Popriri

Sentinţă civilă 758 din 03.03.2011


SENTINŢA CIVILĂ NR.758/03.03.2011.

Prin cererea înregistrată la data de 17.05.2010 pe rolul instanţei sub nr. de dosar 2499/260/2010, Biroul executorului judecătoresc P.S. a solicitat în contradictoriu cu debitoarea Primăria A. validarea popririi contului debitoarei deschis la terţul poprit Trezoreria mun. Moineşti pentru suma de 6781 lei reprezentând drepturi salariale, 1361,05 lei cheltuieli de judecată, conform titlului executoriu sentinţa civilă nr. 1/2009 pronunţată de Tribunalului Bacău, 19 lei taxă timbru judiciar, 860 lei cheltuieli executare silită, conform procesului verbal constatator nr. 453/2009, reprezentând sume neachitate în dosarul de executare nr. 453/2009.

Prin cererea înregistrată la data de 17.05.2010 sub nr. de dosar 2499/260/2010 creditoarea contestatoare N.F. a solicitat în contradictoriu cu Unitatea Administrativ Teritorială a corn. Ardeoani şi terţul poprit Trezoreria mun. Moineşti validarea popririi nr. 453/ 04.09.2009 emisă de BEJ P S C.

în motivare, a arătat contestatoarea în esenţă că terţul poprit, respectiv Trezoreria mun. Moineşti refuză să reţină din conturile debitoarei sumele restante, drept pentru care se impune admiterea cererii de validare a popririi, cu obligarea terţului poprit de a vira contestatoarei suma la plata căreia debitoarea a fost obligată.

La termenul din 03.03.2011 instanţa a pus în discuţie, din oficiu, excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Moineşti.

Contestatoarea creditoare a solicitat respingerea excepţiei ca nefondată arătând că instanţa este competentă material să soluţioneze prezentul dosar.

Asupra excepţiei necompetenţei materiale instanţa reţine următoarele:

Creditoarea contestatoare N F a solicitat executorului judecătoresc P S C punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 1/2009 pronunţată de Tribunalului Bacău în dosarul nr. 2495/110/2007(f.35).

Prin decizia civilă nr. 1208/03.12.2009 a Curţii de Apel Bacău(f.6) au fost admise recursurile declarate de recurenta-reclamantă N F şi de recurenta pârâtă Primăria corn. Ardeoani, a fost modificată în parte sentinţa civilă nr. 1/2009 a Tribunalului Bacău, astfel.

S-a dispus obligarea pârâtului să plătească reclamantei suma de 1344 lei reprezentând despăgubiri corespunzătoare sporului pentru activităţi de control financiar preventiv, şi s-a înlăturat obligaţia pârâtului de plată a sumelor reprezentând despăgubiri corespunzătoare sporului de 35% pe anul 2006, bonuri valorice pentru îmbrăcăminte pe

anii 2005-2007, pârâtul fiind obligat la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 232 lei în loc de 1361 lei.

Aşa cum rezultă din considerentele hotărârilor amintite, prin decizia Curţii de Apel şi prin sentinţa Tribunalului Bacău pe care a modificat-o în parte, s-a soluţionat un litigiu referitor la raporturile de muncă dintre reclamantă şi pârât, reclamanta având calitatea de funcţionar public.

Datorită calităţii părţilor, una fiind funcţionar public, cealaltă reprezentant al Unităţii Administrativ Teritoriale, deşi era vorba despre drepturi născute în baza unui raport de muncă, litigiului i-au fost aplicabile prevederile contenciosului administrativ, cauzele fiind soluţionate de instanţe specializate în contenciosul administrativ.

Astfel, cererea ce a fost analizată prin cele două hotărâri menţionate, a fost soluţionată de secţia de contencios administrativ şi fiscal a instanţelor, în baza legii speciale a contenciosului administrativ.

In cadrul prezentului dosar se solicită validarea popririi pentru sumele cuprinse în sentinţa pronunţată de instanţa de contencios şi a cheltuielilor de executare cauzate de punerea în executare a acesteia.

Conform art. 460 Cod procedură civilă „dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi''.

în vederea soluţionării unei acestei cereri se impune cu prioritate identificarea instanţei de executare prevăzută de lege, competentă să soluţioneze cererile care privesc executarea silită.

în cauză, deoarece, poprirea trebuia efectuată pentru executarea unei sentinţe prin care a fost soluţionat un litigiu de contencios administrativ, executării silite îi sunt aplicabile prevederile din legea specială, şi nu cele generale prevăzute de codul de procedură civilă.

Conform art. 2 alin. 1 lit. ţ.) din Legea nr. 554/2004 „instanţă de executare este instanţa care a soluţionat fondul litigiului de contencios administrativ".

Având în vedere că instanţa care a soluţionat fondul litigiului de contencios administrativ este Tribunalul Bacău - secţia comercială şi de contencios administrativ, raportat la prevederile citate mai sus, rezultă că instanţă de executare este această instanţă şi nu judecătoria în circumscripţia căreia se află sediul debitorului sau al terţul poprit.

Faţă de considerentele expuse mai sus instanţa va constata că nu este competentă material să soluţioneze cererea de validare a popririi, va admite excepţia analizată şi va fi declinată competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalul Bacău.