Validare poprire

Hotărâre 944 din 12.02.2015


Asupra cauzei de faţă,  constată următoarele  :

Prin cererea înregistrată la data de 15.10.2013 pe rolul Judecătoriei Bacău, sub nr.-----, petentul C.E. a solicitat validarea ordonanţei de poprire  nr.----/EX/2013 în contradictoriu cu terţul poprit  V.R. până la concurenţa sumei de 4.350,64 CHF (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) şi 1800,17 lei  reprezentând comisionul de risc achitat la data încheierii convenţiei nr.xxxx/2007 şi până la 18.05.2011, onorariu şi cheltuieli de executare, sumă la care se adaugă  dobânda legală penalizatoare aferentă sumei de 4.350,64 CHF, calculată conform art.3 alin.2 din O.G. nr.13/2011 de la data pronunţării hotărârii şi până la data restituirii integrale a sumei, către creditorii C. M.P.  şi C. I..

În  motivarea cererii petentul a arătat că la data de 17.09.2013 a înaintat către V.R. Ordonanţa de poprire nr.117/EX/2013 pentru a înfiinţa poprire asupra conturilor pe care debitoarea V.R. , până la concurenţa sumei de 4.350,64 CHF şi 1.800,17 lei reprezentând comisionul de risc  achitat la data încheierii convenţiei nr.xxx şi până la 18.05.2011, onorariu şi cheltuieli de executare, sumă la care se adaugă  dobânda legală penalizatoare aferentă sumei de 4.350,64 CHF, calculată conform art.3 alin.2 din O.G. nr.13/2011 de la data pronunţării hotărârii şi până la data restituirii integrale a sumei, către creditorii C.M.P.  şi C.I..

În drept, petentul şi-a întemeiat cererea pe prevederile art.789 Cod procedură civilă.

În susţinerea cererii, petentul a depus în copii certificate cererea creditorilor, sentinţa civilă nr.yyy pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în ds.ssss, încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare, încheierea de încuvii ţare pronunţată de Judecătoria Bacău în ds.oooo3, adresa de poprire nr.117/EX/2013  din 17.09.2013 şi dovada comunicării, adresa de revenire din 24.09.2013 şi dovada comunicării – fl.11-36 ds.

Cererea a fost legal timbrată ci 20 lei taxă timbru aflată la fl.42.

În termen legal terţul poprit V.R. a  formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei de obiect a cererii de validare poprire şi a solicitat respingerea cererii ca nefondată, cu obligarea petentului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea întâmpinării, terţul poprit a arătat că prin sentinţa civilă nr.15019/01.11.2012 pronunţată în ds.xxxx al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, a fost obligată la plata sumei de 4.350,64 CHF reprezentând comision de risc achitat de la data încheierii convenţiei şi până la data de 18.05.2011, la plata dobânzii legale penalizatoare aferente sumei de  4.350,64 CHF calculată conform art.3 alin.2 din OG 13/2011 de la data pronunţării hotărârii şi până la data restituirii integrale a sumei către C.M.P. şi C. C..

A mai arătat terţul poprit că are calitate de debitor  S. V. şi nu– SUCURSALA BACĂU , că la data de 21.08.2013 creditorii C. au formulat cerere de executare silită a debitoarei S.V. – SUCURSALA BACĂU, apreciind că debitoarea este sucursala, astfel că terţul poprit a formulat  contestaţie la executare înregistrată la Judecătoria Bacău sub nr.---- prin care a invocat necompetenţa executorului judecătoresc raportat la prevederile  art.651/NCPC şi a contestat onorariul acestuia.

Mai solicită terţul poprit să se ia act că suma reprezentând comision de risc a fost achitată la 25.10.2013 şi că potrivit dispoziţiilor  art.789/NCPC „dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data  când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.”

A arătat terţul poprit că nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de art.789 alin.1/NCPC deoarece nu are această calitate, ci de debitoare, că nu a achitat onorariul executorului şi nici cheltuielile de executare întrucât necompetenţa executorului determină nulitatea actelor de executare, situaţie în care ar fi îndreptăţit să nu achite  onorariul unui executor necompetent.

În drept, terţul poprit a invocat prevederile  art.205, 413, 651, 782, 789 şi următoarele din Noul Cod de procedură civilă, art.453 NCPC, prevederile Ordinului nr.2561/2012 şi nr.2550/2006.

În susţinerea întâmpinării a depus dovada achitării sumei reprezentând comision de risc de către  creditori.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine:

La data de 15.10.2013 petentul C.E. a înregistrat sub nr. ----- cererea având ca obiect  validarea ordonanţei de poprire  117/EX/2013 în contradictoriu cu terţul poprit  S. V. până la concurenţa sumei de 4.350,64 CHF (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) şi 1800,17 lei  reprezentând comisionul de risc achitat la data încheierii convenţiei nr.xxxx şi până la 18.05.2011, onorariu şi cheltuieli de executare, sumă la care se adaugă  dobânda legală penalizatoare aferentă sumei de 4.350,64 CHF, calculată conform art.3 alin.2 din O.G. nr.13/2011 de la data pronunţării hotărârii şi până la data restituirii integrale a sumei, către creditorii C. M. P. şi C.I..

La data de 17.09.2013, BEJ a emis adresa de înfiinţarea popririi pentru recuperarea sumei de 4350,64 CFH comision de risc şi 1800,17 lei cheltuieli de executare.

Potrivit art. 248 C.pr.civ. privind ordinea de soluţionare a excepţiilor „instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.”. Astfel, având în vedere că pârâta a invocat excepţia lipsei de obiect, instanţa urmează a dispune întâi soluţionarea acesteia.

Obiectul unei cereri reprezintă pretenţia concretă dedusă judecăţii: pretenţia concretă a reclamantului  în cazul cererii de chemare în judecată.

Potrivit art. 194 lit. c C.pr.civ, „Cererea de chemare în judecată va cuprinde…..obiectul cererii şi valoarea lui”.

În speţă, reclamantul a solicitat în cadrul executării silite în dosarul de executare 117/EX/2013 al BEJ C. E., validarea popririi  pentru sume de bani pe care pretinde că terţul poprit le datorează debitoarei.

Faptul că debitoare pretinde că a plătit suma de bani pe care o datorează în temeiul unui titlu executoriu, nu echivalează cu lipsa de obiect a cererii, ci este o apărare ce trebuie verificată pe fondul cauzei.

În speţă, în cursul judecării cauzei, a fost soluţionată  contestaţia la executare formulata de contestator S.V. in contradictoriu cu intimaţii C.M.P. si C. C., înregistrată sub nr. ----/300/2014.

Contestaţia a fost admisă prin s.c xxxx şi s-au anulat toate actele de executare silita efectuate in dosarul de executare silita nr.117/EX/2013.

Validarea popririi este reglementată la art. 789 C.pr.civ:

„(1) Dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

(2) În cazul când asupra aceleiaşi sume datorate de terţul poprit există mai multe popriri, care nu au fost executate de către acesta, validarea lor se va putea judeca printr-o singură hotărâre.

(3) Instanţa îi va cita pe creditorul urmăritor şi pe cei intervenienţi, dacă este cazul, precum şi pe debitorul şi terţul poprit şi, la termenul fixat pentru judecarea cererii de validare, va putea dispune administrarea oricărei probe necesare soluţionării acesteia, care este admisibilă potrivit normelor de drept comun. În instanţa de validare, terţul poprit poate opune creditorului urmăritor toate excepţiile şi mijloacele de apărare pe care le-ar putea opune debitorului, în măsura în care ele se întemeiază pe o cauză anterioară popririi.

(4) Dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanţa va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terţul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi.

(5) Poprirea înfiinţată asupra unei creanţe cu termen sau sub condiţie va putea fi validată, dar hotărârea nu va putea fi executată decât după ajungerea creanţei la termen sau, după caz, la data îndeplinirii condiţiei.

(6) Dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadenţă, cât şi pentru cele care vor fi scadente în viitor, în acest ultim caz validarea producându-şi efectele numai la data când sumele devin scadente. În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pentru sumele viitoare, instanţa va dispune menţinerea popririi până la realizarea integrală a creanţei.

(7) Dacă poprirea a fost înfiinţată asupra unor bunuri mobile incorporale care se aflau, la data înfiinţării ei, în mâinile terţului poprit, instanţa va hotărî vânzarea lor.

(8) Dacă poprirea a fost înfiinţată asupra unor bunuri mobile incorporale datorate debitorului, dar care, la data validării, nu se mai aflau în posesia terţului, acesta va fi obligat, prin hotărârea de validare, la plata contravalorii acestor bunuri, caz în care va fi urmărit direct de către executorul judecătoresc.

(9) Terţul poprit care, cu rea-credinţă, a refuzat să îşi îndeplinească obligaţiile privind efectuarea popririi va putea fi amendat, prin aceeaşi hotărâre de validare, cu o sumă cuprinsă între 2.000 lei şi 10.000 lei.”

Poprirea reprezintă acea formă a executării silite indirecte prin care creditorul urmăreşte sumele sau efectele pe care o terţă persoană le datorează debitorului poprit. Poprirea implică indisponibilizarea sumelor în mâinile terţului popritor şi în obligarea acestuia de a plăti direct creditorului urmăritor ceea ce datorează creditorului său.

Procedura validării popririi este prevăzută expres de lege, stabilindu-se condiţiile pentru declanşarea acesteia; această procedură intervine în condiţiile în care terţul poprit nu îşi mai îndeplineşte obligaţiile ce îi revin.

În cauză, actele de executare din dosarul de executare 117/EX/2014 premergătoare procedurii de validarea popririi ce se solicită, inclusiv adresa de înfiinţare poprire au fost anulate irevocabil prin s.c xxxx pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul yyyy.

Pe cale de consecinţă,  instanţa va respinge cererea de validare poprire.

Constatând culpa procesuală a reclamantului, instanţa în temeiul art. 453 C.pr.civ, va dispune obligarea reclamantului BEJ să plătească terţului poprit suma de 600 de lei cheltuieli de judecată, constând în plata onorariului de avocat.

Domenii speta