Revendicare imobiliara

Sentinţă civilă 2948 din 31.08.2007


R O M Â N I ACod operator 3924

JUDECATORIA TÂRGU-CARBUNESTI

Dosar nr. 2026/317/2006

Sentinta civila nr. 2948

Sedinta publica din 31.08.2007

Completul compus din:

PRESEDINTE: Cristina Pena

Grefier: Borcan Tomita

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile având ca obiect revendicare imobiliara formulata de reclamantul ..., în contradictoriu cu pârâta ...

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns prezent reclamantul asistat fiind de avocat ..., lipsa fiind pârâta reprezentata de avocat ...

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza instantei ca prin serviciul Registratura al instantei, reclamantul a depus obiectiuni la raportul de expertiza.

În continuare avocat ... arata ca sustine obiectiunile la raport, în sensul ca expertul nu a raspuns concret la obiectivele fixate de reclamant si nu a precizat daca suprafata de 313 mp este ocupata sau nu de pârâta ...

Instanta pune în discutie obiectiunile formulate.

Avocat ... arata ca se opune încuviintarii obiectiunilor, acestea fiind neîntemeiate.

Instanta în deliberare, respinge obiectiunile la raportul de expertiza, întrucât apreciaza ca expertul a raspuns punctual obiectivelor fixate de instanta.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta declara închise dezbaterile si acorda cuvântul partilor pe fondul cauzei.

Avocat ... pentru reclamant formuleaza concluzii de admitere a actiunii si obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu desfasurarea procesului. În acest sens sustine ca reclamantul si-a dovedit dreptul de proprietate cu titlul de proprietate, iar din raportul de expertiza efectuat în cauza rezulta faptul ca pârâtul ocupa terenul din litigiu, teren ce este cuprins în titlul de proprietate al reclamantului. Depune în acest sens concluzii scrise.

Avocat ..., pentru pârâta, pune concluzii de respingere a actiunii în revendicare si pretentii.

Sustine ca în urma probelor administrate s-a dovedit ca ambele parti au titlu de proprietate si detin mai putin teren decât au în titlu, atâta timp cât nici pârâta nu detine terenul nu poate fi obligata sa lase în deplina proprietate si linistita posesie terenul. De asemenea solicita respingerea cererii privind plata uzufructului, solicita acordarea cheltuielilor de judecata.

Instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata:

Prin actiunea înregistrata la aceasta instanta la data de 24.11.2006 sub nr. 6047/2005, reclamantul ... a chemat în judecata pe pârâta ... solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa fie obligata sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie o fâsie de teren de 200 mp, cu  latimea de 1m pe  o lungime de 200 m ce face parte dintr-un teren arabil situat în tarlaua 29, parcela 3867/72 cu vecini la nord ..., la sud ..., la est ... si ... si la vest ... A mai solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 53, 5 lei ron cu titlu de despagubiri civile, reprezentând contravaloarea productiei de pe terenul ocupat fara drept de acesta.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca prin titlul de proprietate nr. 13501586/25.02.2005, i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata totala de 3 ha si 1619 mp, pe raza orasului Ticleni, din aceasta suprafata facând parte si terenul de 4550 mp situat în tarlaua 29, parcela 3867/72.

Desi a muncit terenul, l-a arat, l-a însamântat cu porumb, fara drept - pârâta l-a recoltarea porumbului a intrat abuziv 1 m la latime pe o lungime de 200 m pe terenul proprietatea acestuia, culegând si productia de porumb de pe aceasta – fapt constatat prin procesul-verbal de constatare încheiat la 07.10.2005.

În drept, actiunea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 480, 484, 998-999 Cod de procedura civila si art. 274 Cod de procedura civila.

În dovedirea actiunii reclamantul s-a folosit de proba cu înscrisuri depunând în acest sens titlul de proprietate cu nr. 13501586/25.02.2005, procesul-verbal de constatare, procesul-verbal încheiat la 04.11.2005.

Actiunea a fost legal timbrata potrivit Legii nr. 146/1997.

În cursul cercetarii judecatoresti a fost interogata pârâta care nu a fost de acord cu actiunea, în aparare folosindu-se de proba cu înscrisuri depunând în acest sens la dosar titlul de proprietate cu nr. 13501385 din 13.01.2003, eliberat pe numele sotului, precum si de proba testimoniala în cadrul careia au fost audiati martorii ... si ...

De asemenea reclamanta a solicitat în dovedirea actiunii încuviintarea probei testimoniale în cadrul careia a fost audiata martora ... si proba cu expertiza tehnica, întocmindu-se în acest sens lucrarea de expert ...

Prin sentinta civila nr. 576/17.03.2006, data de Judecatoria Tg-Carbunesti în dosarul cu nr. 6047/2005, a fost admisa actiunea ulterior precizata de reclamant, a fost obligata pârâta sa lase reclamantul în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 351 mp teren situat pe raza localitatii Ticleni, cu vecini la nord - rest proprietate reclamant pe latime de 2, 2 m, la est – N. C. pe lungime de 200 m, la sud – Oc. Silvic Pesteana, pe o lungime de 1, 9 m si la vest – rest proprietate reclamant pe o lungime de 200 m. A fost de asemenea obligata pârâta sa plateasca reclamantului suma de 47, 30 lei cu titlu de despagubiri civile si la suma de 373, 3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Împotriva sentintei civile mai sus amintite în termenul legal a formulat recurs pârâta. Prin decizia civila nr. 1545/04 septembrie 2006 data de Tribunalul Gorj în dosarul  cu nr. 1824/civ/2006, a fost admis recursul, casata sentinta  mentionata si trimisa cauza spre rejudecare la aceiasi instanta cu indicatia pentru instanta de fond de a se completa probatoriile pentru a se stabili cu claritate starea de fapt urmând a fi efectuata o expertiza care sa identifice terenurile detinute de catre parti ce fac obiectul litigiului si pentru care partile detin titluri de proprietate precum si de a se verifica modul în care a fost facuta punerea în posesie a partilor pe terenul în litigiu, respectiv daca terenurile se stapânesc conform acesteia în vederea stabilirii cu exactitate a starii de fapt si a pronuntarii unei sentinte temeinice si legale.

În rejudecare, cauza a fost înregistrata sub nr. 2026/317/2006.

Reclamantul ... a depus o precizare a actiunii prin care a solicitat ca pârâta si sotul acesteia ... sa lase în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 351 mp situata în orasul Ticleni ce face parte din suprafata totala de 4550 mp cu latimea de 6,5 m si lungimea de 700m situat în tarlaua 29, parcela 3867/72 cu vecini  la nord Pârâul Cioiana, la sud Oc. Silvic. Pesteana, la est N. C., N. C. si la vest N. N.

A mai solicitat obligarea pârâtei la plata uzufructului pentru anul 2005 pentru terenul revendicat.

Prin încheierea de sedinta din data de 08.10.2006, instanta a apreciat ca prin cererea de chemare în judecata si a altei persoane se modifica practic cererea de chemare în judecata, care desi formulata la prima zi de înfatisare  dupa casare, nu se poate  primi când solutionarea cauzei se afla în rejudecare  si a constatat decazut reclamantul din dreptul de a modifica cererea.

A fost încuviintata proba cu martori în cadrul careia au fost audiati martorii D. I., S. P. I., S. O., B. C. Din oficiu s-a pus în discutie necesitatea efectuarii expertizei în cadrul careia a fost efectuata expertiza de expert ...

În cadrul probei cu înscrisuri au fost depuse acte, procesul-verbal de punere în posesie nr. 6473/7 mai 2002.

La solicitarea instantei Comisia Locala de Aplicare a Legii 18/1991 Ticleni a comunicat în copie procesele-verbale de punere în posesie, precum si schitele cu dimensiunile terenurilor, documentele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate cu nr. 13501586/2005 si 13501385/2003.

Au fost încuviintate de asemenea obiectiuni la raportul de expertiza formulate de reclamant, raspunsul la acestea fiind atasat la fila 60.

Examinând actiunea formulata de reclamant coroborata cu probele administrate în cursul cercetarii judecatoresti, instanta constata urmatoarea stare de fapt si de drept.

Reclamantul ..., detine titlul de proprietate eliberat în temeiul Legii nr. 18/1991 ca efect al reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafata de 3, 1619 mp (titlul cu nr. 13505586/25.02.2005, fila 2).

De asemenea, pârâta foloseste terenul ce apartine sotului ..., teren ce face obiectul titlului de proprietate cu nr. 13501385/13.01.2003, în suprafata de 0, 5080 mp. Titlul de proprietate mai sus mentionat s-a eliberat de asemenea ca efect al reconstituirii dreptului de proprietate.

Punerea în posesie corespunzatoare eliberarii titlului de proprietate s-a facut de catre Comisia Locala de aplicare a Legii nr. 18/1991 Ticleni, iar dimensiunile terenurilor înscrise în titlul de proprietate au rezultat din declaratiile proprietarilor. Aceasta stare este confirmata de însasi Comisia Locala Ticleni (adresa cu nr. 5704/28.05.2007, fila 49) si acceptata de parti care nu au infirmat-o sau negat-o.

La aceiasi împrejurare se refera de altfel si declaratiile martorilor, în special a martorului B. C.  (fila 19) care în calitate de presedinte al Comisiei Locale de aplicare a Legii 18/1991 Ticleni învedereaza însa ca numai la capatul dinspre Cioiana s-a spus adevarul în ceea ce priveste dimensiunile terenurilor si ca problemele legate de concordanta între suprafetele reconstituite si cele regasite la fata locului se datoreaza în realitate faptului ca dimensiunile terenurilor (lungime si latime) au ajuns sa fie stabilite prin deductii matematice, pentru a se stabili cât ar trebui sa detina fiecare proprietar.

Totodata este subliniata si ideea ca aceasta situatie vizeaza pe toti proprietarii din zona, nu numai pârâtul si reclamantul care de altfel sunt deopotriva afectati de situatia de fapt actuala datorita împrejurarii ca ambele parti detin mai putin teren decât au în titlul de proprietate pentru zona în litigiu.

Datele si concluziile prezentate mai sus, coroborate cu rezultatul masuratorilor facute în teren sunt confirmate în raportul de expertiza care concluzioneaza ca reclamantul si pârâtul detin suprafete mai mici decât cele înscrise în titlurile de proprietate, sustinerile expertului facându-se în urma consultarii vecinilor  reclamantului de la est si vest.

Actiunea în revendicare este potrivit dispozitiilor art. 480 si urmatoarele Cod civil o actiune reala, petitorie, prin care proprietarul neposesor revendica bunul sau de la posesorul neproprietar.

Pentru admisibilitatea actiunii, reclamantul trebuie sa probeze atât dreptul sau de proprietate asupra bunului cât si faptul posesiei sau detinerii nelegitime exercitata de pârât.

Astfel evidentiate cerintele de baza pe care le presupune o actiune în revendicare si analizând actele si lucrarile dosarului prin prisma probelor administrate, instanta retine ca în cauza de fata reclamantul nu respecta aceste cerinte sub aspectul împrejurarii ca  acesta nu face dovada ocupatiunii terenului în litigiu de catre pârâta sau altfel spus ca parte din terenul detinut de pârâta apartine în mod clar reclamantului astfel încât prima are o detentie neconforma a dreptului de proprietate invocat si dovedit ca atare de catre reclamant.

De altfel, la situatia de fapt identificata în teren aceeasi nemultumire o poate exprima si pârâta care detine mai putin teren decât are în realitate, aceste nereguli constituindu-se într-o caracteristica a zonei datorata dupa cât se pare modului defectuos în care s-a procedat la punerea în posesie de catre Comisia Locala, care nu lasa însa posibilitatea reclamantului ca pe calea actiunii în revendicare promovata împotriva pârâtei sa obtina în dauna acesteia recunoasterea dreptului sau în afara conditiilor de probatiune care sa sustina cert pretentiile sale.

Fata de considerentele de fapt si de drept  expuse mai sus, instanta apreciaza ca actiunea promovata de reclamant este nefondata si ca atare o va respinge.

Ca o consecinta a respingerii actiunii în revendicare, va fi respins si capatul de cerere având ca obiect pretentii reprezentând contravaloarea productiei de pe terenul ocupat, cerere accesorie în raport cu primul capat de cerere a carei solutionare depinde de dezlegarea data actiunii în revendicare.

În temeiul dispozitiilor art. 274 Cod de procedura civila având în vedere culpa procesuala a reclamantului va fi obligat acesta la plata catre pârâta a sumei de 250 lei Ron cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocat conform chitantei seria GJVPL, nr. 02027375 (fila 67).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea civila în revendicare si pretentii promovata de reclamantul ... domiciliat în ...,  în contradictoriu cu pârâta ..., domiciliata în ...

Obliga reclamantul ... la plata catre pârâta ... a sumei de 250 lei ron, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu de avocat.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 31.08. 2007.

PRESEDINTE GREFIER

Pena Cristina Borcan Tomita

Red P.C.

4 EX