Evacuare - inadmisibilitate acordare daune cominatorii

Sentinţă civilă 2176 din 05.11.2008


Dosar. Nr. /305/2008

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SF. GHEORGHE

SENTINŢA CIVILĂ  NR. 2176

Şedinţa publică din data de  5 noiembrie 2008

Complet compus din :

PREŞEDINTE – 

GREFIER- 

Pe rol fiind  soluţionarea cererii formulată de  reclamantul M. SF. G. prin primar,în contradictoriu cu pârâta A. P. „ C. 59 „ având ca obiect evacuare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă pentru  reclamanta c. j M.  E., lipsă fiind pârâta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa constată că pârâta nu a răspuns la interogatoriul comunicat la termenul anterior şi aplică prevederile art.225 C.p. civ.

Reprezentanta reclamantei arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte probe de solicitat, nici din oficiu de administrat, instanţa constată terminată procedura probatorie şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentanta reclamantei arată că între SC G. C. SA şi A.  P. „ C.59 „ s-a încheiat contractul de închiriere nr. _____/____.2005  pentru apartamentul unde se află sediul asociaţiei,  contractul încetând la data de ___.____.2005.

În baza Hotărârii  Consiliul. Local al mun. ________ , nr. __/2007 din gestiunea Gospodăriei Comunale s-a preluat în  gestiunea directă a Municipiului _________ administrarea , întreţinerea, repararea şi reabilitarea fondului locativ  aflat în proprietatea mun. __________.

Având în vedere  numărul mare de cereri pentru acordarea unui fond locativ din partea cetăţenilor, precum şi faptul că contractul de închiriere a apartamentului a încetat reclamanta, a somat asociaţia pentru eliberarea şi predarea  apartamentului, totodată  arată că asociaţia nu are restanţe faţă de reclamantă .

Reprezentanta reclamantei, solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

JUDECĂTORIA

Deliberând în cauza de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ___.____.2008, sub nr. _______/305/2008, reclamantul M. S.G.prin primar, în contradictoriu cu pârâta A.  P. „C. ___”, a solicitat instanţei pronunţarea unei hotărâri prin care:

- să se constate că la data de __.___.2005 a încetat Contractul de închiriere nr. ____/__.__.2005 încheiat între SC G. C. SA şi pârâtă, având ca obiect închirierea apartamentului situat în _________, str.__________, bl. ____, sc. __, ap.__, jud. _______;

- să se dispună evacuarea necondiţionată a acesteia din imobilul arătat:

- să fie obligată pârâta la plata de daune cominatorii în sumă de _____ de lei pe fiecare zi de întârziere până la predarea efectivă a apartamentului;

- cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că între SC G. C. SA şi pârâtă a fost încheiat Contractul de închiriere nr. _____/___.___.2005, care a încetat la data de ___.___.2005.

Mai arată reclamanta că deşi pârâta a fost somată să elibereze şi să predea apartamentul aceasta nu s-a conformat celor solicitate.

În drept au fost invocate prevederile art. 1436 şi următ. Cod civil, Legea nr. 114/1996.

Pârâta legal citată, nu a formulat întâmpinare şi nu s-au prezentat în faţa instanţei pentru a propune probe în apărarea sa.

În dovedire şi în apărare, instanţa a administrat proba cu înscrisuri, în cadrul căreia au fost depuse la dosarul cauzei fotocopii de pe contract de închiriere, hotărâre, somaţie şi s-a luat interogatoriul pârâtei.

Acţiunea a fost legal timbrată cu ___ lei TJT şi ___ lei TJ.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Contractul de închiriere nr. ____/____.___.2005 (f. 8-9) încheiat între SC.G. C. SA, în calitate de locator şi pârâtă, în calitate de locatar, prima a închiriat apartamentul proprietatea sa situat în ____________, str.______, bl. ____, sc. ___, ap.____, jud. ______, până la data de ___.___.2005.

Pârâta au fost somată să părăsească imobilul sus menţionat (f. 6-7), datorită numărului mare de cereri de locuinţe sociale înregistrate la primărie,  dar nu s-a conformat celor cerute.

Instanţa mai reţine că în prezent reclamantul gestionează în mod direct administrarea, repararea şi reabilitarea fondului locativ aflat în proprietatea sa, prin preluare de la  SC G. C. SA, conform Hotărârii nr. 228/2007 a Consiliului local _______ (f. 5) şi prin urmare are calitate procesuală activă.

Instanţa urmează să admită acţiunea reclamantei, pentru motivele care vor fi arătate în continuare:

Astfel, potrivit art. 1436 al. 1 Cod civil, locaţiunea făcută pentru un timp determinat încetează de la sine cu trecerea termenului, fără să fie trebuinţă de o prealabilă înştiinţare, iar conform art. 1438 din acelaşi act normativ, când s-a notificat concediul, locatarul chiar dacă ar fi continuat a se servi de obiectul închiriat sau arendat, nu poate opune relocaţiunea tăcută.

De asemenea, potrivit art. 25 al. 1 din Legea nr. 114/1996, evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, iar conform art. 480 Cod civil, proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege.

Prin urmare proprietarul unui bun are posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra acestuia, neputând fi îngrădit în exercitarea acestor prerogative decât în limitele determinate de lege.

Acţiunea în evacuare fiind o formă a acţiunii în revendicare, reclamanta trebuie să fie titularii dreptului subiectiv.

Reclamanta a făcut dovada dreptului de proprietate prin Contractul de închiriere nr. _____/___.____.2005 depus la dosarul cauzei (f. 8-9) şi Hotărârea nr. ____/2007 a Consiliului local _________ (f. 5).

În schimb, pârâta nu a făcut dovada vreunui titlu locativ, ocupând în mod abuziv imobilul respectiv, motiv pentru care poate fi evacuată oricând şi necondiţionat, la cererea titularilor dreptului.

De asemenea instanţa reţine că a expirat la data de ___.___.2005, contractul de închiriere, acesta fiind încheiat pe perioadă determinată, iar părţile nu au mai reînoit acest contract.

Faţă de cele arătate, instanţa, în baza art. 111 C. pr. civ., rap. la art. 1436 şi 1438 Cod civil, va constata că la data de ___.____.2005 a încetat Contractul de închiriere nr. ____/__.___.2005 încheiat între SC G. C. SA şi pârâtă, având ca obiect închirierea apartamentului situat în ________, str. ________, bl. _____, sc.___, ap.____, jud. ________.

De asemenea, având în vedere că pârâta nu au un titlu locativ asupra imobilului, instanţa, în baza art. 480 Cod civil, rap. la art. 25 din Legea nr. 114/1996, va admite acţiunea şi pe cale de consecinţă va dispune evacuarea necondiţionată a pârâtei A. P.,C. 59” din apartamentul situat în _______, str. _____, bl.____, sc.___, ap. ___, jud. ______,  proprietatea reclamantei.

În schimb instanţa va respinge capătul de cerere privind plata de daune cominatorii, ca neîntemeiat, pentru motivele care vor fi arătate în continuare:

Astfel, potrivit art. 578 C. pr. civ., dacă partea obligată să părăsească ori să predea un imobil nu-şi îndeplineşte această obligaţie în termen de 5 zile de la primirea somaţiei, ea va fi îndepărtată prin executare silită, iar imobilul va fi predat celui îndreptăţit, iar conform art. 579 din acelaşi act normativ, în vederea executării silite a obligaţiei prevăzute la art. 578, executorul judecătoresc va soma pe debitor să părăsească de îndată imobilul, iar în caz de împotrivire, va elibera imobilul cu ajutorul forţei publice, punând pe creditor în drepturile sale.

De asemenea, potrivit art. 572 C. pr. civ., în cazul în care obligaţia debitorului prevăzută în titlul executoriu constă în lăsarea posesiunii unui bun, în predarea unui bun ori a folosinţei acestuia, în desfiinţarea unei construcţii, plantaţii sau a altei lucrări ori în îndeplinirea oricărei alte activităţi stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa în termenul prevăzut în somaţie, executorul sau, după caz, creditorul, în raport cu împrejurările cauzei şi natura obligaţiei ce se execută, va proceda fie la executarea silită, fie va sesiza instanţa de executare în vederea aplicării unei amenzi civile.

Prin urmare, întrucât hotărârea de evacuare se pune în executare prin intermediul executorului judecătoresc, pârâta nu poate fi obligată la plata de daune cominatorii în această fază a judecăţii şi nici în faza de executare silită, ci eventual la plata unei amenzi civile, dar numai în faza de executare silită.

Totuşi, reclamantul poate sesiza, alternativ cu punerea în executare a hotărârii, dacă pârâta nu o execută de bună voie,  instanţa de executare în vederea aplicării unei amenzi civile, în condiţiile art. 572 C. pr. civ...

Faţă de prev. art. 274 C. pr. civ., fiind în culpă procesuală, instanţa va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de _____ lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând TJT şi TJ. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea formulată de reclamantul M. S. G., prin primar, cu sediul în ______, str.___________, nr.___, jud.______,  împotriva pârâtei A.  P.C. ___”, cu sediul în ____________, str. _____________, bl.____, sc.____, ap.____, jud. ________ şi în consecinţă:

Constată la data de __.___.2005 a încetat Contractul de închiriere nr. _____/___.____.2005 încheiat între SC G. C. SA şi pârâtă, având ca obiect închirierea apartamentului situat în _________, str. __________, bl. ____, sc. ___, ap. ___, jud. ________.

Dispune evacuarea necondiţionată a pârâtei A.  P.„C. 59” din apartamentul situat în _________, str. ________, bl._____, sc. ___, ap. ___, jud. _______.

Respinge capătul de cerere privind plata de daune cominatorii, ca neîntemeiat.

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de ______ lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de ____._____.2008.

PREŞEDINTE GREFIER