Pretentii

Sentinţă civilă 1243 din 04.05.2009


Obiect: Pretentii

Sentinta civila nr.1243/04.05.2009

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data 16.01.2009, sub nr. de dosar XXXX/321/200X, reclamanta S.C. X SA Sucursala Neamt a chemat în judecata pârâtul R.P. si a solicitat instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa dispuna obligarea acestuia la plata sumei de 746,7 lei reprezentând rate subanuale ramase neachitate la contractul de asigurare seria A nr. 0196823 încheiat la data de 23.05.2006 si a cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca în fapt, la data de 23.05.2006 a încheiat cu pârâtul contractul de asigurare seria A nr. XXXXXX, în baza caruia s-a convenit asigurarea de avarii si furt a autoturismului marca V cu nr. de înmatriculare NT-XX-XXX, suma asigurata fiind de 6903 euro, iar prima de asigurare fiind de 504 euro, perioada de asigurare fiind 26.05.2006-25.05.2007.

Reclamanta mai sustine ca la data încheierii contractului de asigurare pârâtul a achitat suma de 211,76 lei, iar diferenta trebuia achitata în 9 rate lunare de catre 50 euro, la data de 23 a fiecarei luni. Pârâtul nu si-a mai respectat obligatia de plata a primelor de asigurare, în prezent figurând cu un debit de 769,46 lei corespunzatoare ratelor VII,VIII, IX, si X din contract.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 136/1995 ,,în cazul asigurarilor facultative raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecarei parti se stabilesc prin contractul de asigurare, iar în cazul asigurarilor obligatorii, raporturile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti sunt stabilite prin lege (art. 3).

In conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 136/1995 asiguratul este obligat sa plateasca primele de asigurare la termenele stabilite în conditiile de asigurare. Plata primelor de asiguare se face integral sau în rate platibile la termenele scadente prevazute în contract, conform negocierii partilor. Aceasta prevedere legala are la baza faptul ca asiguratorul acorda despagubiri la producerea riscului asigurat în schimbul platii primei de asigurare, iar posibilitatea de plata a primei de asigurare este doar o facilitate oferita de asigurator.

Prima de asigurare pe care pârâtul s-a obligat sa o plateasca trebuie achitata indiferent de producerea sau nu a riscului asigurat, contractul fiind obligatoriu atât pentru asigurat cât si pentru asigurator.

La data de 25.09.2006, unitatea a fost sesizata de catre pârât deoarece la data de 14.09.2006 în timp ce conducea autoturismul asigurat pe un drum pietruit pe directia T., i-a sarit o piatra si i-a fisurat parbrizul, iar dupa efectuarea verificarilor necesare a fost înlocuit parbrizul crapat, prin dispozitia de plata nr. 1761/21.11.2006 a fost achitata suma de 1123,75 lei catre SC M. SRL.

In baza art. 18 din Legea nr. 136/1995 asiguratorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaza pâna la sfârsitul anului de asigurare, în temeiul oricarui contract, cu orice indemnizatie cuvenita asiguratului sau beneficiarului. Clauza este în beneficiul sau, de care se poate prevala sau nu, si nu împiedica solicitarea platii integrale a primelor de asigurare.

Prin cererea depusa de catre reclamanta la data de 04.03.2009, s-a precizat actiunea în sensul ca primele de asigurare, suma asigurata si ratele scadente sunt exprimate în euro, iar ratele datorate de catre pârât însumeaza suma de 210,25 euro, iar încheierea unei alte polite de asigurare determina, de la data intrarii în vigoare, alte drepturi si obligatii, atât pentru asigurator cât si pentru asigurat.

In concluzie, reclamanta solicita admiterea actiunii si obligarea pârâtului la plata sumei de 210,25 lei, dobânda legala prevazuta de O.G. nr. 9/2000, calculata pâna la achitarea integrala a sumei datorate si a cheltuielilor de judecata.

În drept, reclamanta a invocat prevederile Legii nr. 136/1995, art. 969 Cod civil si OG. nr. 9/2000.

Cererea a fost legal timbrata fiind achitata taxa de timbru în valoare de 80 lei si timbru judiciar în valoare de 1,5 lei.

La dosar au fost depuse, atasat cererii de chemare în judecata, în copii xerox, urmatoarele înscrisuri:

1.contractul de asigurare seria A, nr.,

2.proces-verbal de contraventie seria,

3.înstiintarea cu privire la producerea pagubelor la autovehicule nr.,

4.proces-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule,

5.declaratia olografa a pârâtului,

6.autorizatie de reparatie seria,

7.factura fiscala B YEP nr.,

8.deviz de lucrari nr.,

9.factura fiscala nr.,

10.chitanta nr.,

11.adresa nr.,

12.adresa nr..

În aparare, pârâtul a depus la data de 16.xx.200x, prin Serviciul Registratura, întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii formulata de catre reclamanta ca neîntemeiata.

În motivarea cererii, pârâtul a aratat ca, la data de 23.05.2006 a încheiat cu reclamanta SC X NEAMT polita de asigurare casco seria nr. pentru auto nr. NT-XX-XXX pentru care a achitat un nr. de sase rate a câte 50 euro pentru fiecare rata. La data de 19.12.2006 aceasta polita a fost transferata în polita nr. din 19.12.2006 atât pentru autoturismul NT-XX-XXX cât si pentru locuinta proprietate personala, polita care este achitata în întregime (518 euro).

Pârâtul mai arata ca la data de 21.12.2007, contractul de asigurare se reînnoieste cu nr. 330775, ratele fiind achitate în continuare fara întrerupere pâna la data de 21.03.2008, când autoturismul a fost vândut.

În dovedirea sustinerilor, pârâtul a depus la dosarul cauzei, în copie, urmatoarele înscrisuri:

1.polita de asigurare  ,

2.polita de asigurare  ,

3.polita de asigurare  ,

4.certificate de înmatriculare nr.  ,

5.borderou de asigurari nr. ,

6.borderou de asigurari nr. ,

7.borderou de asigurari nr. ,

8.borderou de asigurari nr.  ,

9.borderou de asigurari nr.  ,

10.borderou de asigurari nr.  ,

11.borderou de asigurari nr. ,

12.chitanta nr. 0315579 din  ,

13.chitanta nr. 0315789 din  ,

14.chitanta nr. 6420325 din  ,

15.chitanta nr. 6420265 din  .

Prin încheierea de sedinta din data de 30.03.2009, instanta, apreciind ca fiind legale, pertinente si concludente, în baza art. 167 Cod procedura civila a încuviintat pentru reclamanta si pentru pârât proba cu înscrisuri.

Analizând actele dosarului, precum si sustinerile partilor instanta retine urmatoarele:

În fapt, la data de 23.05.2006 partile litigiului de fata au încheiat contractul de asigurare de avarii si furt a autovehiculelor seria  nr. având ca obiect asigurarea autovehiculului marca V. cu nr. de înmatriculare NT-XX-XXX, an fabricatie 2002, capacitate cilindrica 1390, seria motor  , începând cu data de 26.05.2006 si pâna la data de 25.05.2007. Potrivit art. V din contract suma asigurata este de 6930 euro, iar prima de asigurare este de 504 euro. La data încheierii contractului pârâtul a achitat suma de 211,76 lei cu chitanta nr.  , stabilindu-se ca restul primei de asigurare sa fie achitata în rate lunare de câte 50 euro, la data de 23.06.2006, 23.07.2006, 23.08.2006, 23.09.2006, 23.10.2006, 23.11.2006, 23.12.2006, 23.01.2007 si 23.02.2007

In drept, în temeiul art. 969 Cod civil ,, conventiile legal facute au putere de lege între partile contractante?. Prin urmare, contractul de asigurare este obligatoriu pentru partile contractante, nerespectarea acestuia având drept consecinta angajarea raspunderii civile contractuale a partii în culpa.

De asemenea, în conformitate cu art. 973 din Codul civil ,, conventiile n-au efect decât între partile contractante ”.

Totodata, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România ,,În asigurarea facultativa raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecarei parti se stabilesc prin contractul de asigurare”, iar potrivit art. 3 din acelasi act normativ ,,În asigurarea obligatorie raporturile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti sunt stabilite prin lege”.

În consecinta, obligatia de a achita primele de asigurare incumba pârâtului pe toata durata contractului încheiat între parti, atâta timp cât nu a intervenit revocarea acestuia prin consimtamântul mutual al partilor contractante.

Astfel, din cele expuse mai sus, instanta retine existenta raportului juridic obligational care constituie premisa raspunderii contractuale în cazul neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate. Pentru a se putea stabili raspunderea contractuala se impune îndeplinirea cumulativa a mai multor conditii, respectiv existenta unui prejudiciu cauzat de neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, sa existe un fapt prejudiciabil, sa existe o relatie de la cauza la efect si sa existe o culpa a debitorului.

Cu privire la îndeplinirea obligatiei contractuale de a acorda despagubiri pentru paguba suferita prin producerea riscului asigurat ce-i revenea reclamantei în virtutea contractului, instanta retine ca reclamanta si-a executat obligatia contractuala de a achita contravaloarea pagubei potrivit dispozitiei de plata nr. XXXX din 21.11.2006.

În ceea ce priveste îndeplinirea obligatiei contractuale de plata a primei de asigurare ce incumba pârâtului, instanta retine ca acesta nu a achitat sumele datorate cum au fost stabilite prin dispozitiile contractuale asa cum se deduce din chitanta nr. coroborata cu chitanta nr.  , nr. si nr. din 10.10.2006.

Astfel, sunt îndeplinite cumulativ conditiile pentru angajarea raspunderii contractuale, respectiv existenta unui prejudiciu cauzat de neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, si anume paguba produsa patrimoniului reclamantei în cuantum de 210,25 euro, echivalent in lei la cursul BNR din ziua platii, ce reprezinta rest contravaloare rata VI si contravaloare rate VII, VIII, IX,X din contractul de asigurare seria nr. din 23.05.2006, exista un fapt prejudiciabil, si anume neîndeplinirea obligatiei contractuale de plata a primelor de asigurare asa cum a fost stabilita de clauzele contractuale, exista o relatie de la cauza la efect si exista, de asemenea, o culpa a pârâtului, deoarece în cauza nu a intervenit o cauza exoneratoare de raspundere.

Instanta nu poate da eficienta sustinerilor pârâtului referitoare la transferarea contractului seria nr.  din 23.05.2006 în contractul de asigurare seria  nr. din 19.12.2006 deoarece nu sunt întrunite conditiile prevazute de lege pentru a opera novatia, ca modalitate de stingere a raportului juridic obligational existent între parti, cu consecinta tranformarii acestuia într-un alt raport juridic obligational.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 1129 Cod civil ,, novatiunea nu se opereaza decât între persoane capabile de a contracta”, iar potrivit art. 1130 Cod civil ,, novatiunea nu se prezuma. Vointa de a o face trebuie sa rezulte evident din act”.

Aplicând aceste dispozitii la situatia de fapt dedusa judecatii, instanta retine ca potrivit contractului de asigurare seria nr. încheiat între parti la data de 19.12.2006 s-a convenit asigurarea imobilului situat în com. T., jud. Neamt si a autovehiculului marca V. cu nr. de înmatriculare NT-XX-XXX, an fabricatie 2002, capacitate cilindrica 1390, seria motor  , începând cu data de 21.12.2006 si pâna la data de 20.12.2007, iar potrivit art. V din contract suma asigurata pentru autovehicul este de 6930 euro, iar prima de asigurare este de 456 euro.

Potrivit dispozitiilor legale, novatia reprezinta o conventie prin care partile unui raport juridic obligational sting o obligatie existenta, înlocuind-o cu o noua obligatie, conventie ce trebuie sa îndeplineasca anumite conditii specifice.

În speta, instanta retine ca exista o obligatie valabila ce rezulta din contractul de asigurare seria nr. din 23.05.2006, iar prin încheierea contractului de asigurare seria  nr. încheiat între parti la data de 19.12.2006 s-a nascut o noua obligatie valabila care contine un element nou fata de vechea obligatie deoarece prima de asigurare este de 465 euro fata de 504 euro, iar începutul asigurarii este de la 21.12.2006 la 20.12.2007 fata de 26.05.2006-25.05.2007. Însa, instanta apreciaza ca, în cauza dedusa judecatii lipseste elementul esential al novatiei constând în intentia partilor de a nova, animus novandi, deoarece aceasta nu rezulta în mod neîndoielnic din actul încheiat între parti, iar potrivit legii novatia nu se prezuma.

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca actiunea formulata de reclamanta este întemeiata si prin urmare o va admite si va obliga pârâtul la plata sumei de 210,25 euro, echivalent în lei la cursul BNR din ziua platii ce reprezinta rest contravaloare rata VI si contravaloare rate VII, VIII, IX,X din contractul de asigurare seria nr. .

In ceea ce priveste cererea avand ca obiect obligarea pârâtului la plata dobânzii legale, calculata de la data 05.05.2008 si pâna la data efectiva a platii, instanta retine ca potrivit art. 43 din Codul comercial datoriile lichide si platibile în bani produc dobanda de drept din ziua cand devin exigibile. Astfel, în masura în care partile nu au inserat în contractul încheiat o clauza penala sunt incidente dispozitiile O.G. nr. 9/2000 privind dobânda legala ce reprezinta daune-interese, echivalentul prejudiciului suferit de creditor pentru neexecutarea obligatiei de catre debitorul sau.

In conditiile în care reclamanta a solicitat obligarea pârâtului la plata dobânzii legale, calculata de la data de 05.05.2008, având în vedere si prevederile art. 129 alin. 6 din Codul de procedura civila care stabilesc obligatia judecatorului de a hotarî numai asupra obiectului dedus judecatii, instanta va dispune obligarea pârâtului la plata catre reclamanta a dobânzii legale conform art. 3 din O.G. nr. 9/2000, calculata de la data de 05.05.2008 si pâna la data platii efective.

Cu privire la cererea accesorie având ca obiect obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata facute în acest proces, instanta retine culpa procesuala a acestuia în declansarea litigiului de fata. În conformitate cu dispozitiile art. 274 din Codul de procedura civila, instanta va obliga pârâtul la plata cheltuielilor de judecata efectuate în prezentul proces, reprezentând contravaloarea taxei de timbru, a timbrului judiciar, în cuantum legal datorat, a caror dovada a fost realizata conform art. 1169 din Codul civil (chitanta seria nr. - fila 8 din dosar si chitanta seria nr. din 23.01.2009 –fila 23 din dosar). În ceea ce priveste suma de 4,4 lei ce reprezinta contravaloarea serviciului postal de expediere a convocarii la conciliere directa, instanta retine ca reclamanta nu a facut dovada achitarii acestei sume, obligatie ce-i revine potrivit art. 1169 Cod civil potrivit caruia cel care face o propunere în fata instantei de judecata trebuie sa o dovedeasca.