Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 48 din 18.01.2012


Prin acţiunea nr. 2727/313/2011 înregistrată pe rolul Judecătoriei Strehaia la data de 23.11.2011, contestatoarea Grup Şcolar MB. a solicitat in  contradictoriu cu  intimatul  SC A.T. SRL, anularea formelor de executare întocmite de B.E.J. C.C., in dosarul de executare nr.743/E/2011 si suspendarea executării până la soluţionarea contestaţiei la executare.

În motivarea contestaţiei, s-a susţinut ca prin  somaţia de executare emisa in dosar nr. 743/E/2011 B.E.J. C.C s-a comunicat începerea executării in baza titlului executoriu reprezentat prin sentinţa nr 3033/02.087.2011 pronunţată de  Tribunalul Buzău  in dosar nr.  4042/114/2011 pentru recuperarea creanţei in suma de 127 124,45 lei , reprezentând debit si penalităţi de întârziere la care se adaugă suma de 8 504 lei, reprezentând cheltuieli de executare. Executarea silita pornita  in  baza sentinţei sus menţionate este nelegala, întrucât potrivit art. 1 din OG 22/2002  prevede ca, creanţele stabilite prin titluri executorii in sarcina instituţiilor publice  se achita din sumele aprobate prin bugetele acestora. In cauza sunt aplicabile  disp. art 2 din OG 22/2002, care prevede ca instituţia  debitoare are obligaţia ca in termen de 6 luni sa facă demersurile necesare  îndeplinirii obligaţiei de plată. Instituţia a achitat deja suma de 70.000 lei  urmând aprobării bugetului sa achite si diferenţa de creanţa.

La dosar au fost depuse următoarele înscrisuri: somaţia nr. 743/E/2011, sentinţa civila nr. 3033/02.08.2011 a Tribunalului Buzău, procesul verbal din 07.11.2011,  ordinul de plata nr. 345/06.05.2011, ordinul de plata nr. 386/17.05.2011

In drept  cererea a fost întemeiată pe disp. art. 399-401 c.pr.civ.

In cauza  intimatul SC A.T. SRL  a formulat întâmpinare  prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată, având in vedere ca prin prezenta cerere nu se contesta debitul datorat potrivit titlului executoriu, reprezentat de sentinţa civilă nr. 3033/02.08.2008 pronunţată de Tribunalul Buzău in dos nr.4042/114/2011, ci modalitatea de executare, in sensul ca in speţă sunt  incidente  disp.  OG 22/2002, potrivit cărora, debitoarea avea obligaţia sa efectueze plata intr-un termen de 6 luni de la momentul începerii procedurilor de executare silita.

Din actele si lucrările cauzei, instanţa retine ca cererea este întemeiată.

Potrivit dispoziţiilor art. 399 alin. (1) din Codul de procedura civila „împotriva executării silite, precum si împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

Prin sentinţa nr 3033/02.08.2011 Tribunalul Buzău a admis cererea formulata de SC A.T. SRL, in contradictoriu cu GRUP Şcolar industrial „M.B.”  având ca obiect - somaţie de plata. A fost somat debitorul ca in termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii sa plătească creditoarei suma de 125.0033,45 lei reprezentând 107.787,37 lei,  contravaloarea facturii nr. 10371/24.02.2011 si respectiv 17.246.08 lei penalităţi de întârziere  pentru  perioada  27.03.2011-27.04.2011.  S-a dispus actualizarea întregii creanţe in raport de rata inflaţiei aplicata la data plăţii efective conf. art. 1 al.2 din OG.5/2001. Debitorul a fost obligat la plata sumei de 2091 reprezentând taxa judiciare de timbru si onorariu avocat.

La data de 07.11.2011 a fost emisa somaţia de executare nr. 743/E/2011, prin care contestatoarea era somata  ca in termen de una zi de la primirea  acesteia sa se conformeze dispozitivului titlului executoriu reprezentat de sentinţa nr. 3033/02.08.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău in dos nr. 4042/114/2011 si sa achite  suma de 127.124,45 lei,  la care se adaugă suma de 8.504 lei cheltuieli de executare.

Susţinerile intimatei in sensul ca atunci când autorităţile publice se opun înfăptuirii actului de justiţie, dispus prin hotărâri judecătoreşti invocând prevederile OG nr. 22/2002 au prioritate prevederile Curţii Europene a Drepturilor Omului este neîntemeiată.

Potrivit  art. 2 din OG  22/2002, dacă executarea creanţei stabilite prin titluri executorii nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, instituţia debitoare este obligată ca, în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somaţia de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului.

Primul act de executare pe care îl emite executorul judecătoresc îl reprezintă somaţia de executare nr. 743/E/2011, prin care  contestatoarea era somata  ca in termen de una zi de la primirea acesteia sa se conformeze dispozitivului titlului executoriu reprezentat de sentinţa nr. 3033/02.08.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău.

 Potrivit art. 5 din Directiva 2000/35/CE, acest act normativ impune ca ,,procedura de recuperare a creanţelor necontestate să fie finalizată într-o perioadă scurtă de timp, în conformitate cu legislaţia internă, dar nu cere statelor membre să adopte o procedură specifică, sau să modifice procedurile judiciare existente într-un anume fel.”

 Din lecturarea acestei directive nu rezultă că s-ar impune statelor membre ca în cazul în care debitor este o instituţie publică, executarea silită să se facă de urgenţă.

 Că, dispoziţiile OG 22/2002 sunt în conformitate cu legislaţia europeană, dar şi cum jurisprudenţa CEDO a statuat şi Curtea Constituţională prin mai multe decizii , spre exemplu decizia 605/12.05.2011 şi decizia 784/12.05.2009, reţinându-se de către instanţa de control constituţional că termenul de 6 luni impus de actul normativ ,, are o evidentă finalitate de protecţie a patrimoniului instituţiilor publice, ca o premisă indispensabilă a derulării în condiţii optime a activităţii acestora şi prin aceasta a îndeplinirii atribuţiilor ce le revin ca parte integrantă a mecanismului statului .”

 De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut în jurisprudenţa sa că dispoziţiile art. 6 paragraful 1 din Convenţie permite statului să instituie un termen pentru executarea hotărârilor judecătoreşti , o întârziere în executare putând fi justificată de circumstanţe speciale (cauza Burcov contra Rusiei).

In consecinţă,  contestaţia la executare urmează a fi admisa  întrucât executorul judecătoresc nu a respectat procedura prev. de art. 2 din OG nr. 22/2002 si a dispune  anularea formelor de executare  întocmite in dosar nr. 743/E/2011 si anume somaţia de executare nr. 743/E/2011 din data de 07.11.2011.

Cererea de suspendare a executării silite urmează a fi respinsa pe cale de consecinţă, întrucât suspendarea executării durează până la soluţionarea contestaţiei la executare.

In temeiul art. 274 c.pr.civ.,  intimata urmează a fi obligata la cheltuieli de judecata către  contestatoare in suma de 700 lei, reprezentând onorariu avocat.