Contestaţie la executare . Imposibilitatea invocării pe calea contestaţiei la executare a unor apărări de fond împotriva unui titlu executoriu reprezentat de un bilet la ordin.

Sentinţă civilă 776 din 09.04.2010


2. Contestatie la executare . Imposibilitatea invocarii pe calea contestatiei la executare a unor aparari de fond împotriva unui titlu executoriu reprezentat de un bilet la ordin.

JUDECATORIA URZICENI JUDETUL IALOMITA

SENTINTA CIVILA NR.776/09.04.2010

 

 Prin sentinta civila nr. 776/ 09.04.2010 , Judecatoria Urziceni a respins contestatia la executare formulata de contestatoarea S.C. K. D. S.R.L., în contradictoriu cu intimata S.C. A. I. S.R.L..

Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut  urmatoarele:

Contestatoarea S.C. K. S.R.L. a emis la data de 13.10.2009,  pe numele intimatei S.C. A.I S.R.L. un bilet la ordin pentru suma de 2.779,96 lei reprezentând contravaloare marfa, având scadenta la data de 18.11.2009 si locul platii la U.

Prin încheierea din data de 25 ianuarie 2010, irevocabila, pronuntata de Judecatoria Urziceni în dosar nr. 224/330/2010 s-a admis cererea formulata de creditoarea S.C. A.I S.R.L. si s-a încuviintat executarea silita asupra bunurilor mobile apartinând societatii debitoare S.C. K. D. S.R.L. pâna la concurenta creantei înscrise în titlul executoriu, plus cheltuieli de executare la cererea creditoarei.

La data de 01.02.2010 a fost emisa de catre Biroul Executorului Judecatoresc C. R. somatia nr. 26 prin care i s-a pus în vedere contestatoarei ca în termen de 1 (una) zi de la primirea somatiei sa achite la sediul executorului judecatoresc suma de 3.246,96 lei din care suma de 2.779,96 lei reprezentând debit, iar suma de 467 lei reprezentând cheltuieli de executare. Somatia i-a fost comunicata contestatoarei la data de 02.02.2010 astfel cum rezulta din înscrisul depus la fila 17 din dosar.

Împotriva executari silite contestatoarea a formulat la data de 17.02.2010 cerere de chemare în judecata.

Fiindu-i cerute precizari de catre instanta de judecata, în temeiul art. 129 al. 4 Cod procedura civila, cu privire la temeiul de drept al cererii de chemare în judecata, contestatoarea a indicat dispozitiile art. 399 Cod procedura civila. Având în vedere principiul disponibilitatii, rezulta ca cererea de chemare în judecata formulata de contestatoare are natura juridica a unei contestatii la executare.

Fata de precizarea contestatoarei, instanta constata ca ramasa fara obiect exceptia tardivitatii formularii opozitiei la executare invocata de catre intimata prin întâmpinare, instanta urmând a analiza cererea de chemare în judecata în limitele prevazute de lege pentru contestatia la executare.

Conform dispozitiilor art. 399 Cod procedura civila „împotriva executarii silite si împotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, daca nu s-a utilizat procedura prevazuta de art. 2811 Cod procedura civila, se poate face contestatie si în cazul în care sunt necesare lamuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si în cazul în care organul de executare refuza sa înceapa executarea silita ori sa îndeplineasca un act de executare în conditiile prevazute de lege”.

Contestatia la executare reprezinta, asadar, mijlocul procedural prin care partile sau tertele persoane vatamate prin executare, se pot plânge instantei competente, în scopul de a obtine desfiintarea actelor ilegale de executare.

Pe calea contestatiei la executare nu pot fi invocate aparari de fond împotriva titlului executoriu, instanta limitându-se sa cerceteze numai daca actele de executare se realizeaza cu respectarea dispozitiilor legale privind executarea silita, sau, când este cazul, stabileste întinderea si întelesul dispozitivului ce se executa.

De la aceasta regula, legiuitorul a prevazut o exceptie, reglementata de dispozitiile art. 399 al. 3 Cod procedura civila, conform carora, în cazul în care executarea silita se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca în contestatia la executare aparari de fond împotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede în acest scop o alta cale de atac.

Din interpretarea dispozitiilor mentionate anterior rezulta ca textul de lege impune o conditie esentiala ce trebuie îndeplinita pentru a se putea invoca în cadrul contestatiei la executare aparari de fond împotriva titlului executoriu, si anume, ca legea sa nu prevada o alta cale de atac în acest scop.

În prezenta cauza titlul executoriu este reprezentat de un bilet la ordin.

Instanta mai retine ca pentru invocarea nevalabilitatii sau a desfiintarii pentru cauze ulterioare a titlurilor comerciale, Legea nr. 58/1934, prin art. 106 raportat la art. 62, a prevazut posibilitatea formularii de catre debitor, a unei opozitii la executare, în cadrul careia poate sa invoce exceptii obiective si subiective prin care sa se apere de obligatia de plata.

Procedând la analiza motivelor invocate de contestatoare prin cererea de chemare în judecata, instanta constata ca aceasta nu formuleaza nici o critica cu privire la respectarea dispozitiilor referitoare la executarea silita însasi sau la efectuarea oricarui act de executare, ci învedereaza numai aspecte ce au natura unor aparari de fond.

Retinând ca în cazul biletelor la ordin legiuitorul a prevazut o cale speciala pentru invocarea apararilor de fond împotriva titlului executoriu, instanta constata ca nu sunt incidente în cauza dispozitiile art. 399 al. 2 Cod procedura civila.

Întrucât contestatoarea nu a înteles sa uzeze de procedura opozitiei la executare, cale speciala prin intermediul careia poate fi pusa în discutie valabilitatea titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin, invocarea apararilor de fond pe calea contestatiei la executare nu este admisibila.

În consecinta, având în vedere ca în cauza contestatoarea  nu a invocat si nici nu a dovedit motive de nelegalitate a executarii silite sau a actelor de executare, instanta apreciaza contestatia la executare ca neîntemeiata.

Nici împrejurarea ca prin ordinul de plata nr. 013 din data de 11.12.2009 contestatoarea a achitat suma de 93 lei reprezentând plata partiala a debitului pentru care s-a emis biletul la ordin , nu este de natura a duce la anularea executarii silite. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 1101 Cod civil debitorul nu poate sili pe creditor a primi parte din datorie, fie datoria divizibila chiar. În cauza, contestatoarea nu a facut dovada acordului intimatei cu privire la divizibilitatea platii.

De altfel, potrivit dispozitiilor art. 371 Cod procedura civila executarea silita are loc în oricare dintre formele prevazute de lege, simultan sau succesiv, pâna la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalitatilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare. Rezulta, asadar, ca efectuarea unei plati partiale nu poate duce la desfiintarea executarii silite, aceasta continuând pâna la recuperarea integrala a debitului. Achitarea partiala a debitului poate avea ca efect numai restrângerea executarii silite. Tot astfel, si intimata a învederat în cuprinsul întâmpinarii, ca, în masura în care contestatoarea va solicita, va proceda la diminuarea sumei urmarite în cadrul dosarului executional demarat cu suma de 93 lei.

Fata de  considerentele expuse mai sus instanta va respinge cererea formulata de contestatoarea S.C. K. D. S.R.L. ca neîntemeiata. Pe cale de consecinta, retinând culpa procesuala a contestatoarei, instanta apreciaza ca neîntemeiata si cererea privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

Având în vedere ca nu s-a facut dovada de catre intimata a cheltuielilor de judecata efectuate în cauza, instanta va respinge ca neîntemeiata cererea acesteia privind obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata.

Sentinta civila a ramas definitiva prin nerecurare.