Civil - contestaţie la executare

Hotărâre 3093 din 04.04.2011


Prin contestatia înregistrata pe rolul acestei instante la nr.9734/320/2010, contestatoarea  SC K S SRL, a solicitat în contradictoriu cu intimata DGFP Mures, anularea decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr. 1505 din 08.06.2010, anularea adresei de înfiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti nr. 428876 din 15.06.2010, cu cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii contestatoarea a aratat ca la societatea sa, s-a desfasurat o inspectie fiscala partiala, prin procesul-verbal nr. 1505 din 08.06.2010 constatându-se ca "au rezultat indicii care conduc la posibilitatea stabilirii în sarcina agentului economic a unor obligatii bugetare aproximativ în cuantum total de 440.000 lei (impozit pe profit, taxa pe valoarea adaugata si accesorii aferente acestor debite)."

Prin adresa nr. 3575 din 08 iunie 2010 i-a fost adusa la cunostinta suspendarea inspectiei fiscale cu motivarea în drept art. 2 lit. a din Ordinul Presedintelui ANAF  nr. 14/2010  privind  conditiile  si  modalitatile  de suspendare a inspectiei fiscale (în concret: pentru efectuarea unuia sau mai multor controale încrucisate).

Contestatoarea a mai aratat ca, având în vedere acestea, s-a emis decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr. 1505 din 08.06.2010, respectiv în aplicarea acestei decizii, adresa de înfiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti nr. 428876 din 15.06.2010, acte a caror anulare o solicita.

S-a mai aratat ca, potrivit art. 129 C. proc. fisc, conditia de fond pentru instituirea masurilor asiguratorii consta în existenta pericolului ca debitorul fiscal sa se sustraga, sa îsi ascunda ori sa îsi risipeasca patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. Adica trebuie sa existe o atitudine si situatie a debitorului fiscal, manifestata prin elemente obiective, care sa justifice instituirea masurilor asiguratorii. O alta conditie se refera la faptul ca decizia de instituire a masurilor asiguratorii trebuie motivata. Adica motivarea deciziei constituie un element de validitate a acestui act administrativ fiscal.

Contestatoarea a aratat ca, decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr. 1505 din 08.06.2010 nu îndeplineste aceste conditii legale, mentionând ca:

a)transforma o constatare conditionata (existenta unor indicii care ar putea conduce la stabilirea unor obligatii fiscale) într-una neconditionata, fiindca prin aceasta decizie, contrar procesului-verbal nr. 1505 din 08.06.2010, se stabileste categoric si afirmativ ca "s-au constatat urmatoarele obligatii de plata...";

b)se enunta ca existenta acestor obligatii fiscale depinde de rezultatul unor controale care trebuie efectuate la alte societati comerciale (controale încrucisate), care, daca confirma realitatea documentelor contabile F (si vor confirma!), atunci nu exista nici o creanta fiscala care sa justifice astfel de masuri abuzive;

c)lipseste cu desavârsire orice motivare în ceea ce priveste conditia de fond a instituirii masurilor asiguratorii, respectiv pericolul - concret, real si dovedit - ca debitorul fiscal sa se sustraga, sa îsi ascunda ori sa îsi risipeasca patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea (decizia reia doar textul legal, în loc sa expuna motivele în fapt, motivare care, asa cum am aratat, lipseste).

Contestatoarea opinând ca, în aceste conditii, masura luata este una abuziva, pentru ca în baza unor indicii subiective, fara efectuarea controlului încrucisat si confirmarea existentei unei creante fiscale, se blocheaza total, activitatea societatii sale (prin poprirea conturilor bancare ajunge în incapacitate de plata, nu are posibilitatea de a se apara în ceea ce priveste existenta sau inexistenta, legalitatea sau ilegalitatea creantei fiscale, fiindca nu s-a emis înca o decizie de impunere, prin suspendarea inspectiei fiscale aceasta situatie de incertitudine se temporizeaza.

Contestatoarea a mai aratat ca nu cunoaste motivele care justifica instituirea masurilor asiguratorii, respectiv în ce consta pericolul sustragerii, ascunderii ori risipirii patrimoniului sau, cum poate periclita sau îngreuna colectarea.

Fata de cele mai sus aratate, contestatoarea a solicitat anularea decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr. 1505 din 08.06.2010, respectiv adresa de înfiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti nr. 428876 din 15.06.2010.

În drept au fost invocate disp.art.129, 172, 274 Cod procedura civila.

Intimata D.G.F.P. Mures – Administratia Finantelor Publice Mures a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare ca neîntemeiata, mentinerii actelor criticate ca fiind temeinice si legale.

 În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar urmatoarele: proces verbal (f 4), decizia de instituire (f 6-7), adresa de înfiintare a poprire (f 8, 32-37), listingul societatii (f 23-28), decizia de instituire (f 37-38).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

In data de 8.06.2010 s-a desfasurat la sediul contestatoarei o inspectie fiscala fiind intocmit procesul verbal din aceeasi data in cuprinsul carora s-a stabilit ca in urma controlului au reyultat indicii care conduc la posibilitatea stabilirii in sarcina agentului economic a  unor obligatii bugetare apoximativ in cuantum de 440.000 lei impoyit pe profit, tva si accesorii aferente acestor debite in fucntie si de informatiile ce se vor primi urmare controalelor incrucisate solicitate.

In data de 8.06.2010 s-a emis de catre intimata decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr. 1505 f.6 in temeiul art 129 alin 2 C pr fisc.

Motivarea deciziei facea referire la procesul verbal nr 2/8.06.2010 si nivelul ridicat al obligatiilor fiscale estimate a se stabili.

Prin adresa nr 3675/8.06.2010 f.5  se aducea la cunostiinta contestatoarei suspendarea inspectiei fiscale in temeiul art 2 lit a din Ordinul Presedintelui ANAF 14/2010 respectiv pentru efectuarea unor controale incrucisate.

Prin adresa de infiintare a popririi asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti nr. 428876/15.06.2010 f.8 s-a luat masura indisponibilizarii sumelor existente si viitoare provenite din incasari in conturile contestatoarei deschise la Banca Transilvania Suc Tg Mures, Banc Post Sa Suc Tg Mures, BRD Groupe societe Generale Sa Suc Jud Mures si Raiffeisen Bank Sa .

In drept, instanta retine mai intai ca potrivit art 129 alin 3 C pr fiscala este posibila instituirea masurilor asiguratorii chiar anterior emiterii titlului de creanta si chiar anterior individualizarii creantei si ajungerii acesteia la scadenta astfel ca sustinerile contestatoarei in sensul ca decizia de instituire a masurilor asiguratorii este prematura nu pot fi primite.

Cu toate acestea instanta apreciaza intemeiate sustienerile contestatoarei in privinta caracterului nemotivat al deciziei de instituire al masurilor asiguratorii precum si asupra sanctiunii atrase de aceasta neregularitate.

În acest sens se retine ca potrivit art. 129 alin 5 din OG 92/2003  deciziei de instituire al masurilor asiguratorii trebuie motivata. In aprecierea instantei, din intrepretarea dispozitiilor art 129 alin 5 raportat la alin 2 al aceleiasi dispozitii legale  si art. 43 alin 2 lit e din OG 92/2003 motivarea deciziei trebuie sa faca referire la existenta pericolului concret ca debitorul impotriva caruia s-a instituit masura  sa se sustraga, sa îsi ascunda ori sa îsi risipeasca patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.

Analizand decizia de instituire a masurilor asiguratorii contestate se constata ca aceasta  nu face decat sa reia continutul actului normativ care prevede cazul in care se poate institui masura, fara sa indice in concret in ce consta pericolul de sustragere ori de risipire a patrimoniului debitorului. Instanta apreciaza ca nemotivarea deciziei atrage nulitatea relativa si virtuala a actului administrativ, aceasta fiind conditionata de existenta unei vatamari care nu poate fi inlaturata altfel decat prin anularea actului. Se mai retine ca vatamarea cauzata debitoarei este evidenta cata vreme nemotivarea deciziei incalca dreptul la aparare al contestatoarei debitoare impotriva actului de instituire a masurilor asiguratorii deoarece aceasta nu are posibilitatea de a cunoaste motivele de fapt ce au condus la instituirea acesteia si in consecinta de a formula aparari ori de a dovedi netemeinicia acestor motive. În aceeasi masura, neindicarea motivelor de fapt prin aratarea actelor sau faptelor debitoarei de natura a genera pericolul concret de a-si sustrage ori ascunde patrimoniul ori de a periclita sau ingreuna colectarea face imposibila cercetarea masurii de catre instanta de judecata sub aspectul temeiniciei acesteia. Se mai retine ca nemotivarea deciziei de instituire a masurilor asiguratorii atrage imposibilitatea aplicarii art. 130 C pr fisc privind ridicarea masurii la incetarea motivelor, lipsind prin aceasta debitorul de dreptul recunoscut de lege, având in vedere ca necunosterea motivelor care au condus la instituirea masurilor va conduce la imposibilitatea de inlaturare a acestora precum si de contestare a refuzului de a dispune ridicarea masurilor, lasând loc arbitrariului.

În consecinta, constatand ca neregularitatea savarsita cu ocazia intocmirii deciziei de instituire a masurilor asiguratorii constând in încalcarea prevederilor art. 129 alin 5 C pr fisc  a produs contestatorului o vatamare care nu poate fi înlaturata altfel decât prin anularea actului, in temeiul art 129 alin 11 raportat la art 172,173 C pr fisc va admite contestatia si va dispune anularea actului contestat.

Constatand ca potrivit art 129 alin 4 din C pr fisc actul ulterioar emis, respectiv adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatii banesti nu are o existenta de sine statatoare fata de decizia de instituire a masurii asiguratorii anulate, in temeiul art 106 alin1 C pr fisc si art 172,173 C pr fisc instanta va anula adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatii banesti nr 428876/15.06.2010 emise de intimat.