Prematuritate contestatie la executare

Hotărâre 2450 din 08.11.2011


Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile având ca obiect – contestaţie la executare - formulată de contestatorul M.S.Mîn contradictoriu cu intimata S.C. E.K.R S.R.L. PRIN REPR. LEGAL A. Ş.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă contestatorul M.S.M, lipsă fiind intimata.

Procedura de citare legal  îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Contestatorul M.S.M că a formulat prezenta contestaţie la executare întrucât a primit o decizie de executare silită, ce i-a fost comunicată de către intimata S.C. E.K.R S.R.L. PRIN REPR. LEGAL. Acesta arată că până în prezent nu a primit o somaţie din partea executorului judecătoresc, somaţie la care să fie anexate titlul executoriu în baza căruia a fost demarată procedura de executare silită.

Faţă de cele arătate mai sus, instanţa invocă din oficiu excepţia prematurităţii introducerii contestaţiei şi acordă cuvântul pe aceasta.

Contestatorul M.S.M. solicită instanţei respingerea excepţiei prematurităţii introducerii contestaţiei.

Întrebat fiind, contestatorul M.S.M, arată că nu mai are cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat.

Nefiind alte cereri de formulat şi nici probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi în temeiul disp. Art. 150 Cod procedură civilă acordă cuvântul pe fond.

Contestatorul M.S.M solicită instanţei anularea deciziei de executare silită comunicată de către intimata S.C. E.K.R S.R.L. PRIN REPR. LEGAL.

Faţă de concluziile contestatorului şi faţă de lipsa intimatei legal citate, instanţa rămâne în pronunţare.

J U  D E C Ă T O R I A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.3012/338/17.06.2011, contestatorul M.S.M a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimata SC EOS KSI ROMÂNIA SRL, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să anuleze formele de executare silitădemarate împotriva sa.

În fapt, contestatorul a arătat, în esenţă, cănu datoreazăsuma de bani înscrisăîn decizia de executare silită.

Intimata nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat la judecarea cauzei, deşi a fost legal citată.

La termenul din data de 08.11.2011 instanţa a ridicat din oficiu excepţia prematurităţii introducerii cererii de chemare în judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele :

Prin cererea de chemare în judecată contestatorul M.S.M a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimata SC EOS KSI ROMÂNIA SRL, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să anuleze formele de executare silitădemarate împotriva sa.

La termenul din data de 08.11.2011 instanţa a ridicat din oficiu excepţia prematurităţii introducerii cererii de chemare în judecată.

Potrivit art.137 alin.1 C.Proc.Civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Excepţia prematurităţii introducerii cererii de chemare în judecată este o excepţie de fond, absolută şi peremptorie, care tinde la împiedicarea judecăţii pe fond, astfel încât în situaţia admiterii sale nu mai poate fi examinat fondul cauzei dedusă judecăţii.

Potrivit art.373? alin.3 C.Proc.Civ., în temeiul încheierii prin care se admite cererea de încuviinţare a executării silite, executorul judecătoresc poate proceda la executarea silităa obligaţiei stabilite prin titlul executoriu, în oricare dintre formele prevăzute de lege.

Rezultăastfel căpentru a se putea demara procedura de executare silităeste necesar ca, în prealabil, instanţa de executare săfi încuviinţat cererea de executare silităa creditorului.

În prezenta cauză, instanţa constatăcăprocedura de executare silitănu a fost demaratăde către creditoare, ci aceasta doar i-a adus la cunoştinţădebitorului că, în cazul în care nu va plăti de bună-voie suma solicitată, va depune o cerere de executare silităla executorul judecătoresc (filele 4-5).

Având în vedere cănu existăo executare silitădemaratăîmpotriva contestatorului, instanţa constată că excepţia prematurităţii introducerii cererii de chemare în judecată, invocatădin oficiu, este întemeiată, motiv pentru care o va admite şi, în consecinţă, va respinge ca prematur introdusăcererea formulată de contestator.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia prematurităţii introducerii contestaţiei, ridicatădin oficiu.

Respinge ca prematurăcontestaţia formulatăde contestatorul M.S.M, în contradictoriu cu intimatul SC EOS KSI ROMÂNIA SRL.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.11.2011.

1