Contestatie la legea 112/1995. Neindeplinirea conditiilor art.1 pt. imobilele revendicate preluate de stat in baza Decret nr. 111/1951.

Hotărâre 6050 din 21.06.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU MUREŞ  JUDEŢUL MUREŞ

DOSAR NR:7955/320/2007

SENTINŢA CIVILĂ nr.6050

Şedinţa publică  din 21 iulie 2009

PREŞEDINTE : Mirela Ianoşi

GREFIER : XXXXXXXX

 Pe rol soluţionarea plângerii la Legea nr.112/1995 formulată de contestatorii XXXXXXXX şi XXXXXXXX în contradictoriu cu intimata Consiliul Judeţean – Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii nr.112/1995 Mureş ş.a.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-au citit actele si lucrările dosarului, după care:

Mersul dezbaterilor şi susţinerile pe fond ale părţilor sunt consemnate în încheierea de şedinţă din data de 20.05.2009, când s-a dispus amânarea pronunţării pentru datele de 27.05.2009, 03.06.2009, 10.06.2009, 17.06.2009, 24.06.2009, 30.06.2009, 07.07.2009, 14.07.2009 şi 21.07.2009 încheieri ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

J U D E C Ă T O R I  E

Prin contestaţia înregistrată sub nr.6766/1997 din 13.05.1997 la Judecătoria Târgu-Mureş contestatorii XXXXXXXX şi XXXXXXXX, au chemat în judecată Consiliul Judeţean – Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii nr.112/1995 Mureş, ca intimată, împotriva Hotărârii nr.374 din 26.03.1997 pronunţată de Comisia judeţeană pentru aplicarea Legii nr.112/1995 în dosar nr.31.108.

La data de 10.11.1997, contestatorii au depus completare la acţiune prin care au arătat că cele 3 case pe care le revendică sunt situate în Târgu-Mureş, prima pe str. Târgului, nr.6, a doua pe str.Călăraşilor nr.67 şi a treia pe str. Trebely nr.1, care se află în proprietatea statului şi sunt în administrarea RAGCL Târgu-Mureş, de la care au încercat să obţină date, indicându-li-se să le ceară de la instanţă.

În motivare au arătat că aceste trei imobile au fost preluate după plecarea reclamanţilor din ţară, în anul 1962.

La data de 13.11.1997 , intervenienta XXXXXXXX, a formulat cerere de intervenţie în interes propriu, solicitând să se constate că este chiriaşa apartamentului 1 din imobilul situat în str Trebely, nr 1 şi că are dreptul de a-l cumpăra, potrivit art 9 din Legea nr 112/1995.

În motivarea acţiunii sale aceasta a arătat că locuieşte cu chirie în acest imobil din Târgu-Mureş str. Trebely nr.1 ap.1, din anul 1987 pe baza contractului de închiriere nr. 154/22.01.1987 şi 1009/21.03.1991  încheiat cu RAGCL Târgu-Mureş.

În conformitate cu prevederile Legii 112/1995 cât şi a normelor metodologice de aplicare a legii au depus la Comisia Târgu-Mureş de aplicare a Legii 112/1995 cerere privind cumpărarea apartamentului închiriat şi folosit din imobilul mai sus menţionat, la care nu a primit răspuns.

Se mai menţionează că a contribuit la renovarea imobilului şi la modernizarea acestuia în anul 1986 posedând acte în acest sens.

Considerând că cererea depusă de reclamanţi este nelegală şi netemeinică, deci în mod corect a fost respinsă prin Hotărârea nr.374/26.03.1997 de către Comisia judeţeană de aplicare a Legii nr.112/1995.

Comisia judeţeană de aplicare a Legii nr.112/1995 a hotărât corect, respingând cererea reclamanţilor, intervenienta considerând hotărârea ca fiind relevantă şi corectă şi că acţiunea reclamanţilor are ca scos tărăgănarea soluţionării situaţiei imobilului.

La aceeaşi dată, intervenienta XXXXXXXX a formulat cerere de intervenţie în nume propriu prin care a solicitat să se constate că, fiind chiriaşa apartamentului nr.2 din acest imobil are dreptul de a-l cumpăra, drept dobândit în baza art.9 din Legea nr.112/1995 urmând ca reclamanţii să fie obligaţi să respecte acest drept şi să-i plătească cheltuielile de judecată.

În motivarea acţiunii sale aceasta a arătat că locuieşte cu chirie în acest imobil din Târgu-Mureş str. Trebely nr.1 ap.2, din anul 1987 pe baza contractului de închiriere nr.2897 din 28.10.1987 încheiat între ea şi RAGCL Târgu-Mureş.

În conformitate cu prevederile Legii 112/1995 cât şi a normelor metodologice de aplicare a legii au depus la Comisia Târgu-Mureş de aplicare a Legii 112/1995 cerere privind cumpărarea apartamentului închiriat şi folosit din imobilul mai sus menţionat, la care nu a primit răspuns.

Se mai menţionează că a contribuit la renovarea imobilului şi la modernizarea acestuia în anul 1986 posedând acte în acest sens.

Considerând că cererea depusă de reclamanţi este nelegală şi netemeinică, deci în mod corect a fost respinsă prin Hotărârea nr.374/26.03.1997 de către Comisia judeţeană de aplicare a Legii nr.112/1995.

Comisia judeţeană de aplicare a Legii nr.112/1995 a hotărât corect, respingând cererea reclamanţilor, intervenienta XXXXXXXX considerând hotărârea ca fiind relevantă şi corectă şi că acţiunea reclamanţilor are ca scos tărăgănarea soluţionării situaţiei imobilului.

La data de 25.01.1997, intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea ca nefondată a contestaţiei formulată de  Baune Edith şi XXXXXXXX.

În motivare, au arătat că petenţii nu au făcut dovada preluării sau trecerii în proprietatea statului a imobilelor, Ahron Lili şi Ancsel Anton nu au făcut dovada calităţii de moştenitor a fostului proprietar Ancsel Aron.

Din actele depuse nu rezultă că imobilele au trecut în proprietatea statului prin decretul nr.111/1951.

Calitatea de cetăţean român nu a dovedit-o decât Baume Edit.

Pentru termenul de judecată din 29.01.1998, în dosar  Ahron Lili şi Ahron Zaharia au depus completare la contestaţie solicitând restituirea cotei de 1 din imobilele case şi teren situate în Târgu-Mureş str. Trebely nr.1 înscris în CF  nr.7835 Târgu-Mureş nr. top 2534/2/1, 2590/1, 2591/1, 2592/1 şi 2590/2, casă şi terenul aferent şi imobilul din Târgu-Mureş str. Călăraşilor nr.67 înscris în CF 5475 Târgu-Mureş nr. top 390 şi a terenului aferent, foste proprietăţi ale bunicilor lor trecute în proprietatea statului abuziv în baza Decretului nr.111/1951.

În subsidiar solicită expertizarea acestor imobile la preţ de circulaţie şi atribuirea lor a cotei de 1 ce li se cuvine.

Cealaltă cotă de 1 se cuvine contestatoarei XXXXXXXX conform testamentului din 4 aprilie 1993 emis de mătuşa lor Klerman Sara, decedată la 17.05.1994 în Haifa.

Se mai solicită introducerea în cauză a tuturor chiriaşilor majori din cadrul acestor imobile precum şi a unităţii economice acre deţine în prezent aceste imobile.

De asemenea, se solicită respingerea cererii de intervenţie a chiriaşilor XXXXXXXX şi XXXXXXXX.

În fapt hotărârea atacată este nelegală şi netemeinică constatând că din actele existente la dosar nu rezultă trecerea în proprietatea statului a imobilelor revendicate, prin naţionalizare, întrucât nu au prezentat titlul în baza căruia aceste imobile au fost trecute la stat, fără un just titlu.

Se mai arată că din adresa nr.5613/20.01.1995 emisă de Consiliul judeţean Mureş, adresată avocatului lor din Israel, că se cunosc imobilele, sentinţa în baza căreia au fost ele trecute la stat, decizia fostului comitet executiv al CP Târgu-Mureş şi decretele în baza cărora au fost trecute la stat Decretul 111/1951 şi Decretul nr.92/1950. Apoi din extrasele CF rezultă modul de trecere la stat a acestor imobile cu date exacte.

Intervenienta XXXXXXXX a formulat cerere de intervenţie în nume propriu prin care a solicitat să se constate că, fiind chiriaşa apartamentului nr.2 din acest imobil are dreptul de a-l cumpăra, drept dobândit în baza art.9 din Legea nr.112/1995 urmând ca reclamanţii să fie obligaţi să respecte acest drept şi să-i plătească cheltuielile de judecată.

În motivarea acţiunii sale aceasta a arătat că locuieşte cu chirie în acest imobil din Târgu-Mureş str. Trebely nr.1 ap.2, din anul 1987 pe baza contractului de închiriere nr.2897 din 28.10.1987 încheiat între ea şi RAGCL Târgu-Mureş.

În conformitate cu prevederile Legii 112/1995 cât şi a normelor metodologice de aplicare a legii au depus la Comisia Târgu-Mureş de aplicare a Legii 112/1995 cerere privind cumpărarea apartamentului închiriat şi folosit din imobilul mai sus menţionat, la care nu a primit răspuns.

Se mai menţionează că a contribuit la renovarea imobilului şi la modernizarea acestuia în anul 1986 posedând acte în acest sens.

Considerând că cererea depusă de reclamanţi este nelegală şi netemeinică, deci în mod corect a fost respinsă prin Hotărârea nr.374/26.03.1997 de către Comisia judeţeană de aplicare a Legii nr.112/1995.

Comisia judeţeană de aplicare a Legii nr.112/1995 a hotărât corect, respingând cererea reclamanţilor, intervenienta XXXXXXXX considerând hotărârea ca fiind relevantă şi corectă şi că acţiunea reclamanţilor are ca scos tărăgănarea soluţionării situaţiei imobilului.

La data de 01.10.1999, intervenientul XXXXXXXX prin cererea sa de intervenţie în interes propriu, a arătat că imobilul din str.Târgului nr.5 a fost părăsit de proprietara Baumzweig Edit în anul 1961 rămânând fratele acesteia, numitul Baumzweig Iosif, în apartamentul 3 care a încasat chiria fără a achita impozitul pe casă, rămânând restant pe o perioadă de 5 ani la finanţe. Ulterior a părăsit ţara, stabilindu-se în SUA în anul 1964, imobilul fiind luat în evidenţă pentru restanţă se afla într-o stare avansată de degradare, instalaţiile de gaz, curent electric treceau prin podul casei, IJGCL-ul trecând la reparaţia capitală.

O altă reparaţie s-a efectuat în anul 1996, fiind reparate acoperişul şi căpriorii, s-au schimbat ţiglele, straşina.

După cumpărarea imobilului s-a trecut la reparaţii capitale, s-a vândut numiţilor XXXXXXXX, ap.1, XXXXXXXX, ap.2, XXXXXXXX, ap.3, solicitând de a fi citat în proces, considerând că are mai multe drepturi decât proprietarul.

Prin sentinţa civilă nr.7643/3.12.1999 pronunţată în dosar nr.6766/1997 a Judecătoriei Târgu-Mureş, a respins contestaţia formulată de contestatorii Baune Edith şi XXXXXXXX, şi totodată a respins şi cererile de intervenţie formulată de intervenienţi.

Prin decizia nr.848 din 28.01.2000 pronunţată în dosar nr.1659/2000 a Tribunalului Mureş, s-a admis apelurile declarate de contestatorii Baune Edith şi XXXXXXXX, a desfiinţat sentinţa atacată şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă de fond, respectiv Judecătoriei Târgu-Mureş.

În rejudecare, prin precizarea de acţiune depusă la data de 8.11.2006, contestatarii XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ancel Claire şi Ancel Antony cheamă în judecată pe Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş-Centrul de Plasament nr. 1, SC Instaldi SRL, Plăcintar Nelu, Ghirlanda Letiţia Georgeta, Merişescu Grigore , Merişescu Claudia, Fulop Ilona, Nyomati Ferencz şi soţia Nyomati Erika,-SC Locativ SA.

În motivare a arătat că intimaţii sunt chiriaşi sau proprietari ai imobilelor în discuţie.

La data de 31.01.2007, intimata SC Instaldi SRL, a formulat întâmpinare invocând excepţia tardivităţii precizării de contestaţie şi excepţia inadmisibilităţii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii precizării contestaţiei formulată de contestatorii XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX şi XXXXXXXX, invocată de SC Instaldi SRL, instanţa reţine că este dreptul contestatorilor de a extinde în cadrul contestaţiei formulate cadrul procesual privind chemarea în judecată şi a altor persoane ce au legătură cu obiectul cauzei, şi în consecinţă va respinge excepţia invocată.

Prin Hotărârea nr.374 din 26.03.1997, pronunţată de Comisia judeţeană pentru aplicarea Legii nr.112/1995, în dosar nr.31108. au fost respinse cererile contestatorilor Baume Edit , XXXXXXXX , prin mandatar Muscan Pavel şi Ahron Lili, prin care se solicită restituirea în natură sau acordarea de despăgubiri pentru imobilele trecute în proprietatea statului sutuate în TG Mureş, str Trebely, nr 1 , înscris în CF nr 7835 Tg Mureş, str Călăraşilor, nr 67, înscris în CF nr 5475 Tg Mureş şi str Tîrgului, nr 5, înscris în CF 5747 Tg Mureş.

Împotriva acestei hotărâri a formulat contestaţie în termenul legal doar contestatorii Baune Edith şi XXXXXXXX.

Contestatoarea  XXXXXXXX nu a formulat contestaţie în termenul legal şi pe cale de consecinţă, faţă de obiectul prezentei cauze nu are calitate procesuală activă, instanţa urmând să respingă cererea ulterioară a acesteia intitulată ,, completare la contestaţie" ca formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

Instanţa constată că din eroare a fost citată XXXXXXXX în calitate de contestatoare, atât timp cât aceasta nu a formulat contestaţie împotriva Hotărârii nr.374 din 26.03.1997, pronunţată de Comisia judeţeană pentru aplicarea Legii nr.112/1995, în dosarul nr.31108.

Cu privire la contestaţia formulată de contestatorii Baune Edith şi XXXXXXXX, instanţa reţine următoarele:

Din actele depuse în cauză, respectiv copii cărţi funciare astfel:

-pentru imobilul situat în Tg Mureş, str Trebely, nr 1, CF nr. 7835 Tg Mureş (f 38 vol I),

-pentru imobilul situat în Tg Mureş, str Călăraşi, nr 67, CF  nr. 5475 Tg Mureş (f 79 vol I),

-pentru imobilul situat în Tg Mureş, str Dragalina, nr 6, CF  nr. 5747 Tg Mureş (f 108-109 vol I),

 rezultă că imobilele au trecut în proprietatea statului prin decretul nr.111/1951, respectiv prin sentinţele civile nr 2055/1960 şi 4617/1963 pronunţate în baza acestui act normativ.

Din dispoziţiile art.1 din Legea nr. 112/1995 rezultă că acest act normativ reglementează regimul restituirii către foştii proprietari a imobilelor ce întrunesc cumulativ două condiţii:

- să fi avut, la data preluării de către stat, destinaţia de locuinţă;

- preluarea de către stat să fi fost făcută cu titlu.

În cauză instanţa reţine că imobilele în discuţie nu au fost preluate de stat cu titlu, actul normativ ce s-a adus în discuţie ca reprezentând titlul statului – Decretul nr 111/1951, privind reglementarea situaţiei bunurilor fără stăpân - prevăzând proceduri judiciare pentru a se constata preluarea bunurilor în proprietatea statului.

Nu s-a făcut dovada că în legătură cu imobilele în discuţie s-ar fi desfăşurat procedurile judiciare prevăzute de actul normativ, astfel încât simplele menţiuni în evidenţele organelor administrative că s-au aplicat aceste decrete nu pot fi reţinute ca constituind titlu valabil, de trecere în proprietatea statului.

 La data formulării contestaţiei erau aplicabile  dispoziţiile art 1 alin. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr 112/1995, astfel cum au fost modificate prin HG nr 11/1997 , potrivit căruia imobilele care nu intră sub incidenţa Legii nr 112/1995 şi pentru care nu există titlul valabil constituit în favoarea statului pot face obiectul cererilor de restituire sau acordare a despăgubirilor, formulate de persoanele îndreptăţite pe cale judecătorească potrivit dreptului comun.

În prezent, a fost reglementată această situaţie a preluării fără titlu de către stat a imobilelor, fiind adoptată legea nr 10/2001.

În situaţia din speţă,  sunt aplicabile prevederile legii nr 10/2001, art. 2 lit. e) potrivit căruia : imobilele considerate a fi fost abandonate, în baza unei dispoziţii administrative sau a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în temeiul Decretului 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, sunt considerate în sensul acestei legi, ca imobile preluate în mod abuziv.

Faţă de reţinerile mai sus indicate, este de prisos analizarea de către instanţă a restului condiţiilor impuse de legiuitor şi analizate în hotărârea atacată privind calitatea de cetăţean român a contestatorului sau a calităţii de moştenitori, a cotelor cuvenite, instanţa constatând că hotărârea nr.374 din 26.03.1997, pronunţată de Comisia judeţeană pentru aplicarea Legii nr.112/1995, în dosarul nr.31108 este legală, contestatorii neindicând titlul în baza căruia a intrat în proprietatea statului imobilele în litigiu.

Instanţa urmează să respingă contestaţia precizată formulată de XXXXXXXX şi XXXXXXXX , ca neîntemeiată.

Pe cale de consecinţă, vor fi respinse şi cererile de intervenţie formulate de : XXXXXXXX, XXXXXXXX şi XXXXXXXX, continuată de moştenitorii: XXXXXXXX, şi XXXXXXXX, în contradictoriu cu celelalte părţi, aceştia neputând să-şi valorifice dreptul de cumpărare a locuinţei în baza legii nr 112/1995, decât după stabilirea dreptului de proprietate asupra imobilelor în litigiu, prin urmare cererea acestora este neîntemeiată.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge excepţia inadmisibilităţii precizării contestaţiei formulată de contestatorii XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX şi XXXXXXXX, invocată de SC Instaldi SRL.

Respinge contestaţia precizată formulată de  contestatorii: XXXXXXXX şi XXXXXXXX, ambii cu domiciliul în Australia Sydney,11 Cooper Park Road Bellevue Hill NSW 2023, continuată prin moştenitorii  XXXXXXXX, XXXXXXXX şi XXXXXXXX, cu domiciliul ales în Tg Mureş, str Izvorului, nr 2 jud Mureş în contradictoriu cu intimaţii:

-Comisia Judeţeană Mureş pentru aplicarea legii nr. 112/1995, cu sediul în Tg Mureş,  jud. Mureş,

-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş-Centrul de Plasament nr. 1, cu sediul în Tg Mureş, str. Trebely, nr. 7, jud Mureş,

-SC Instaldi SRL, cu sediul în Tg Mureş, str Călăraşilor, nr.69, jud Mureş,

-Plăcintar Nelu, domiciliat în Tg Mureş, str Târgului, nr.5, ap.4, jud Mureş,

-Ghirlanda Letiţia Georgeta, domiciliată în Tg Mureş, str Târgului, nr. 5, ap. 5, jud Mureş,

-Merişescu Grigore , domiciliat în Tg Mureş, str Târgului, nr.5, ap.3, jud Mureş,

- Merişescu Claudia domiciliată în Tg Mureş, str Târgului, nr.5, ap.3, jud Mureş,

-Fulop Ilona, domiciliată în Tg Mureş, str Târgului, nr.5, ap.2, jud Mureş,

- Nyomati Ferencz şi soţia Nyomati Erika, domiciliaţi în Tg Mureş, str Târgului, nr 5 ap.1 jud Mureş,

-SC Locativ Sa cu sediul în Tg Mureş, str Bartok Bela, nr 2/A, jud Mureş, ca neîntemeiată.

Respinge contestaţia formulată de XXXXXXXX domiciliată în  Israel, Hedera, str Berman, nr.6,  continuată prin moştenitorii: XXXXXXXX, cu domiciliul ales în com Coteşti, Budeşti, jud Vrancea la fam Gherache Marinela şi Ahron Sara prin reprezentant Dimus Cristina, domiciliată în Goleşti, str. Păşunii, nr 12, jud Vrancea şi XXXXXXXX, domiciliul ales în com Coteşti, Budeşti, jud Vrancea la fam Gherache Marinela , ca fiind introdusă de persoane fără calitate procesuală activă.

Respinge cererile de intervenţie formulate de : XXXXXXXX, domiciliată în Tg Mureş, str Trebely,nr.1, ap. 1, jud Mureş, XXXXXXXX domiciliată în Tg Mureş, str Trebely,nr.1, ap. 2, jud Mureş şi XXXXXXXX, domiciliat în Tg Mureş, str Târgului, nr.5, jud Mureş continuată de moştenitorii: XXXXXXXX, domiciliat în Tg Mureş,str Târgului, nr. 14, jud Mureş şi XXXXXXXX, domiciliată în Cristeşti, nr 675, jud Mureş., în contradictoriu cu celelalte părţi.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 21.07.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Mirela Ianoşi XXXXXXXX