Contestatie la executare lipsa incheierii de incuviintare a executarii siliteanterior intrarii in vigoare a oug 42/2009

Sentinţă civilă 48 din 09.06.2009


Contestatie la executare lipsa incheierii de incuviintare a executarii siliteanterior intrarii in vigoare a OUG 42/2009

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanţe sub nr. _ debitorul contestator jx formulat în contradictoriu cu creditorii intimaţi contestaţie la executarea începută de Biroul Executor Judecătoresc_, solicitând anularea actelor întocmite în dosarul de executare nr. si a raportului de expertiză extrajudiciară întocmit de expert.

în motivarea contestaţiei, debitorul arată că prin sentinţele civile nr. si nr._, ambele pronunţate de Curtea de Apel creditorii au obţinut diferenţe de drepturi salariale rezultate prin aplicarea la valoarea de referinţă sectoriaîă a coeficientilor de multiplicare prevăzuti la nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexa la OUG nr, 27/2006 la care se adaugă sporurile prevăzute de acest act normativ, în raport cu functiile pe care le deţin şi drepturile salariale încasate efectiv începând cu data de 01.04.2006 şi în continuare pe viitor, respectiv diferenţa de salarii calculate pe baza valorii de refermţă sectorială stabilite pe anumite perioade in parte.

Creditorii au formulat cerere de executare silită înregistrată pe rolul Biroului Executorului Judeeătoresc_sub nr._.

Ordonatorii principal de credite au demarat procedura de executare de bunăvoie a titlurilor executorii care au ca obiect plata drepturilor salariale.

Totodată, a fost emis ordinul comun nr. din 200_ al jprivind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelorprevâzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a OUG nr. 75/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei.

Prin actele întocmite în dosarul de executare nr._ şi anume: somaţia de plată, expertiza contabilă extrajudiciară, procesul verbal privind cheltuielile de executare, executorul judecătoresc nu dă posibilitatea debitorilor să execute de buna voie dispozitiile sentintelor civile mentionate, stabilind in sarcina aeestuia in mod nelegal cheltuieli de executare.

în prezenta cauză, executorul judecătoresc a deschis procedura executării silite a_, fară respectarea dispoziţiilor art. 387 Cod procedura civilă, privind posibilitatea debitorului să execute de bună voie titlul executoriu şi ale Legii nr. 110/2007 privind termenul de şase lum în interiorul căruia institufiile publice sunt abilitate să faca demersuri pentru îndeplinirea obligaţiei de plată.

In mod nelegal executorul judecătoresc a emis la data de, procesul -verbal de executare, cât şi somatia de poprire, încălcând astfel conditia imperativă a prevederilor art. 387 alin. 1 Cod procedura civilă potrivit căruia „ executarea poate începe numai după comunicarea debitorului o somatie ...".

Rationamentul juridic al acestei expresii „numai după comunicare", dă posibilitatea debitorului să execute de buna voie obligatia.

In concluzie, actele emise de executorul judecătoresc în dosarul de executare nr._, nu respectă dispozitiile Legii nr. 110/2007 pentru modifîcarea şi completarea ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, care reglementează o procedura derogatorie de la dreptul comun.

 

2

Cu privire la raportul de expertiză contabilă întocmit în dosarul de executare, învederează instanţei că aceasta nu a fost comunicat debitorilor pentru a putea fl verificat şi contestat.

De asemenea, prin somaţia de poprire li se pune în vedere să achite suma totală de  lei; la însumarea sumelor reprezentând drepturi salariale nete stabilite prin cele două sentinţe cu cheltuielile de executare, rezultă un total de  lei şi nu lei; in concluzie s-a stabilit in plus suma de 3000 lei in sarcina debitorilor. în dovedire nu au fost depuse acte.

în drept contestaţia s-a întemeiat pe dispoziţiile art. 399 - 403 Cod procedură civilă.

Contestaţia este scutită de plata taxei de timbru potrivit dispoziţiilor art. 17dinLegeanr.'146/1997.

La termenul de judecată din data de s-a admis excepţia de conexitate şi la prezenta cauză a fost conexat dosarul cu nr._.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. debitorul contestator a formulat in contradictoriu cu creditorii intimaţi contestaţie la executarea începută de Biroul Executor Judecătoresc Boboc Mihai, solicitând anularea actelor întocmite în dosarul de executare nr. si a raportului de expertiză extrajudiciară întocmit de expert_.

In motivarea contestaţiei se arată că prin sentinţa civilă nr._, pronunţată de Curtea de Apel - Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale in dosarul _a fost admisă, în parte, cererea reclamanţilor_ obligând pârâţii la plata unei despăgubiri egale cu diferenţa dintre drepturile salariale rezultate prin aplicarea la valoarea de referinţă sectorială a coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi la nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexa la OUG 27/2006.

Prin sentinţa civilă nr. _pronunţată de Curtea de Apel - Sectia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nra fost admisă, în parte, cererea reclamanţilor_ obligând pârâţii la plata către fiecare reclamant a diferenţelor de salarii calculate pe baza valorii de referinţă sectorială pentru perioada 12 noiembrie 2005 - 31 decembrie 2007.

Executorul judecătoresc a emis somaţia nr. cu încălcarea prevederilor legale, în sensul că nu a solicitat încuviintarea executării instantei de executare.

Invederează instantei că prin Decizia nr. 458 din 31 martie 2009 a Curtii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 256 din 17 aprilie 2009, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371 A 1 din Codul de procedură civilă , astfel cum au fost modificate prin art. 1 pet. 13 din Legea nr. 459/2006.

Executorul judecătoresc trebuia să pună în aplicare prevederile acestei decizii, in sensul de a se conforma prevederilor art. 371A1 Cod procedură civilă, nemodificat, având în vedere prevederile art. 31 din Legea nr. 47/1992.

Nerespectarea acestor prevederi art. 371A1 Cod procedure civilă atrage nulitatea tuturor actelor de executare efectuate.

 

3

Obligaţia _de a plăti creditorului sumele solicitate este eondiţionată de virarea de către pârâtul Ministerul Economiei şi Finantelor a acestor same, după cum rezultă din dispozîtivul hotărârii judecătoreşti a cărei executare se solicită.

Art. 131 pet. (1) din Legea nr. 304/2004 republicată privind organizarea judiciară, stipulează că activitatea instantelor şi parchetelor este finanţată de bugetul de stat.

Rolul Ministerului Finantelor Publice este de a râspunde elaborarea proiectelor bugetului de stat pe baza proiectelor bugetelor ordonatorilor principali de credite, precum şi de proiectele de rectificare a acestor bugete.

Debitorulîn calitate de ordonator principal de credite este in imposibilitate de a dispune de fonduri bugetare pentru plata sumelor acordate deinstantă.

în drept contestaţia s-a întemeiat pe dispozitiile art. 389, art. 399 - 403 Cod procedure civilă.

Contestaţia este scutită de plata taxei de timbru potrivit dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997.

La dosaral cauzei s-a ataşat dosarul de executare nr._.

In cauză a fost administrate proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrarile dosarului instanţa de judecată refine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr._, pronunţată de Curtea de Apel - Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale in dosarul a fost admisă, în parte, cererea reclamanţilor _ş.a. obligând pârâţii _la plata unei despăgubiri egale cu diferenţa dintre drepturile salariale rezultate prin aplicarea la valoarea de referinţă sectorială a coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi la nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexa la OUG 27/2006.

Potrivit dispoziţiilor art. 278, alin. 1 Cod procedură civilă - Hotărările primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect:

I. plata salariilor sou a altor drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă. în baza titlurilor executorii, sentinţele civile sus enunţate, creditorii au demarat procedura execuţională formulând la data de 09.04.2009 cerere de executare silită împotriva debitorilor _

La data de 17.04.2009 a fost publicată în Monitorul Oflcial nr. 256, Decizia nr. 458/31.03.2009 a Curtii Constituţionale prin care a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371, indice 1, Cod procedura civilă. Deciziile Curtii Constituţionale au efect numai pentru viitor, efect ce se produce de la data publicării în Monitorul Oficial.

Deciziile Curtii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe au ca rezultat obligarea Parlamentului sau a Guvernului, după caz, de a pune de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constituţiei. Până la

 

4

realizarea acestei obligaţii prevederile legale constatate neconstituţionale rămân în vigoare dar se suspendă. După 45 de zile de la data publicării în Monitoml Oficial a deciziei de neconstitutionalitate, dacă obligaţia nu a fost respectata legile şi ordonantele respective îşi încetează efectele.

La data de 09.04.2009, data formulării cererii de executare silită, Decizia nr. 458 a Curtii Constitutional nu era publicata m Monitorul Oficial, publicarea facându-se pe data de 17.04.2009. Ulterior, prin Ordonanta de Urgenţă nr. 42/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 324, din 15 mai 2009, Codul de procedure civilă a fost modificat astfel încât executorul judecătoresc este obligat să solicite instantei de executare încuviintarea executării silite.

Prin urmare, începând cu data de 15 mai 2009 orice cerere de executare silită este supusă controlului instantei de executare prin încuviintarea executării silite, la data formulării cererii de către creditori nefiind necesară această procedură.

Se invocă de către debitori demararea procedurii de executare silită de bunăvoie a titlurilor executorii care au ca obiect plata drepturilor salariale însă nu se depune la dosarul cauzei niciun act din care să rezulte voinţa comună a creditorilor şi debitorilor în ceea ce priveşte punerea în executare a titlurilor executorii. O astfel de invoke poate avea loc numai sub supravegherea organului de executare, în conditiile prevăzute de art. 371, indice 4 Cod procedure civilă.

Invocarea Ordinului comun nr. nu soluţionează situaţia stabilită prin titlurile executorii, fiind un act unilateral al debitorilor, mai mult, in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009, a fost publicata Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, prin care se reeşalonează sumele la care debitorii au fost obligati. Acest demers nu face decât să contrazică susţinerile debitorilor în ceea ce priveşte executarea de bunăvoie şi într-un termen rezonabil a titlurilor executorii.

Somaţia emisă de executorul judecătoresc cuprinde menţiunea " în conformitate cu dispoziţiile art. 2 din O.G. nr. 22/2002, modificată prin Legea nr. 110/2007" astfel încât şi critica relativă la nerespectarea acestor dispoziţii apare ca neîntemeiată.

Modalitatea aleasă de creditori pentru punerea in executare a titlurilor executorii este poprirea iar potrivit art. 454, Cod procedură civilă poprirea se înflintează fară somaţie. în ciuda acestui text de lege s-a emis de către executorul judecătoresc şi somaţie de înfiinţare a popririi tocmai pentru a se respecta dispozitiile art. 2 din O.G. nr. 22/2002, modificată prin Legea nr. 110/2007.

Nici criticile referitoare la nulitatea raportului nu sunt întemeiate de vreme ce expertul a procedat la determinarea drepturilor salariale ale intimaţilor conform titlurilor executorii, titluri în care nu se face nicio distincţie cu privire la locul de muncă al intimaţilor, perioada in care au fost in concediu de odihnă/concediu medical.

 

5

Punerea în executare a titlurilor executorii nu poate fi condiţionată de factori externi, cum invocă debitorii, dispozitivul titlului executoriu obligând debitorii la plata sumelor restante, fară a se condiţiona obligaţia de plată de alocarea fondurilor de catre Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Potrivit dispoziţiilor art. 20 din Constituţia României dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vorfi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declarapla Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Romania esteparte.

Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamental ale omului, la care Romania este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările Internationale, cu excepţia cazului în care Constitutia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

In cauza Şandor contra României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că: „ Administraţia constituie un element al statului de drept, interesul său fund identic cu eel al unei bune administrări a justiţiei. Pe cale de consecinţă, dacă administraţia refuză sau omite să execute o hotărâre judecătorească ori întârzie în executarea acesteia, garanţiile art. 6 de care a beneflciat justiţiabilul în faţa instanţelor judecătoreşti îşi pierd orice raţiune de a fi (Homsby împotriva Greciei, Hotărârea din 19 martie 1997).

Ea aminteşte că nu este oportun să-i ceri unei persoane, care în urma unei proceduri judiciare a obţinut o creanţă împotriva statului, să recurgă la procedura de executare silită pentru a obţine satisfacţie (Cauza Metaxas împotriva Greciei).

Curtea a concluzionat că, prin refuzul de a executa sentinta, precum şi refuzul plăţii cheltuielilor de judecată dispuse de către instanţele judecătoreşti, autorităţile naţionale au lipsit reclamanta de un acces efectiv la justiţie în privinţa executării unei hotărâri definitive pronuntate în favoarea sa. In consecinţă, s-a constatat şi încalcarea art. 6 alin. 1 din Convenţie.

Aşadar, refuzul autorităţilor de a aloca sumele necesare plăţii debitului constituie o atingere adusă drepturilor intimaţilor ce decurg din art. 1 din Primul Protocol adiţional la Conventie, sens în care au fost emise mai multe hotărâri ale CEDO: ex. cauza Sanglier împotriva Franţei, cauza Shmalko c, Ucrainei etc.

Ulterior emiterii somaţiei nr. _, unul din titlurile executorii, respectiv sentinţa civilă nr._, a fost desfiinţat prin admiterea recursului declarat de către debitori şi respingerea acţiunii civile formulate de creditori în ceea ce priveşte drepturile vizând perioada_.

Faţă de respingerea actiunii in ceea ce priveşte suma aferentă perioadei_, instanţa de judecată va admite in parte contestaţia la executare formulată de contestatorii intimaţi până la concurenţa sumei de _ lei urmând a menţine somaţia pentru suma de lei, ceea ce priveşte această sumă actele de executare fiind legal emise.