Plangere / incheiere cf

Sentinţă civilă 815 din 16.06.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA S

CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 815

Şedinţa publică din 16 iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE CP

Grefier LI

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petenta SC RE SRL , în contradictoriu cu intimata SC IAS SRL, având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru petentă av.Bonea Radu, cu delegaţia la dosar, lipsă fiind reprezentantul intimatei.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Se constată că intimata a depus întâmpinare, prin care este de acord cu admiterea cererii.

Reprezentantul petentei depune la dosar chitanţa prin care a achitat taxa judiciară de timbru de 8 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei, susţinând că nu mai are alte cereri de formulat în cauză.

Instanţa închide procedura probatorie şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentantul petentei solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată, urmând a se dispune desfiinţarea Încheierii de CF nr.4021/05.05.2009 a OCPI M – Biroul Teritorial CPI S.

     

INSTANŢA

Prin plângerea înregistrată la această instanţă sub nr.947/308/2009 din 13 mai 2009, petenta SC RE SRL a solicitat în contradictoriu cu SC IAS RO SRL, desfiinţarea încheierii de carte funciară nr.4021/09.04.2009 şi radierea notării proceselor de la foaia de sarcini de sub nr.crt.C4 şi C5 din CF 12.100 S A+1 top.3364/2/1/2/2/2 şi 3364/2/4/2 nr.cad.165/2, cu obligarea OCPI M la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii petenta a arătat că în calitate de titular al dreptului de proprietate şi având interes, prin BNP UMC, a solicitat radierea din CF nr.12.100 S A+1 top 3364/2/1/2/2/2 şi 3364/2/4/2 (nr.cad.165/2) a notării proceselor de la foaia de sarcini de sub nr.crt.C4 şi C5, la aceste numere fiind notate, sub C4 , la cererea SC IAS RO SRL un proces având ca obiect revendicare cale de acces şi parcare aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj în Dosarul nr.3023/1285/2006, prin încheierea de CF nr.2480/22.02.2008, iar sub C5 un alt proces aflat pe rolul Tribunalului Comercial M – Dosarul nr.3601/85/2006, prin încheierea CF nr.2477/22.02.2008.

Petenta mai arată că la 14.10.2008 prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1807/14.10.2008 a cumpărat parcela din CF 9658 S, împreună cu altele, de la SC N SA, sarcinile transcriindu-se în noua Carte Funciară şi, deşi prin declaraţie autentică SC IAS RO SRL, prin administrator HG – a solicitat radierea proceselor, biroul OCPI S a respins cererea, încălcându-se principiul disponibilităţii drepturilor subiective civile.

În drept, s-au invocat disp.art.28 al.4 lit.c), art.53 corob.cu art.49 al.5,7 lit.b), art.49 din Lg.nr.7/1996.

Au fost anexate extras CF, copia încheierii nr.4021/5.05.2009, cererea de radiere, declaraţie autentică.

Prin întâmpinare, intimata SC AS RO SRL s-a declarat de acord cu plângerea, arătând că în vederea derulării relaţiei de bună vecinătate între cele două societăţi, a fost de acord cu radierea notării proceselor de pe parcelele dobândite prin cumpărare de SC RE SRL.

Din analiza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei deduse judecăţii, instanţa reţine următoarele:

Imobilul înscris în CF nr.12.100  S A+1 top3364/2/1/2/2/2 şi 3364/2/4/2 nr.cad.165/2 formează proprietatea SC RE SRL cu titlu de cumpărare.

În partea a III-a CF „Înscrieri privitoare la sarcini” sub nr. C4 şi C5 au fost notate procesele ce fac obiectul Dosarului nr.3023/1285/2006 al Tribunalului Comercial Cluj şi Dosarul nr.3601/85/2006 al Tribunalului Comercial M, la cererea intimatei SC ITG Safety RO SRL.

Prin declaraţie autentică autentificată prin încheierea nr.412/2009, reprezentantul SC ITG Safety RO SRL a declarat că este de acord cu radierea din evidenţele CF a proceselor menţionate, solicitând biroului OCPI S aceste radieri.

Prin încheierea nr.4021/5.05.2009 a biroului OCPI S s-a respins cererea petentei pentru radierea notării proceselor

, motivându-se că radierea se poate efectua doar în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Conform art.51 al.1 din Lg.7/1996 radierile din CF pot fi efectuate şi pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în formă autentică de titular, încheierea de respingere a Biroului OCPI S fiind dată cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Pe cale de consecinţă şi în temeiul art.50 din Lg.nr.7/1996 instanţa va admite plângerea petentei şi va dispune radierea notării proceselor astfel cum s-a solicitat de către petentă.

Oficiul de Cadastru şi publicitate imobiliară nu are calitate procesuală în cauză, astfel că nu poate fi obligată nici la plata cheltuielilor de judecată către petentă, acest punct din petitul plângerii urmând a fi respins.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea petentei SC RE SRL, cu sediul în T, str. nr., jud.T, în contradictoriu cu intimata SC AS RO SRL, cu sediul în S, str. nr., jud.M, şi în consecinţă:

Dispune desfiinţarea Încheierii de CF nr.4021/05.05.2009 a OCPI M – Biroul Teritorial CPI S şi radierea de la foaia de sarcini a CF nr.12100 S A+1, top.3364/2/1/2/2/2 şi 3364/2/4/2 (nr.cad.165/2) a notării proceselor de sub C4, C5.

Respinge punctul din petit privind obligarea OCPI M la cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi 16 iunie 2009.

 PREŞEDINTE

CP

GREFIER

LI

Red.P.C. dact-L.I.

4ex./07 Iulie 2009