Hotărâre care să ţină loc de act autentic

Sentinţă civilă 121/2011 din 16.02.2011


Dosar nr. 1483/828/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TOPOLOVENI

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 121

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE: G. A., judecător

GREFIER: M. P.

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanta G. G. şi pe

pârâta C. Gh. E., având ca obiect ”hotărâre care să ţină loc de act autentic”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru reclamantă

av. I. P., lipsă fiind pârâta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că

s-au depus la dosar relaţiile solicitate de la OCPI A - Biroul de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară T, în sensul că faţă de Încheierea de radiere a opoziţiei

nr.8124/17.11.2010 prin care s-a dispus radierea din Registrul de Carte

Funciară cu privire la imobilul ce se solicită pronunţarea unei hotărâri care să

ţină loc de act autentic de vânzare – cumpărare, nu a fost înregistrată cerere de

reexaminare sau plângere împotriva încheierii de carte funciară nr.8124/2010.

Apărătorul reclamantei arată că nu are alte cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat în cauză, instanţa constată cauza în

stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri de fond.

Apărătorul reclamantei solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost

formulată, să se dispună pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină ţine

loc de act autentic de vânzare-cumpărare între părţi pentru imobilul - teren în

suprafaţă de 1 ha, 0900 m.p. situat în com. L, sat B, jud. Argeş, potrivit titlului

de proprietate nr.124237/14.10.2003 emis de Comisia Judeţeană pentru

Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Argeş şi depus la dosar,

cu cheltuieli de judecată. Apreciază că sunt îndeplinite condiţiile pentru ca

instanţa să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-

cumpărare.

În raport de actele si lucrarile dosarului, instanţa reţine cauza spre

soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cererii de fata constata:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.1483/828/2010,

reclamanta G.G. a chemat în judecată pe pârâta C. E. solicitând pronunţarea

unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract autentic de vânzare-

cumpărare pentru teren in suprafata de 1 ha, 0900 m.p. ( respectiv 8.800 m.p.,

teren arabil-situat în extravilanul comunei L., judeţul Argeş, identificat cu nr.

topografic - tarla 15, având următoarele vecinătăţi: N-B I; E-pădure; S- B I; V-

rest proprietate; 1.750 m.p. teren arabil - situat în intravilanul comunei L,

judeţul Argeş identificat cu nr. topografic - tarla 15, parcela 326-327, având

următoarele vecinătăţi: N- B I; E-rest proprietate; S- B I; V-rest proprietate; 350

m.p. teren curţi-construcţii, situat în intravilanul comunei L, judeţul Argeş,

identificat cu nr. topografic-tarla 15, parcela 328, având următoarele vecinătăţi:

B I; E- rest proprietate; S- B I; V-drum), situat în comuna L, sat B, judeţul

Argeş, reconstituit conform Titlului de Proprietate nr.124237/14.10.2003 emis

de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului  de proprietate asupra

terenurilor Arges, ce a format obiectul convenţiei de înstrăinare încheiată între

părţi la data de 17.04.2009.

În motivarea cererii, se invocă existenţa unui antecontract de vânzare-

cumpărare încheiat la data de 17.04.2009, prin care pârâta s-a obligat să

înstrăineze reclamantei cu suma de 10000 lei, imobilul descris mai sus, urmând

ca in pana la data de 18.05.2009 să se prezinte la notariat în vederea încheierii

contractului de vânzare-cumpărare, insa pârâta a refuzat să se prezinte la

notariat, deşi a primit în integralitate preţul de convenit.

Anexeaza cererii inscrisuri: antecontract de vânzare-cumpărare(f.16-17),

notificare si dovada comunicare(f.33-32), inscrisuri privind prezumtia dreptului

de proprietate a imobilulul in patrimoniul paratei (f.15,38).

In drept, cererea a fost întemeiată pe disp.art.1073 şi art.1077 Cod civil.

Pârâta nu a formulat intampinare, nu a solicitat administrarea vreunei

probe, desi legal citata cu menţiunea expresă a prezentării la interogatoriu, nu s-

a prezentat in fata instantei.

Cerere legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in suma de 711 lei

(chitanta fila 12) si timbru judiciar de valoarea 3 lei.

Instanţa a administrat la propunerea reclamantei proba cu înscrisuri si interogatoriul

paratei din aprecierea cărora reţine următoarele:

La data de 17.04.2009, părţile litigante au încheiat un antecontract de

vânzare-cumpărare pentru imobilele- teren in suprafata de 1 ha, 0900 m.p.

(respectiv 8.800 m.p., teren arabil-situat în extravilanul comunei L, judeţul

Argeş, identificat cu nr. topografic - tarla 15, având următoarele vecinătăţi: N-B

I; E-pădure; S- B I; V- rest proprietate; 1.750 m.p. teren arabil - situat în

intravilanul comunei L, judeţul Argeş identificat cu nr. topografic - tarla 15,

parcela 326-327, având următoarele vecinătăţi: N- B I; E-rest proprietate; S- B

I; V-rest proprietate; 350 m.p. teren curţi-construcţii, situat în intravilanul

comunei Leordeni, judeţul Argeş, identificat cu nr. topografic-tarla 15, parcela

328, având următoarele vecinătăţi: B I; E- rest proprietate; S- B I; V-drum)

situat în comuna L, sat B, judeţul Argeş, parata fiind proprietara acestora

conform Titlului de Proprietate nr.124237/14.10.2003 emis de Comisia

Judeteana pentru stabilirea dreptului  de proprietate asupra terenurilor Arges,

terenul fiind inregistrat in evidentele fiscale ale Primariei L dupa cum reiese din

certificatul de atestare fiscala depus la fila nr.38.

 Potrivit certificatului emis de OCPI-BCPI T. nr. 7620 /29.102010(f.24),

asupra imobilului compus din teren curti constructii si arabil apartinand paratei

s-au gasit inscrise sarcini, insa prin Incheierea nr. 8124/17.11.2010 (f.31) a

OCPI-BCPI T. s-a admis cererea de radiere din Registrul de inscriptiuni si

transcriptiuni a litigiului notat sub nr.57/06.09.2004 in favoarea unor persoane

iar prin  adresa nr.969/02.02.2011, OCPI-BCPI T. (f.41) a invederat ca

impotriva acestei Incheieri nu s-a formulat cerere de reexaminare/plangere de

catre vreo persoana interesata.

Potrivit clauzei contractuale exprese inserată în conţinutul

antecontractului, preţul imobilelor-terenuri a fost stabilit la suma de 10.000 lei,

pe care pârâta l-a primit integral cu prilejul încheierii convenţiei. Totodată,

părţile s-au obligat să se prezinte la Biroul Notarului Public în vederea încheierii

contractului de vânzare-cumpărare in forma ceruta de lege, pana la data de

18.05.2009. In indeplinirea acestei obligatii, reclamanta a notificat-o in termen,

(f.32-33), pe parata sa se prezinte la Biroul Notarului Public in vederea

intocmirii in forma autentica a contractului de vanzare cumparare privind

imobilului descris anterior, insa acesta nu a dat curs notificarii. 

Conform dispozitiilor art.225 Cpc, atitudinea pârâtei care nu s-a prezentat

in fata instantei la termenul pentru care a fost citata cu mentiunea ,,personal la

interogatoriu,, pentru a raspunde la cu privire la fapte personale ce aveau

legatura cu pricina, (interogatoriul ce a fost incuviintat reclamantei in

probatoriu si a fost depus de aceasta la dosarul cauzei) va fi apreciata de

instanta ca un inceput de dovada in folosul acesteia.

Ca atare, coroborând acest inceput de dovada cu inscrisurile depuse de

catre reclamanta in probatoriu, instanţa reţine că pârâta nu şi-a îndeplinit cu

rea-credinţă obligaţia de a se prezenta la Biroul Notarului Public in vederea

intocmirii in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare a imobilului

descris anterior.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa în considerarea principiului

executării în natură a obligaţiilor şi a reparării în natură a pagubelor, în temeiul

disp. art.1073 şi art.1077 din Codul civil, va pronunţa o hotărâre care va ţine loc

de act autentic de vânzare-cumpărare pentru suprafaţele de teren în litigiu,

hotărâre cu caracter constitutiv de drepturi, operând transferul proprietăţii de la

data când rămâne definitivă. 

Prin urmare, va admite cererea şi va contata încheiat contractul de

vânzare-cumpărare între pârâta, în calitate de vânzător şi reclamanta în calitate

de cumpărătoare având ca obiect suprafaţa de teren in suprafata de 1 ha, 0900

m.p. (respectiv 8.800 m.p., teren arabil-situat în extravilanul comunei L, judeţul

Argeş, identificat cu nr. topografic - tarla 15, având următoarele vecinătăţi: N-B

I; E-pădure; S- B I; V- rest proprietate; 1.750 m.p. teren arabil - situat în

intravilanul comunei L, judeţul Argeş identificat cu nr. topografic - tarla 15,

parcela 326-327, având următoarele vecinătăţi: N- B I; E-rest proprietate; S- B

I; V-rest proprietate; 350 m.p. teren curţi-construcţii, situat în intravilanul

comunei L, judeţul Argeş, identificat cu nr. topografic-tarla 15, parcela 328,

având următoarele vecinătăţi: B I; E- rest proprietate; S- B I; V-drum)situat în

comuna L, sat B, judeţul Argeş, reconstituit conform Titlului de Proprietate

nr.124237/14.10.2003 emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului  de

proprietate asupra terenurilor Arges, prezenta hotărâre ţinând loc de act

autentic de vânzare-cumpărare între părţi.

 In raport de dispozitiile art.274 Cod proc civ retinand culpa procesuala a

paratei, o va obliga sa plateasca reclamantei suma de 1074,00 lei (300 lei-

onorariu avocat, 711-taxa judiciara de timbru si 3 lei-timbru judiciar, 60 lei-taxa

OCPI), reprezentand cheltuieli de judecata efectuate de reclamanta in aceasta

procedura.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamanta G.G., domiciliată în mun. B, str.

J. S., nr.1, bl. G3, sc.B, et.6, ap.89, sector 3, în contradictoriu cu pârâta C. Gh.

E., domiciliată în mun. Bucureşti, str. Zarzărilor, nr.3, sector 3.

Constată încheiat contractul de vânzare-cumpărare între C.Gh. E. în

calitate de vânzător şi G. G. în calitate de cumpărător având ca obiect  imobilul

- teren în suprafaţă de 1 ha, 0900 m.p. ( respectiv 8.800 m.p., teren arabil-situat

în extravilanul comunei L, judeţul Argeş, identificat cu nr. topografic - tarla 15,

având următoarele vecinătăţi: N-B I; E-pădure; S- B I; V- rest proprietate; 1.750

m.p. teren arabil - situat în intravilanul comunei L, judeţul Argeş identificat cu

nr. topografic - tarla 15, parcela 326-327, având următoarele vecinătăţi: N- B I;

E-rest proprietate; S- B I; V-rest proprietate; 350 m.p. teren curţi-construcţii,

situat în intravilanul comunei L, judeţul Argeş, identificat cu nr. topografic-tarla

15, parcela 328, având următoarele vecinătăţi: B I; E- rest proprietate; S- B I; V-

drum)situat în com. L, sat B, jud. Argeş, reconstituit conform titlului de

proprietate nr.124237/14.10.2003 emis de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea

dreptului de proprietate asupra terenurilor Argeş.

Prezenta hotărâre ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare între

părţi.

Obligă pe pârâtă să plătească reclamantei suma de 1074,00 lei

reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.02.2011.

Preşedinte,

G.A.

Grefier,

M.P.

Red. G.A.

Dact. G.A.

4 ex/23.02.2011