Pretenţii daune morale – contract de vânzare-cumpărare încheiat cu acte false, inexistenţa faptei ilicite a reclamantei din prezenta cauză

Hotărâre 6861 din 19.04.2016


INSTANŢA

Prin cererea formulată şi înregistrată la data de 10.04.2015 pe rolul Judecătoriei Focşani sub nr. 3937/231/2015 reclamantul F.M. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta SC R.D. SRL, obligarea acesteia la pata sumei de 50.000 lei reprezentând daune morale, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamantul a arătat, în esenţă, ca prin SC 2516/02.12.2014 pronunţată de Judecătoria Focşani în dosar nr. 4578/231/2014 a fost obligat să plătească pârâtei suma de 599,02 lei despăgubiri, 10,78 lei penalităţi conform contractului de vânzare-cumpărare 089392/2013 şi 50 lei cheltuieli de judecată, că nu a ştiut de existenţa acestui dosar având ca obiect cerere cu valoare redusă, că anterior înregistrării acestui dosar pe rolul instanţei a primit la domiciliul sau somaţii de plată de la reclamantă cu privire la debitul de 609,8 lei dar a comunicat reclamantei faptul că nu a încheiat niciun contract în vederea furnizării de servicii în staţiile R., că a formulat personal plângere penală împotriva numiţilor S.M.V. şi T.V. care s-au folosit de actele de identitate ale reclamantului şi ale fiului acestuia şi au încheiat, în fals, în numele lor, contractele cu reclamanta dar că, după ce reclamantul a formulat plângerea penală împotriva acestora pârâta a formulat acţiunea ce a fost soluţionată prin SC 2516/02.12.2014 pronunţată de Judecătoria Focşani în dosar nr.4578/231/2014.

Astfel, a susţinut reclamantul, deşi în contul pârâtei au intrat sumele de bani datorate de S.M.V. şi T.V. în baza contractelor încheiate de aceştia în fals, pârâta a formulat acţiunea ce a făcut obiectul dosarului nr. 4578/231/2014 şi în care reclamantul a fost obligat la plata sumelor precizate către pârâta, fapt prin care i-a fost adusă atingere cu privire la demnitatea şi intimitatea vieţii sale private.

În drept a invocat disp.art.1349 al.1 C.civ., art.192 şi art.453 C.pr.civ.

În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu.

Legal citata, pârâta a formulat Întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetentei teritoriale a Judecătoriei Focşani, excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată iar pe fond a solicitat respingerea cererii ca inadmisibila şi nefondată.

În motivarea excepţiei necompetentei teritoriale a Judecătoriei Focşani, pârâta a susţinut că, potrivit regulei generale prevăzută de art.107 C.pr.civ., competenta teritorială aparţine instanţei de la domiciliul pârâtului iar în cazul de faţă această instanţă este Judecătoria Sector 1 Bucureşti. A mai precizat şi că nu sunt aplicabile disp.art.109 C.pr.civ., chiar dacă pârâta are dezmembrământ fără personalitate juridică la Focşani, deoarece nu este îndeplinită condiţia esenţiala ca obligaţia ce urmează a fi executată să se facă la Focşani deoarece dezmembrământul din Focşani nu are personalitate juridica şi deci nu poate sta în judecată în prezenţa cauză ci numai pârâta SC R.D. SRL este cea care poate fi obligată la plata daunelor solicitate iar obligaţiile ce ar urma să fie executate nu au legătură cu dezmembrământul din Focşani. Mai mult, s-a precizat că nu este îndeplinită nici condiţia ca actul să fi fost încheiat prin reprezentantul dezmembrământului deoarece actele au fost semnate la Bucureşti de către reprezentanţii legali ai societăţii.

Prin Răspuns la întâmpinare reclamantul a solicitat respingerea ca neîntemeiată a excepţiei necompetentei teritoriale a Judecătoriei Focşani întrucât, în tem. art.109 C.pr.civ., apreciază că aceasta este instanţa competenta teritorial deoarece contractul de vânzare-cumpărare de carburant a fost încheiat la staţia R. din Focşani.

Prin sentinţa civilă nr. 2351/18.11.2015, instanţa a admis excepţia necompetenţei teritoriale şi a dispus declinarea cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 1, dosarul fiind înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 29.12.2016, sub nr. 122439/299/2015.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

 Prin sentinţa civilă nr. 2516/02.12.2014 pronunţată de Judecătoria Focşani în dosarul nr. 4578/231/2014, în procedura specială privind cererea de valoare redusă, instanţa a admis acţiunea având ca obiect pretenţii, formulată de reclamanta S.C. R.D. S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul F.M. şi a dispus obligarea acestuia la plata sumei de 599,02 lei despăgubiri şi 10,78 lei penalităţi conform  contractului de vânzare - cumpărare 089392/2013 şi la 50 lei cheltuieli de judecată (f. 8,9 dosar jud. Focşani).

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că între SC R.D. SRL in calitate de vanzator si dl. F.M. in calitate de cumparator, s-a incheiat la data de 21.12.2013 contractul de vanzare - cumparare nr. 089392 in reteaua de statii R.D., in baza caruia reclamanta s-a obligat sa vanda debitorului carburanti si produse in statii, in schimbul achitarii de catre dl. F.M. a c/val acestora conform clauzelor contractuale agreate de  parti, art. 3 alin. 3.3 din contract, stabileste termenul de plata a facturilor de 10 zile de la data  emiterii.

Împotriva acestei sentinţe, nu a fost formulată nicio cale de atac.

Prin ordonanţa din data de 04.12.2014, întocmită în dosarul penal nr. 1255/P/2014, Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani a dispus renunţarea la urmărirea penală în cauza având ca obiect înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu privire la numiţii S.M.L. şi T.V. (f. 14,15 dosar jud. Focşani).

Pentru a dispune această soluţie, Parchetul a reţinut că în datele de 04 şi 05.12.2013, numiţii S.M.L. şi T.V., folosind copii ale actelor de identitate ce aparţin  numiţilor F.M. şi fiului său F.C. , s-au prezentat la staţia R. din Focşani, unde au încheiat în fals 2 contracte de vânzare - cumpărare carburant şi li s-au înmânat 2 carduri Fill&Go, pe care le-au folosit pentru alimentarea cu carburant a unor autovehicule.

Potrivit art 1349 alin 1 şi 2 c civ., Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Pe cale de consecinţă, pentru a fi incidente normele ce guvernează materia răspundrii civile delictuale, în persoana pârâtului, trebuie întrunite cumulativ următoarele condiţii: existenţa unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, vinovăţia acestora şi existenţa unei legături de cauzalitate între fapta săvârşită şi prejudiciul cauzat.

În ce priveşte noţiunea de prejudiciu, în Iiteratura de specialitate s-a statuat ca prejudiciul constă în rezultatul, în efectul negativ  suferit de o anumită persoană, ca urmare a faptei ilicite săvârşite de o altă persoană sau ca urmare a „faptei” unui animal sau lucru, pentru care este ţinută să răspundă o anumită  persoană.

În speţă, condiţia prejudiciului este îndeplinită. Astfel, în primul rând, reclamantul a suferit un prejudiciu material, fiind obligat la plata unor sume de bani prin intermediul sentinţei pronunţate împotriva sa. De asemenea, din coroborarea probelor administrate în cauză, instanţa apreciază că reclamantul a suferit şi un prejudiciu moral. Astfel instanţa are în vedere faptul că prejudiciul moral constă în rezultatul dăunător direct al unei fapte ilicite şi culpabile, prin care se aduce atingere valorilor cu conţinut nepatrimonial care definesc personalitatea umană.

În speţă, ca urmare a pronunţării sentinţei civile nr. 2516/02.12.2014, reclamantul a fost nevoit să ia parte la o serie de proceduri judiciare cu care nu era familiarizat. De asemenea, a primit numeroase comunicări şi citaţii, care uneori au fost înmânate membrilor familiei de către agentul poştal al localităţii mici în care locuieşte, fiind astfel foarte uşor ca alte persoane să ia cunoştinţă despre eventuale probleme judiciare pe care le-ar putea avea reclamantul. Instanţa nu neagă faptul că pentru o persoană de bună – credinţă, educată în spiritul respectării legii şi normelor de bună convieţuire, contactul cu sistemul judiciar poate fi dificil de acceptat.

Cu toate acestea, pentru a putea fi angajată răspunderea civilă delictuală a unei persoane nu este suficient să existe un prejudiciu, ci este imperios necesar să fi existat în prealabil o faptă ilicită. Or, în speţă, nu se poate reţine existenţa unei astfel de fapte în sarcina pârâtei SC R.D. SRL.

Astfel, este adevărat că SC R.D. SRL l-a chemat în judecată pe reclamantul F.M. în dosarul civil 4578/231/2014, însă, demersul său a avut la bază contractul nr. de vânzare - cumpărare 089392/2013, contract care până în acest moment nu a fost anulat  şi care se bucură de prezumţia de legalitate. Astfel, deşi prin ordonanţa din data de 04.12.2014, procurorul a constatat faptul că acest contract a fost încheiat de alte persoane decât reclamantul, nu s-a procedat la sesizarea instanţei cu acţiune în anularea acestui înscris, conform dispoziţiilor codului de procedură penală, condiţii în care, acel contract continuă să îşi producă efectele.

De asemenea, instanţa are în vedere şi  faptul că , deşi în dosarul nr. 4578/231/2014, reclamantului i-a fost comunicată acţiunea, cu menţiunea de a formula întâmpinare, acesta nu a procedat în acest sens şi nici nu a înţeles să formuleze cale de atac împotriva sentinţei pronunţate împotriva sa, deşi avea această posibilitate.

Faţă de toate aceste considerente, instanţa apreciază că în speţă nu s-a făcut dovada săvârşirii unei fapte ilicite de către pârât, nefiind îndeplinite, prin urmare, condiţiile cumulative ale răspunderii civile delictuale.

Pentru toate aceste motive, de fapt şi drept, instanţa va respinge acţiunea formulată de reclamantul F.M. în contradictoriu cu pârâtul SC R.D. SRL, ca neîntemeiată.

Având în vedere principiul disponibilităţii acţiunii civile, instanţa va lua act de faptul că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamantul F.M. cu domiciliul  în  com. … în contradictoriu cu pârâta SC R.D. SRL cu sediul în …., ca neîntemeiată.

Ia act de faptul că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.04.2016.

PREŞEDINTE GREFIER