Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 6019 din 19.10.2009


Prin contestatia înregistrata sub nr.1978/306/2009 la Judecatoria Sibiu contestatorul RI a solicitat ca în contradictoriu cu intimata AN, sa se constate nulitatea absoluta a titlului executoriu – act constatator nr. x  din 28.08.2003 întocmit de Biroul Vamal Sibiu; sa se dispuna anularea tuturor formelor de executare silita (în baza titlului mai sus invocat) din dosarul executional nr. x din 9.10.2003 al AN si încetarea oricarui act de executare silita; sa se dispuna radierea dreptului de ipoteca legala pentru recuperarea creantei de 6885 lei în favoarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – Autoritatea Nationala a Vamilor – Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Brasov înscris în C.F.; cu cheltuieli de judecata.

În motivarea contestatiei s-a aratat, în esenta, ca în data de 28.04.2002, contestatorul împreuna cu sotia a facut cerere de repatriere si urmare a faptului ca Regulamentul de Aplicare a Codului Vamal al României la anexa 6 pct.9 prevedea ca persoanele fizice care îsi stabilesc domiciliu definitiv în România pot introduce în tara fara sa fie supuse la plata taxelor vamale orice bunuri prezentate la vamuire, au venit în România cu 2 autoturisme, unul fiind pe numele contestatorului.

Prin adeverinta din 14.06.2002, Directia Generala Evidenta Informatizata a Persoanei Sibiu – Directia de Pasapoarte a eliberat contestatorului dovada din care rezulta ca beneficiaza de prevederile pct.9 anexa 6 la Regulamentul de aplicare a Codului Vamal Român aprobat prin H.G.626 din 1997 modificat si completat prin H.G.775 din 2000. Cu acest act în 3.09.2002, contestatorul s-a prezentat la Vama Sibiu care i-a eliberat chitantele nr.814 si 815 din aceeasi data în care se specifica faptul ca este scutit de taxe vamale în baza H.G.4 din 2001, anexa 6, pct.9.

În 28.08.2003, Vama Sibiu întocmeste actul constatator nr.826 prin care îi arata contestatorului ca i s-au „recalculat drepturile vamale”, instituindu-se totodata si sechestru pe imobilul situat în SM si înscris în C.F. cu înscrierea dreptului de ipoteca legala.

Tot în motivarea contestatiei s-a mai aratat ca , în speta, nu sunt aplicabile dispozitiile O.U.G.99 din 2002 astfel încât actul constatator al Biroului Vamal Sibiu este unul lovit de nulitate absoluta, urmând a fi mentinut primul act care îl scutea pe contestator de la plata taxelor vamale.

În drept s-au invocat dispozitiile art.172(I) (3) C.pr.fiscala, art. 399 (3),400 (I ind.I), 402 (I), 404(I),274 C.pr.civ.

Intimata  a formulat întâmpinare prin care s-a invocat faptul ca petentul este decazut din dreptul de a mai introduce contestatie având în vedere prevederile exprese de la 173 alin.1 lit.”a” din C.p.c.

De asemenea, s-a mai aratat ca împotriva procesului-verbal de sechestru comunicat petentului în 16.04.2008, se putea înainta contestatie la executare în termenul stipulat în mod expres la art.173 din O.G.92/2003 (rep.) privind C.p.fiscala.

Prin actele emise de autoritatea vamala care sunt creante fiscale, petentul daca întelegea sa le conteste trebuia sa formuleze, în conditiile C.p.fiscala contestatie (procedura administrativ-jurisdictionala) care este obligatorie!

Potrivit art.137 C.p.c. (1) „instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii”.

Referitor la exceptia privind dreptul la actiune formulata de intimata ,instanta o va respinge retinând urmatoarele argumente:

Prin contestatia formulata s–a invocat nulitatea absoluta a titlului executor – act constatator nr.x din 28.08.2003 întocmit de Biroul Vamal Sibiu – nulitate care poate fi invocata oricând, indiferent de timpul care s-a scurs de la data încheierii actului, fiind imprescriptibila. În acest sens, art.2 din Decretul nr.167/1958 prevede ca:”nulitatea unui act poate fi invocata oricând, fie pe cale de actiune, fie pe cale de exceptie”.

Pe fond contestatia se priveste a fi întemeiata pentru urmatoarele considerente:

Contestatorul a domiciliat în Germania si în 28.04.2002 împreuna cu sotia sa, a facut cerere de repatriere.

Potrivit Regulamentului de Aplicare a Codului Vamal al României (aprobat prin H.G.4 din 9-XI-2001, la Anexa 6, pct.9 :  „persoanele fizice care îsi stabilesc domiciliul definitiv în România pot introduce în tara fara sa fie supuse la plata taxelor vamale pe baza adeverintei emise de Ministerul de Interne, orice bunuri prezentate la vamuire, inclusiv vehicule rutiere”.

Contestatorul a venit în România si cu un autoturism pe numele sau, care a fost prezentat la Vama Sibiu si a ramas în custodia sa, conform procesului-verbal nr.6671 din 24.04.2002.

La Vama Sibiu, contestatorul a prezentat si adresa Ministerului de Interne, Serviciul Judetean de Evidenta Informatizata a Persoanei Sibiu cu nr .x din 13.08.2008 din care rezulta ca a beneficiat de repatriere. Prin adresa nr. x  din 14.06.2002, Directia Generala Evidenta Informatizata a Persoanei Sibiu – Directia de Pasapoarte a eliberat contestatorului dovada din care rezulta ca îndeplineste conditiile pentru stabilirea în România si ca beneficiaza de prevederile pct.9, Anexa 6 din Regulamentul de Aplicare a Codului Vamal Român aprobat prin H.G.626 din 1997 modificat si completat prin H.G.775 din 2000. În baza acestui act Vama Sibiu a eliberat în 3.09.2002 chitantele nr.814 si 815 în care e specifica faptul ca, contestatorul este scutit de taxe vamale în baza H.G.III4 din 2001, anexa 6, pct.9,act perfect valabil nerevocat expres de organul emitent.

În 28.08.2003 (dupa aproape un an de la scutirea de taxe vamale) Vama Sibiu îi întocmeste contestatorului actul nr. x  prin care se mentioneaza ca „se recalculeaza drepturile vamale”, ori „recalcularea” se putea face în cazul unor calcule gresite si nu atunci când exista o scutire  de plata taxelor vamale.

Fata de cele aratate instanta constata ca actul de scutire de la plata taxelor vamale(chitanta nr. x  din 3.09.2002) îi este aplicabil contestatorului si este pe deplin valabil si anterior actului constatator nr. x  emis la un an dupa actul de scutire.

Ca urmare a actului de constatare nr. x  din 28.08.2003 s-a instituit sechestru pe casa, curtea si gradina contestatorului înscrise în C.F. cu înscrierea dreptului de ipoteca legala.

Cum toate formele de executare silita au fost facute în baza unui titlu executor lovit de nulitate absoluta, instanta va dispune, pe lânga constatarea nulitatii actului si anularea formelor de executare silita pornite în dosarul executional nr. x  din 9.10.2003 al intimatei

Potrivit principiului anularii actelor juridice subsecvente, ca o consecinta a nulitatii actului initial, principiu exprimat prin adagiul: „resoluto iure dantis, resolvitur jus accipientis”, instanta va dispune si radierea dreptului de ipoteca legala pentru recuperarea creantei de 6.885 lei înscrisa în C.F., înscrisa în favoarea intimatei.

În drept sunt aplicabile dispozitiile art.399 si urmatoarele C.p.c. art.172 (1) (3) din C.p.fiscala.

Pentru  aceste motive :

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Respinge exceptia  privind dreptul la actiune formulata de  intimata 

Pe fondul cauzei, admite contestatia la executare  formulata de  contestatorul RI  în contradictoriu cu intimata si în consecinta :

Constata nulitatea absoluta a titlului executoriu – act constatator nr. x din 28.08.2003, întocmit de Biroul Vamal Sibiu.

Dispune anularea tuturor formelor de executare silita, din dosarul executional nr. x  din 9.10.2003 al Autoritatii Vamale Nationale de Control – Autoritatea Nationala a Vamilor , Directia Regionala Vamala Brasov si încetarea oricarui act de executare silita.

Dispune radierea dreptului de ipoteca legala pentru recuperarea creantei de 6885 lei  înscrisa în CF, înscrisa în favoarea intimatei.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 19 octombrie 2009.