Titluri executorii

Sentinţă civilă 665 din 09.09.2016


La data de 23.03.2016 contestatorii CM si CD in contradictoriu cu intimatul VDS au formulat contestaţie la executare, prin care au solicitat anularea procesului verbal din 09.03.2016 întocmit de Executorul Judecătoresc Ţărean Calin din Ploieşti, ca neîntemeiat; cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea contestaţiei se arată că prin sentinţa civilă nr.311 din 14 noiembrie 2008 pronunţata de Judecătoria Sinaia in dosarul nr.463/310/2010, rămasa irevocabila la 24.10.2013, au fost obligaţi sa îndrepte stâlpii de susţinere a gardului, astfel încât punctele 1-2-3-4-5-6 sa fie coliniare, conform expertizei Troaşca Alexandru.

Susţin contestatorii că urmare acestei hotărâri au îndreptat stâlpii de pe calea de acces, aşa cum s-a dispus in dispozitivul hotărârii, însă ulterior, stâlpul de la pct. 1 a fost mutat in interiorul proprietăţii lor, ajungându-se astfel la un aliniament la strada al caii de acces de 3,04, adică cu 30 cm. mai mare decât cea identificata prin expertiza Troaşcă Alexandru, omologata de instanţa.

Susţin contestatorii că mutarea stâlpului de la pct. 1 este evident ca nu s-a realizat de către ei, întrucât nu îşi puteau micşora singuri proprietatea, astfel că numai beneficiarul său de acces, respectiv creditorul din aceasta cauza, avea un asemenea interes.

Si astfel, pornindu-se de la mutarea stâlpului 1 se solicita in prezent coliniaritatea sa cu celelalte punte (stâlpi) de pe calea de acces, situaţie ce încalcă dispozitivul hotărârii pronunţate in cauza.

Daca executorul judecătoresc a constatat ca deschiderea caii de acces este de 3,04 si conform expertizei omologate trebuia sa fie de 2,74 m.l., stâlpul de la numărul 1 trebuia mutat la distanta prevăzuta in expertiza, respectiv 2,74 m.l. si apoi sa se realizeze coliniaritatea cu celelalte puncte evidenţiate in expertiza.

Mai susţin contestatorii că îmbrăţişarea punctului de vedere al executorului si al creditorului ar însemna pe de o parte lărgirea caii de acces, deşi in expertiza se retine ca nu a avut niciodată o lăţime mai mare, iar pe de alta parte, se reduce nejustificat suprafaţa lor de teren, deşi nu s-a formulat nicio acţiune in revendicare împotriva lor.

Pe cale de consecinţa, menţinerea unui asemenea proces verbal încalcă, în opinia contestatorilor, atât dispozitivul hotărârii ce reprezintă titlul executoriu care a stat la baza prezentei executări silite, cat si dreptul lor de proprietate.

In drept: art.712-713 Cod proc. civila.

Intimatul VDS a formulat întâmpinare la contestaţia la executare, solicitând respingerea acesteia ca nefondata, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea întâmpinării se arată că cei doi contestatori vor să-şi mascheze culpa pentru nerespectarea hotărârii judecătoreşti, pretinzând, în moc nereal, că au adus la îndeplinirea obligaţia stabilită în sarcina lor, deşi, nu susţin că au procedat la îndreptarea stâlpilor gardului între punctele 1-2-3-4-5-6 potrivit expertizei Troaşcă Al.

Susţine intimatul că procesul-verbal din data de 09.03.2016 întocmit de executorul judecătoresc constată neîndeplinirea obligaţiei impuse debitorilor, creditorul fiind îndrumat să se adreseze instanţei de executare pentru a fi autorizat să execute pe cheltuiala debitorilor respectiva obligaţie.

Intimatul arată că debitorii contestatori refuză să aducă la îndeplinire obligaţia care le incumbă, iar dispozitivul hotărârii judecătoreşti nu poate fi schimbat după bunul plac al contestatorilor, afirmând că în prezent pe rolul Judecătoriei Sinaia se află dosarul nr. 452/310/2016, având ca obiect, în baza art. 903 Cod proc.civilă, autorizarea creditorului de a aduce la îndeplinire obligaţia impusă debitorilor, pe cheltuiala acestora (filele 16-18).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 1311/14.11.2008 pronunţată de Judecătoria Sinaia în dosarul nr.463/310/2007, irevocabila la data de 24.10.2013 prin decizia civilă nr. 3119/2013 a Curţii de Apel Ploieşti, debitorii contestatori CM şi CD au fost obligaţi „sa îndrepte stâlpii de susţinere a gardului, astfel ca punctele 1-2-3-4-5-6 sa fie coliniare conform expertizei Troasca Alexandru.”(filele 32-36).

În baza acestei hotărâri judecătoreşti, creditorul intimat a formulat la data de 23.11.2015 cerere de executare silită, înregistrată la BEJ Ţărean Călin din Ploieşti, formându-se dosarul de executare silită nr. 470/2015 (filele 23-116).

În acest dosar de executare silită a fost întocmit la data de 09.03.2016 procesul-verbal de către executorul judecătoresc Ţărean Călin, prin care s-a constatat că debitorii CM şi CD nu şi-au îndeplinit obligaţia de îndreptare a stâlpilor conform expertizei Troaşcă Alexandru pe aliniamentul 1-2-3-4-5-6, motive pentru care creditorul intimat VDS a fost îndrumat să se adreseze instanţei de executare pentru aducerea la îndeplinire a acestei obligaţii (filele 6-7).

Obiectul prezentei contestaţii îl reprezintă tocmai acest act de executare silită, contestatorii susţinând că nu s-a menţinut poziţia iniţială a stâlpului nr.1 din expertiza Troşcă Alexandru, stâlpul fiind mutat în mod abuziv, astfel că în prezent deschiderea drumului de servitute nu este de 2,74 ml, potrivit expertizei, ci de 3,04 ml.

Aceste susţineri ale debitorilor se regăsesc şi în cuprinsul prezentei contestaţii şi au fost reiterate cu ocazia cercetării la faţa locului.

Deşi contestatorii afirmă nelegalitatea procesului-verbal întocmit de executorul judecătoresc, se constată că acest act de executare nu este afectat de nici un motiv de nelegalitate, în condiţiile în care obligaţia impusă contestatorilor debitori prin titlul executoriu nu a fost respectată, aspect constatat şi cu ocazia cercetării locale, stâlpii proprietăţii contestatorilor CM şi CD având aceeaşi amplasare, aspect uşor de constatat după vechimea şi starea de uzură pe cale le prezentau, înfăţişându-se la momentul actual ca nişte resturi ruginite de armătură metalică şi mici bucăţi sparte de beton.

Deşi debitorii afirmă diminuarea proprietăţii lor prin amplasarea de către creditorul intimat a stâlpului nr. 1 al căii de acces, la cercetarea locală s-a constatat menţinerea aceleiaşi lăţimi la drumul public al laturii proprietăţii debitorilor CM şi CD.

Scopul contestaţiei la executare este remedierea neregularităţilor săvârşite în cadrul procedurii execuţionale sau explicitarea dispozitivului hotărârii ce constituie titlul executoriu si poate avea ca efect numai modificarea sau anularea executării fara ca, pe aceasta cale, sa se schimbe fondul soluţiei. Instanţa învestită cu o contestaţie la executare, indiferent de forma sa (propriu zisa sau la titlu) nu poate examina împrejurări care vizează fondul cauzei, de natura sa pună în discuţie hotărârea judecătoreasca ce se executa, deoarece partea interesata a avut posibilitatea sa le valorifice în cadrul judecaţii, fie prin cererile adresate primei instanţe, fie prin exercitarea cailor de atac prevăzute de lege, căci, în caz contrar, s-ar aduce atingere puterii de lucru judecat.

Pentru considerentele ce preced, constatându-se că nu există nici un motiv de nelegalitate a executării silite, va fi respinsă ca neîntemeiată contestaţia la executare.

În temeiul art. 451-453 Cod proc.civilă, vor fi obligaţi contestatorii la plata cheltuielilor de judecată către intimatul VDS în cuantum de 1.500 lei, reprezentând onorariul avocatului ales (fila 156).