Obligaţie de a face fond dunciar

Sentinţă civilă 710 din 05.03.2010


R O M Â N I ACod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. …  obligaţie de a face

Sentinţa civilă nr. 710

Şedinţa publică din 05 martie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE …

Grefier …

Pe rol fiind judecarea acţiunii pentru obligaţie de a face formulată de reclamantul …, domiciliat în …, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de fond funciar Turburea, cu sediul în comuna Turburea, judeţul Gorj şi Comisia Judeţeană de fond funciar Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile, reclamantul fiind reprezentat de avocat …

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat că s-a depus la dosar răspunsul solicitat Comisiei locală de fond funciar Turburea, după care , nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa  a constatat dosarul  în stare de judecată şi  s-a  acordat cuvântul în fond:

Avocat …  pentru  reclamant a solicitat admiterea acţiunii, obligarea comisiei locale să întocmească şi să înainteze documentaţia pentru emiterea titlului de proprietate.

  I N S T A N Ţ A .

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti sub nr.191/317/2010, reclamantul … a chemat în judecată Comisia Locală Turburea şi Comisia Judeţeană Gorj, solicitând obligarea acestora să-i  întocmească  actele premergătoare eliberării titlului de proprietate, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul dobândit printr-un contract de întreţinere încheiat cu numita …, iar la data de 24.10.1996 Comisia locală Turburea a eliberat adeverinţa nr. 923 prin care se adeverea că i s-a stabilit dreptul de proprietate prin hotărârea Comisiei judeţene nr. 39/08.11.1991 pentru suprafaţa de 0,0428 ha.

În drept, a invocat dispoziţiile Legii nr. 18/1991 republicată, art. 274 Cod de procedură civilă.

În dovedire, reclamantul a depus la dosar în copie adeverinţa nr. 923 din data de  24.10.1996, contract de întreţinere, carte de identitate.

În cauză a formulat întâmpinare Comisia locală de fond funciar Turburea prin care a solicitat respingerea acţiunii, arătând că reclamantul nu a formulat cerere de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate şi nu este înscris în anexele HCJ nr. 36/1991, hotărâre înscrisă din eroare în adeverinţa de proprietate, iar suprafaţa de 0, 0428 ha a fost validată prin HCJ 39/1991 şi înscrisă în adeverinţa de proprietate nr. 829/23.02.2005 eliberată pe numele tatălui reclamantului, ...

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.115-118 Cod de procedură civilă.

Pârâta a depus la dosar în copie adeverinţa de proprietate nr. 829/23.02.2005. 

Apărătorul reclamantei a depus la dosar răspuns la întâmpinare.

Din oficiu instanţa a dispus întocmirea unui referat de către serviciul grefă al instanţei, fiind ataşată la dosar copia sentinţei civile nr. 143/24.01.1979.

La solicitarea instanţei, Comisia Locală Turburea cu adresa nr. 1305/26.02.2010 a comunicat că adeverinţa nr. 923/24.10.1996 a fost emisă din greşeală, suprafaţa înscrisă nefiind solicitată prin cerere de reconstituire şi nici validată, iar adeverinţa de proprietate nr. 829/23.02.2005 a fost emisă în baza cererii de reconstituire nr. 992/18.03.1991şi HCJ nr. 39/1991, fiind înaintate în copie cererea de reconstituire înregistrată sub nr. 992/18.03.1991 şi HCJ nr. 39/1991 cu anexele (filele 24-52).

Analizând  actele şi lucrările dosarului, înscrisurile depuse de părţi, instanţa  apreciază că  acţiunea este  întemeiată, pentru următoarele considerente;

În favoarea reclamantului, … a fost emisă adeverinţa de proprietate nr. 923/24.10.1996 privind stabilirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0, 0428 ha teren curţi construcţii.

Potrivit art. 5 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, comisiei locale îi revine atribuţia de a întocmi şi înainta comisiei judeţene de fond funciar documentaţia necesară emiterii titlului de proprietate.

Comisiile locale pentru aplicarea Legii nr. 18/1991  sunt obligate sa efectueze lucrările şi operaţiile date de lege în competenţa lor pentru eliberarea titlurilor de proprietate, precum şi operaţiunile necesare punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite la reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor avute şi deţinute de fostele cooperative agricole de producţie, la data prevăzută de lege.

Cât timp reclamantului i-au fost emise acte primare de reconstituire, respectiv adeverinţa de proprietate, nedesfiinţată în cadrul procedurii speciale prevăzută de Legea fondului funciar, comisia locală trebuia să întocmească şi să înainteze documentaţia în vederea emiterii titlului de proprietate, în concordanţa cu aceste acte primare.

Susţinerea Comisiei locale Turburea în sensul că reclamantul nu a fost validat prin hotărârea Comisiei judeţene Gorj, iar adeverinţa a fost emisă eronat nu poate fi reţinută.

Astfel adeverinţa de proprietate a fost emisă în cadrul procedurii prevăzută de Legea nr.18/1991, cum rezultă din conţinutul acesteia, adeverinţă ce nu a fost contestată în cadrul procedurii speciale instituită de Legea nr. 18/1991, subzistând obligaţia comisiei locale de a întocmi şi înainta Comisiei judeţene Gorj documentaţia necesară emiterii titlului de proprietate, întrucât adeverinţa provizorie de proprietate eliberată de o autoritate administrativă cu atribuţii în reconstituirea dreptului de proprietate are caracterul unui bun în sensul art.1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, reclamantul putând pretinde că are o speranţă legitimă de a i se consolida acest drept de proprietate prin eliberarea titlului de proprietate pentru terenul înscris în adeverinţă, potrivit legilor fondului funciar, atribuţiile în acest sens revenind Comisiei Locale de Fond Funciar Turburea în conformitate cu art. 5 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 890/2005

Întrucât controlul judecătoresc al unor asemenea acte sau al refuzului de eliberare a lor este reglementat expres în art. 53-54 din Legea nr. 18/1991, instanţa reţine ca fiind întemeiată cererea reclamantului de obligare a Comisiei locale Turburea  să  întocmească şi să înainteze documentaţia necesară emiterii titlului de proprietate conform adeverinţei nr. 923/24.10.1996.

Se reţine ca neîntemeiată cererea privind obligarea Comisiei Judeţene să întocmească  titlul de proprietate.

Astfel, obligaţia întocmirii şi emiterii titlului de proprietate este ulterioară înaintării documentaţiei de către comisia locală, conform art. 6 din H.G. nr. 890/2005 şi cum, în cauză această documentaţie nu a fost înaintată de către comisia locală, nu se poate reţine culpa Comisiei judeţene Gorj în neexecutarea obligaţiei de întocmire şi emitere a titlului de proprietate.

În temeiul art. 52 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 raportat la art. 274 Cod de procedură civilă, instanţa va respinge cererea reclamantului privind acordarea cheltuielilor de judecată, întrucât acesta nu a făcut dovada efectuării unor astfel de cheltuieli în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea  formulată  de reclamantul …, domiciliat în …, în contradictoriu cu pârâta Comisia Locală  de fond funciar Turburea, cu sediul în comuna Turburea, judeţul Gorj.

Obligă Comisia Locală de fond funciar Turburea să întocmească şi să înainteze documentaţia necesară emiterii titlului de proprietate conform adeverinţei nr. 923/24.10.1996.

Respinge acţiunea faţă de Comisia Judeţeană de fond funciar, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

Respinge cererea privind acordarea cheltuielilor de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 05.03.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

RED.TEHN.CV

5 ex /15.03.2010