Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 ncp)

Sentinţă penală 160 din 12.10.2016


Prin rechizitoriul nr. …../P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul G.P.I.  pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev.  de art. 335 alin. 1 Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt,  că la data de 18.10.2016, organele de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Fărcaşele l-au surprins pe inculpatul G.P.I. în timp ce conducea mopedul marca TRX PIAGIO ENERGY, cu număr de înmatriculare AM ….. Roma Honda Bali, pe DJ 641, pe raza comunei Fărcaşele, judeţ Olt, fără a deţine permis de conducere.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: procesul verbal de  depistare (fila 6), adresa nr. 57958/SR/VB din  13.10.2015 a Inspectoratului Judeţean Olt -  Serviciul Rutier (fila 15), declaraţie martor O.D.I. (fila 8), declaraţie martor G.P.I. (fila 10), declaraţie suspect G.P.I. (fila 12,13,19), fişă cazier (fila 14).

Prin încheierea nr.100 din 14.07.2016 , Judecătorul de Cameră Preliminară, în baza dispoz. art.346 al.2 C.p.p, a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriu nr……/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, privind pe inculpatul G.P.I., trimis în judecată în stare de libertate, pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art.335 alin.1 Cod penal.

S-a depus la dosar  copie de pe cazierul judiciar privind pe G.P.I. .

La termenul din data de 28.09.2016 s-a ascultat inculpatul G.P.I. a cărui declaraţie a fost consemnată şi anexată la dosar.

S-a mai depus la dosar procesul verbal din data de  19.09.2016.

Inculpatul a recunoscut în totalitate faptele astfel cum au fost reţinute în actul de sesizare a instanţei, şi a solicitat ca judecata să se facă numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte. Inculpatul a solicitat, iar instanţa a încuviinţat proba cu acte în circumstanţiere.

 Conform art. 375 c. pr. pen. instanţa a procedat la ascultarea inculpatului, declaraţia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei, după care a pus în discuţie solicitarea inculpatului de judecare numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor în circumstanţiere depuse de inculpat.

 Reprezentantul Ministerului Public şi apărătorul inculpatului au solicitat  aplicarea disp. art. 374 alin. 4 C.proc.pen. şi 396 alin. 10 c. pr. pen.

 Instanţa, examinând probele administrate în cursul urmăririi penale şi declaraţiile inculpatului, instanţa reţine următoarele:

La data de 18.10.2015, organele de poliţie din cadrul P.P. Fărcaşele l-au surprins pe inculpatul G.P.I., în timp ce conducea mopedul marca TRX PIAGIO ENERGY, cu nr. de înmatriculare AM …… Roma Honda Bali, pe DJ 641, pe raza comunei Fărcaşele, judeţul Olt, fără a deţine permis de conducere.

Organele de poliţie l-au identificat pe O.D.I., persoană care se afla împreună cu inculpatul, pe locul din spate.

Potrivit adresei nr. 57958/SR/VB din data de 13.10.2015, la data săvârşirii infracţiunii inculpatul G.P.I. nu deţinea permis de conducere ( f. 15 d.u.p.) .

Fiind audiat pe parcursul urmării penale, inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunii reţinută în sarcina sa.

Vinovăţia inculpatului rezultă fără dubiu din coroborarea mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire penală.

Situaţia de fapt a fost reţinută de instanţă, pe baza coroborării tuturor probelor administrate în cauză, respectiv declaraţia inculpatului în care recunoaşte săvârşirea faptelor  care se coroborează cu proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante; adresa nr. 57958/SR/VB din data de 13.10.2015, a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt – Serviciul Rutier; declaraţie martor: O.D.I.; declaraţie  martor: G.P.I.; declaraţie suspect: G.P.I.;

În drept, fapta inculpatului G.P.I., care, la data de 18.10.2015, a condus mopedul marca TRX PIAGIO ENERGY, cu nr. de înmatriculare AM ….. Roma Honda Bali, pe DJ 641, pe raza comunei Fărcaşele, fără a deţine permis de conducere, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul  fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C.p.

La individualizarea pedepsei  ce urmează a fi aplicate inculpatului, se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 din actualul C.p., respectiv: gravitatea infracţiunii comise, periculozitatea infractorului care se evaluează după împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Instanţa consideră că aplicarea unei pedepse orientate spre minim, de 8 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev.  de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 396 alin. 10 c. pr. pen. cu amânarea aplicării pedepsei constituie un mijloc de reeducare suficient pentru inculpat.

În ceea ce priveşte cuantumul pedepsei şi modalitatea de executare, instanţa constată că inculpatul a avut o atitudine sinceră şi cooperantă, nefiind cunoscut cu antecedente penale.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare, instanţa apreciază că o condamnare cu închisoare sau cu amendă reprezintă măsuri mult prea drastice având în vedere persoana inculpatului, comportamentul acesteia anterior comiterii faptei, profesia acesteia şi vârsta tânără.

Instanţa constată că o condamnare cu închisoare sau chiar cu amendă reprezintă antecedente penale care vor fi menţionate în cazierul judiciar al inculpatului şi pe cale de consecinţă ar putea avea repercusiuni majore asupra persoanei acesteia.

De asemenea, instanţa constată îndeplinite condiţiile privind amânarea aplicării pedepsei prev. de art. 83 c. pen, astfel:

a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracţiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) şi lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;

c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

 (2) Nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este de 7 ani sau mai mare sau dacă infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

Instanţa constată că pedeapsa aplicată este de 8 luni închisoare, inculpatul nu a mai fost anterior condamnat, inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, nu este cunoscut cu antecedente penale, a recunoscut comiterea faptei.

De asemenea, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie, care este un regim mult prea sever raportat la persoana inculpatului şi a urmărilor produse.

Având în vedere aceste aspecte, în baza art. 83 alin. (1) C. pen. va amâna aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt  la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Olt.

În baza art. 85 alin.2 lit. b din Codul penal, va dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul G.P.I.  să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 30 de zile în cadrul Primăriei Comunei Fărcaşele, judeţul Olt.

În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În acest sens, instanţa constată că potrivit art. 88 c.pen: dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei.

 (2) În cazul când, până la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei, afară de cazul când persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.

(3) Dacă după amânarea aplicării pedepsei persoana supravegheată a săvârşit o nouă infracţiune, cu intenţie sau intenţie depăşită, descoperită în termenul de supraveghere, pentru care s-a pronunţat o condamnare chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei. Pedeapsa aplicată ca urmare a revocării amânării şi pedeapsa pentru noua infracţiune se calculează conform dispoziţiilor privitoare la concursul de infracţiuni.

(4) Dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă, instanţa poate menţine sau revoca amânarea aplicării pedepsei. În cazul revocării, dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

În baza art.274 alin.1 Codul de procedură penală, instanţa va obliga pe inculpatul G.P.I. la plata sumei de 700 de lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat (din care suma de 500 lei reprezintă cheltuieli efectuate în timpul urmăririi penale).

Postat 26.10.2016