinuirii.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă următoarele:

Agentul şef principal de poliţie C. S.-C. din cadrul Postului de Poliţie Ozun, jud. Covasna, îşi desfăşoară activitatea

în cadrul I.P.J Covasna, din data de 01.04.1992 şi deţine aviz de poliţie judiciară din data de 01.06.2004, iar aviz de

poliţie rutieră din data de 02.11.1999, conform dispoziţiei Inspectorului General al I.G.P.R nr. 3790/02.11.2009

(f.34.d.u.p.).

La data de 28.07.2015, ora 08.00, agentul şef principal de poliţie C. S.-C. a intrat în serviciu, la Postul de

Poliţie Ozun, desfăşurând activităţile ordonate potrivit planului de acţiune « Blocada 2015 » emis de I.P.J Covasna sub nr.

4133/25.07.2015 (f.35-38 d.u.p.), inclusiv cu privire la depistarea şi sancţionarea faptelor ce încalcă normele legale

privind circulaţia pe drumurile publice, pe timpul serviciului, acesta fiind echipat cu uniforma de poliţist.

În jurul orei 10.00, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu privind circulaţia rutieră pe DN 11, agentul

şef principal de poliţie C. S.-C. a depistat în trafic autoturismul marca Dacia Sandero, înmatriculat sub nr. ……. în

Republica Italiană, condus de către inculpatul G. I., care circula cu luminile de întâlnire stinse, deşi se afla pe un drum

naţional şi prezenta avarii vizibile la autovehicul.

În momentul în care agentul şef principal de poliţie a procedat la stabilirea şi sancţionarea contravenţională a

inculpatului, pentru faptele contravenţionale prevăzute de art. 44 alin. 2 şi art. 99 alin. 1 pct. 4 din O.U.G nr. 195/2002,

rep., inculpatul G. I. i-a oferit agentului de poliţie C. S. - C. suma de 50 de Euro, cu titlu de mită, cu scopul de a-l

determina pe agent să nu-şi exercite atribuţiunile legale vizând constatarea şi sancţionarea sa contravenţională, respectiv

să nu-i reţină permisul de conducere.

Refuzând suma oferită ca mită, agentul de poliţie a procedat la întocmirea actului de sancţiune contravenţională (f.39

d.u.p.), după care a sesizat organele de poliţie din cadrul D.G.A. –S.J.A Covasna (f. 5,1 d.u.p.).

În urma sesizării acestei instituţii, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, s-a înregistrat dosarul penal cu nr.

547/P/2015 şi, prin ordonanţa din 28.07.2015, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de

dare de mită, prev. de art. 290 al. 1 C. pen., rap. la art. 7 al. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000 (f.6 d.u.p.).

În continuare, procurorul a autorizat, cu titlu provizoriu, pe o durată de 48 de ore, supravegherea video, audio sau

prin fotografiere, a convorbirilor şi comunicaţiilor purtate de către denunţătorul C. S. şi numitul G. I. şi cu alte

persoane, care-l însoţesc, în legătură cu infracţiunea urmărită, activitate ce urma a fi efectuată de către S.R.I. –S.J.I.

Covasna împreună cu organele de poliţie judiciară din cadrul D.G.A. - Serviciul Judeţean Anticorupţie Covasna, în baza

delegării procurorului (f.7,8 d.u.p.), ordonanţa prin care s-a dispus autorizarea supravegherii tehnice fiind confirmată de

către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, prin încheierea din data de 30.07.2015

(f.14-15.d.u.p.).

Ulterior, la sediul Postului de Poliţie Ozun, s-a procedat la surprinderea în flagrant a faptei de „dare de mită”, în

condiţiile supravegherii autorizate, video şi audio, a convorbirilor şi comunicărilor dintre inculpat şi agentul de poliţie.

În cadrul acestora, inculpatul a reiterat oferta de mită, remiţându-i agentului de poliţie o bancnotă de 50 de Euro, pe care

a plasat-o pe biroul agentului de poliţie, spunându-i acestuia:” eu v-am zis să ne înţelegem, suntem oameni, luaţi şi

dumneavoastră, vă dau ceva şi…” (f.9-11,16-17 d.u.p.).

După surprinderea faptei în flagrant, inculpatul a avut o atitudine de colaborare şi de recunoaştere a faptei, pe care

şi-a menţinut-o inclusiv cu ocazia audierii sale, arătând că regretă fapta săvârşită şi că a procedat astfel deoarece nu

vroia să rămână fără permis.

Astfel, prin ordonanţa din data de 28.07.2015, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul

G. I., pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 290 al. 1 C.pen., rap. la art. 7 al. 1 lit. c din Legea

nr. 78/2000 (f.40 d.u.p.) şi prin ordonanţa din aceeaşi zi s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva

inculpatului pentru această faptă (f.45 d.u.p.), iari ulterior, prin ordonanţa din data de 30.07.2015 (f.49 d.u.p.),  s-a

dispus schimbarea încadrării juridica a faptei în infracţiunea prev. de art. 290 al. 1 C.pen., faptă pentru inculpatul  a şi

fost trimis în judecată.

Suma ridicată a fost consemnată la CEC Bank – Filiala Sf. Gheorghe pe numele inculpatului şi la dispoziţia Tribunalului

Covasna, conform chitanţei nr. 2799953/1/30.07.2015 şi a recipisei de consemnare nr. 349256/1/30.07.2015 (f.56.57 d.u.p.).

Starea de fapt mai sus reţinută, rezultă din probele administrate în faza urmăririi penale, respectiv: declaraţia

martorului denunţător C. S.-C. (f.31-33), procesul-verbal de redare a convorbirilor şi comunicărilor interceptate în mediul

ambiental purtate între denunţător şi inculpat (f.9-11), înscrisuri, respectiv planul de acţiune „Blocada 2015” (f. 35-38),

procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, însoţit de suportul optic având fixate imaginile filmate cu ocazia

activităţii şi planşa cu fotografiile judiciare (f.16-17,19-20), înscrisuri privind situaţia inculpatului şi a

autovehiculului acestuia (f.21-29), imaginile privind convorbirile şi comunicările interceptate în mediul ambiental purtate

între denunţător şi inculpat, fixate pe DVD, procesul-verbal privind situaţia juridică a agentului de poliţie C. S.-C.

(f.34), procesul-verbal de aplicare a sancţiunii contravenţionale (f.39), chitanţa şi recipisa nr. 349256/1 din 30.07.2015 de

consemnare a sumei de 50 Euro la CEC Bank Sf. Gheorghe, copia de pe cazierul judiciar al inculpatului (f.55) şi declaraţiile

suspectului/ inculpatului G. I. (f.42-43, 47-48 d.u.p., 40 d.f).

În drept, fapta inculpatului G. I., care, la data de 28.07.2015, în jurul orei 10.00, după ce a fost depistat în trafic

de către agentul de poliţie C. S.-C. din cadrul Postului de Poliţie Ozun, jud. Covasna, conducând autoturismul marca Dacia

Sandero înmatriculată sub nr. ………. în Republica Italiană, săvârşind contravenţiile prevăzute de art. 44 alin. 2 şi art. 99

alin. 1 pct. 4 din O.U.G nr. 195/2002, rep., i-a oferit agentului de poliţie suma de 50 de Euro, cu titlu de mită, cu scopul

de a-l determina pe agent să nu-şi exercite atribuţiunile legale vizând constatarea şi sancţionarea sa contravenţională,

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „dare de mită”,  prev. de art. 290 al. 1 C.pen.

Pentru fapta sa inculpatul va răspunde penal, iar la dozarea şi individualizarea pedepsei, potrivit art. 74 C.pen.,

instanţa  va avea în vedere, natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, aceea de dare de mită, pericolul social al faptei

comise, care rezultă din încălcarea acelor relaţii sociale care ocrotesc normala evoluţie a relaţiilor de serviciu, precum şi

prestigiul Poliţiei Române, de unele acţiuni de corupere a unui funcţionar prin promisiunea, oferirea sau darea unor foloase

materiale ilicite, pentru ca acesta să încalce îndatoririle sale de serviciu, dar şi circumstanţele concrete de săvârşire a

acesteia. Astfel, se constată că inculpatul a dat, drept mită, suma de 50 euro agentului şef de poliţie din cadrul Postului

de Poliţie Ozun, jud. Covasna, pentru a nu fi sancţionat contravenţional şi pentru a nu i se suspenda dreptul de a conduce.

Totodată, instanţa va avea în vedere şi faptul că, deşi inculpatul nu a fost sancţionat contravenţional pentru o

contravenţie ce ar atrage suspendarea dreptului de a conduce,  astfel cum rezultă din procesul-verbal  seria PCVX nr. 001981

din 28.07.2015, întocmit la orele 10,14, cu toate acestea, în discuţia purtată între agentul de poliţie şi inculpat, după mai

mult de două ore, respectiv orele 12,20,  agentul de poliţie îi aducea la cunoştinţa inculpatului faptul că i se ia permisul

de conducere, moment în care acesta a oferit agentului de poliţie suma de 50 de euro, pe care a introdus-o sub  topul de

procese-verbale aflate pe biroul agentului de poliţie, spunând „ vă rog să mă înţelegeţi, luaţi şi dumneavoastră ceva şi…”,

afirmând totodată că, „plătesc amenda şi ce trebuie şi…”, apoi a fost prins în flagrant de ofiţerii de poliţie D.G.A. şi

procurorul de caz.

De asemenea, se vor avea în vedere şi circumstanţele personale ale inculpatului, care are vârsta de 65 de ani şi nu are

antecedente penale, are loc de muncă în Italia, unde trăieşte cu familia şi a avut o atitudine sinceră pe parcursul

procesului penal, recunoscând şi regretând fapta comisă, solicitând judecarea cauzei pe procedura recunoaşterii învinuirii,

potrivit art. 375 al.1 şi 2 C.pr.pen., în condiţiile prevăzute la art. 374 al. 4 C.pr.pen.

Aşa fiind, la individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege, pentru 

infracţiunea de darea de mită, respectiv închisoare de la 2 la 7 ani, redus cu o treime, conform art. 396 al. 10 C.pr.pen.,

şi ţinând seama de împrejurările de săvârşire a faptei, descrise mai sus, dar şi de circumstanţele personale ale inculpatului

mai sus arătate, împrejurări pe care instanţa le va reţine ca circumstanţe atenuante, în sensul dispoziţiilor art. 75 al. 2

lit. b C. pen., cu consecinţa aplicării prevederilor art. 76 al. 1 C.pen. şi în consecinţă apreciază că, o pedeapsă stabilită

sub minimul prevăzut de lege (redusă cu o treime), va fi de natură a satisface atât cerinţele prev. de art. 74 C.pen., cât şi

scopul pedepsei, acela de prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni şi formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de

drept, faţă de regulile de convieţuire socială, în vederea reintegrării în societate a inculpatului.

Faţă de cele de mai sus, instanţa apreciază ca fiind necesară condamnarea inculpatului G. I. la pedeapsa de 1(un) an

închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., pe o perioadă de

1(un) an, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o

funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,  pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 290 al. 1

C.pen., cu aplicarea art. 67 al. 1 C.pen.,  art. 396 al. 10 C.pr.pen., art. 75 al. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 al. 1 C.pen.

Totodată, în baza art. 65 al. 1 C.pen., instanţa va aplica inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii

exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care potrivit art. 65 al. 3 C.pen., se va executa din

momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală se consideră executată.

Văzând cuantumul pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, faptul că acesta nu a mai fost condamnat anterior şi

faptul că inculpatul a fost de acord e a presta o muncă nerenumerată în folosul comunităţii (f.40 verso d.f.), raportat şi la

circumstanţele personale ale acestuia, arătate mai sus, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar

fără executarea acesteia, inculpatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale

pentru o perioadă determinată.

Faţă de cele de mai sus, văzând că, în speţă, sunt întrunite condiţiile prev. de art. 91 C.pen., urmează ca, în baza

art. 91 C.pen., instanţa să dispună suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi, în baza art. 92 al. 1 C.pen., va

stabili pentru inculpatul G. I. termen de supraveghere de 2 (doi) ani, care potrivit art. 92 al. 2 C.pen., se calculează de

la data rămânerii definitive a hotărârii.

Văzând modalitatea de executare a pedepsei ce se va aplica inculpatului, executarea pedepsei complementare a

interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., va începe de la data rămânerii definitive a prezentei

hotărârii de condamnare, în conformitate cu dispoziţiile art. 68 al. 1 lit. b C.pen.

În speţă, nu se impune interzicerea dreptului de a alege,  prev. de art. 66 al. 1 lit. d C. pen., ca pedeapsă

accesorie, întrucât, interzicerea acestui drept, contravine dispoziţiilor art. 3 din Protocolul nr. 1 al Convenţiei pentru

apărarea drepturilor omului şi ale libertăţilor fundamentale, astfel cum a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin

hotărârea din 30.03.2004 privind cauza Hirst contra Marii Britanii, în motivarea căreia Curtea a reţinut că, indiferent de

durata pedepsei şi de natura infracţiunii care a atras-o, nu se justifică excluderea celor condamnaţi din câmpul persoanelor

cu drept de vot, neexistând nici o legătură între interdicţia votului şi scopul pedepsei, aceea de a prevenii săvârşirea de

noi infracţiuni şi de a asigura inserţia socială a infractorilor.

De asemenea, în temeiul dispoziţiilor art. 93 al. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, instanţa îl va obliga

pe inculpatul G. I. să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Braşov, la

datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în

prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă şi să

comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă, iar  în baza art. 93 al. 2 

lit. b C.pen., va impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de

Probaţiune  Braşov  sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C.pen., instanţa va obliga pe inculpat ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o

muncă nerenumerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei comunei Şinca, jud. Braşov, sau în

cadrul Şcoli generale din com. Şinca, jud. Braşov, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta

această muncă, care se va executa în condiţiile prev. de art. 57 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a

măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

În temeiul art. 404 al. 2 C.pr.pen., cu aplicarea art. 91 al. 4 C.pen., instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra

dispoziţiilor art. 96 C.pen., potrivit cărora, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă

măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, ori săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea

şi va dispune executarea pedepsei aplicate.

În baza art. 112 al. 1 lit. b C.pen., rap. la art. 290 al. 5 C.pen., se va dispune confiscarea specială de la

inculpatul G. I. a sumei de 50 euro, ce constituie obiectul mitei, consemnată la CEC Bank Sf. Gheorghe pe numele

inculpatului, conform chitanţei nr. chitanţei nr. 2799953/1/30.07.2015 şi a recipisei de consemnare nr. 349256/1/30.07.2015

(f. 56,57 d.u.p.).

În baza art. 146 al. 3 C.pr.pen., instanţa va dispune ca, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, să se conserve

prin arhivare odată cu dosarul cauzei la sediul instanţei, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii, a DVD-lui

nr. 547/P/2015 din 28.07.2015, a DVD-lui nr. PTCV/173MS/2015 (d.p. 547/P/2015) în copie, inscripţionat P.P.Ozun 28-07.2015 şi

a DVD-lui nr. PTCV/174MS/2015 (53/SJACV/28.07.2015), inscripţionat „flagrant 28.07.2015”, ambalate în plic sigilat, aflat în

camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna şi înregistrat în registrul de corpuri delicte sub nr. 110/2015.

În baza art. 274 al. 1 C.pr.pen., inculpatul G. I. va fi obligat să plătească statului 440 lei cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În baza art. 290 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 67 al. 1 C.pen., art. 396 al. 10 C.pr.pen., art. 75 al. 2 lit. b

C.pen. şi art. 76 al. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul G. I., fiul lui I. şi M., născut la data de …., în loc. …….., judeţul

…….., CNP ……, cetăţean român, studii 8 clase, zidar, angajat cu forme legale în Italia, căsătorit, fără copii minori, stagiul

militar nesatisfăcut, C.M.J. Braşov, domiciliat în com. ………., cu reşedinţa în Italia, str. ………., Pratovecchio – Arezzo, cu

domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocat S. A. I., din oraşul ……………,  posesor al CI seria ……., nr. ……, emisă

de S.P.C.L.E.P. Făgăraş, nr. de contact tel. 0039/………., fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare şi

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., pe o perioadă de 1 an,

respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie

care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de darea de mită.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de

art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care potrivit art. 65 al. 3 C.pen., se execută din momentul rămânerii definitive a

hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală se consideră executată.

 În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi, în baza art. 92 al. 1 C.pen.,

stabileşte pentru inculpatul G. I. termen de supraveghere de 2 (doi) ani, care potrivit art. 92 al. 2 C.pen., se calculează

de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 68 al. 1 lit. b C.pen., executarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al.

1 lit. a şi b C.pen., începe de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii de condamnare.

În baza art. 93 al. 1 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul G. I.  trebuie să respecte următoarele

măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Braşov, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 al. 2  lit. b C.pen., impune inculpatului G. I. să frecventeze un program de reintegrare socială

derulat de către Serviciul de Probaţiune  Braşov sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C.pen., obligă pe inculpatul G. I. ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o

muncă nerenumerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei comunei Şinca, jud. Braşov, sau în

cadrul Şcoli generale din com. Şinca, jud. Braşov, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta

această muncă, care se va executa în condiţiile prev. de art. 57 din Legea nr. 253/2013.

În baza art. 404 al. 2 C.pr.pen., cu aplicarea art. 91 al. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor

art. 96 C.pen., potrivit cărora, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de

supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, ori săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va

dispune executarea pedepsei aplicate.

În baza art. 112 al. 1 lit. b C.pen., rap. la art. 290 al. 5 C.pen. dispune confiscarea specială  de la inculpatul G.

I. a sumei de 50 euro, ce constituie obiectul mitei, consemnată la CEC Bank Sf. Gheorghe pe numele inculpatului, conform

chitanţei nr. 2799953/1/30.07.2015 şi a recipisei de consemnare nr. 349256/1/30.07.2015.

În baza art. 146 al. 3 C.pr.pen., la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, dispune conservarea prin arhivare odată

cu dosarul cauzei la sediul instanţei, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii, a DVD-lui nr. 547/P/2015 din

28.07.2015, a DVD-lui nr. PTCV/173MS/2015 (d.p. 547/P/2015) în copie, inscripţionat P.P.Ozun 28-07.2015 şi a DVD-lui nr.

PTCV/174MS/2015 (53/SJACV/28.07.2015), inscripţionat „flagrant 28.07.2015”, ambalate în plic sigilat, aflat în camera de

corpuri delicte a Tribunalului Covasna şi înregistrat în registrul de corpuri delicte sub nr. 110/2015.

În baza art. 274 al. 1 C.pr.pen., obligă pe inculpatul G. I. să plătească statului 440 lei cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 20 ianuarie 2016.

PREŞEDINTE GREFIER