Perimare executare silita

Sentinţă civilă 3471 din 12.11.2008


Prin sentinta civila nr.3471 din 12 noiembrie 2008 a fost respinsa ca neîntemeiata cererea de constatare a perimarii executarii silite în baza titlului executoriu bilet la ordin din data de 18.11.2003.

în motivarea cererii contestatoarea a aratat ca în baza titlului executoriu ce îl constituie biletul la ordin emis în data de 18.11.200, intimata a pornit executarea silita pentru recuperarea unui debit de 69.695,94 lei ron si primele acte de executare au fost întocmite în lunile februarie si martie 2007, iar în data de 23.03.2007, a fost emisa notificarea de înfiintare a popririi asupra contului bancar detinut la B. C. R.Sucursala C.

Contestatoarea a mai precizat ca de la data ultimului act de executare, 23.03.2007, nu a intervenit nici o cauza de întrerupere a termenului perimarii si a apreciat ca sunt îndeplinite cerintele art.389 din codul de procedura civila.

în drept, contestatoarea si-a întemeiat cererea pe disp. art. 389 alin. 1 din codul de procedura civila.

în dovedirea cererii contestatoarea a depus în copie la dosar somatia nr. 19d din 05.02.2007(f.5), adresa de înfiintare a popririi nr. 19d din 23.03.2007(f.6) si solicitat proba cu înscrisuri.

Prin întâmpinarea depusa la dosar intimata a aratat ca prin cererea nr. 2941 din 24.08.2006 a solicitat începerea executarii silite în baza biletului la ordin, iar în data de 14.02.2007, contestatoarea a formulat contestatie la executare prin care a solicitat si suspendarea executarii silite, dar prin sentinta civila nr. 1422/16.05.2007 a Judecatoriei C. a fost respinsa contestatia la executare si suspendarea executarii silite.

Intimata a mai aratat ca decizia T. P. nr.51/17.01.2008 a fost redactata la data de 07.03.2008 si i-a fost comunicata la data de 05.08.2008 când a solicitat eliberarea unei copii dupa aceasta hotarâre, iar contestatia la executare, recursul si cererea de revizuire au avut ca efect suspendarea executarii silite si totodata întreruperea curgerii termenului de perimare.

Intimata a mai aratat ca dupa data de 05.08.2008 a început sa curga un nou termen de perimare care pâna a dat introducerii prezentei cereri, 24.09.2008 nu a fost împlinit.

în drept, intimata si-a întemeiat cererea pe disp. art. 250, 389 alin. 2 din codul civil.

La dosar s-a depus sentinta civila nr. 1422/16.05.2007 pronuntata de J. C. (f. 15), deciziile nr. 1004/13.09.2007 si 51/17.01.2008 pronuntate de T. P.(f.l7 si 20).

în cauza a fost administrata proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Examinând actele si lucrarile dosarului instanta constata în fapt urmatoarele :

Pin somati nr. 19 d din 05.02.2007, contestatoarea a fost somata sa achite creanta în suma de 68.399,91 lei la care se adauga dobânda si cheltuielile de executare silita în baza titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin emis de S.C. „D." SRL la data de 18.11.2003 pentru suma de 69.695,94 lei, scadent la data de 03.10.2006 si investit cu formula executorie (f.5).

Conform adresei nr. 19d din 23.03.2007, intimata a solicitat B. C. R. SA Sucursala C. sa înfiinteze popirea asupra disponibilitatilor banesti prezente si viitoare ale debitoarei A. G., pâna la concurenta sumei de 69.695,94 lei reprezentând credit restant, dobânzi, comisioane si penalitati (f.6).

 

Contestatoarea a formulat contestatie la executare în cadrul careia a solicitat sa se constate nulitatea absoluta a biletului la ordin emis în data de 18.11.2003, iar prin sentinta civila nr. 1422/16.05.2007 pronuntata de J. C, a fost respinsa cererea de suspendare a executarii silite ca inadmisibila si contestatia la executare ca neîntemeiata, hotarâre ce a ramas irevocabila prin respingerea recursului conform deciziei nr. 1004/2007 a T. P.(f.l7).

Potrivi art. 389 alin. 1 din codul de procedura civila daca creditorul a lasat sa treaca mai mult de 6 luni de la îndeplinirea oricarui act de executare, fara sa fi urmat alte acte de urmarire, executarea se perima de drept si orice persoana interesata poate solicita desfiintarea ei.

La data de 23.03.2007, s-a întocmit de catre executorul bancar adresa nr. 19d comunicata tertului poprit B.C. R. SA S. C. prin care solicita înfiintarea popririi pe veniturile contestatoarei(f. 6).

Prin sentinta civila nr. 1422/16.05.2007 a fost respinsa ca inadmisibila cererea formulata de contestatoare si a vând ca obiect suspendarea executarii silite întrucât nu s-a consemnat cautiunea si respinsa si contestatia la executare.

în cauza nu sunt aplicabile disp. art. 389 alin. 2 din codul de procedura civila care prevad ca în caz de suspendare a executarii, termenul de perimare curge de la suspendarea executarii, ori prin sentinta civila a fost respinsa cererea de suspendare a executarii silite.

împotriva acestei hotarâri a formulat recurs contestatoarea iar prin decizia nr.1004/13.09.2007 a T. P. a fost respins recursul ca nefondat (f.17).

în ceea ce priveste suspendarea executarii în cazul recursului, instanta retine ca art. 300 alin. 1 din codul de procedura civila prevede anumite cazuri de suspendare a executarii în recurs în cauze privitoare la stramutarea de hotare, desfiintarea de constructii, plantatii sau oricaror lucrari având o asezare fix, dar se poate dispune suspendarea executarii si în alte cazuri de catre instanta de recurs dupa depunerea unei cautiuni.

Din decizia nr. 1004/2007 a T. .rezulta ca executarea silita pornita în baza titlului executoriu ce îl reprezinta biletul la ordin emis în data de 18.11.2003 nu a fost suspendata de instanta de fond sau de instanta care a judecat recursul sau cererea de revizuire.

în acest sens, instanta retine ca ultimul act de executare 1-a constituit adresa de înfiintare a popririi din 23.03. 2007 care nu a fost urmat de alte acte de executare pâna în prezent.

Potrivit art.454 alin.l din codul de procedura civila, poprirea se înfiinteaza fara somatie, iar conform art. 390 alin. 1 din codul de procedura civila, dispozitiile referitoare la perimarea executarii silite prevazute de art. 389 din codul de procedura civila nu se aplica în cazurile în care legea încuviinteaza executarea silita fara somatie.

Având în vedere ca în prezenta cauza executarea silita a fost pornita de intimata prin cererea de înfiintare a popririi adresata B. C. R. S. C, iar contestatoarea prin cererea formulata a aratat ca nu au mai fost efectuate alte acte de executare, instanta fata de dispozitiile art. 390 alin. 1 din codul de procedura civila, urmeaza sa respinga ca neîntemeiata cererea de constatare a perimarii executarii silite începuta prin poprire în dosarul de executare nr.!9d