Actiune în uzucapiune respinsa ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

Sentinţă civilă 7554 din 16.03.2009


JUDECĂTORIA SLATINA

Acţiune în uzucapiune introdusă în contradictoriu cu Consiliul local şi Municipiul Slatina  respinsă ca fiind introdusă

împotrivă unor persoane fără calitate procesuală pasivă.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

La data de 25.04.2008 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe de judecată sub nr. 3616/311/2008 cererea de chemare în

judecată formulată de reclamanta C.M în contradictoriu cu pârâtii Consiliul Local al Municipiului Slatina şi Municipiul

Slatina prin Primar, prin care solicită pronuntarea unei hotarari care sa constate ca reclamanta este proprietara asupra

suprafetei de 1400 mp situate in Slatina, În motivarea cererii reclamanta a arătat că în anul 1991 tatăl său, numitul

S.A.l i-a vândut suprafaţa de 3220 m.p. teren intravilan situat în Slatina, teren pe care se află construită o casă din

cărămidă acoperită cu tablă şi pe care tatăl său îl deţinea de peste 70 de ani, fiind dobândit prin donaţie. Arată că nu

s-au găsit actele de donaţie, motiv pentru care vânzarea s-a făcut pe 3220 m.p., deşi în realitate erau 4620 m.p. deţinut

de tatăl său de peste 50 ani, iar de către reclamantă deţinut din anul 1991 când s-a încheiat contractul de vânzare

autentificat sub nr. 5959.

Precizează că din cuprinsul actului de vânzare-cumpărare şi a schiţei imobilului reiese clar că dintotdeauna tatăl său şi

ulterior reclamanta a deţinut 4620 m.p. şi nu 3220 m.p. cât au fost trecuţi în actul de vânzare-cumpărare. Menţionează că

tatăl său nu a recurs niciodată la o măsurare efectivă a acestui teren, pe care l-a stăpânit în această configuraţie,

şi pe care la rândul său l-a primit prin donaţie de la părinţii săi.

În luna martie a anului 2008 a efectuat măsurarea terenului cu experţii de la cadastru pentru întocmirea cărţii funciare,

ocazie cu care s-a constatat că în realitate deţine 4620 m.p.  şi nu 3220 m.p. cât s-au reţinut în actul de vânzare,

rezultând astfel o suprafaţă în plus de 1400 m.p. în partea de răsărit a proprietăţii sale.

În drept, cererea nu a fost motivată.

În conformitate cu disp. art. 112 pct. 5 C.pr. civ., reclamanta a anexat la cerere, în copie, următoarele înscrisuri:

contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr 5959, plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate

împreună cu schiţă a terenului şi casei, certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul

persoanelor fizice nr 23037/19.03.2008 emis de Primaria municipiului Slatina – DDVC.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru si timbru judiciar la valoarea obiectului cauzei.

La dosar a mai fost depus certificat de deces al lui S.A, adresa nr. 326/16.06.2008 emisă de Primăria Municipiului Slatina,

certificat de moştenitor nr. 163/05.09.2006 de pe urma defunctului S. A.

La data de 17.06.2008 pârâtul Consiliul Local al Municipiului Slatina a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat,

în esenţă, respingerea cererii reclamantei ca neîntemeiată, arătând că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru constatarea

uzucapiunii.

În aceeaşi şedinţă publică instanţa a ridicat din oficiu şi a pus în discuţia părţilor excepţia lipsei calităţii procesuale

pasive a pârâtului Consiliul Local al Municipiului Slatina, excepţie pe care instanţa a admis-o. De asemenea, a încuviinţat

pentru reclamantă proba cu înscrisurile de la dosar şi proba testimonială cu doi martori. Totodată a prorogat proba cu

expertiză topo solicitată de reclamant.

În şedinţa publică din data de 02.09.2008 instanţa a administrat pentru reclamantă proba testimonială cu martorii C.M. şi

M. D., ale căror declaraţii au fost consemnate şi ataşate la dosarul cauzei. Totodată,reclamanta a mai depus la dosar î

ncheierea nr. 7380 din 04.04.2008 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Slatina.

Din oficiu instanţa a dispus emiterea unei adrese către pârâtul unitatea Administrativ Teritorială pentru a comunica date

cu privire la imobil şi anume dacă s-a aflat în proprietate privată sau publică a Municipiului Slatina ori a Statului Român

până în anul 1989 sau ulterior acestui an, dacă imobilul a fost dat în folosinţă vreunei persoane înainte de anul 1989,

respectiv lui S.A.

În şedinţa publică din data de 30.09.2007 pârâtul Municipiul Slatina a depus la dosar un înscris intitulat „Note scrise”,

prin care solicită respingerea acţiunii reclamantei ca neîntemeiată şi descrie situaţia juridică a imobilului din anul 1964

până în prezent, arătând totodată că nu este îndeplinită condiţia utilităţii posesiei prev. de art. 1890 Cod civil. La dosar

pârâtul a depus adresa nr. 44171/17.06.2008 a Direcţiei Generale de Venituri şi Cheltuieli şi adresa nr. 21509/17.09.2008 a

Primăriei Municipiului Slatina.

Din oficiu, instanţa a dispus înaintarea de către Primăria Municipiului Slatina la dosar a unor copii de pe registrul agricol

în care figurează numitul S. A., precum şi un răspuns cu privire la persoanele care au plătit de-a lungul timpului impozitul

pentru teren, înscrisuri şi răspuns ce au fost comunicate instanţei.

În şedinţa publică din data de 21.10.2008, instanţa a luat din oficiu un interogatoriu reclamantei, ale cărei răspunsuri au

fost consemnate în înscrisul de la fila 66.

În aceeaşi şedinţă publică, pârâtul Municipiul Slatina prin Primar a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive,

arătând că terenul nu face parte din domeniul public sau privat al Municipiului Slatina.

Reclamanta prin apărător a învederat instanţei că terenul a aparţinut statului înainte de a fi dat în folosinţă lui S.A. şi

astfel invocă uzucapiunea de lungă durată prin joncţiunea posesiilor reclamantei cu cea a autorului său, S.A, sens în care a

depus la dosar şi o precizare (fila 76).

Instanţa a unit excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Municipiul Slatina cu fondul şi a încuviinţat pentru

reclamantă proba cu expertiză topo în vederea identificării suprafeţei de teren ocupată de reclamantă. Expertiza a fost

efectuată de expert C.D., iar raportul de expertiză a fost depus la dosarul cauzei. Totodată, la dosar a mai fost depusă a

dresa nr. 20031/12.11.2008 a Consiliului Local al Municipiului Slatina, adresa nr. 3192/17.04.1963 a Sfatului Popular al

Oraşului Slatina.

În şedinţa publică din data de 09.12.2008 instanţa a acordat cuvântul pe excepţia lipsei calităţii procesuale a pârâtului

Municipiul Slatina prin Primar şi pe fondul cauzei.

Analizand probele administrate în cauză, instanta retine urmatoarele:

Instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Municipiul Slatina

prin Primar, în conformitate cu disp. art. 137 alin. 1 C.p.c. care arată că ,, Instanţa se va pronunţa mai întâi asupra

excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a

pricinii,,

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Municipilui Slatina, prin Primar, instanţa reţine că din

analiza art. 1890 C.civ. rezultă faptul că uzucapiunea este un mod de dobândire a dreptului de proprietate sau a altui drept

 real cu privire la un lucru prin posedarea neîntreruptă a acestui lucru în tot timpul fixat de lege. Astfel uzucapiunea

reprezintă şi o sancţiune de drept civil împotriva adevăratului proprietar care a dat dovadă de neglijenţă în exercitarea

atributelor dreptului său de proprietate un timp foarte îndelungat.

Reţine instanţa că una dintre condiţiile de exercitare a acţiunii civile este aceea ca părţile să aibă calitate procesuală

activă – reclamant şi calitate procesuală pasivă – pârât, adică persoana ce reclamă un drept să fie persoana care are şi

calitatea de parte – subiect activ al raportului de drept material, respectiv persoana împotriva căreia se exercită acţiunea

să aibă calitatea de parte - subiect pasiv al raportului de drept material.

În speţă, subiect activ al raportului de drept material este posesorul ce are calitatea de reclamant, iar subiect pasiv al

raportului de drept material este adevăratul proprietar ce are calitatea de pârât în cadrul raportului de drept procesual.

În cauza de faţă, pe de o parte instanţa reţine că reclamanta posedă terenul din anul 1991, când l-a cumpărat de la tatăl

său care l-a rândul său l-a primit prin donaţie de la părinţii săi. Reţine instanţa că reclamanta invocă joncţiunea posesiei sale cu cea a tatului său, S. A. împotriva adevăratului proprietar care in speţă ar trebui să fie Municipiul Slatina.

Reţine instanţa că în speţă înainte de tatăl reclamantei, terenul a fost posedat de către părinţii acestuia, adică bunicii

reclamantei care l-au donat fiului lor, aspect care rezultă din cererea de chemare în judecată şi din toate probele

administrate în cauză : răspunsurile la interogatoriu al reclamantei, declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, cuprinsul

contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 5959/29.10.1991.

Pe de altă parte reţine instanţa că reclamanţii, în raport de disp. art. 112 C.pr. civ au obligaţia de a face dovada

calităţii procesuale active şi pasive a părţilor, ori în speţă reclamanţii nu au dovedit faptul că Municipiul Slatina ar fi

deţinut în proprietate acest teren înainte de numitul S. A.

Astfel şi din cuprinsul adresei nr. 18408/26.09.2008 a Consiliului Local al Muncicpiului Slatina rezultă că terenul de 1400

de m.p. care face obiectul uzucapării nu face parte din domeniul public sau privat al Muncipiului Slatina. Totodată din

cuprinsul adresei nr. 23675/20.20.2008 (f.55) rezultă că terenul din Slatina, nu a fost dat în folosinţă de către stat

numitului S. A., ci acesta a fost trecut în registrul agricol în calitate de proprietar începând cu anul 1964 cu suprafaţa

de 0,4 ha. iar între anii 1974 -1980 cu suprafaţa totală de 0,5 ha, deci statul, al cărui continuator la nivel local este

Muncipiul Slatina, nu a fost proprietar al terenului pentru a-l putea da în folosinţă.

Totodată reclamanta a aratat în răspunsul la interogatoriu că nu a solicitat relaţii de la arhivele statului cu privire la

actul de donaţie prin care bunicul său a donat tatălui său, numitul S. A. suprafaţa de teren respectivă.

Din cele sus-menţionate rezultă că reclamanta nu face dovada calităţi procesuale pasive a pârâtului Municipiul Slatina,

prin Primar.

În concluzie pentru motivele de fapt şi de drept sus-menţionate instanţa urmează a admite excepţia invocată.

Constată că prin încheierea de şedinţă din data de 17.06.2008 instanţa a admis şi excepţia lipsei calităţii procesuale

pasive a pârâtului Consiliul Local al Municipiului Slatina, astfel încât urmează a respinge cererea de chemare în judecată

ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.