Contestaţie la executare

Sentinţă comercială 7227 din 21.10.2013


operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU; GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 7227/2013

Şedinţa publică de la 21 Octombrie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea SC  … SA , în contradictoriu cu intimaţii BEJ … şi  RE, având ca obiect contestaţie la executare .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  s-a prezentat pentru contestatoare avocat GO , prezentă fiind şi intimata RE, asistată de avocat BI , lipsă fiind reprezentantul intimatului BEJ ….

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă , se pune în discuţie excepţia inadmisibilităţii formulării contestaţiei la executare invocată de intimata creditoare prin întâmpinare .

Avocat BI pentru intimată solicită admiterea excepţiei  întrucât petenta tinde la modificarea titlului executoriu prin restituirea unor sume de bani cu titlu de impozit.

Avocat  GOpentru contestatoare solicită respingerea excepţiei întrucât nu s-au respectat dispoziţiile fiscale în cauză .

În replică avocat pentru intimată arată că în cauză sunt aplicabile disp.art.863 cpc fiind un singur creditor iar statul poate să-şi execute propriu titlu

În replică avocat pentru petentă arată că statul nu este creditor şi nu se aplică art.863 cpc, că DGFP precizează clar în adresa depusă la dosar iar statul nu e parte.

Instanţa respinge excepţia.

Se pune în discuţie excepţia lipsei de interes în formularea contestaţiei la executare .

Avocat BI  pentru intimată solicită admiterea excepţiei întrucât interesul nu este actual, a achitat aceste sume cu titlu de impozit.

Avocat  GOpentru contestatoare solicită respingerea excepţiei întrucât absurd să virăm o sumă şi apoi să ne-o recuperăm , obligaţia contestatoarei fiind doar de a reţine şi vira.

Instanţa respinge excepţia.

Nemaifiind alte cereri  şi probe de formulat  şi constatând încheiată cercetarea judecătorească, instanţa acordă părţilor cuvântul pe fond.

Avocat  GO pentru contestatoare solicită admiterea contestaţie la executare aşa cum a fost precizată ,  cu cheltuieli de judecată, depunând la dosar în copie facturile  447/01.09.2013 , 566/18.10.2013, OP nr. 831/21.10.2013, că petenta era obligată să reţină sumele de bani cu titlu de impozit , să se aibă în vedere adresa DGFP.

Avocat BI  pentru intimată solicită respingerea contestaţie la executare ,  cu cheltuieli de judecată, depunând la dosar concluzii scrise, la care s-a ataşat practică judiciară –soluţii pronunţate în litigii similare, fiind respinsă acţiunea contestatoarei, decizia nr. 459/17.04.2013 a Curţii de Apel Constanţa şi chitanţa privind onorariu avocat, că potrivit art.622 cpc hotărârea judecătorească se aduce la îndeplinire de bună voie , că suma este certă, lichidă şi exigibilă, că distribuirea sumei s-a realizat potrivit art.787 şi 863 cpc, altfel s-ar lipsi de efecte hotărârea menţionată.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu, sub nr. 9995/318/2013, contestatoarea S.C. … S.A. a chemat în judecată pe intimaţii RE şi B.E.J. …, solicitând instanţei să se dispună anularea parţială a încheierii  nr.125/05.06.2013 emisă de BEJ …  prin care s-a dispus eliberarea sumei de 62.965,08 lei, în ceea ce priveşte suma de 8.290,95 lei, reprezentând impozit asupra câştigului determinat din transferul valorilor mobiliare în cota de 16% din diferenţa între valoarea acţiunilor conform titlului executoriu şi valoarea nominală a acţiunilor, întoarcerea executării silite şi restabilirea situaţiei anterioare, prin restituirea sumei de 8.290,95 lei în scopul virării acestei sume la bugetul statului, cu titlu de impozit asupra câştigului determinat din transferul valorilor mobiliare, datorat de creditoare , cu cheltuieli de judecată.

În fapt arată că prin sentinţa comercială nr.59/02.05.2012 , s-a dispus obligarea contestatoarei la plata sumei de 43.281,81 lei, reprezentând contravaloarea acţiunilor deţinute de RE anterior retragerii acesteia din societate, iar prin somaţia nr.125/31.05.2013 i s-a pus în vedere să achite suma de 62.965,08 lei  în termen de o zi de la data primirii somaţiei, în caz contrar urmând a se proceda la executarea silită, că prin O.P. nr. 600/03.06.2013, a plătit în contul executorului judecătoresc suma de 55.209,53 lei, reprezentând creanţa deţinută de creditoarea RE împotriva societăţii, că diferenţa de 7.755 lei dintre debitul achitat voluntar şi suma de 62.965,08 lei care a făcut obiectul eliberării a fost reţinută de executor din sumele încasate de la terţii popriţi. Arată  petenta că în cursul executării silite, a arătat că obligaţia de a calcula, reţine şi vira impozitul asupra câştigului determinat din transferul valorilor mobiliare revenea societăţii petentă în calitate de dobânditoare a acţiunilor, că se impunea reţinerea cotei de 16% reprezentând impozitul asupra câştigului determinat din transferul valorilor mobiliare şi virarea acesteia către bugetul de stat, conform art. 67 alin. 2 lit. b) Cod fiscal, că impozitul asupra câştigului obţinut din răscumpărarea acţiunilor deţinute de intimată este de 8.290,95 lei, reprezentând 16% din diferenţa între valoarea debitului propriu-zis actualizat şi valoarea nominală a acţiunilor, că au apărut divergenţe cu de opinie cu executorul referitor la titularul obligaţiei de a reţine şi de a vira impozitul ,sens în care s-a adresat DGFP GORJ - Serviciul Asistenţă Contribuabili pentru lămuriri şi prin dresa nr. 32.093/03.06.2013, DGFP GORJ a arătat că petenta în calitate de dobânditoare a acţiunilor deţinute anterior de acţionarii retraşi din societate, avea obligaţia de a calcula, reţine şi vira impozitul aferent câştigurilor rezultate din transferul acestor acţiuni, că prin cererea din 06.06.2013 adresată executorului, a solicitat ca în cadrul etapei privind distribuirea şi eliberarea sumelor rezultate din executarea silită să dispună virarea către  petentă a sumei reprezentând cota de 16% din diferenţa între valoarea acţiunilor conform titlului executoriu (175,25 lei/acţiune) şi valoarea nominală a acţiunilor (2,5 lei/acţiune), în vederea îndeplinirii obligaţiei legale privind reţinerea şi virarea impozitului respectiv, conform art. 67 alin. 2 lit. b) Cod fiscal şi  în eventualitatea în care s-a emis deja încheierea privind distribuirea şi eliberarea sumelor rezultate din executarea silită, să i se comunice această  cerere. Se mai arată că la data de 18.06.2013 li s-a comunicat încheierea nr. 125/05.06.2013 prin care s-a dispus eliberarea sumei de 62.965,08 lei, respectiv: suma de 6.760 lei în contul BEJ …., suma de 55.954,63 lei în contul creditoarei RE şi suma de 250 lei în contul expertului contabil, DAV, că încheierea nr. 125/05.06.2013 este nelegală în raport de dispoziţiile art. 67 alin. 2 lit. b cod fiscal că , creanţa ce a făcut obiectul executării silite este datorată ca urmare a retragerii creditoarei din societate, în condiţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, caz în care societatea şi-a răscumpărat acţiunile deţinute de aceasta că, în speţă este vorba despre realizarea unui transfer al acţiunilor (acestea încadrându-se în categoria valorilor mobiliare), în cadrul căruia societatea noastră urmează să-şi dobândească propriile acţiuni, rezultând că pentru plata impozitului asupra câştigului deteminat din acest transfer se impunea reţinerea cotei de 16% din diferenţa între valoarea totală şi valoarea nominală a acţiunilor. Se mai arată că  potrivit art. 722 şi urm. Noul Cod proc. civ., consecinţa firească a anulării unui act de executare silită este întoarcerea executării şi punerea părţilor în situaţia anterioară, numai astfel putându-se restabili pe legalitatea încălcată, că deşi s-a insistat, executorul judecătoresc nu a permis reţinerea sumei de 16% din diferenţa între valoarea debitului propriu-zis actualizat şi valoarea nominală a acţiunilor, că deşi le incubă obligaţia fiscală privind virarea impozitului asupra câştigului determinat din transferul, sunt în  imposibilitatea îndeplinirii acesteia întrucât suma de 8.290,95 lei reprezentând impozitul respectiv a fost eliberată în contul creditoarei, deşi trebuia restituită contestatoarei, în scopul virării acestei sume la bugetul statului, cu titlu de impozit asupra câştigului determinat din transferul valorilor mobiliare, datorat de creditoare.

În dovedirea cererii  contestatoarea a solicitat proba cu înscrisuri, solicitând ataşarea dosarului de executare nr.125/2013 al BEJ …., ataşând împuternicire  avocaţială,  în copie încheierea 125/05.06.2013 emisă de executorul judecătoresc, ordinele de plată 600 şi 601/03.06.2013, cerere înregistrată  în data de 06.06.2013, adresa înregistrată sub  nr.  28268/09.05.2013 la DGFP Gorj, adresele nr. 32.093/03.06.2013, 06-1255/05.06.2013.

În drept au fost invocate disp. art. 714 alin.2 N C.P C , art.669 N C.P C, art. 718 N C.P C, art. 787 N C.P C şi art. 863 N C.P C.

Contestatoarea depune la dosar taxa judiciară de timbru aferentă cererii , arătând că din eroare a indicat ca temei de drept şi art. 718 N C.P C referitor la suspendarea executării în loc de 722 N C.P C referitor la întoarcerea executării , precum şi art. 69 N C.P C, care nu-şi găseşte aplicabilitatea în cauză.

Se comunică la prezenta cauză în copie certificată  dosarul de executare nr.125/2013 al BEJ …..

Intimata RE depune la dosar întâmpinare prin care solicită în principal respingerea  contestaţiei ca inadmisibilă, iar în subsidiar respingerea acesteia ca nefondată, cu cheltuieli de judecată, arătând că prin această cerere se tinde a se modifica dispozitivul titlului executoriu, respectiv să se diminueze drepturile creditorilor stabilite prin hotărâre judecătorească, aspectele invocate în motivarea contestaţiei puteau fi eventual supuse atenţiei instanţei de judecata în cadrul litigiului de fond finalizat prin titlul executor ce a fost pus în executare, că suma ce se cuvine creditorilor a avut la bază o expertiza contabila şi o expertiza de evaluare , că demersul contestatoarei vizează de fapt diminuarea drepturilor cuvenite şi acordate creditorilor printr-o hotărâre judecătoreasca, sub pretextul că de fapt contestatoarea ar trebui să vireze către D.G..F.P o suma în cuantum de 16% cu titlu de impozit, din suma la care au fost îndreptăţiţi creditorii şi în dispozitivul titlului executor nu se prevede acest aspect, că  contestatoarea nu are obligaţia de a vira nici o sumă cu titlu de impozit deoarece în cazul de faţă nu se poate vorbi despre o suma cu titlu de câştig din transferul titlurilor de valoare, de vreme ce suma/acţiune plătită acţionarilor retraşi a fost mult mai mare decât valoarea nominala a acţiunii propriu zise, că petenta nu justifică condiţiile interesului pentru promovarea acestui demers,  că  încheierea contestată este de fapt perfect legala fiind în acord cu dispoziţiile art.787 alin.l raportat la art.863 C.pr.civilă,  că referitor la cererea privind întoarcerea executării solicită respingerea acesteia, nefiind  îndeplinite cerinţele prevăzute de art.722 C.pr.civilă.În dovedire depune la dosar  adresa executorului judecătoresc  către petentă , decizia nr. 459/17.04.2013 a Curţii de Apel Constanţa.

Contestatoarea îşi completează obiectul cererii iniţiale,  solicitând anularea parţială a încheierii nr. 125/10.07.2013 emisă de BEJ …  prin care s-a dispus încetarea executării silite în dosarul nr. 125/E/2013, anexând încheierea nr. 125/10.07.2013 emisă de BEJ …, act subsecvent încheierii nr. 125/05.06.2013 prin care s-a procedat la eliberarea sumei de 62.965,08 lei.

Contestatoarea răspunde la întâmpinarea intimatei (file 130-137), solicitând admiterea cererii aşa cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată, arătând că nu poate fi vorba despre o diminuare a drepturilor creditorilor stabilite prin titlul executoriu, de vreme ce potrivit legii există obligaţia achitării impozitului aferent câştigului obţinut de creditoare din vânzarea acţiunilor deţinute de aceasta,  că aspectele invocate în susţinerea contestaţiei nu puteau fi invocate în cadrul litigiului de fond în care s-a pronunţat titlul executoriu, că intimata se află într-o eroare rezultată din interpretarea greşită a dispoziţiilor art. 67 alin. 2 lit. b) Cod fiscal, care reglementează obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului în cazul câştigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare, că susţinerea intimatei, în sensul inexistenţei vreunui temei legal care să permită executorului să intervină asupra dispozitivului titlului executoriu este greşită, având în vedere că legea stabileşte expres atât obligaţia creditoarei privind plata impozitului aferent câştigului obţinut, cât şi modalitatea plăţii acestuia, respectiv prin reţinere la sursă, că interesul care a justificat formularea prezentei cereri nu are însă nicio legătură cu achitarea/neachitarea impozitului datorat de intimata creditoare, deoarece suma în cotă de 16% nu este solicitată în vederea întoarcerii în patrimoniul subscrisei, pentru a acoperi o eventuală pierdere suferită, ci dimpotrivă, în vederea evitării unei astfel de pagube, prin virarea acesteia către bugetul de stat, obligaţie stabilită în sarcina noastră prin lege.

Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine următoarele:

Între părţi s-a derulat un litigiu ce a făcut obiectul dosarului 8035/95/2009 al Tribunalului Gorj. Prin sentinţa nr.59/02.05.2012 irevocabilă prin decizia 459/17.04.2013 a Curţii de Apel Constanţa s-a admis acţiunea creditoarei, s-a luat act de retragerea acesteia din societatea petentă, a obligat petenta la plata sumei de 43281,81 lei către creditoare actualizată cu rata inflaţiei de la data formulării cererii de retragere  şi până la data plăţii efective, plata sumei de 2342,27 lei reprezentând taxă de timbru.

Prin acest titlu executoriu s-a reţinut că intimata  devine creditor al societăţii şi are un drept de creanţă ce reprezintă preţul acţiunilor depuse iar odată cu depunerea acestor acţiuni se transferă în mod automat şi dreptul de proprietate de la creditoare la petentă conform art.134 din Legea 31/1990.

Creditoarea formulează cerere de executare silită la data de 15.05.2013 , se admite cererea de către executorul judecătoresc BEJ …formându-se dosarul 125/E/2013 iar prin încheierea 3662/2013 se admite încuviinţarea executării silite , autorizând creditoarea să treacă la executare silită. Întrucât titlu executoriu viza plata unei sume de bani cu actualizarea acesteia la data plăţii efective, în dosarul de executare silită se întocmeşte un raport de expertiză întocmit de expert contabil DAV creditoarea plătind onorariu expert 250 lei conform facturii fiscale existentă la fila 57 din dosar. Executorul judecătoresc calculează cheltuielile de executare întocmind o încheiere 125/31.05.2013 , cuantumul fiind 8030,9 lei. Petenta primeşte somaţia 125/31.05.2013 pe care o primeşte în data de 03.06.2013 iar în data de 05.06.2013 executorul judecătoresc admite eliberarea sumei consemnate de la petentă astfel: 6760,45 lei pentru executor judecătoresc, 55954,63 lei pentru creditoare şi 250 lei către expertul contabil. Întrucât toată această sumă a fost executată, petenta formulează cerere către executorul judecătoresc prin care îi solicită restabilirea legalităţii întrucât titularul obligaţiei de plată a impozitului este creditoarea, petenta având doar obligaţia reţinerii impozitului la sursă şi a vira sumele reţinute, ataşând cererea 28268/2013 şi răspunsul DGFP Gorj şi întrucât litigiul nu s-a soluţionat amiabil, petenta a formulat prezenta contestaţie la executare.

Având în vedere că intimata creditoare a invocat prin întâmpinare mai multe excepţii, instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra acestora în ordinea priorităţii şi în funcţie de efectul ce îl pot produce. Cu privire la excepţia inadmisibilităţii acţiunii motivat de faptul că prin contestaţia la executare formulată s-ar tinde la modificarea dispozitivului titlului executoriu, instanţa urmează să respingă această excepţie întrucât petenta nu aduce critici hotărârii judecătoreşti ci este nemulţumită de reţinerea impozitului prin aplicarea greşită a unor dispoziţii fiscale.

Referitor la excepţia lipsei de interes invocată de intimata creditoare prin întâmpinare, instanţa urmează să o respingă având în vedere că în cauză s-a emis încheierea 125/2013 de către executorul judecătoresc prin care s-a dispus distribuirea întregii sume ridicate din contul petentei debitoare iar în baza art.711 cpc , debitoarea poate formula contestaţie la executare inclusiv împotriva acestei încheieri, cu privire la executarea însăşi  sau cu privire la un act de executare, motiv pentru care de altfel, aceasta şi-a şi modificat contestaţia la executare în sensul că a înţeles să îşi completeze contestaţia şi prin contestarea încheierii 125/10.07.2013 prin care s-a dispus încetarea executării silite.

Pe fond, se reţine că intimata creditoare, prin titlu executoriu sentinţa 59/2012 avea o creanţă faţă de petentă şi cum  debitoarea nu şi-a îndeplinit obligaţiile de bună voie ţinând cont şi de disp.art.622 cpc creditoarea a solicitat executarea silită a celor dispuse irevocabil.

Litigiul anterior ce a avut loc între părţi s-a datorat faptului că intimata creditoare s-a retras din societate dar debitoarea a refuzat să urmeze metodologia legală privind stabilirea de către expert autorizat independent a preţului acţiunilor prin invocarea nefinalizării. În acest mod s-a reţinut irevocabil prin decizia 459/2013 în sensul că dreptul de retragere din societate nu este distinct de dreptul de a obţine contravaloarea acţiunilor deţinute de acţionarii retraşi, întrucât în urma retragerii din societate, acţiunile celor retraşi vor fi dobândite de societate, care trebuie să suporte costul acestei dobândiri.

Se mai reţine că potrivit art.67 lit.b din Legea 571/2003 privind codul fiscal în cazul câştigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăţilor închise, şi din transferul părţilor sociale, obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine dobânditorului iar calculul şi reţinerea impozitului de către dobânditor se efectuează la momentul încheierii tranzacţiei, pe baza contractului încheiat între părţi, impozitul fiind calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului, la fiecare tranzacţie, impozitul fiind final. În cazul de faţă, părţile nu au încheiat nicio tranzacţie ci este o altă ipoteză, întrucât părţile nu au ajuns la o rezolvare amiabilă determinând pe creditoare să se adreseze unei instanţe de judecată pentru a tranşa litigiul dintre părţi. În această situaţie, debitoarea este obligată să respecte întocmai suma înscrisă în titlu executoriu fără alte scăderi sau calculări de impozit, asumându-şi efectul acestei hotărâri judecătoreşti. Faptul că şi intimata creditoare a beneficiat de sume de bani, respectiv, venituri, acesteia i se aplică eventual sancţiuni fiscale în cazul în care încalcă dispoziţiile fiscale şi procedurale în materie, fiind de altfel fără relevanţă pentru debitoare care este obligată să plătească o creanţă către creditoare, sumă ce este certă, lichidă şi exigibilă.

Având în vedere efectele unei hotărâri judecătoreşti ce rezultă din disp.art. 430-435 cpc, se reţine că în cauză titlu executoriu este o hotărâre judecătorească irevocabilă cu efecte depline faţă de părţi ,  având puterea unui înscris autentic fiind şi obligatorie faţă de acestea, astfel încât nici una din părţi nu o poate ignora.

În consecinţă, în baza art.711 şi următoarele cpc, constatând că executarea silită s-a realizat în condiţii legale, instanţa va respinge contestaţia la executare cu modificarea ulterioară ca neîntemeiată.

Văzând şi dispoziţiile  art.451 C.proc.civ., potrivit cărora cel ce pierde procesul va fi obligat să plătească părţii care a câştigat cheltuieli de judecată, instanţa va obliga petenta la plata către intimat a sumei de 1500 lei conform chitanţei de la dosar reprezentând onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia inadmisibilităţii  formulării contestaţiei la executare.

Respinge  excepţia lipsei de interes  în formularea contestaţiei la executare.

Respinge contestaţia la executare cu modificarea ulterioară formulată de  contestatoarea S.C. … S.A., cu sediul …, în contradictoriu cu intimaţii RE, cu domiciliul … şi  BEJ  …, cu sediul în …

 Obligă  contestatoarea  la plata sumei de 1500 lei  către intimata creditoare, reprezentând cheltuieli de  judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Tg-Jiu .

Pronunţată în şedinţa publică , azi, 21 octombrie 2013.

Preşedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU