Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 373 din 29.07.2009


Constată că sub nr. X din data de ........, s-a înregistrat la Judecătoria Avrig contestaţia la executare formulată de contestatorii T.M. şi T.M.C., în contradictoriu cu intimaţii S.C. E. S.A., şi BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC „M.D.A.”, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună.

-anularea formelor de executare silită efectuate în dosarul de executare nr. ..... al B.E.J. M.D.A., cu privire la imobilul înscris în CF ......., nr. top. 258, 259.

-suspendarea executării până la soluţionarea contestaţiei la executare.

-obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea contestaţiei se arată faptul că la data de 13.09.2004, contestatoarea T. M., împreună cu soţul său, T.V., au încheiat cu intimata S.C. E. S.A. un contract de garanţie imobiliară cu privire la imobilul înscris în CF ............., nr. top. 258, 259, prin care au garantat cu acest imobil eventuale pagube ce vor fi produse de fiul acestora. T.C.V. – angajat la intimată -, din vina sa, acesteia.

Relaţiile de muncă dintre intimată şi T.C.V. s-au desfăşurat în perioada 2004 – 2006.

Numitul T.V. a decedat la data de 14.05.2006, iar la data de 27.07.2006 are loc dezbaterea succesiunii după acesta, finalizată cu emiterea certificatului de moştenitor nr. ....... , de către B.N.P. P.C.

La data de 27.03.2009, contestatoarea T.M. cumpără cota de 3/16 părţi ce revenise în urma dezbaterii succesiunii lui T.C., astfel că în prezent, coproprietari ai imobilului sunt contestatorii, în cotă de 13/16 părţi, respectiv 3/16 părţi.

Contestatorii invocă faptul că intimata nu deţine titlu executoriu, deoarece contractul de garanţie imobiliară nu este titlu executoriu, nestabilind creanţa în mod cert, lichid şi exigibil.

Mai mult, aceştia susţin că nu este îndeplinită condiţia esenţială din contract, respectiv ca paguba să fie cauzată din culpa lui T.C., vina acestuia nefiind stabilită în nici un mod.

În al treilea rând, se mai invocă faptul că executarea silită a fost pornită împotriva unei persoane decedate, lipsită de capacitate de folosinţă, şi nu împotriva adevăratului proprietar al imobilului.

În drept, se invocă disp. art. 372, 374, 379, 399 şi 274 C. proc.civ.

Intimata S.C. E. S.R.L. formulat întâmpinare, solicitând respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În motivarea acesteia, intimata arată faptul că titlul executoriu în temeiul căruia a fost începută executarea silită îl constituie contractul de garanţie imobiliară, iar culpa numitului T.C. în producerea prejudiciului este evidentă, atâta vreme cât organele de urmărire penală nu au constatat urme de forţare sau distrugere la uşile maşinii pe care acesta o avea în custodie.

De asemenea, intimata invocă faptul că în cauză, contestatorii nu pot invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, deoarece există mijloace procedurale speciale pentru realizarea dreptului.

Intimata a solicitat judecarea în lipsă.

În probaţiune, s-au depus: contractul de garanţie imobiliară (f.11), certificat de moştenitor nr........ (f.13),  certificat de deces (f.12), contract de vânzare-cumpărare (f.17), somaţia imobiliară (f.8), proces verbal al BEJ M.D.A. (f.9), contract de individual de muncă înregistrat sub nr. ........... (f.53), nota explicativă a numitului T.C. (f.61-64), adresa emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria ........ (f.83).

Prin încheierea din data de 25.05.2009, instanţa a respins cererea de suspendare a executării până la soluţionarea contestaţiei la executare, deoarece contestatorii nu au achitat cauţiunea stabilită de instanţă.

Cererea a fost legal timbrată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 13.09.2004, între contestatoarea T.M., soţul său T.V.,şi intimata S.C. E. SRL se încheie contractul de garanţie imobiliară autentificat sub nr. ...... de B.N.P. D.N., prin care garanţii se obligă ca, în cazul în care din vina numitului T.C., angajat al intimatei, se vor produce pagube angajatorului cu privire la mărfurile încredinţate, aceştia să achite imediat şi fără nici un fel de formalităţi sumele ce se constituie ca pagubă (f.11).

Contestatoarea a adus ca garanţie imobilul înscris în CF ........., nr. top. 258 şi 259, proprietatea acesteia şi a soţului său.

T.C. este fiul garanţilor, angajat al intimatei în baza contractului individual de muncă înregistrat la I.T.M. sub nr. ......... (f.53).

Numitul T.V. decedează la data de 14 mai 2006, conform certificatului de deces nr. ............. (f.12).

În urma dezbaterii succesiunii după acesta, se emite certificatul de moştenitor nr. ............., prin care masa succesorală a fost stabilită ca fiind formată din cota de 1 din imobilul înscris în CF ......., nr. top. 258 şi 259, iar moştenitori legali au fost consideraţi T.M., în cotă de 2/8 părţi , şi T.V.C. şi T.M.C., în calitate de fii, în cotă de câte 3/8 părţi (f.13).

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ........ de BNP P.C., T.C.V. vinde contestatoarei T.M. cota sa de 3/16 părţi din imobilul înscris în CF ........, nr. top. 258 şi 259, astfel că proprietari ai imobilului devin T.M., în cotă de 13/16 părţi, şi T.M.C., în cotă de 3/16 părţi.

La data de 10.03.2009, intimata S.C. E. SRL înaintează cererea de executare silită a contractului de garanţie imobiliară autentificat sub nr. ....... de B.N.P. D.N., înregistrat sub nr. ........ de BEJ M.D.A. (f.50), prin care solicită urmărirea imobilului înscris în CF ......, nr. top. 258 şi 259, proprietatea numiţilor T.M. şi T.V., pentru o pagubă de 17.650,76 lei.

În motivarea cererii, se arată că numitul T.V.C., în calitate de angajat al intimatei, a produs acesteia o pagubă de 79.488,56 lei, din care a fost recuperată de la asigurător suma de 64.655,99 lei.

Executorul judecătoresc emite la data de 27.03.2009, somaţia imobiliară către T. M., T.C.V. şi T.V., procedând şi la notarea acesteia în CF (f.67).

Instanţa apreciază că prezenta contestaţie la executare este întemeiată, pentru următoarele motive:

1.Contestatorii au invocat faptul că s-a început executarea silită în lipsa unui titlu executoriu, deoarece contractul de garanţie imobiliară nu constituie titlu executoriu.

Potrivit art. 372 C.proc.civ, executarea silită se va face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau a altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Intimata nu deţine o hotărâre judecătorească, prevalându-se de contractul de garanţie imobiliară, ca titlu executoriu.

În baza art. 66 din Legea nr. 36/1995, actul autentificat de notarul public care constata o creanţa certa si lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia.

Instanţa apreciază că intimata nu deţine un titlu executoriu, în condiţiile în care contractul de garanţie imobiliară autentificat sub nr. ............ de B.N.P. D.N. nu constată nici un fel de creanţă, iar elementele de certitudine, lichiditate şi exigibilitate lipsesc.

Din punct de vedere juridic, contractul de garanţie imobiliară are natura unei ipoteci, şi, în consecinţă, este supusă principiului specializării, în sensul că aceasta trebuie să fie specializată sub dublu aspect: al imobilului afectat de garanţie, şi asupra valorii creanţei garantate, sub sancţiunea nulităţii.

Având în vedere faptul că prin contractul de garanţie nu s-a specificat valoarea creanţei garantate, valabilitatea acestuia este discutabilă şi din punct de vedere al naturii juridice de ipotecă.

În consecinţă, având în vedere că acest contract nu constituie titlu executoriu, neîndeplinind condiţiile cerute de art. 66 din L. nr. 36/1995, iar intimata nu deţine hotărâre judecătorească , instanţa constată că executarea silită a început în lipsa unui titlu executoriu.

2. Executorul judecătoresc nu a comunicat somaţia, în conformitate cu disp. art. 387 C. proc.civ, tuturor debitorilor, având în vedere că T.V. decedase în anul 2006, iar coproprietar al imobilului era, de la acea dată, şi numitul T.M.C. supra cotei de 3/16 părţi, cu titlu de moştenire.

Acesta nu a fost somat, aşa cum prevede textul legal citat, iar executarea silită a vizat întregul imobil, inclusiv cota parte deţinută de acesta.

Faţă de acest aspect, executarea silită nu a respectat condiţiile de formă privind somarea tuturor debitorilor,actele îndeplinite fiind nule şi din acest punct de vedere.

3.Chiar şi în situaţia în care contractul de garanţie imobiliară ar constitui titlu executoriu, acesta tot nu putea fi pus în executare, în condiţiile în care nu era îndeplinită condiţia cuprinsă în acesta, referitoare la producerea pagubei din culpa numitului T.V.C.

Clauzele contractului cu privire la condiţiile angajării răspunderii garanţilor sunt clare, respectiv doar cu privire la „ pagube produse din vina angajatului”.

Pentru a porni executarea silită, intimata trebuie să facă, în primul rând, dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute de contractul de garanţie imobiliară, pentru angajarea răspunderii acestora, respectiv dovada culpei numitului T.C.V. în producerea pagubei.

T.C.V., în calitate de şofer al intimatei, a reclamat, în luna noiembrie 2006,  săvârşirea unei infracţiuni de furt, constând în sustragerea unor produse din maşina pe care o conducea.

Deşi intimata a susţinut faptul că acesta este autorul infracţiunii de furt, nu a produs dovada în acest sens, respectiv hotărârea judecătorească definitivă de condamnare.

Mai mult, prin adresa emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria ........ (f.84), s-a comunicat faptul că numitul T.V.C. are calitatea de parte vătămată în dosar nr. ..............., şi nu de învinuit, iar la data de 10.01.2007 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem.

4. Potrivit contractului de garanţie imobiliară, intimata se putea îndrepta împotriva garanţilor doar în cazul în care posibilităţile materiale şi financiare proprii ale angajatului său, T.C.V., nu satisfac pagubele produse.

În consecinţă, răspunderea garanţilor are caracter subsidiar, putând fi angajată doar în cazul în care debitorul principal nu are posibilităţi materiale suficiente pentru acoperirea prejudiciului produs.

În speţă, intimata nu s-a îndreptat mai întâi împotriva debitorului principal, executarea silită fiind începută direct împotriva garanţilor, fără ca intimata să facă dovada faptului că primul nu are posibilităţi financiare necesare acoperirii pagubei.

5. Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Biroului Executorului Judecătoresc M.D.A., invocată din oficiu, instanţa reţine că la judecarea contestaţiei la executare iau parte părţile interesate în procedura de executare, respectiv debitorul urmărit şi creditorul urmăritor, iar raportul juridic se stabileşte între aceste persoane, fără ca executorul judecătoresc să fie parte în acest raport.

Pentru acest motiv, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Biroului Executorului Judecătoresc M.D.A., invocată din oficiu,  şi va respinge contestaţia formulată în contradictoriu cu acesta.

Având în vedere considerentele de mai sus, instanţa va admite contestaţia la executare formulată la contestatorii T.M. şi T.M.C., în contradictoriu cu intimata S.C. E. SA, şi va anula toate actele de executare îndeplinite în dosar execuţional nr. .............. al BEJ M.D.A., cu privire la imobilul înscris în CF ..............., nr. top. 258 şi 259.

În baza art. 274 C. proc.civ, obligă intimata să plătească suma de 2204 lei contestatoarei T.M., cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru, timbru judiciar (f.5) şi onorariu de avocat (f.96).

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive  BIROULUI EXECUTORULUI JUDECĂTOREŞTI „M.D.A.”.

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorii T.M., şi T.M.C., în contradictoriu cu intimata S.C. E. S.A.

Anulează toate actele de executare îndeplinite în dosar execuţional nr. ...... al  B.E.J. „M.D.A.”, cu privire la imobilul înscris în CF .............., nr. top. 258, 259.

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorii T.M. şi T.M.C. în contradictoriu cu B.E.J. „M.D.A.”.

În baza art. 274 C. proc.civ, obligă intimata S.C. E. S.A să plătească contestatoarei T.M. suma de 2204 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 29 iulie 2009.