Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 4653 din 13.06.2013


Dosar nr. 18335/318/2012 Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU, JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 4653/2013

Şedinţa publică de la 13 Iunie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE: OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier: ELENA LILIANA PANAIT

Pe rol fiind pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 06.06.2013, cu privire la contestaţia formulată de  contestatoarea S.C. I. S.R.L., în contradictoriu cu intimaţii G.G., SC L. SA, B.E.J. T.E.C..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită în ziua dezbaterilor.

Dezbaterile şi cuvântul părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 6.6.2013, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

Deliberând, instanţa pronunţă următoarea sentinţă  civilă:

INSTANŢA

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg. Jiu sub nr. 18335/318/2012 contestatoarea S.C. I. S.R.L. a solicitat instanţei, ca prin sentinţa ce o va pronunţa, în contradictoriu cu intimaţii G.G., SC L. SA, B.E.J. T.E.C. să dispună anularea executării silite însăşi, anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. 62/2010 pe rolul B.E.J. „T.E.C." şi suspendarea executării sentinţei comerciale nr.  1761/15.12.2009 până la soluţionarea contestaţiei la executare, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea contestaţiei a arătat că prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. 2597/318/2009 pe rolul Judecătoriei Târgu-Jiu la 26.02.2009, reclamanta A.F. G. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea S.C. L. S.A. să-i lase în deplina proprietate şi liniştită posesie spaţiul şi terenul aferent în suprafaţă de 18,70 m.p. şi terenul aferent, situat în str. …………...

Că, deşi reclamanta nu a arătat care este titlul său de proprietate şi de ce acest titlu, dacă există, este preferabil titlului S.C. L. S.A., prin sentinţa nr. 1761/15.12.2009, Judecătoria Târgu -Jiu a admis în parte acţiunea reclamantei, iar conform dispozitivului hotărârii pronunţate, instanţa a admis în parte acţiunea comercială, având ca obiect revendicare imobiliară şi a obligat pârâta să lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie spaţiul comercial situat în …………., parter, situat pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr. 17431/15.05.2003".

Că, în baza sentinţei comerciale nr. 1761/15.12.2009 s-a solicitat evacuarea contestatoarei din spaţiul comercial ocupat, dosarul fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Gorj sub nr. 13850/318/2010 şi strămutat la Tribunalul Vaslui, unde este înregistrat sub nr. 1926/89/2011, fiind în prezent suspendat până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 17390/318/2010.

Că, în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa nr. 1761/15.12.2009, A.F. G. a formulat cerere de executare silită, fiind înregistrat pe rolul B.E.J. "T.S.” dosarul de executare nr. 62/2010, iar în cadrul dosarului menţionat, la data de 14.11.2012, invocându-se acelaşi titlu executoriu, s-a solicitat predarea de către contestatoare a spaţiului deţinut în baza contractului de închiriere nr. 1448/22.12.2008 încheiat între S.C. L. S.A. şi S.C. F. S.R.L., ce a fost novat la data de 31.08.2010, moment începând cu care subscrisa s-a subrogat în toate drepturile şi obligaţiile S.C. F. S.R.L.

A mai arătat că,faţă de faptul că titlul executoriu nu îi este opozabil, subscrisa a refuzat să evacueze de bunăvoie spaţiul în cauză, aspect care a fost reţinut în procesul-verbal încheiat cu această ocazie.

Că, A.F. G., creditoarea obligaţiei de predare conform titlului executoriu, respectiv persoana la cererea căreia a început executarea silită, şi-a încetat existenţa la data de 11.05.2010, prin radiere din oficiu, fără alte formalităţi, ca urmare a neexercitării în termen a dreptului de opţiune în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii în una din formele de organizare prevăzute de OUG nr. 44/2010, conform menţiunilor de la ONRC.

Având în vedere modalitatea de încetare a existenţei acesteia, respectiv încetarea de drept, prin radiere din oficiu, fără alte formalităţi, este exclusă posibilitatea succesiunii acesteia, încetând de drept toate drepturile şi obligaţiile acestei entităţi.

Contestatoarea a mai precizat că prin sentinţa civilă nr. 1761/15.12.2009 instanţa a dispus obligarea pârâtei S.C. L. S.A. să-i lase reclamantei AF G. în deplină proprietate şi liniştită posesie spaţiul comercial situat în -…………, situat pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr. 17431/15.05.2003, iar în aceste condiţii rezultă că titlul executoriu ar putea fi pus în executare numai în ceea ce priveşte pe debitoarea S.C. L. S.A.

Că, lipsa calităţii de debitoare a subscrisei, în ceea ce priveşte obligaţia de predare a spaţiului comercial, este recunoscută de intimatul-creditor G.G. prin faptul că a formulat cererea de chemare în judecată având ca obiect tocmai evacuarea subscrisei din spaţiul comercial.

A învederat că în baza contractului de închiriere înregistrat sub nr. 1448/22.12.2008, S.C. L. S.A. a cedat folosinţa spaţiului către S.C. F. S.R.L., contract novat ulterior între subscrisa şi S.C. F. S.R.L.

Că, soluţionarea dosarului nr. 1927/89/2011 este suspendată, iar la baza acestei soluţii stă tocmai cererea reclamantei care, printr-o cerere scrisă, a precizat expres că este de acord cu suspendarea cauzei ce are ca obiect tocmai evacuarea subscrisei, iar contractul de închiriere de care subscrisa se prevalează a fost încheiat la data de 22.12.2008, prin urmare, anterior pronunţării sentinţei nr. 1761/15.12.2009, astfel încât dreptul de proprietate fusese dezmembrat anterior pronunţării hotărârii care constituie titlul executoriu.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării silite contestatoarea a învederat faptul că punerea în executare a sentinţei comerciale nr. 1761/15.12.2009 le-ar aduce grave prejudicii, motiv pentru care solicită suspendarea executării silite până la soluţionarea prezentei contestaţii la executare.

A arătat că nu deţine calitatea de debitoare a obligaţiei de predare a spaţiului, lucru care a fost implicit recunoscut prin formularea acţiunii prin care se solicită obligarea subscrisei la predarea spaţiului comercial, respectiv evacuarea subscrisei, constatându-se faptul că până la soluţionarea cauzei respective nu există un titlul executoriu opozabil contestatoarei.

Că, activitatea principală desfăşurată de contestatoare presupune utilizarea spaţiului  pentru care plăteşte chirie, având dreptul de folosinţă în temeiul unui contract de închiriere neatacat şi valabil încheiat anterior pronunţării titlului executoriu.

Că, în măsura în care subscrisa ar fi pusă în situaţia de a evacua spaţiul comercial, ar fi în imposibilitatea de a -şi onora obligaţiile comerciale pe care le are faţă de clienţi şi faţă de furnizori.

Că, iminenta punere în executare a titlului executoriu, anterior

lămuririi aspectelor privind calitatea contestatoarei de debitoare, ar conduce ulterior la

imposibilitatea concretă şi efectivă a subscrisei de a întoarce executarea, având în

vedere că AF G. - creditoarea obligaţiei conform titlului executoriu, a fost

radiată.

În dovedirea contestaţiei contestatoarea a depus la dosar în xerocopie :proces-verbal nr. 62/14.11.2012, proces-verbal nr. 62/2010, sentinţa nr. 1761/2009, încheierea din 17.10.2011, dată în dosarul nr.1926/89/2011, cereri de evacuare, contract de închiriere din 22.12.2008,  anexa 2 la contractul de închiriere, actul adiţional din 21.12.2011, împuternicire avocaţială.

La data de 28.11.2012 intimatul G.G. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată.

S-a arătat că spaţiul comercial edificat pe terenul concesionat a făcut obiectul unui litigiu între AF G. G.  si SC L. SA si soluţionat irevocabil, stabilindu-se ca AF G. G.  este proprietara spaţiului (sent. Civ.1761/15-12-2009, pronunţata de Judecătoria Tg-Jiu in dosarul nr. 2597/318/2009, irevocabila prin decizia nr. 44 din 22-03-2010 a Tribunalului Gorj).

Că, spaţiul comercial a fost construit de AF G., pe un teren concesionat de la Primăria Tg-Jiu si a fost folosit de asociaţie pana in momentul in care SC L. SA a preluat acest spaţiu abuziv, acesta fiind si motivul promovării acţiunii in revendicare.

A precizat intimatul că, în urma refuzului SC L. SA de a preda spaţiul către adevăratul proprietar, Asociaţia Familiala G. G. a solicitat începerea executării silite fiind întocmit dosarul de executare nr. 62/E/2010, iar ulterior, in timpul executării, AF G.G. a fost desfiinţată, astfel ca, împotriva executării SC L. SA a formulat contestaţie la executare, fiind format dosarul 7540/318/2010.

A mai arătat că în cadrul contestaţiei la executare formulate au fost invocate aspectele cu privire la calitatea lui G. G. de a prelua patrimoniul fostei asociaţii, in speţa a spaţiului comercial ce făcea obiectul executării, iar în acelaşi timp, SC L. SA a promovat o acţiune ce a avut ca obiect sa se constate inexistenta dreptului lui G. G.  corelativ lăsării in deplina proprietate si liniştita posesie a spaţiului ce făcea obiectul executării, astfel contestaţia la executare a fost suspendata.

Că, cererea formulata de SC L. SA prin care se solicita sa se constate inexistenta dreptului lui G. G. asupra spaţiului, a fost soluţionata irevocabil prin Decizia civ. Nr. 187 din 02.09.2011 pronunţata de Trib. Alba irevocabila prin decizia 259 din 03-05-2012 a Curţii de Apel Alba lulia), iar prin decizia mai sus menţionată s-a stabilit irevocabil ca G.G. este succesorul in drepturi si obligaţii al fostei asociaţii astfel ca spaţiul comercial revine de drept acestuia.

Că, odată cu soluţionarea acestei cereri a fost repusă pe rol contestaţia la executare, aceasta fiind soluţionata prin respingere conform sentinţei civile din 06-09-2012, sentinţa irevocabila prin nerecurare, iar după soluţionarea irevocabila a contestaţiei la executare, G. G. a solicitat continuarea executării motiv pentru care in data de 14-11-2012 a fost încheiat procesul-verbal nr. 62 de către BEJ T.E..

A mai precizat intimatul că executarea a fost începuta încă din anul 2010, însa nici în prezent adevăratul proprietar nu a reuşit sa intre in posesia bunului sau. De altfel, in tot acest timp SC L. SA a promovat diverse cereri toate având scop tergiversarea predării bunului către adevăratul proprietar.

Că, prin hotărâri judecătoreşti s-a stabilit irevocabil ca: "bunurile din patrimoniul asociaţiei familiale radiate revin asociaţiilor, aşa cum dispun prevederile art. 260, pc. 12 din L. 31/1990, in cauza bunurile asociaţiei revin asociatului G. G. " Sentinţa nr. 2209 din 10-09-2010 pronunţata in Dosarul 8757/95/2010 al Tribunalului Gorj irevocabila prin Decizia din 16-12-2010 a Curţii de Apel Craiova , si multe altele aflate la dosarul cauzei.

Că, în urma radierii asociaţiei familiale, G. G.  in calitate de unic asociat a preluat tot patrimoniul constând in spatiile comerciale din care face parte si spaţiul in litigiu.

Că, prin sentinţa civila nr. 7760/21.5.2012 a Judecătoriei Tg-Jiu a fost admisa excepţia lipsei de interes a reclamantei SC L. SA si respinsa acţiunea având ca obiect încetarea contractului de concesiune nr. 17431/15-05-2003.

S-a mai arătat că împotriva sentinţei civile 7760/21.52012 a fost formulat recurs de SC L. SA, recurs soluţionat prin decizia 5 din 18-10-2012, fiind respins recursul ca nefundat, iar contestatoarea, alături de SC L. SA, invocă aspecte ce vizează faptul ca după radierea Asociaţiei Familiale G. G.  toate drepturile si obligaţiile acesteia încetează, acest lucru neînsemnând că odată cu radierea asociaţiei persoana fizica care a constituit-o nu are nici un drept asupra bunurilor asociaţiei, din contră, este persoana căreia ii revin aceste bunuri, iar faptul că AF G. G. a fost radiata nu duce la dispariţia bunurilor acesteia, toate drepturile si obligaţiile fostei asociaţii fiind preluate de către unicul asociat G. G.

Că, deşi a fost stabilit irevocabil ca AF G. .G. este proprietarul de drept al spaţiului comercial si tot irevocabil, prin mai multe sentinţe judecătoreşti ,a fost stabilit ca patrimoniul Asociaţiei familiale G. G.  i-a revenit unicului asociat G.G., contestatoarea împreuna cu SC L. SA, prin tot felul de acţiuni, încearcă sa obţină o hotărâre care sa le confere acestora un drept de proprietate asupra spaţiului si a terenului proprietatea Primăriei Tg-Jiu, drept de proprietate care a fost stabilit irevocabil.

A mai arătat că SC L. SA mai invoca, ca drept de proprietate, un certificat de atestare a dreptului de proprietate, fiind stabilit irevocabil prin Sentinţa nr. 420 din 16-06-2004 pronunţata in Dosarul 1737/COM/2003 al Tribunalului Gorj, ca spaţiul comercial construit pe terenul concesionat nu face parte din suprafaţa menţionată in certificatul de atestare a dreptului de proprietate de reclamanta.

Că, continuarea executării silite începută in 17-10-2010 a fost făcută de G. G.  astfel că la data de 14.11.2012, în prezenţa executorului s-a constatat că în spaţiul ce face obiectul executării se află un chiriaş, respectiv S.C. I. S.R.L. care nu a prezentat nici un document cu privire la dreptul acesteia de a se afla în spaţiu.

 Că,  in momentul în care executarea a fost începută respectiv 17-05- 2010 in spaţiul comercial se afla un alt chiriaş SC F.  SRL, care la momentul respectiv a înţeles cine este adevăratul proprietar al spaţiului, insa acesta a fost forţat să încheie un contract de novatie cu SC I. SRL, fiind scutit de la plata unei sume considerabile de bani ce reprezenta chirie neîncasată de SC L. SA pe mai multe luni in speţa 9000 Ron.

S-a arătat că administrator la SC I. SRL este N.C., fiica directorului SC L. SA S.O., aceasta fiind introdusa in spaţiu tocmai pentru siguranţa şi pentru a tergiversa predarea spaţiului către adevăratul proprietar, cei doi fiind de rea credinţă.

Că,  în faza executării silite predarea silită priveşte bunul, iar nu persoanele care îl deţin la momentul executării, conform art. 578-580 Cod procedura civilă. În cazul în care o altă persoană decât cea obligată prin titlu executoriu invocă un drept real sau un drept de folosinţă asupra imobilului, aceasta poate formula contestaţie la executare conform art. 399 alin. 1 Cod procedură civilă.

Conform actele invocate de contestatoare, se constată că la data începerii şi efectuării executării silite, contestatoarea nu se bucura de un drept de folosinţă valabil, întrucât novaţia a fost încheiata la data de 31-08-2010 iar executarea a început la data de 17.05.2010.

:Având în vedere că acţiunea în revendicare formulată de creditor împotriva SC L. SA a fost admisă, fiind soluţionată în mod irevocabil la data de 22.03.2010, la data de 31.08.2010 când a fost încheiat contractual de novaţie, bunul imobil nu se mai află în  proprietatea SC L. SA, astfel încât nu a operat prelungirea contractului de închiriere si cu atât mai mult nu poate fi valabil actul adiţional din data de 21.12.2011 .

Cu privire la cererea de suspendare a executării intimatul arată faptul ca titlul executoriu a cărui suspendare se solicita reprezintă o sentinţa comerciala rămasa definitiva si irevocabila, contestaţia la executare cat si cererea de suspendare sunt doar modalităţi de a nu ceda spaţiul adevăratului proprietar, iar prin admiterea cererii de suspendare s-ar aduce un grav prejudiciu intimatului G. G.  aceasta fiind in imposibilitatea de a se bucura de imobilul al cărui proprietar este.

În dovedire intimatul a depus la dosar în copie xerox următoarele înscrisuri: decizia nr. 187/2011, extras de pe portal, sentinţa civilă nr. 508/2011, carte de identitate, extras „furnizare informaţii”, sentinţa comercială nr. 1761/2009, decizia nr. 44/2010, decizia nr. 131/2010, s.c. 815/2010, extras de pe portal, sentinţa nr. 2209/2010, decizia nr. 3048/2010, sentinţa civilă nr. 7760/2012, decizia 2212/2008, sentinţa nr. 420/2004 raport de expertiză judiciară, , decizia nr. 464/2004, decizia nr. 1132/2006,  hotărârea nr. 312/2002, referat, hotărârea 75/2002, referat, expunere de motive adresă nr. 1388, contract de concesionare nr. 17431/2003, adresa nr. 1881/2004, proces-verbal din 15.05.2003, schiţă, releveu, fişa bunului, plan amplasament,  proces-verbal din 17.05.2010, proces verbal nr. 62/2012, contract de închiriere, anexa nr. 2, contract de novaţie, act adiţional nr. 1/2011, copie contestaţie la executare formulată de intimata SC L. SA.

La data de 04.12.2012 B.E.J. T.E.C. a comunicat instanţei copie de pe dosarul de executare nr. 62/E/2010.

Contestatoarea a răspuns susţinerilor intimatului G. G. , arătând că  titlul executoriu nu-i este opozabil, că intimatul nu este proprietarului bunului, că nu există identitate între spaţiul menţionat în titlul executoriu şi spaţiul ce formează obiectul executării silite, iar contractul de închiriere  s-a încheiat anterior pronunţării s.c. nr. 1761/2009.

Prin încheierea de şedinţă din data de 21.02.2013 instanţa a respins cererea de suspendare  a executării silite şi a dispus suspendarea judecăţii în temeiul art. 244 alin.1 pct.1 C.p.c..

Prin decizia nr.1073/2013 s-a casat încheierea şi s-a dispus continuarea judecăţii, reţinându-se că nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de art. 244 alin.1 C.p.c..

Instanţa, analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarea stare de fapt:

Prin s.c. nr. 1761/15.12.2009 , irevocabilă prin decizia nr.44/2010,  SC L. SA a fost obligată să lase AF G. în deplină proprietate şi liniştită posesie spaţiul comercial situat în …….., situat pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr. 17431/2003.

Anterior promovării acţiunii în revendicare, între SC L. SA şi SC F.  SRL –s-a încheiat contractul de închiriere nr. 1448/22.12.2008, pe o durată de 3 ani,  de la 1.1.2009 la 31.12.2011, având ca obiect spaţiul  comercial situat în ………., format din spaţiu în suprafaţă de 18mp.

La data de 11.5.2010 creditoarea AF G. a fost radiată , potrivit  documentului depus la fila 65.

Ulterior radierii,SCL. SA  a formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei nr. 44/2010 şi revizuire împotriva s.c. nr. 1761/2009, invocând faptul că AF G. a fost dizolvată, iar prin decizia nr. 131/2010 şi s.c. nr. 815/2010 cererile au fost respinse.

SC L. SA a  promovat,ca urmare a radierii AF G., o cerere privind suspendarea executării contractului de concesiune nr. 17431/2003, pe care se află spaţiul ce face obiectul titlului executoriu, iar prin  sentinţa nr. 2209/2010  cererea a fost respinsă, reţinându-se că  bunurile din patrimoniul asociaţiei familiale radiate revin asociaţilor, aşa cum dispun prevederile art.260 pct.12 don Legea 31/1990, în speţă bunurile revenind asociatului G.G..

S-a încercat ulterior anularea contractului de concesiune nr. 17431/2003, iar prin s.c. nr. 7760/2012 a acţiunea a fost respinsă, reţinându-se că radierea fără nici o lată formalitate a AF G. din registrul comerţului a avut ca efect încetarea existenţei acesteia, ca subiect distinct de drept în raport de persoanele care o compun, drepturile şi obligaţiile asumate , inclusiv cele prevăzute prin contractul de concesiune în discuţie, revenind în continuare exclusiv acestora, întrucât asociaţiile familiale se constituie între membrii unei familii cu gospodărie comună.

S- a mai reţinut că  prin sentinţa nr. 420/2004 a Tribunalului Gorj, s-a stabilit că spaţiul  comercial în litigiu  a fost creat de AF G., pe cheltuiala proprie, nefăcând parte din certificatul de atestare a dreptului de proprietate invocat de SC L. SA.

AF G. , în calitate de creditor în raport de titlul executoriu, s-a adresat BEJ T. S. pentru punerea în executare, formându-se dosarul nr. 62/2010, ulterior dosarul fiind preluat de BEJ T.E.C..

La data de 17.5.2010 executorul judecătoresc se deplasează la locul situării spaţiului şi constată că acesta este ocupat de SC F.  SA.

SC L. SA formulează contestaţie la executare arătând că spaţiul nu  a fost identificat, iar AF G. a fost radiată.

La data de 21.12.2011, înainte de expirarea duratei închirierii potrivit contractului nr. 1448/2008,  dată la care  SC L. SA cunoştea existenţa  titlului executoriu prin care fusese obligată să lase liber spaţiul ce  a făcut obiectul închirierii , încheie  actul adiţional nr. 1, prin care  convine cu  SC I. SRl să prelungească durata contractului până la data de 31.12.2016.

La data de 14.11.2012 executorul judecătoresc se deplasează din nou pentru  a pune în executare titlul executoriu şi încheie procesul verbal depus la fila 12, prin care pune în vedere contestatoarei să lase liber spaţiul pe care îl deţine .

Împotriva procesului verbal încheiat de executorul judecătoresc  formulează contestaţie la executare SC I. SRL, în termenul prevăzut de art. 401 C.P.C, solicitând anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul nr. 62/2010, susţinând că titlul executoriu nu-i este opozabil, că G. G.  nu are calitatea de creditor şi nu există identitate între spaţiul a cărui evacuare se solicită şi  spaţiul ce rezultă din titlul executoriu.

Faţă de cele reţinute, instanţa constată că prezenta contestaţie este neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 399 C.p.c. împotriva executării silite precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face  contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare, iar potrivit art. 401 alin. 2C.p.c. contestaţie se poate formula şi de terţe persoane care pretind un drept de proprietate  sau un alt drept real asupra bunului.

În speţă, contestatoarea pretinde că are un drept asupra bunului ,conferit de contractul de închiriere nr. 1448/2008, prelungit până în anul 2016, astfel că titlul nu poate fi pus în executare împotriva sa, cu atât mai mult cu cât acesta nu-i este opozabil, neavând calitatea de debitoare.

Instanţa reţine că  SC I. SRL este titulara unui drept de creanţă pe care i-l conferă contractul de închiriere, acest drept nefiind opozabil intimatului creditor deoarece este ulterior ca dată a naşterii dreptului acestuia din urmă.

Titularul unui drept de creanţă nu poate opune acest drept titularului dreptului de propriettae asupra aceluiaşi bun pentru a paraliza posibilitatea acestuia din urmă de  a intra în posesie.

Este vorba de un incident la executare care permite  doar o analiză superficială a drepturilor invocate de părţi, dar care relevă instanţei o situaţie juridică ce nu poate fi ignorată.

Prin urmare, instanţa nu poate da câştig de cauză pe calea contestaţiei la executare titularului dreptului de folosinţă, deci unui detentor precar în defavoarea titularului dreptului de proprietate, în sens contrar încălcându-se drepturile acestuia din urmă.

Sentinţa civilă ce reprezintă titlu executoriu consfinţeşte dreptul de propriettae al intimatului, care este un drept real, exclusiv şi absolut, conform art.480c. civil şi este opozabil tuturor subiectelor de drept civil, acestea vând obligaţia generală, negativă de  a  nu aduce atingere prerogativelor dreptului de propriettae.

Obligaţia de a nu aduce atingere subzistă şi în faza executării silite, atunci când se solicită predarea bunului, putând exista persoane care invocă un drept de propriettae sau un drept de folosinţă asupra bunului, instanţa fiind chemată să verifice dacă dreptul invocat de terţ exista în mod valabil la momentul începerii executării silite şi dacă este opozabil creditorului.

 În speţă,aşa cum s-a arătat mai sus, dreptul invocat de terţ nu este opozabil creditorului întrucât la data naşterii acestuia SC L. SA cunoştea că nu mai are nici un drept asupra bunului, astfel că  nu se poate oferi protecţie juridică terţului pe calea contestaţiei la executare, care este numai un detentor precar,  acesta având posibilitatea să se întoarcă împotriva locatorului cu acţiune în despăgubire pentru lipsa de folosinţă  a bunului.

Referitor la calitatea de creditor, instanţa reţine că, prin s.c. nr.2209/2010  şi prin s.c. nr. 7760/2012 s-a stabilit, cu putere de lucru judecat, că AF G. a funcţionat ca  asociaţie familială, iar radierea acesteia din registrul comerţului a produs efecte numai în ceea ce priveşte existenţa acesteia în raport cu persoanele care o compun, drepturile şi obligaţiile asumate revenind exclusiv asociatului G.G., potrivit art. 260 pct.12. din Legea 31/1990.

Astfel, ca urmare a radierii AF G. , dreptul de propriettae asupra spaţiului ce face obiectul executării silite a revenit asociatului G.G., reţinându-se chiar şi prin s.c. nr.420/2004 că spaţiul a fost creat pe cheltuiala proprie  şi nu face parte din certificatul de testare a dreptului de propriettae.

În ceea ce priveşte identitatea dintre spaţiul ce face obiectul titlului executoriu şi spaţiul deţinut de contestatoare în temeiul contractului de închiriere , instanţa reţine că , potrivit titlului executoriu, SC L. SA a fost obligată să lase în deplină propriettae şi liniştită posesie spaţiul  situat în ………, situat pe terenul ce face obiectul contractului de închiriere nr. 17431/2003.

Contractul de închiriere a avut ca obiect  spaţiul situat în …………, respectiv 18mp, iar din considerentele titlului executoriu rezultă că în litigiu s-a aflat spaţiul cu suprafaţa de 18,73mp, amplasat pe terenul ce  a făcut obiectul contractului de închiriere nr. 17431/2003 .

Identitatea între cele două spaţii este dovedită şi de s.c. nr.2209/2010, unde în considerente  s-au expus susţinerile SC L. SA, în sensul că punerea în executarea a  titlului executoriu, pentru care există contract de închiriere cu SC F.  SRL, ar face-o răspunzătoare de nerespectarea contractului, executarea aceluiaşi spaţiu fiind cauza promovării numeroaselor acţiuni  de către SC L. SA, astfel că nu se poate susţine că nu se execută bunul ce a făcut obiectul acţiunii în revendicare.

Pentru aceste considerente, contestaţia la executare va fi respinsă.

În temeiul art. 274 C.p.c. instanţa va obliga contestatoarea să plătească intimatului G. G.  suma de  1000lei, cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC I. SRL cu sediul procesual ales la …………, în contradictoriu cu intimaţii G. G.  cu  domiciliul în ……….. , SC L. SA cu sediul în ………. şi sediul procesual ales la …………3, BEJ  T. E. C. cu sediul în  ………..

Obligă contestatoarea să plătească intimatului G.G. suma de 1000 lei cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.06.2013.

Preşedinte,

OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier,

ELENA LILIANA PANAIT

E.P. 18 Iunie 2013/6ex