Incuviintare executare silita.netimbrare nesemnare bo de institutia bancara

Decizie 1669 din 27.07.2016


Cod ECLI ECLI:RO:JDMED:2016:004.001669

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MEDGIDIA

Medgidia, str.Independenţei nr.14, judeţul Constanţa;

 cod poştal – 905600

Înregistrată în evidenţa A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 3068

Dosar nr. 5961/256/2016

ÎNCHEIERE nr. 1669

Şedinţa de Camera de Consiliu din 27.07. 2016

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE -  C. A. T.

GREFIER -  B. C. E.

 Pe rol soluţionarea cererii de încuviinţare a executării silite formulată de Biroul Executorului Judecătoresc B. S. cu sediul în .., pentru creditoarea .. cu sediul în … împotriva debitorului C. I. cu domiciliul în ….

 Procedura este legal îndeplinită.

Instanţa apreciază că este competentă să soluţioneze prezenta cerere potrivit art. 651 alin. 3 Cod proc. civ.

Instanţa invocă, din oficiu, excepţia de netimbrare a cererii şi rămâne în pronunţare pe excepţia invocată.

I N S T A N Ţ A,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Medgidia sub numărul 5961/256/2016 la data de 19.07.2016, B.E.J. B. S. a solicitat pentru creditoarea …, prin reprezentant convenţional SCA D. şi M., încuviinţarea executării silite a titlului executoriu reprezentat de Contractul de împrumut pentru uz personal nr. ../24.09.2008, încheiat între .. şi debitorul C. I.,  pentru recuperarea creanţei rezultând din acesta.

În fapt, se arată că debitorul nu şi-a îndeplinit de bunăvoie obligaţiile stabilite în titlul executoriu.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 666 alin. 1 C.proc.civ.

În dovedire, au fost anexate la dosar de către executorul judecătoresc înscrisuri.

La cererea de încuviințare a executării silite a fost anexat Ordinul de plată nr. 335/12.07.2016 privind plata unei taxe judiciare de timbru în cuantum de 20 lei. Ordinul de plată a fost emis prin intermediul serviciului Libra Internet Banking, nefiind vizat de reprezentanții băncii plătitoare.

Din aceste motive, instanţa a invocat din oficiu excepţia netimbrării cererii.

Analizând cu prioritate excepţia procedurală, conform art. 247 C.proc.civ., instanța constată existenţa la dosar a unui ordin de plată emis prin sistemul Internet Banking și care nu este vizat de reprezentanții băncii emitente la rubrica „Recepționat”,

Instanţa reţine că, potrivit art. 1504 alin. 1 C.civ., „Dacă plata se face prin virament bancar, ordinul de plată semnat de debitor şi vizat de instituţia de credit plătitoare prezumă efectuarea plăţii, până la proba contrară.” Coroborând acest text legal cu art. 3 alin. (1) lit. h) din Regulamentul B.N.R. nr. 2/23.02.2005 privind ordinul de plată utilizat în operațiuni de transfer-credit, ce impune ca ordinul de plată să includă „elementul sau elementele care să permită verificarea autenticităţii ordinului de plată de către instituţia iniţiatoare”, instanţa reţine că dovada achitării taxei judiciare de timbru, constând în ordin de plată, trebuie semnată şi ştampilată de debitor şi vizată de instituţia bancară.

Analizând ordinul de plată depus la dosarul cauzei, instanţa constată că acesta poartă menţiunea „nu necesită semnătura plătitorului”, fără a fi însă vizat de unitatea bancară, fapt pentru care instanţa nu își poate forma convingerea cu privire la realitatea efectuării plății.

Se constată, astfel, incorecta învestire a instanţei prin neplata taxei de timbru datorate şi calculate conform disp. art. 10 alin. 1 lit. a din O.U.G. 80/2013 („În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel: a) cereri pentru încuviinţare executării silite, pentru fiecare titu executoriu – 20 lei.”), urmând a se da efect dispoziţiilor sancţionatorii prev. de art. 33 din O.U.G. 80/2013, prin raportare la disp. art. 197 C.proc.civ., care sancţionează cu nulitatea cererea nelegal timbrată.

În același timp, se reţine că verificarea timbrajului reprezintă pentru instanţele judecătoreşti o sarcină legală administrativă care nu constituie obiect al activităţii de judecată, de aceea analiza timbrajului este o chestiune care precede oricărui act procedural efectuat în cauză şi nu implică cercetări asupra drepturilor afirmate de parte implicând acte jurisdicţionale.

Faţă de toate aceste considerente, instanţa va admite excepţia invocată din oficiu referitoare la netimbrarea cererii şi, în consecinţă, va anula cererea de încuviinţare a executării silite ca netimbrată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

 

Admite excepţia netimbrării, invocată din oficiu.

Anulează cererea formulată de B.E.J. B. S. pentru creditoarea .., reprezentantă convenţional prin SCA D. şi M., cu sediul în …, împotriva debitorului C. I., cu domiciliul în ….

 Cu apel în 15 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.07.2016.

PREŞEDINTE,

C. A. T. Grefier,

  B. C. E.