Anulare proces verbal de contravenţie - practica comercială incorectă în raport de faptul că periuţa de dinţi oferită cadou este o primă în sensul dispoziţiilor legale, aceasta nefiind indispensabilă utilizării produsului pastă de dinţi

Hotărâre 8789 din 16.05.2016


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, la data de 05.02.2016, sub număr unic 6567/299/2016, având ca obiect „plângere contravenţională”, petenta SC S. SRL, în contradictoriu cu intimata ANPC - CPCMB, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună în sensul anulării procesului verbal de contravenţie seria ANPC nr. 0752299 încheiat în data de 20.01.2016, cu consecinţa exonerării sale de la plata amenzii contravenţionale.

În motivare, petenta a arătat că în data de 20.01.2016, reprezentanţii CPCMB Bucureşti, prezentându-se la farmacia S. M., situată pe str. ..., Sector 1, în vederea efectuării unui control, ca urmare a sesizării făcute de consumatorul S.S., au constatat că produsul pastă de dinţi Parodontax se regăsea în două promoţii diferite, deşi aveau acelaşi gramaj. În privinţa situaţiei de fapt, petenta a învederat că în data de 05.01.2016, consumatorul S.S. a achiziţionat de la această farmacie mai multe produse, printre care şi pasta de dinţi Parodontax aflată în promoţia „Ai grijă de igiena ta dentară cu Parodontax – 8 lei reducere”. Din cuprinsul sesizării depuse la CPCMB rezultă că persoana care a achiziţionat acest produs a fost nemulţumită deoarece acea reducere de preţ de 8 lei se acordă doar anumitor paste dde dinţi Parodontax cumpărate în mod individual şi că aceasta nu se aplica şi pastei de dinţi din pachetul promoţional „Parodontax pasta de dinţi +periuţa de dinţi cadou”. În privinţa acestei sesizări, petenta a afirmat că este nefondată, în condiţiile în care cele două promoţii sunt diferite, mecanismul în care acestea operau fiind în mod explicit detaliat şi prezentat de către farmacistul de serviciu. În privinţa promoţiei „Ai grijă de igiena ta dentară cu Parodontax – 8 lei reducere”, petenta a afirmat că aceasta consta în aplicarea unei reduceri de preţ de 8 lei din preţul de la raft al pastei de dinţi Parodontax, doar pentru anumite tipuri din această gamă, fapt specificat atât în catalogul S. pe luna decembrie, cât şi pe bulina aflată la raft în farmacie, respectiv produselor de tip Parodontax Classic, Fluoride, Gentle White şi Extra Fresh. În schimb, pachetul promoţional „Parodontax pasta de dinţi +periuţa de dinţi cadou”, făcea obiectul unei promoţii distincte, ce consta în acordarea cu titlu gratuit la achiziţionarea unei paste de dinţi Parodontax a unei periuţe de dinţi, produs indispensabil utilizării normale a produsului la care se oferă cadou, conform dispoziţiilor Art. 50 lit. b din OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

În drept, plângerea a fost motivată pe dispoziţiile Art. 31 alin. 1 din OG 2/2001.

În dovedirea plângerii, petentul a solicitat administrarea probei cu înscrisuriPlângerea a fost legal timbrată, conform dispoziţiilor Art. 19 din OG 80/2013, dovada fiind ataşată în original la fila 22.

În termenul legal, prevăzut de dispoziţiile Art. 201 alin. 1 NCPC, intimata a depus întâmpinare, susţinând în esenţă, necesitatea respingerii plângerii ca neîntemeiată, dat fiind că potrivit dispoziţiilor Art. 9 şi 50 alin. 1 lit. c din OG nr. 21/1992, petenta a dat dovadă de comportament comercial incorect, în condiţiile în care preţul produsului de bază din pachetul promoţional „Parodontax pasta de dinţi +periuţa de dinţi cadou” este diferit de preţul aceluiaşi produs, privit ut singuli, de la raft. A mai arătat că procesul verbal a fost încheiat cu respectarea tuturor cerinţelor de legalitate prevăzute expres de dispoziţiile Art. 16 şi 17 din OG 2/2001, opunându-se audierii în calitate de martor a persoanelor prohibite de legea procesual civilă.

În drept, apărările au fost întemeiate pe dispoziţiile OG 2/2001 şi OG 21/1992.

În dovedirea apărărilor, intimata a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria ANPC nr. 0752299  încheiat de către intimată la data de 20.01.2016, petentei  i-a fost aplicată sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 3000 lei. S-a reţinut prin  actul de constatare că petenta a dat dovadă de comportament comercial incorect, în condiţiile în care preţul produsului de bază din pachetul promoţional „Parodontax pasta de dinţi +periuţa de dinţi cadou” este diferit de preţul aceluiaşi produs, privit ut singuli, de la raft, conform sesizării consumatorului S.S..

Potrivit art. 34 din OG 2/2001, instanţa investită cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale, verifică dacă aceasta a fost formulată în termen, după care procedează la analizarea  legalităţii şi temeiniciei procesului verbal  şi hotărăşte cu privire la individualizarea  sancţiunii.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată că procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei a fost comunicat petentei la data de 20.01.2016 (fila 35), acesta depunând plângerea, în termen, la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, la data de 04.02.2016, prin intermediul serviciilor poştale (fila 13).

Prin plângerea formulată petenta contestă temeinicia procesului-verbal de contravenţie.

Cu privire la legalitatea procesului verbal de contravenţie, instanţa, din oficiu, constată că acesta a fost întocmit  cu respectarea prevederilor art. 16 şi 17 din OG 2/2001, cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Cu privire la temeinicia criticilor petentei, instanţa reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor Art. 9 din OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor „operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate şi să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii”, iar potrivit dispoziţiilor Art. 16 alin.1 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă „prin vânzări cu preţ redus, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege: vânzări promoţionale...” Vânzările promoţionale au fost definite în cuprinsul dispoziţiilor Art. 32 alin. 1 din OG 99/2000 ca fiind „vânzările cu amănuntul/vânzările cash and carry/prestările de servicii de piaţă care pot avea loc în orice perioadă a anului, fără să facă obiectul notificării, cu condiţia ca: să nu fie efectuate în pierdere, să se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum şi la servicii vândute ori, după caz, prestate în mod curent; produsele şi serviciile promovate trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade anunţate a vânzărilor promoţionale sau comerciantul va informa consumatorii că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil”. Totodată, potrivit dispoziţiilor Art. 33 alin. 1 „vânzările cu preţ redus prevăzute la art. 16, astfel cum sunt definite de prezenta ordonanţă, atunci când consumatorii sunt anunţaţi despre o reducere de preţuri care comportă o comparaţie exprimată în cifre, sunt supuse următoarelor reguli de fixare şi publicitate a preţurilor: orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus”.

În acord cu dispoziţiile Art. 48 „vânzarea cu prime este acea practică comercială prin care la vânzarea sau oferta de vânzare de produse/servicii se oferă consumatorului cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, prime sub forma unor produse/servicii” şi potrivit dispoziţiilor Art. 50 alin. 1 lit. b „nu sunt considerate prime: produsele sau serviciile indispensabile utilizării normale a produsului sau serviciului cumpărat;

Interpretând toate aceste dispoziţii legale, instanţa constată că petenta, în procesul de comercializare a unor produse la preţ redus, a introdus la vânzare promoţională pasta de dinţi Parodontax, o dată în cadrul promoţiei „Ai grijă de igiena ta dentară cu Parodontax – 8 lei reducere” şi o dată în cadrul promoţiei „Parodontax pasta de dinţi +periuţa de dinţi cadou”, preţul la raft al produsului de referinţă, fiind conform constatărilor CPCMB de 16,99 lei. Pentru a respecta dispoziţiile Art. 48 cu referire la dispoziţiile Art. 50 alin. 1 lit. b, petenta ar fi trebuit să ofere produsul din cadrul promoţiei „Parodontax pasta de dinţi +periuţa de dinţi cadou” la preţul de cel mult 16,99 lei, care reprezenta preţul de raft al produsului de bază, consumatorul obţinând astfel cadou periuţa de dinţi. În mod evident, periuţa de dinţi este o primă în sensul dispoziţiilor Art. 48, aceasta nefiind indispensabilă utilizării produsului pastă de dinţi. Termenul de „indispensabil”, în sensul legii, face referire la părţi, componente separate care nu pot lipsi din utilizarea normală a produsului de bază, cum ar fi acumulatorul unui aparat de ras,  tastatura pentru un computer, etc. Prin urmare, în condiţiile în care preţul pachetului promoţional „Parodontax pasta de dinţi +periuţa de dinţi cadou” a fost fixat la suma de 24,99 lei, cu 8 lei mai mult decât preţul produsului de bază de la raft, absolut identic cu cel din promoţie, este evident că periuţa de dinţi nu mai putea fi considerată ca fiind primită cadou de către consumator, practica comercială fiind din acest punct de vedere incorectă.

După cum prevede art. 7 din O.G. 2/2001 sancţiunea avertismentului se aplică atunci când fapta este de o gravitate redusă şi chiar dacă actul normativ care stabileşte  contravenţia nu menţionează expres această sancţiune. Apreciind că sancţiunea aplicată este proporţională cu gradul de pericol social al faptei, petenta comercializând produse cu nerespectarea bunelor practici impuse de lege, nu se impune înlocuirea amenzii cu avertismentul.

Prin urmare, instanţa reţinând că vinovăţia petentei şi faţă de probele administrate în cauză, va respinge plângerea contravenţională formulată de petenta SC S. SRL, în contradictoriu cu intimata ANPC - CPCMB, ca neîntemeiată.

Va menţine ca temeinic şi legal procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria ANPC nr. 0752299/20.01.2016.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea contravenţională formulată de petenta SC S. SRL, cu sediul în …., în contradictoriu cu intimata ANPC - CPCMB, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Str. Transilvaniei, nr. 2, ca neîntemeiată.

Menţine ca temeinic şi legal procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria ANPC nr. 0752299/20.01.2016.

Fara cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.  Apelul se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţa publica din data de  16.05.2016.

Preşedinte, Grefier,

Domenii speta