Fond funciar

Sentinţă civilă 1432 din 24.11.2011


Tip document  -  Sentinţă civilă

Nr.  document – 1432

Data elaborării: 24.11.2011

Titlul speţei: fond funciar

Domeniu asociat:  reconstituiri drepturi

Conţinut:

Prin  plângerea formulată, petenţii LZI,  şi UG au solicitat ca în contradictoriu cu intimaţii CLC, CJS, RNP- DSS să se dispună anularea parţială a hotărârii CJS nr. 304/27.03.2009 în ceea ce poziţia 2 anexa 37 -28 şi să li se reconstituie  dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 32,17 ha teren pădure pe amplasamentul  … – OSC după autorii deposedaţi TG şi A.

În motivarea plângerii petenţii au arătat că aşa cum rezultă din adresa nr. 278/6.03.2000 a OCPI Suceava în CF 3924 a  comuna cad. FM ( distrusă cu ocazia evenimentelor de război) a figurat înscris cu  dreptul de proprietate asupra suprafeţei de cca 151 ha teren pădure,  şi LD a C şi TG a A.

După TG decedat la 21.07.1945,  petentul L Z. I a arătat că are calitatea de nepot de fiu, iar UG calitatea de fiică.

De asemenea petenţii au arătat că pentru reconstituirea  dreptul de proprietate asupra terenului de pădure solicitat prin prezenta plângere, au făcut toate demersurile necesare la Comisia locală de fond funciar, s-au efectuat măsurători în raport de vechiul amplasament şi s-a întocmit proces verbal de vecinătate, astfel încât  Comisia locală a formulat către CJS propunerea de validare a cererii însă aceasta din urmă, în mod netemeinic şi nelegal le-a invalidat cererea.

În drept şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile Legii 247/2005.

Prin întâmpinare, RNP DSS a solicitat respingerea plângerii ca nefondată  cu motivarea că în extrasul de CF 2845/20.11.2006 emis de OCPI Suceava se face menţiunea că CF 3924 a  comuna cad. FM a fost distrusă,  iar declaraţiile de martori date nu au relevanţă câtă vreme aceştia nu sunt proprietari vecini cu terenul solicitat de petenţi.

De asemenea intimata a arătat că identificarea terenului solicitat de petenţi s-a făcut în raport de parcelele funciare 4813 şi 4818,  aceasta din urmă nu figurează înscrisă în CF 3924, iar pe de altă parte, atât petenta UG cât şi alţi moştenitori după autorii deposedaţi TG şi A,  au contestat modul în care s-a făcut identificarea în teren şi măsurătorile efectuate, iar TR nu a formulat cererea în termenul prev.  de  Legea 247/2005.

Pe cale separată, aceeaşi petenţi LZI,  şi UG împreună  şi cu petenţii ŞID şi LPA au mai formulat o plângere prin care au solicitat,  pentru aceleaşi motive, desfiinţarea în parte a hotărârii CJS nr. 304/27.03.2009 poziţia 2 anexa 37-28 şi să li se reconstituie  dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 13,70 ha teren pădure  şi să fie obligată CLC să-i pună în posesie cu această suprafaţă de teren.

Instanţa, în conformitate cu prev. art. 164 Cod procedură civilă, a admis excepţia de conexitate şi a dispus conexarea plângerii formulate de petenţii petenţi LZI, UG , ŞID şi LPA la plângerea formulată de petenţii LZI,  şi UG cu motivarea că între cele două plângeri există o strânsă legătură, ambele având ca obiect desfiinţarea în parte a hotărârii Comisiei judeţene Suceava nr. 304/27.03.2009 .

La solicitarea RNP – DSS  cele două cauze reunite au fost conexate  la un alt dosar ce avea  ca obiect o plângere formulată de petenta ŢR împotriva aceleiaşi hotărâri a  CJS nr. 304/27.03.2009 şi pentru aceeaşi suprafaţă de 13,70 ha terne pădure după autorii deposedaţi TG şi A.

În dosar au formulat cerere de intervenţie în interes propriu LI şi UGG prin care au solicitat ca în contradictoriu cu petenta ŢR să li se reconstituie  dreptul de proprietate asupra suprafeţei de  teren pădure după autorii deposedaţi TG şi A.

De asemenea intervenienţii au ridicat excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei ŢR şi excepţia  tardivităţii cererii formulată de către aceasta la CLC ( respectiv la aproape 4 ani după  apariţia Legii 247/2005).

Prin încheierea de şedinţă din 28.05.2010 instanţa de judecată  în temeiul disp. art. 165 Cod procedură civilă a dispus disjungerea plângerii formulată de petenţii LZI,  şi UG ( la care a fost conexată plângerea formulată de petenţii petenţi LZI, UG , ŞID şi LPA) şi  în temeiul art. 155 1 alin. 1 Cod procedură civilă a dispus suspendarea judecării acestui dosar disjuns ca urmare a nerespectării de către petenţi a obligaţiei de a depune la dosar planurile de situaţie vizate pentru terenurile de pădure solicitate.

Prin sentinţa civilă nr. 1063/24.09.2010 a Judecătoriei Vatra Dornei, rămasă definitivă şi irevocabilă, instanţa a respins excepţia tardivităţii formulării cererii de reconstituire a  dreptul de proprietate  de către petenta ŢR ca neîntemeiată; a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei ŢR, a admis în parte plângerea petentei ŢR; a admis cererea de intervenţie în  interes propriu aşa cum a fost formulată de LI şi UG ; a anulat parţial hotărârea CJS nr. 304/27.03.2009 în ceea ce priveşte poziţia 2 anexa 37-28 şi a reconstituit petentei ŢR şi intervenienţilor LI şi UG  dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 13,70 ha teren pădure.

Pentru a hotărî astfel instanţa a reţinut că  prin adresa nr. 448/1.03.2000 a Judecătoriei C- lung Moldovenesc- Cartea funciară, rezultă că CF 32924 a  comuna cad FM a fost distrusă în timpul războiului însă conform RGF- a  comuna cad. FM şi adeverinţei nr. 278/6.03.2000 emisă de OCPI Suceava, autorul petentei şi al intervenienţilor, TG  a A figura înscris cu cota de 1/7 pentru parc.4813, 4814, 4815, 4817, 4818, 4914/2 înscrise în această carte,  şi care însumează suprafaţa de pădure de 109,2699 ha.

În conformitate cu art. 6 alin. 1 2  din Legea 1/2000, instanţa a reţinut că înscrisurile depuse de către petenţi au valoare declarativă astfel că în ceea ce priveşte întinderea terenului solicitat, este admisibilă proba cu martori.

Urmare a demersurilor părţilor, terenul de pădure solicitat a fost identificat cadastral şi a rezultat o suprafaţă de 13,70 ha, sens în care s-a întocmit şi procesul  verbal de stabilire şi recunoaştere a vecinătăţilor, iar martorii vecini au fost audiaţi şi au confirmat limitele de hotar.

De asemenea, instanţa a reţinut că prin actele de stare civilă depuse la dosar, atât petenta ŢR cât şi intervenientul LI au făcut dovada vocaţiei succesorale după autorul deposedat TG fiind nepoţi de fiice după acesta iar petenta UG este fiica  autorului deposedat.

Petentul ŞID  a solicitat repunerea  pe rol a  cauzei suspendate şi care obiectul prezentei pricini.

Instanţa a dispus ataşarea la prezenta cauză a  dosarului ce a avut ca obiect  plângerea formulată de petenta ŢR în care s-a pronunţat sentinţa  civilă nr. 1063/2010 definitivă şi irevocabilă.

În lămurirea tuturor aspectelor cauzei deduse judecăţii instanţa a luat declaraţie petentului LID care a arătat că atât el cât şi petenta LPA alături de ŢR,  UG şi LZI sunt moştenitori  ( nepoţi de fiice NR, LP) după autorul deposedat TG.

De asemenea petentul a arătat că împreună cu LPA au formulat în termen legal în baza Legii  247/2005 cerere la Comisia locală de fond funciar prin care au solicitat reconstituirea  dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 13,70 ha teren pădure, au făcut demersurile necesare în vederea identificării acestui teren sens în care s-a întocmit procesul verbal de vecinătate de la  10.08.2006 însă cu toate acestea prin sentinţa civilă nr. 1063/24.09.2010 a Judecătoriei Vatra Dornei, rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare  la 9.12.2010  au fost excluşi de la  reconstituirea proprietăţii, deşi au formulat o cerere de îndreptare a erorii materiale.

Din oficiu, instanţa, faţă de plângerea formulată de petenţii UG şi LZI, raportat la dispozitivul sentinţei civile nr. 1063/27.09.2010 a Judecătoriei Vatra Dornei rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare  la 9.12.2010 prin care li s-a admis  cererea de intervneţie, a ridicat excepţia autorităţii de lucru judecat, faţă de care reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 1063/27.09.2010 a Judecătoriei Vatra Dornei rămasă definitivă şi  irevocabilă prin nerecurare la 9.12.2010  în care  petenţii UG şi LZI,  aveau calitatea de intervenienţii în interes propriu li s-a admis cererea şi pe cale de consecinţă alături de petenta ŢR li s-a reconstituit  dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 13,70 ha după  autorul deposedat TG a A.

UG şi LZI în afara cererii de intervenţie în nume propriu au mai investit  instanţa de judecată pe cale separată, cu încă două plângeri care au acelaşi obiect, şi care au fost conexate făcând obiectul prezentei cauze.

Faţă de cele reţinute mai sus, instanţa constată că în ceea ce-i priveşte pe petenţii UG şi LZI,  sunt îndeplinite condiţiile triplei identităţi de obiect, părţi şi cauză reglementate de art. 1201 Cod civil,  între prezenta  plângere şi sentinţa civilă nr. 1063/24.09.2010. 

Aşa fiind, pentru considerentele arătate mai sus instanţa urmează să admită excepţia autorităţii de lucru judecat pentru plângerea formulată de petenţii LZI şi UG.

Pe fondul cauzei, în ceea ce-i priveşte pe petenţii  ŞID şi LPA, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 1063/24.09.2010 s-a stabilit  cu caracter  irevocabil faptul că TG  decedat  la 23.07.1945 a fost deposedat de o suprafaţă mai mare de  teren pădure înscrise în CF 3924 a com .cad. FM.

Din identificările efectuate în teren în conformitate cu prev. art. 27 din Legea 18/1991 republicată şi art. 39 alin. 2 din Regulamentul de aplicare a acestei legi, HG 890/2005,  a rezultat că  raportat la vechiul amplasament şi parcelele din CF 3924 a  comuna cad. FM, terenul solicitat de petenţi este în întindere de 13,70 ha  sens în care s-a întocmit şi procesul verbal de vecinătate datat 10.08.2006 însuşit de membrii CLC şi delegatul Ocolului Silvic.

De altfel în procesul verbal de stabilire a vecinătăţilor, este menţionat numele petenţilor ŞD  şi LA.

Din actele de stare civilă depuse la dosar  rezultă că  după decesul lui TG intervenit la  23.07.1945 au rămas ca moştenitoare cinci fiice ( CF, ŞŞ, NR, LP şi UG).

Din cele cinci fiice, în viaţă este doar UG, iar petenţii ŞD şi LA  sunt moştenitori în calitate de fiu şi fiică după ŞŞ ( decedată la 29.03.1974) şi NR (decedată la data de 10 iulie 1987).

Cu alte cuvinte petenţii ŞD şi LA au  vocaţie succesorală faţă de autorul deposedat TG în calitate de nepoţi de fiice.

În conformitate cu prev. Legii nr. 247/2005,  petenţii ŞID şi LA au formulat în termen  cerere la CLC  pentru reconstituirea  dreptul de proprietate asupra terenului preluat la stat de la autorul său TG.

Faţă de cele reţinute mai sus instanţa constată că alături de ŢR, LI şi UG şi petenţii ŞID şi LA, în conformitate cu prev. art. 13 din Legea 18/1991 republicată au făcut dovada  vocaţiei lor succesorale după autorul deposedat TG motiv pentru care instanţa urmează să le admită plângerea aşa cum a fost precizată.

Pe cale de consecinţă conform art. 58 din Legea 18/1991 republicată, instanţa va desfiinţa în parte hotărârea Comisiei judeţene Suceava nr. 304 din  27.03.2009 poziţia 2 Anexa 37-28 şi  va reconstitui şi petenţilor ŞID şi LPA ( alături de ŢR, LI şi UG),  dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 13,70 ha teren  cu vegetaţie forestieră, identificat cu parc. silvice UP V, ua. 43 A%, B %, .

Pentru toate aceste motive, prin sentinţa  civilă nr. 1432/24.11.2011 instanţa a admis excepţia autorităţii de lucru judecat pentru plângerea formulată de petenţii LZI şi UG pe care a respins-o, pentru autoritate de lucru judecat, a admis plângerea formulată de petenţii ŞID şi LPA, aşa cum a fost precizată, a desfiinţat în parte hotărârea CJS nr. 304 din  27.03.2009 poziţia 2 Anexa 37-28 şi a reconstituit şi petenţilor ŞID şi LPA  dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 13,70 ha teren  cu vegetaţie forestieră, identificat cu parc. silvice UP V, ua. 43 A%, B %, .

Prezenta sentinţă a rămas definitivă şi irevocabilă prin  nerecurare.