Civil

Hotărâre 8547 din 22.09.2010


Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei la executare  cu suspendarea executării silite formulată de contestatoarea G. R. în contradictoriu cu intimaţii S A ş.a.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată prezenţa reprezentatei intimaţilor, avocat N M lipsă fiind contestatoarea, mandatarul acesteia, reprezentantul contestatoarei şi intimaţii.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Instanţa, văzând lipsa reprezentantului contestatoarei, va lăsa cauza la a doua strigare.

La a doua strigare a cauzei, se constată prezenţa reprezentantului contestatoarei, avocat E C şi a reprezentantei intimaţilor, avocat N M, lipsă fiind părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Reprezentantul contestatoarei învederează instanţei faptul că nu a achitat cauţiunea reţinută în sarcina contestatoarei, întrucât aceasta nu are posibilităţi financiare.

Instanţa pune în discuţie cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatoare.

Reprezentantul contestatoarei solicită instanţei admiterea cererii de suspendare a executării silite.

Reprezentanta intimaţilor solicită instanţei respingerea cererii de suspendare a executării silite.

Reprezentanţii părţilor arată că nu mai au alte cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat în cauză, instanţa încheie faza procedurii probatorii şi acordă cuvântul în fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat în cauză, instanţa încheie faza procedurii probatorii şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentantul contestatoarei solicită instanţei admiterea contestaţiei la executare, suspendarea oricărui act de executare, fără cheltuieli de judecată.

Reprezentanta intimaţilor solicită instanţei  respingerea contestaţiei la executare ca fiind netemeinică, cu cheltuieli de judecată.

 J U D E C Ă T O R I A

Prin contestaţia înregistrată pe rolul acestei instanţe la nr.6767/320/2010, contestatoarea G R a solicitat în contradictoriu cu intimaţii S A, S J, V C P şi B B, toţi prin mandatara S E, încetarea executării nr.1196/28.02.2008 din dosar nr.8094/320/2007 a Judecătoriei Târgu-Mureş, suspendarea executării în baza unei cauţiuni minime până la soluţionarea contestaţiei, cu cheltuieli de judecată

În motivarea contestaţiei contestatoarea a arătat că prin sentinţa civilă nr.1196/28.02.2008 din dosar nr.8094/320/2007 a Judecătoriei Târgu-Mureş, s-a admis cererea formulată de reclamanţi, iar reclamanta alături de G A, P R C şi P V au fost obligaţi să predea în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul, teren fără construcţii situat în extravilanul municipiului Târgu-Mureş, fiind evidenţiat în CF 92321/N Târgu-Mureş nr. topo 3617/b/2/1/4/2/1/1/1/1/1/21/1/1497, în suprafaţă de 5708 mp.

Contestatoarea arată că acest teren i-a aparţinut totdeauna, iar sentinţa mai sus menţionată este abuzivă, fiind atacată cu apel la data de 22.07.2008.

Instanţa de judecată în faza de apel a recalificat calea de atac în recurs şi la data de 23.02.2009 a pronunţat o hotărâre irevocabilă prin decizia nr.125/2009.

Împotriva deciziei nr.125/23.02.2009 din dosar nr.8094/320/2007 al Tribunalului Mureş s-a declarat contestaţie în anulare ce formează obiectul dosarului nr.534/102/2009, iar ulterior contestatoarea a solicitat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Bucureşti, strămutarea procesului, care a dispus suspendarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr.534/102/2009 a Tribunalului Mureş până la data de 12.11.2009.

Faţă de cele mai sus menţionate, contestatoarea a arătat că se poate vorbi despre o sentinţă definitivă şi irevocabilă însă, ţinând seama de faptul că s-a formulat contestaţia în anulare precum şi cererea de strămutare la contestaţia în anulare, urmând ca executarea silită să fie suspendată până la soluţionarea cererii de strămutare, respectiv a contestaţiei în anulare.

Intimaţii au formulat întâmpinare, prin care au solicitat respingerea contestaţiei la executare precum şi cererea de suspendare a executării silite ca fiind netemeinică.

În probaţiune au fost depuse  la dosar următoarele înscrisuri : proces verbal (f 16, 29, 31, 69, 71, 79, 80), schiţă (f 17, 30, 32), somaţie (f 55, 56),  cupon pensie (f 20), cerere de poprire (f 65), sentinţa civilă nr.1196/2008 a Judecătoriei Târgu-Mureş (f 82-85), raport de expertiză (f 88-104), decizie de recalculare a pensiei (f 110), copie CI al contestatoarei (f 114-115), certificat de deces (f 116), adresa OCPI (f 119-120), contract de vânzare cumpărare (f 121, 124), încheiere de autentificare (f 122), extras CF (f 123, 127), Încheierea din 15.04.2010 (f 140).

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Faţă de cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatoarea G R, instanţa constată că nu s-a depus cauţiunea stabilită în sarcina acesteia şi în consecinţă, va respinge cererea ca neîntemeiată.

Pe fondul cauzei:

Prin sentinţa civilă nr.1196/28.02.2008 a Judecătoriei Tg Mureş, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia nr 125/23.02.2009 a Tribunalului Mureş,  s-a dispus obligarea contestatoarei G F.R, alături de G A, P R Ca şi P V de a predea în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul, teren fără construcţii situat în extravilanul municipiului Târgu-Mureş, fiind evidenţiat în CF 92321/N Târgu-Mureş nr. topo 3617/b/2/1/4/2/1/1/1/1/1/21/1/1497, în suprafaţă de 5708 mp şi la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1622 lei.

Astfel, intimaţii au formulat  cerere de executare silită mobiliară, înregistrată sub nr.81/01.04.2009 la Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi S-P, care la data de 02.04.2009 s-a emis somaţie, prin care s-a pus în vedere contestatoarei să achite debitul în cuantum de 1812 lei, aceasta  semnând personal de primire.

Ulterior, la data de 26.06.2009, a fost formulată de către intimaţii-creditori o cerere de executare silită imobiliară, în completare la cererea de executare silită mobiliară.

La data de 29.06. 2009 a fost emisă o nouă somaţie, prin care contestatoarea, alături de ceilalţi debitori, a fost somată ca în termen de 10 zile de la primirea somaţiei la domiciliul ei să predea în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul, teren fără construcţii, situat în extravilanul municipiului Târgu-Mureş, înscris în CF 92321/N Târgu-Mureş, cu nr. topo 3617/b/2/1/4/2/1/1/1/1/1/21/1/1497, în suprafaţă de 5708 mp, intimaţilor.

Ca atare, la  data de 24.07.2009, executorul judecătoresc s-a deplasat la faţa locului împreună cu expertul Ţ I, la imobilul situat în extravilanul municipiului Târgu-Mureş, înscris în CF 92321/N Târgu-Mureş, cu nr. topo 3617/b/2/1/4/2/1/1/1/1/1/21/1/1497, în suprafaţă de 5708 mp, pe care l-a identificat şi a întocmit  un procesul verbal .

Instanţa constată că nu sunt aduse de contestatoare critici cu privire la actele de executare, ci se invocă apărări cu privire la legalitatea şi temeinicia sentinţei civilă nr.1196/28.02.2008 a Judecătoriei Tg Mureş, sentinţă definitivă, irevocabilă şi executorie, care constituie titlul executoriu. 

Ţinând cont de prevederilor legale cuprinse în art. 400 C. pr. civ, rezultă că motivele ce se invocă pe calea contestaţiei la executare nu pot face referire la chestiuni de fond, care să repună în discuţie o hotărâre judecătorească definitivă.

Punerea în discuţie, în faţa instanţei de executare a temeiniciei şi legalităţii titlului executoriu ar duce la încălcarea principiului puterii lucrului judecat.

Aşadar, în temeiul dispoziţiilor art.399 şi următoarele C.pr.civ., instanţa va respinge  ca neîntemeiată prezenta contestaţie.