Succesiune

Sentinţă civilă 265 din 14.04.2010


Prin cererea înregistrată sub nr.421/18.03.2008 la Judecătoria Zimnicea,reclamantul FA a chemat în judecată pe pârâţii DLC şi B V solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se declare:

-deschisă succesiunea defunctului D R,decedat la data de 31.12.2007,fost cu ultim domiciliu în comuna C

- să se constate ca în calitate de moştenitor legal de gradul I a rămas fiul acestuia D LC cu cota legală de 1/1 din  masa succesorală

- să se constate că de pe urma defunctului a rămas ca avere cota de 1 din suprafaţa de1,4007 ha situată în intravilanul comunei Conţeşti, jud.Teleorman conform titlului de proprietate nr.27-01610/02.10.1995 eliberat pe numele defunctului şi al surorii sale,pârâta B V şi cota de 1 dintr-o casă de locuit ridicată în sola 37 parcela 1995 în comuna Conţeşti,jud.Teleorman,construită din cărămidă acoperită cu tablă,conform certificatului de moştenitor nr.260/15.07.1980

- să se constate că între reclamant şi defunctul D R a intervenit vânzarea cumpărarea terenului în suprafaţă de 0,6052 ha

- să se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare

- să se dispună ieşire din indiviziune cu privire la bunurile menţionate,astfel încât terenul în suprafaţă de 0,6052 ha care a fost vândut de către defunct să fie atribuită în lotul reclamantului

În motivarea cererii reclamantul a arătat că a încheiat cu DR tatăl pârâtului D L C,decedat la 31.12.2007,3 convenţii constatate prin acte sub semnătură privată,numite „act de vânzare cumpărare nr.1/10.01.2007”, „act de vânzare cumpărare nr.2/10.01.2007”,act de vânzare cumpărare nr.3/20.11.2007” în baza cărora D R i-a vândut reclamantului suprafaţa totală de 0,6052 ha teren intravilan.

Pentru că defunctul nu era proprietar exclusiv asupra acelui teren,ci se afla în indiviziune cu pârâta BV  asupra terenului în suprafaţă de1,4007 ha situat în intravilanul comunei Conţeşti,reclamantul a solicitat şi partajarea acestui teren,conform art.974 c.civil creditorii având dreptul de a exercita toate drepturile şi acţiunile debitorului lor , în afară de acelea care îi sunt exclusiv personale „

Pârâtul D L C a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională prin care a solicitat să se constate nulitatea celor 3 antecontracte de vânzare cumpărare şi obligarea reclamantului să îşi ridice animalele ,materialele,utilajele şi gardul amplasate pe acest teren,neavând nici un drept asupra acestuia.

În motivarea cererii pârâtul a arătat că actele sub semnătură privată nu sunt semnate de tatăl său,preţul vânzării este neserios şi derizoriu şi antecontractele sunt încheiate în frauda legii şi a intereselor legitime ale defunctului,având şi o cauză imorală.

Solicită respingerea cererii privind pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare cumpărare pentru terenul în suprafaţă de 6052 mp ca neîntemeiată.

Pârâta BV a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat să se dispună ieşirea din indiviziune numai în privinţa terenului în suprafaţă de 1,4007 fa în contradictoriu cu pârâtul DLC.

În cauză s-au administrat probe cu interogatorii,înscrisuri,au fost audiaţi martorii A Fa,OM, DI,,BA,,BI,M F şi au fost întocmite două expertize topografice judiciare de către experţii DD şi NL

Din analiza probelor administrate în cauză instanţa reţine că reclamantul a făcut dovada existenţei antecontractelor de vânzare cumpărare,atât prin înscrisurile sub semnătură privată în copie depuse la dosar cât şi prin declaraţiile primilor 3 martori audiaţi în cauză care au declarat că au participat la încheierea convenţiilor dintre reclamant şi D R în calitate de martori.

Prin încheierea acestor antecontracte reclamantul a devenit creditorul  defunctului pentru obligaţia de a i se transmite proprietatea asupra terenurilor vândute iar prin deschiderea succesiunii,conform art.774 c.civil,această obligaţie s-a transmis unicului moştenitor al defunctului,pârâtul DL C

În calitate de creditor al pârâtului,reclamantul are dreptul,pentru a obţine îndeplinirea obligaţiei,să formuleze o acţiune de partaj în numele debitorului său pe calea acţiunii oblice,prev.de art.974 c.civil cererea reconvenţională formulată de pârâta BV având acelaşi obiect.

Vânzarea bunurilor indivize nu este lovită de nulitate ci doar supune condiţiei rezolutorii ca în urma partajului să fie atribuite vânzătorului,ambii experţi întocmind variante în care terenul era atribuit în lotul pârâtului D L C.

Instanţa,în baza art.728 cod civil va admite acţiunea reclamantului şi cererea reconvenţională a pârâtei,urmând să omologheze raportul de expertiză întocmit de N L pe care îl apreciază ca fiind mai complet şi mai bine redactat,terenul ce face obiectul litigiului urmând să fie atribuit pârâtului DLC.

Conform art.1073 cod civil creditorul are dreptul la îndeplinirea exactă a obligaţiei,motiv pentru care,fiind dovedită încheierea celor 3 antecontracte,va admite şi cererea reclamantului privind pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare cumpărare pentru terenurile vândute de defunct.

Pârâtul,deşi avea această obligaţie conform art.1169 cod civil,nu şi-a dovedit cererea reconvenţională,nici sub aspectul deficienţelor mijloacelor de probă a convenţiilor dintre reclamant şi defunct (lipsa semnăturii defunctului pe cele 3  înscrisuri) şi nici în privinţa existenţei vreunui motiv de nulitate absolută a celor 3 convenţii. Instanţa apreciază că nu se poate considera suma de 10.000 lei ( 100 milioane lei vechi,ca preţ al terenului, ca fiind un preţ neserios,pentru a fi motiv de nulitate absolută preţul trebuie să fie atât de redus,încât practic să nu existe preţ,ceea ce nu este cazul în speţă.

Pentru aceste considerente,instanţa va respinge ca nefondată cererea reconvenţională a pârâtului în totalitate,capătul nr.2 din cererea acestuia,prin admiterea acţiunii reclamantului,care devine proprietar pe terenul în litigiu,fiind în mod evident neîntemeiat.

În baza art.274 c.pr.civilă,instanţa va obliga doar pe pârâtul DLC la plata cheltuielilor de judecată către reclamant,culpa procesuală în raportul juridic cu reclamantul revenindu-i în exclusivitate.

Domenii speta