Validare poprire

Sentinţă civilă 934 din 11.12.2013


Asupra cauzei civile de faţă,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg.Bujor reclamanta creditoare ….S.A. , cu sediul social în …., înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. …., având cod unic de înregistrare …., prin reprezentant convenţional Cabinet de Avocat …, cu sediul profesional în …  în contradictoriu cu pârâţii …… S.A., cu sediul în …. si B.E.J. …., C.I.F. ….., cu sediul în mun. ……, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună validarea popririi asupra contului de consemnaţiuni nr. …….., deschis pe seama şi la dispoziţia B.E.J. …….., la terţul poprit ….. S.A., obligarea în solidar a terţului poprit să plătească către creditoare, în limita creanţei, sumele datorate de debitorul B.E.J. ….., în cuantum de 5842,73 lei.

În motivarea acţiunii s-au învederat următoarele:

În baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 217/09.03.2009 pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 4107/85/2008, B.E.J. … a înregistrat câteva sute de dosare de executare silită, în cadrul cărora a dispus înfiinţarea popririi cu privire la contul aparţinând societăţii  ….. S.A. , deschis la Raiffeisen Bank, cont din care au fost poprite sumele de bani corespunzătoare achitării întregii creanţe executate de B.E.J. ….

Prin decizia civilă nr. 105/21.10.2010 a Curţii de Apel Alba-Iulia, s-a dispus admiterea recursului declarat de … S.A. împotriva sentinţei civile nr. 217/09.03.2009 a Tribunalului Sibiu pronunţată in dosarul nr. XXXXXXXX, modificându-se în parte senţinţa, iar în rejudecare, a respins ca nefondată acţiunea reclamanţilor. Drept consecinţă, s-a constatat incidenţa prevederilor art. 404² alin. 1 şi 3 C.pr.civ. în conformitate cu care, în cazul în care instanta judecătorească a desfiinţat titlul executoriu, la cererea celui interesat se va dispune şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării, în cadrul aceluiaşi dosar sau pe cale separată, de către instanţa competentă, potrivit legii. Prin desfiinţarea titlului executoriu în baza căruia societatea …. S.A. a efectuat virament bancar în contul B.E.J. … plata efectuată de ….. S.A. de care a beneficiat creditoarea pârâtă, apare ca nedatorată, în condiţiile art. 992 NCC (aplicabil în temeiul prevederilor art. 6 alin. 2 NCC potrivit cărora faptele juridice produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data săvârşirii producerii lor).

Având în vedere desfiinţarea titlului executoriu , societatea ….. S.A. a formulat cereri de întoarcere a executării silite, înregistrate pe rolul Judecătoriei Focşani, în cadrul cărora atât pârâţii, cât şi  B.E.J. …. au confirmat faptul că sumele executate ca urmare a popririi instituite asupra conturilor …. S.A. nu au fost distribuite către creditori, rămânând în contul de consemnaţiuni al executorului judecătoresc.

Prin sentinţa civilă nr. 484/06.02.2013, rămasă definitivă şi irevocabilă, a Judecătoriei Focşani, a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta …. S.A. în contradictoriu cu pârâţii … şi B.E.J. …. dispunându-se asupra întoarcerii executării silite şi obligând pârâţii în solidar la plata către reclamantă a sumei de 5060,26 lei, sumă ce se va actualiza în funcţie de rata inflaţiei de la data introducerii acţiunii (21.08.2012) şi până la data plăţii integrale.

Ca urmare a sentinţei civile nr. 484/06.02.2013 a Judecătoriei Focşani prin care s-a dispus cu privire la întoarcerea executării silite, societatea…. S.A. a solicitat B.E.J. …. să procedeze la restituirea sumelor executate silit în cursul anului 2009 întrucât titlul executoriu a fost desfiinţat, astfel că sumele reţinute de către executorul judecătoresc nu au temei legal.

B.E.J. ….. a refuzat să dispună restituirea sumelor executate, menţionând că o va face doar în baza unei hotărâri judecătoreşti, chiar dacă i-a fost adusă la cunoştinţă decizia civilă nr. 105/21.10.2010 a Curţii de Apel Alba-Iulia prin care s-a desfiinţat titlul executoriu în baza căruia societate …. S.A. a efectuat virament bancar în contul B.E.J. …..

În vederea obţinerii restituirii sumelor executate silit în anul 2009 de către B.E.J. …., societatea … S.A. a făcut următoarele demersuri: în data 19.09.2013, B.E.J …. a emis o adresă de înfiinţare a popririi prin care a dispus înfiinţarea popririi asupra contului de consemnaţiuni IBAN …., deschis …. S.A pe care debitorul B.E.J…. îl deţine la terţul poprit ….. S.A. până la încasarea integrală a creanţei. Prin adresa nr. 1955/17.09.2013, Raiffeisen Bank a comunicat companiei … S.A. extrasele bancare de cont în care se poate vizualiza contul în format IBAN a sumei de bani poprite de B.E.J. …., în cuantum de 1.712.006,99 lei, sumă compusă din: 562.381,25 lei la data de 11.12.2009; suma de 243.788,78 lei la data de 09.11.2009; suma de 905.836,96 lei la data de 16.07.2009.

B.E.J …. a emis adresa de înfiinţare a popririi strict asupra contului de consemnaţiuni IBAN …., deţinut de B.E.J. …., unde au fost viraţi banii de la …. S.A. Se precizează că până la momentul introducerii prezentei cereri de către compania … S.A., terţul poprit ….. S.A. nu a comunicat nici un răspuns către B.E.J …., deşi avea obligaţia ca în termen de maximum 5 zile de la primirea adresei de înfiinţare a popririi  (23.09.2013) să consemneze sumele de bani în contul indicat de  B.E.J …. şi să comunice dovada de indisponibilizare a sumei până la concurenţa sumei datorate.

Prin adresa nr. 24/03.10.2013 emisă de  …. S.A., şi înregistrată sub nr. 2876/07.10.2013 la  B.E.J … terţul poprit comunică un răspuns la adresele de înfiinţare a popririi din data de 09.08.2013 în sensul că pentru debitorul urmărit B.E.J. …. s-a dispus ulterior înfiinţării popririi instituite de B.E.J ….., înfiinţarea mai multor popriri în favoarea … S.A., dispuse de B.E.J. …..

Se arată în cerere că terţul poprit a răspuns cu întârziere de aprox. două luni ceea ce a condus la o întârziere a executării silite. De asemenea, se arată că refuzul ….. S.A de a se conforma popririi contului de consemnaţiuni este nelegal întrucât prevederile art. 780 alin. 5 lit.1 NCPC nu sunt aplicabile întrucât sumele existente în contul de consemnaţiuni nu sunt sume destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege, în aşa fel încât să fie exceptate de la executarea silită.

Măsura popririi are ca obiect sumele de bani ce au fost luate din contul …. S.A. şi nedistribuite creditorilor, sume ce nu puteau fi folosite în alte scopuri şi în alte dosare de executare silită astfel încât măsura nu este de natură a prejudicia în vreun fel activitatea desfăşurată de către  B.E.J. sau alţi creditori ce au apelat la serviciile sale.

În drept, au fost invocate art. 789 alin. 1 NCPC, art. 791 NCPC şi art. 786 NCPC.

În dovedirea cererii, au fost depuse următoarele acte: cererile  de  înfiinţare a popririi  cu  adresele  de  înaintare nr. 522  din data de 09.08.2013 şi 19.09.2013,  dovezile  de  comunicare, adresele …. din 19.08.2013 şi 03.10.2013 , înscrisuri din dosarul de executare  nr.522/CMC/2013 al B.E.J …..

La data de 30.10.2013, terţul poprit … S.A. a formulat întâmpinare în dosarul nr. 2371/316/2013, prin care arată că, urmare a adresei de înfiinţare poprire asupra contului de consemnaţiuni nr. RO… deschis la …. S.A. pe numele debitorului BEJ ….., formulată în cadrul dosarului de executare silită nr. 522/CMC/2013 s-au efectuat verificări prin care s-a constatat că debitorul nu figurează cu acest cont activ în evidenţele băncii.  Terţul poprit …… solicită respingerea cererii de validare poprire ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă, invocând, astfel, excepţia lipsei calităţii sale procesual pasive, iar în subsidiar, în măsura în care nu se admite excepţia respectivă, solicită respingerea cererii de validare poprire ca neîntemeiată, în baza art. 789 (4) NCPC.

În dovedire, anexează întâmpinării extrasul de cont pe contul de consemnaţiuni nr. RO…… din care rezultă închiderea contului în data de 19.07.2013, adresa de înfiinţare poprire înregistrată la Bancă în data de 30.09.2013, răspunsul Băncii la adresa de înfiinţare poprire- adresa nr. 19601/07.10.2013.

La termenul de judecată din data de 11.12.2013, procedura fiind legal îndeplinită, apărătorul creditorului- ….. S.A., prezent, a invocat excepţia conexităţii, în baza căreia a solicitat conexarea dosarelor nr. 2371/316/2013 şi nr. 2387/316/2013,  şi a pus concluzii pe excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a terţului poprit unită cu fondul, solicitând constatarea de către instanţă a încălcării de către terţul poprit a obligaţiilor ce-i reveneau şi admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată pe cale separată.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa, în baza disp. art. 248 NCPC, se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor care fac de prisos cercetarea în fond a cauzei.

În baza art. 139 alin. 2 şi 3 NCPC, instanţa urmează a admite excepţia conexităţii, având în vedere că la data de 10.10.2013, a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Tg. Bujor, dosarul nr. 2387/316/2013, având ca obiect validarea popririi înfiinţate de BEJ ….pentru creditoarea …. S.A. , cu sediul social în …, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. …, având cod unic de înregistrare …., prin reprezentant convenţional Cabinet de Avocat …., cu sediul profesional în …., în dosarul de executare 522/CMC/2013, în contradictoriu cu terţul poprit ….. S.A., cu sediul în …. si debitorul B.E.J …, C.I.F. ….., cu sediul în mun. …., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună validarea popririi asupra contului de consemnaţiuni nr. RO…, deschis pe seama şi la dispoziţia B.E.J. …, la terţul poprit … S.A., până la încasarea sumei de 5842,73 lei, şi amendarea terţului poprit, în baza art. 789 alin. 9 NCPC, întrucât cu rea-credinţă a refuzat să-şi îndeplinească obligaţiile stabilite prin lege.

Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile conexităţii prevăzute de art. 139 alin.1 NCPC, respectiv: existenţa a două cereri aflate pe rolul aceleiaşi instanţe de fond, în care sunt aceleaşi părţi sau chiar împreună cu alte părţi, respectiv BEJ … şi al căror obiect şi cauză au între ele o strânsă legătură, instanţa admite excepţia conexităţii şi  dispune conexarea cauzelor, în vederea soluţionării pricinilor reunite.

Conform disp. art. 248 alin. 4 NCPC, excepţiile vor putea  fi unite cu fondul cauzei numai dacă pentru judecarea lor este necesar să se administreze aceleaşi dovezi ca şi pentru finalizarea etapei cercetării procesului sau, după caz, pentru soluţionarea fondului.

Având în vedere  că la termenul de judecată din data de 11.12.2013, procedura a fost completă, părţile fiind legal citate, instanţa a unit excepţiile cu fondul, întrucât probele pentru soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a terţului poprit, invocată de către acesta prin întâmpinare în dosarul nr. 2371/316/2013, sunt aceleaşi cu probele care servesc verificării temeiniciei dreptului afirmat în cauzele reunite.

Faţă de excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a terţului poprit, invocată de către acesta prin întâmpinare în dosarul nr. 2371/316/2013, instanţa o va admite pentru următoarele considerente:

Calitatea procesuală pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului  şi cel care este subiect pasiv în raportul juridic dedus judecăţii.

În prezenta cauză, calitatea procesuală pasivă o deţine terţul poprit, …. S.A.

La data primirii adresei de înfiinţare poprire asupra contului de consemnaţiuni nr. RO…, deschis pe seama şi la dispoziţia B.E.J. …, la terţul poprit … S.A., a cărei validare se cere în dosarele reunite, existenţa calităţii de terţ poprit este condiţionată de existenţa contului respectiv ca fiind activ.

Din înscrisurile doveditoare depuse la dosar, contul asupra căruia s-a dispus înfiinţarea popririi nu este activ, acesta fiind închis  la data de 19.07.2013 (fila 41, dosar fond nr. 2371/316/2013), cu aproximativ 2 luni înainte de data înfiinţării  popririi de către BEJ …, având nr. 522 din data de 19.09.2013, pentru creditorul… S.A. la terţul poprit-către … S.A. (fila 39, dosar fond 2371/316/2013) ) împotriva debitorului BEJ …

În baza art. 789 alin. 4 N.C.P.C., instanţa urmează a dispune desfiinţarea popririi înfiinţate asupra contului de consemnaţiuni nr. RO…, deschis pe seama şi la dispoziţia B.E.J. …., la terţul poprit ….

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite excepţia conexităţii, invocată de creditorul - …. S.A.  şi dispune conexarea dosarului nr. XXXXXXX la dosarul nr. XXXXXXXXX.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de terţul poprit …., prin întâmpinare în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

În dosarele conexate, respinge cererea de validare a popririi asupra contului de consemnaţiuni nr. RO…, deschis pe seama şi la dispoziţia B.E.J. …., la terţul poprit …. S.A., formulată de creditorul ….. S.A. în contradictoriu cu terţul poprit ….. S.A., cu sediul în ….. si debitorul B.E.J. …, C.I.F….., cu sediul în mun. …., ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă .

Dispune desfiinţarea popririi înfiinţate prin adresa nr. 522 din data de 19.09.2013 emisă de B.E.J. …. în dosarul de executare nr. 522/CMC/2013, asupra contului de consemnaţiuni nr. RO…., deschis pe seama şi la dispoziţia B.E.J. …, la terţul poprit …

Cu apel, în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi data 11.12.2013.