Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 114 din 26.09.2011


Tip document  -  Sentinţă civilă

Nr.  document – 114

Data elaborării: 26.09.2011

Titlul speţei: contestaţie la executare

Domeniu asociat:  contestaţie la executare

Conţinut:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la 14.12.2009 sub nr. 2698/334/2009 contestatoarea SC Ş. COM SRL a formulat contestaţie la executare împotriva titlurilor executorii: Contractul de leasing financiar nr. 05356 din 20.03.2007, Încheierea pentru încuviinţare din data de 02.12.2009 din dosarul nr. 2641/334/2009 al Judecătoriei Vatra Dornei, şi somaţia din dosarul de executare nr. 245 din 09.12.2009 al Biroului Executorului Judecătoresc Căruceriu Alexandru din Câmpulung Moldovenesc – la cererea creditoarei SC IMPULS LEASING IFN SA , solicitând totodată instanţei să dispună, în baza art. 403 alin. 1 Cod procedură civilă, cu plata unei cauţiuni, suspendarea executării până la soluţionarea prezentei contestaţii.

Prin sentinţa civilă nr. 1296/23.11.2010 a Judecătoriei Vatra Dornei, s-a respins contestaţia la executare ca nefondată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că, creanţa intimatei are caracter cert, lichid şi exigibil şi în mod corect a procedat la executarea silită a contractului de leasing.

Prin decizia nr. 563/06.04.2011 a Tribunalului Suceava s-a dispus casarea sentinţei nr. 1296/23.11.2010 a Judecătoriei Vatra Dornei şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Instanţa de control judiciar a reţinut că instanţa de fond a nesocotit dreptul la apărare şi echitate procedurii prin aceea că a încuviinţat o probă în condiţiile art. 138 pct. 4 Cod proc. civ iar ulterior a aplicat sancţiunea decăderii din probă fără a comunica contestatoarei suma de plată şi consecinţele neachitării. Mai arată instanţa de control judiciar că în cauza se va proceda la administrarea probei cu expertiză, cu respectarea legii li a garanţiilor procesuale.

La termenul de judecată din 27.07.2011, reprezentantul contestatoarei a arătat că insistă în proba cu expertiza contabilă cât şi în cererea de suspendare a executării silite. Faţă de cererea contestatoarei de suspendare a executării silite, instanţa i-a pus în vedere să achite cauţiunea în cuantum de 1500 lei potrivit art. 403 Cod proc. civ. rap. la art. 723 ind. 1 Cod proc. civ.

La termenul de judecată din 10.08.2011, întrucât reprezentantul contestatoarei nu a făcut dovada achitării cauţiunii fixate la termenul anterior, instanţa a dispus respingerea cererii de suspendare a executării silite ca inadmisibilă. Tot la acelaşi termen, instanţa i-a pus în vedere reprezentantului contestatoarei, prezent în sala de judecată, să achite suma de 700 lei cu titlu de avans onorariu expert sub sancţiunea decăderii din probă.

La termenul din 19.09.2011, faţă de lipsa dovezii achitării avansului onorariului expertului, instanţa a dispus efectuarea unei adrese contestatoarei prin care să i se pună în vedere, sub sancţiunea decăderii din probă, să achite suma de 700 lei stabilită la termenul anterior.

La termenul de astăzi, întrucât contestatoarea nu a făcut dovada achitării onorariului provizoriu, instanţa potrivit art. 170 Cod proc. civ. a decăzut contestatoarea din proba cu expertiza contabilă solicitată.

Analizând  materialul probator aflat  la dosarul cauzei, instanţa reţine în fapt  următoarele :

În fapt, în baza Titlului executoriu - contract de leasing nr. 05356/20.03.2007 (filele 28-36),  încheiate între SC „I.L. ROMANIA IFN” S.A. şi contestatoarea SC „Ş.  COM” SRL, având ca obiect dreptul de folosinţă a autovehiculului  Hyundai 2.0 CRDI, cu nr. de înmatriculare ..., la solicitarea creditoarei, s-a format dosarul execuţional nr. 245/2009 aflat pe rolul executorului judecătoresc Căruceriu Alexandru.

Executarea silită a fost încuviinţată prin încheierea dată în camera de consiliu din data de 02.12.2009 în dosarul 2641/334/2009 al Judecătoriei Vatra Dornei (fila 41), şi s-au efectuat acte de executare specifice fazei de executare silită (somaţie, etc.).

În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa reţine, că contractul de leasing financiar nr. 05356/20.03.2007 (filele 28-36), a fost reziliat unilateral, datorită nerespectării de către contestatoare a obligaţiilor prevăzute în art. 15 din OG 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing,  respectiv:

„Dacă în contract nu se prevede altfel, în cazul în care locatarul/utilizatorul nu execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate, până la data restituirii în temeiul contractului de leasing.”, obligaţie care se coroborează cu  art. 12.4 (ii) pct. 1 din Condiţiile Generale de leasing Financiar, care face parte integrantă din contractul de leasing financiar nr. 05356/20.03.2007 încheiat de părţi.

Astfel, contestatoarea nu a făcut dovada  achitării ratelor, dimpotrivă a recunoscut în cadrul contestaţiei că neachitarea ratelor se datorează nerecuperării unor creanţe de la debitorii contestatoarei (ex. Mochlos SA, Primăria comunei Cârlibaba), iar intimata, în baza art. 13 din  Condiţiile Generale de leasing Financiar, care face parte integrantă din contractul de leasing financiar nr. 05356/20.03.2007 încheiat de părţi, a procedat la calcularea creanţelor care decurg din contractul încheiat (dobânzi, rate neachitate, prime de asigurare, valoarea reziduală a bunului,  cheltuieli de încetare a contractului înainte de termen, etc.).

Având în vedere,  temeiul contractual al creanţei, contract care constituie lega părţilor, conform art. 969 c. civil, instanţa reţine că aceasta are caracter cert, lichid şi exigibil,  contestatoarea nefăcând dovada contrară.  Astfel, în mod corect, intimata  a procedat la executarea silită a contractului de leasing financiar nr. 05356/20.03.2007,  executarea silită fiind încuviinţată prin încheierea dată în camera de consiliu din data de 02.12.2009 în dosarul 2641/334/2009 al Judecătoriei Vatra Dornei (fila 41).

Instanţa va înlătura apărările contestatoarei privind nerespectarea planului de eşalonare a ratelor lunare, al cursului de schimb valutar , etc. invocate prin precizările de la fila 139-143, întrucât, în cauză, s-a încuviinţat proba cu expertiza contabilă în acest sens, la cererea contestatoarei, însă contestatoarea nu a mai stăruit în administrarea acestei probe, nedepunând nici avansul de onorariu de expertiză, motiv pentru care instanţa , baza art. 170 alin. 1,3 Cod procedură civilă a decăzut contestatoarea din proba cu expertiză contabilă, încuviinţată în cauză.

Instanţa va înlătura şi motivul de nulitate invocat de contestatoare, motivat de faptul că titlul executoriu – contractul de leasing nu ar  fi fost investit cu formulă executorie, invocând Decizia 4/2009 a ÎCCJ, de recurs în interesul legii, întrucât,  conform art. 8 din OG 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing: „Contractele de leasing, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantării obligaţiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii.”

Având în vedere că legea română recunoaşte contractului de leasing caracterul de titlu executoriu, devin aplicabile în cauză disp. art. 3741 c.pr.civ., care arată că „ Înscrisurile cărora legea le recunoaşte caracterul de titlu executoriu, sunt puse în executare fără investirea cu formulă executorie.” Referitor la  Decizia 4/2009 a ÎCCJ, de recurs în interesul legii, invocată, instanţa arată, că această decizie se referă expres şi limitativ la cambie, cec şi bilet la ordin, şi nicidecum la contractele de leasing.

Faţă de atitudinea contestatoarei pe parcursul judecării cererii concretizată în aceea că solicită suspendarea executării silite dar nu înţelege să achite cauţiunea fixată de instanţă sau solicită proba cu expertiza contabilă dar nu înţelege să achite onorariul provizoriu al expertului, instanţa constată că reprezentantul contestatoarei urmăreşte tergiversarea şi prelungirea în mod voit a acestui proces cu scopul de a se bucura cât mai mult timp de folosinţa bunului ce face obiectul contractului de leasing.

Concluzionând, instanţa constată că, contestaţia la executare, prin prisma motivelor invocate, este  nefondată, urmând a fi  respinsă ca atare, şi totodată,  va dispune restituirea cauţiunii în sumă de 500 lei achitată  prin recipisa de consemnare Seria TA 161801 din data de 10.02.2010 emisă de CEC Bank SA , achitată în dosarul nr. 266/334/2010 al Judecătoriei Vatra Dornei (având ca obiect „suspendare provizorie a executării silite”) – dosar ataşat prezentei cauze, după rămânerea definitivă şi irevocabile a prezentei contestaţii, în condiţiile art. 723 Cod procedură civilă.