Întoarcere executare

Sentinţă civilă 2406 din 18.06.2013


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de ... pe rolul instanţei sub nr. .. reclamanta ... a solicitat în contradictoriu cu pârâtul ... întoarcerea executării silite efectuate în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ... a Judecătoriei Tulcea, în dosarul de executare nr. .., prin restabilirea situaţiei anterioare în sensul obligării acestuia la  restituirea sumei de ... lei.

 A cerut totodată obligarea pârâtului la restituirea tuturor cheltuielilor de judecată pe care a fost nevoită să le efectueze cu procesul, obligarea acestuia la plata indicelui de inflaţie, daune morale de ... lei şi contravaloarea taxei de timbru achitată în prezentul dosar.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că executarea silită a fost începută împotriva sa la data de ... printr-o somaţie comunicată de Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi „...”, în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. .. a Judecătoriei Tulcea. Susţine că până la momentul respectiv nu a avut cunoştinţă despre hotărârea judecătorească întrucât îşi schimbase domiciliul, acest fapt fiind cunoscut de pârâtul ... şi ulterior şi de executorul judecătoresc, dar aceştia au continuat procedurile la fostul domiciliu. 

Reclamanta precizează că a formulat contestaţie în anulare împotriva hotărârii judecătoreşti ce constituia titlul executoriu, iar prin sentinţa civilă nr. ... a Judecătoriei Tulcea aceasta a fost desfiinţată. A formulat şi contestaţie la executarea silită pornită în dosarul nr. .., fiind dispusă anulara executării silite, prin sentinţa civilă nr. ... a Judecătoriei Tulcea.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. art. 4041 – 4043 din Codul de procedură civilă.

Cererea de chemare în judecată a fost legal timbrată cu taxă judiciară de 142 lei şi timbru judiciar de 3 lei.

Legal citat, pârâtul ... nu a depus la dosar întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a-şi exprima poziţia procesuală faţă de cererea reclamantei.

La solicitarea instanţei Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi „...” a depus in copie dosarul de executare silita nr. ....

În baza art. 167 Cod procedură civilă, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile existente la dosarul cauzei.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, dispoziţiile noului cod se aplică „numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare”. Executarea silită în dosarul nr. ... a fost începută anterior datei de 15 februarie 2013, sens în care prezenta cauză a fost judecată conform  prevederilor vechiului cod de procedură civilă din 1865.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. ... reclamanta ... a fost obligată la plata către pârâtul ... a sumei de ... lei cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocat) în dosarul nr. ... al Tribunalului Constanţa.

Pârâtul solicitat punerea în executare a hotărârii, sens în care la data de .... s-a adresat Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi „...”, fiind deschis dosarul de executare nr. .... Prin procesul-verbal încheiat la aceeaşi dată executorul judecătoresc ... a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare la valoarea de ..,. lei.

Executarea silită a fost încuviinţată prin încheierea din ... pronunţată în dosarul nr. ... al Judecătoriei Tulcea, iar la data de ... executorul judecătoresc e emis somaţie către reclamanta-debitoare. Au fost continuate procedurile de executare silită, fiind înfiinţată poprire asupra cotei de 1/3 din veniturile salariale ale reclamantei, prin adresa din .. trimisă către locul de muncă al acesteia ...., iar prin procesul-verbal din ... executorul judecătoresc a încetat executarea prin recuperarea integrală a debitului şi a cheltuielilor de executare.

Reclamanta ... a formulat contestaţie în anulare împotriva sentinţei civile nr. ... ce a constituit titlul executoriu în bază căruia s-a realizat executarea silită.

Prin sentinţa civilă nr. ... pronunţată în dosarul nr. ... Judecătoria Tulcea a admis contestaţia în anulare şi rejudecând cauza a admis doar în parte cererea pârâtului ..., dispunând obligarea reclamantei la plata sumei de ... lei către acesta, reprezentând cheltuieli judecată din calea de control judiciar a recursului, solicitate pe cale separată.

Reclamanta ... a formulat de asemenea şi contestaţie la executare silită împotriva executării începute de Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi „...” în dosarul de executare nr. ....

Prin sentinţa civilă nr. .. pronunţată în dosarul nr. ... al Judecătoriei Tulcea s-a admis contestaţia la executare şi s-a dispus anularea executării silite începută în dosarul de executare nr. .. al Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi „...”.

În raport de situaţia de fapt prezentată, instanţa constată că titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. .. a Judecătoriei Tulcea în baza căruia s-a efectuat executarea silită în dosarul nr. .. a fost desfiinţat printr-o contestaţie în anulare. Instanţa a admis contestaţia în temeiul art. 317 alin. 1 pct. 1 din vechiul Cod de procedură civilă, reţinându-se că partea nu a fost legal citată la judecarea cauzei iniţiale, a desfiinţat hotărârea atacată şi a rejudecat cauza, hotărând o soluţie diferită de cea a primei instanţe în privinţa cuantumului sumei la care a fost obligată reclamanta.

În conformitate cu prevederile art. 4041 alin. 1 din vechiul Cod de procedură civilă „În toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia”.

În cauza dedusă judecăţii se constată că s-a dispus şi anularea executării silite efectuate în dosarul de executare nr. ... al Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi „..”, prin sentinţa civilă nr. ... a Judecătoriei Tulcea.

Conform art. 4042 din vechiul Cod de procedură civilă dacă instanţa judecătorească care a desfiinţat titlul executoriu sau actele de executare, nu a  dispus, prin aceeaşi hotărâre, şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării, cel îndreptăţit o va putea cere instanţei judecătoreşti competente potrivit legii.

Ca atare, instanţa constată întemeiată cererea formulată de reclamanta ... şi în consecinţă va dispune întoarcerea executării silite efectuată în dosarul de executare nr. ..., prin restabilirea situaţiei anterioare, constând în restituirea de către pârât a sumei de ..,. lei, reprezentând ... lei debit stabilit prin titlul executoriu desfiinţat şi .. lei cheltuieli de executare la care a fost obligată.

Reclamanta a solicitat instanţei şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată pe care le-a efectuat, indicând în acest sens taxe de timbru (...), timbre judiciare în valoare de ... lei, precum şi comunicarea către pârât a deciziei instanţei(...lei).

Se constată că reclamanta nu a cerut cheltuieli de judecată în dosarul nr. ... şi ca atare este îndreptăţită la obţinerea acestora pe calea acţiunii separate ce a fost formulată în prezentul dosar. Instanţa are în vedere şi faptul  că pârâtul ... a căzut în pretenţii în dosarul nr. ... prin admiterea contestaţiei la executare formulată de reclamantă, motiv pentru care cererea reclamantei este întemeiată.

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că reclamanta ... a efectuat în dosarul nr. ... cheltuieli în cuantum de ...0 lei, respectiv ... lei taxă de timbru şi .. lei cheltuieli de comunicare către pârât. Se constată o diferenţă între sumele indicate de reclamantă, dar instanţa se va pronunţa numai cu privire la acele cheltuieli care au fost dovedite de reclamantă prin înscrisuri sau alte mijloace de probă, sens în va admite în parte cererea acesteia şi va obliga pârâtul să îi achite suma de ... lei.

Reclamanta ... a solicitat şi obligarea pârâtului la plata sumei corespunzătoare indicelui de inflaţie la data soluţionării cauzei, precizând la termenul de judecată că aceasta se ridică la valoarea de ... lei.

Referitor la acest capăt de cerere, instanţa are în vedere faptul că actualizarea sumei datorate reprezintă de fapt asigurarea unui echilibru valoric în condiţiile de instabilitate a monedei, iar debitorul trebuie să suporte diferenţa.

În speţă, executarea silită a început efectiv prin adresa de înfiinţare a popririi pe veniturile salariale ale reclamantei din ... şi o dată cu primele reţineri din salariu, fiind finalizată conform procesului-verbal din ... al executorului judecătoresc prin care s-a încetat executarea prin recuperarea integrală a debitului şi a cheltuielilor de executare.

Instanţa apreciază că acordarea sumei actualizate în raport de rata inflaţiei se impune şi faţă de principiul reparării integrale a prejudiciului şi astfel riscul devalorizării monedei naţionale trebuie pusă în sarcina debitorului.

Din aceste considerente, instanţa va admite cererea reclamantei privind obligarea la plata sumei corespunzătoare indicelui de inflaţie pentru perioada de la data executării silite până la data soluţionării prezentei cauze şi obligă pârâtul să îi achite suma de .. lei.

Reclamanta a solicitat totodată instanţei şi acordarea de daune morale în cuantum de ... lei, afirmând în susţinerea acestei cereri că executarea silită a avut urmări asupra sa, fiind pusă într-o situaţie proastă faţă de colegi şi faţă de instituţiile la care executorul judecătoresc a făcut demersuri, iar ca urmare a acestei situaţii jenante starea de sănătate i s-a înrăutăţit. A depus în copie o fişă medicală de consultaţie din data de ....

Instanţa are în vedere faptul că daunele morale reprezintă paguba suferită de o persoană ca urmare atingerii aduse drepturilor sale nepatrimoniale, cum ar fi onoare, reputaţie, etc., sau ca urmare a unei suferinţe morale.

Daunele morale sunt definite în literatura juridică, ca fiind consecinţe de natura nepatrimoniala cauzate persoanei prin fapte ilicite culpabile, constând în atingerile aduse personalităţii sale fizice, psihice şi sociale, prin lezarea unui drept sau interes nepatrimonial, a căror reparare urmează regulile răspunderii civile delictuale dacă fapta ilicita s-a produs în afara unui cadru contractual.

În cauza dedusă judecăţii instanţa apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea de daune morale reclamantei. Se are în vedere faptul că aspectele pe care le invocă aceasta sunt de fapt demersuri legale ce se efectuează într-o procedură de executare silită, în conformitate cu dispoziţiile Codul de procedură civilă. Nu s-au constatat încălcări ale prevederilor legale sau efectuarea unor demersuri abuzive, executorul judecătoresc procedând la executarea silită în baza unui titlu executoriu legal, cu încuviinţarea prealabilă a executării silite de către instanţa de judecată. Faptul că ulterior titlul executoriu a fost desfiinţat este tot o consecinţă a unui demers legal al părţii, prin exercitarea căii de atac extraordinare a contestaţiei în anulare, iar consecinţa a fost întoarcerea executării silite.

Ca atare, instanţa constată că procedurile de executare silită nu au fost de natură a produce consecinţe nepatrimoniale reclamantei, pentru a căror reparare să se impună acordarea de daune morale, motiv pentru care acest capăt de cerere va fi respins ca nefondat

În temeiul art. 274 din vechiul cod de procedură civilă, având în vedere culpa procesuală a pârâtului ce a căzut în pretenţii, instanţa îl va obliga pe acesta la plata către reclamantă a sumei de ... lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate în prezentul dosar, respectiv taxa judiciară de timbru.