Sentinţa civilă - Hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Antecontract încheiat sub condiţie .

Sentinţă civilă 535 din 02.03.2016


JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 535/ 02 Martie 2016

 Hotărâre care  să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Antecontract încheiat sub condiţie .

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data 10.11.2015, reclamantul a chemat în judecată pe C C, , C V şi  V P, pentru ca în urma probelor ce se vor  administra să se pronunţe o hotărâre are să ţină loc de act de vânzare - cumpărare cu privire la imobilul construcţie cu destinaţie spaţiu comercial –Croitorie Bărbaţi din BCA învelită cu plăci de azbociment în suprafaţă de 30 m.p. situat în comuna Perişoru jud. Călăraşi între vecinii: : N-pe o latura de 2,50 m cu terenul Primăriei, S-pe o latura de 3,50 m.p. şi strada asfaltata, E-pe o latura de 5,80 m.p. cu CONSUMCOOP Perişoru, V-pe o latura de 5,80 m cu terenul Primăriei

În motivare se arată că la data de 2.03.2007 s-a încheiat antecontractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 732/02.03.2007 la B.N.P.. prin care  părţile sa obligau să vândă respectiv, să cumpere imobilul descris mai sus, termenul limita la care trebuiau să se prezinte la notar în vederea încheierii contractului în forma autentica fiind  la data de  02.03.2015.

Precizează că la data de 14 .07. 2008 a decedat C C  lăsând drept moştenitori pe C C în calitate de soţ supravieţuitor si, C V şi  V P Vasilica în calitate de fiu,  respectiv, fiică.

 Mai arată că prin notificările din data de 29.06.2015 s-a solicitat pârâţilor să se prezinte la B.N.P., la data de 22.07.2015 orele 12.00 în vederea încheierii contractului de vânzare – cumpărare, iar  prin încheierea de certificare nr. 03 din 22.07.2015 ora 12.00 B.N.P. s-a constat că pârâţii nu s-au prezentat.

În drept, art. 1073 si 1077 din vechiul cod civil.

În dovedire au fost anexate următoarele înscrisuri, fiind depuse la dosar copie  antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.732/2.03.2005 ( f.5-7) şi încheiere de certificare nr.03/22.07.2015 .

Ulterior reclamantul mai depune la dosar şi înscrisurile aflate la filele 12-37, reprezentând certificat de atestare fiscală şi anexa 1 , certificat privind identificarea numărului topografic, certificat de calitate de moştenitor nr.153/20.nov.2015.

Pârâţii au formulat întâmpinare prin care arată că sunt de acord cu cererea reclamantului.

În cauză instanţa a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisuri, respectiv cele depuse la dosarul cauzei precum şi proba cu interogatoriu pârâţilor,răspunsurile acestora la interogatoriu regăsindu-se la filele 65-67

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 2.03.2005  între pârâtul C c şi C C( în prezent decedată) în calitate de promitenţi –vânzători şi reclamantul, în calitate de promitent cumpărător, s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare autentificat de  B.N.P. sub nr.732, prin care pârâtul împreună cu defuncta Chivu Cireşica  s-au obligat să vândă reclamantului imobilul construcţie cu destinaţie spaţiu comercial –Croitorie Bărbaţi din BCA învelită cu plăci de azbociment în suprafaţă de 30 mp  situat în comuna Perişoru jud. Călăraşi între vecinii: : N-pe o latura de 2,50 mp cu terenul Primăriei , S-pe o latura de 3,50 m.p. ci strada asfaltata, E-pe o latura de 5,80 m.p. cu Consumcoop  Perişoru, V-pe o latura de 5,80 m. p cu terenul Primăriei .

Preţul vânzării a fost de 5000 lei preţ achitat la data încheierii antecontractului, astfel cum reiese din menţiunile antecontractului de vânzare –cumpărare încheiat între părţi .

Potrivit antecontractului terernul de sub construcţie, nu constituie obiectul antecontractului întrucât nu aparţine promitenţilor –vânzători, situaţia juridică a acestuia urmând a se lămuri ulterior, după stabilirea proprietarului, conform prevederilor legale în vigoare.

Totodată s-a menţionat că transmiterea de fapt a spaţiului comercial cu toate drepturile şi obligaţiile ce izvorăsc din dreptul de proprietate ca avea loc la data autentificării antecontractului, iar cea de drept la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, după obţinerea titlului de proprietate asupra terenului, obţinerea documentaţiei cadastrale şi intabularea dreptului de proprietate, nu mai târziu de 02.03.2015.

 În drept, instanţa reţine faptul că dispoziţiile legale aplicabile sunt, raportat la prevederilor art.102 din legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Codului Civil, cele reglementate de art. 1073, 1075 şi 1077 din Codul Civil.

Acestea consacră principiul executării în natură a obligaţiilor şi în temeiul cărora este posibilă pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, sub rezerva îndeplinirii cumulative a două condiţii: încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare cu respectarea condiţiilor generale de validitate ale actelor juridice şi existenţa în patrimoniul vânzătorului a bunului a cărui vânzare a fost promisă.

În cauză, antecontractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat între părţi sub condiţia suspensivă inserată în cuprinsul acestuia ce consta în obţinerea de către promitentul vânzător a titlului de proprietate asupra terenului, obţinerea documentaţiei cadastrale şi intabularea dreptului de proprietate, nu mai târziu de 02.03.2015.

Condiţia suspensivă este  definită drept acea modalitate a actului juridic ce constă într-un eveniment viitor şi nesigur ca realizare de care depinde existenţa dreptului subiectiv civil şi a obligaţiei corelative, situaţie în care obligaţia nu se perfectează decât după îndeplinirea evenimentului ( art.1017 C. civil).

În această situaţie, potrivit principiului autonomiei de voinţă, părţile semnatare ale antecontractului autentificat sub nr.732/200  au condiţionat obligaţia de a vinde  construcţia in de îndeplinirea condiţiei suspensive a obţinerii dreptului de proprietate asupra terenului aferent, condiţie care nu s-a realizat, ( potrivit adresei nr.1533/01.03.2016-fila 62 terenul este proprietatea Primăriei comunei P) efectele acestei neîndepliniri fiind acelea că  reclamantul, în calitate de  creditor al  obligaţiei nu poate sa ceară executarea ei.

În plus, instanţa reţine că procesul-verbal de licitaţie nu face dovada certă a dreptului de proprietate al promitentului-vânzător, câtă vreme acesta nu respectă prevederile art. 530 şi următoarele din Codul de procedură civilă de la 1865, valabil la data organizării licitaţiei  şi nici nu s-a făcut dovada, deşi potrivit prevederilor art.249 C procedură civilă lui  reclamantului îi revenea sarcina acestei probe,  că  în cauză erau aplicabile prevederile art.  28, respectiv art. 29 din Legea nr. 18/1991  în reglementarea valabilă în anul 1994 

Raportat la cele anterior expuse acţiunea reclamantului  prin care solicită pronunţarea unei hotărârii judecătoreşti care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare între el şi pârâţi  este neîntemeiată.