Contestaţie la executare. Perimarea executării silite. Emiterea unei somaţii de plată după constatarea perimării executării silite.

Hotărâre 301 din 05.02.2009


Prin contestaţia la executare înregistrată sub nr. 2574/330/2008, contestatorul Toma Gheorghe în contradictoriu cu pârâtul creditor Lupu Eugeniu şi cu BEJ Constantin Radu a solicitat instanţei anularea formelor de executare întreprinse în dosarul execuţional nr. 105/2005.

S-a motivat că în anul 1998 contestatorul având probleme de sănătate a împrumutat suma de 250 RON de la Lupu Eugeniu, urmând ca într-o perioadă foarte scurtă să-i restituie acestuia suma de 350 RON.

Profitând de starea de sănătate precară a contestatorului şi de o relativă prietenie pe care pârâtul creditor o afişa, în momentul împlinirii termenului de scadenţă, acesta i-a cerut restituirea unei sume duble faţă de cea înscrisă în chitanţa de mână care consfinţea înţelegerea părţilor. Din această atitudine contestatorul a înţeles că pârâtul creditor nu urmărea decât să obţină un profit mai mare, obişnuind să dea bani cu camătă şi altor persoane.

Contestatorul a susţinut că în anul 1998 suma de 250 RON reprezenta 300 USD, astfel că este imposibil ca numai după 3 ani, respectiv în anul 2001 să fie obligat să achite suma de 32.942.163 ROL, care reprezenta în acel moment peste 1000 USD, în condiţiile în care dobânda bancară nu reprezenta mai mult de 9%-10% pe an.

Contestatorul a fost somat să achite şi suma de 1394,21 RON şi 229 RON, reprezentând diferenţă debit şi cheltuieli de executare, conform procesului verbal de cheltuieli din 20.10.2008.

Contestatorul a susţinut că nu datorează această sumă şi că pârâtul creditor nu urmăreşte decât să-i scoată casa la licitaţie pentru a o cumpăra la un preţ derizoriu.

Acţiunea este întemeiată pe dispoziţiile art. 399, 405 Cod procedură civilă.

În dovedire s-au depus înscrisuri.

Pârâtul creditor Lupu Eugeniu a depus în scris precizări solicitând respingerea contestaţiei debitorului contestator.

S-a motivat că hotărârea judecătorească din dosarul nr. 7203 din 12.04.2001, ce constituie titlul executor, este definitivă şi irevocabilă, contestatorul sub diferite pretexte a refuzat să-i restituie integral suma datorată şi că executarea silită se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor legale.

În şedinţa publică din 27.11.2008 contestatorul Toma Gheorghe a precizat că a împrumutat de la pârâtul creditor suma de 250 RON şi că în anul 2005 a restituit suma de 2000 RON, cu toate acestea pârâtul pretinde că nu a restituit integral suma împrumutată, a solicitat reactualizarea diferenţei pretinse nerestituite la zi, astfel că în prezent solicită să-i mai restituie 1300 RON.

Pârâtul creditor, la acelaşi termen a depus înscrisuri la dosarul cauzei.

La dosar s-a depus şi xerocopia dosarului execuţional nr. 105/24.03.2005 al BEJ Constantin Radu.

Intimatul BEJ Constantin Radu nu a depus întâmpinare la dosarul cauzei, ci o informare în legătură cu executarea silită ce face obiectul dosarului 105/2005.

La dosar s-a ataşat şi dosarul nr. 804 din 25.03.2005 al Judecătoriei Urziceni, prin care s-a încuviinţat executarea silită a titlului executor sentinţa civila nr. 11559 din 04.12.2001 a Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti.

Din analiza probatoriului cauzei instanţa a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 11559 din 04.12.2001 contestatorul Toma Gheorghe a fost obligat la plata sumei de 19.488.700 lei ROL către pârâtul creditor Lupu Eugeniu, reprezentând suma de 5.400.000 ROL, sumă împrumutată la 28.03.1998 şi reactualizată. A mai fost obligat la plata sumei de 1.613.000 ROL cu titlu de cheltuieli de judecată.

Prin cererea înregistrată sub nr. 105 din 24.03.2005 creditorul Lupu Eugeniu s-a adresat intimatului BEJ Constantin Radu în vederea executării silite a sentinţei civile nr. 11559 din  04.12.2001.

Prin încheierea din 29.03.2005, pronunţată în dosarul nr. 804/2005 Judecătoria Urziceni a încuviinţat executarea silită.

La data de 31.03.2005, s-a emis somaţia de plată şi procesul verbal de reactualizare a sumei, conform indicelui de inflaţie pentru perioada ianuarie 2002 , dată de la care hotărârea a rămas definitivă şi până în luna februarie 2005.

La data de 19.04.2005, conform procesului verbal încheiat la domiciliul debitorului, în prezenta creditorului şi a unui agent de poliţie, debitorul contestator achită suma de 500 EURO şi 1.000.000 ROL şi este de acord ca diferenţa să o achite până la 20.10.2005, reactualizată la zi în momentul plăţii.

Creditorul nu a mai insistat în executarea silită astfel că, la data de 20.02.2006, executorul judecătoresc a constatat perimarea acesteia.

La data de 02.10.2008 creditorul Lupu Eugeniu a depus cererea de continuare a executării silite pentru suma de 1394,21 plus actualizarea la zi şi cheltuieli de transport în sumă de 99 lei (RON).

La 03.10.2008 s-a emis somaţia de plată cu termen de executare la 15.10.2008, debitorul semnând dovada de comunicare a somaţiei la 08.10.2008.

La 15.10.2008, debitul nefiind achitat s-a întocmit procesul verbal de sechestru asupra imobilului casă de locuit şi teren aferent în suprafaţă de 2187 m.p., şi la 16.10.2008 s-a emis adresă către Primăria Borăneşti pentru blocarea rolului fiscal al debitorului.

Potrivit art. 6 din decretul nr. 167/1958, privind prescripţia extinctivă, dreptul de a cere executarea silită, în temeiul oricărui titlu executoriu se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani.

Recunoscând diferenţa de debit, prin semnarea procesului verbal din 19.04.2005, debitorul Toma Gheorghe a produs întreruperea cursului prescripţiei insă, potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958, prescripţia nu mai este întreruptă în situaţia în care cererea de executare silită s-a perimat.

Cum la data de 20.02.2006, executorul judecătoresc a constatat perimarea, cererea depusă de creditorul Lupu Eugeniu la data de 02.10.2008, privind continuarea executării silite este făcută în afara termenului de prescripţie.

Pentru aceste motive instanţa, în baza art. 399 şi următoarele Cod procedură civilă a admis ca fondată contestaţia la executare şi a anulat somaţia de plată emisă la data de 03.10.2008 de către BEJ Constantin Radu, precum şi actele ulterioare acesteia întreprinse în dosarul de executare silită nr. 105/2005.