Reîncredinţare minor

Sentinţă civilă 174 din 24.03.2010


Dosar nr. 746/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

 SENTINŢA CIVILA NR. 174/24.03.2010

Şedinţa publică de la 24.03.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – CRĂCIUN ANCA

Cu participare:

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamanta O.M. şi  pe pârâtul P. V., având ca obiect reîncredinţare minor.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns avocat Aur Elena pentru reclamantă, pârâtul P. V., lipsă fiind reclamanta O. M. şi autoritatea tutelară Consiliul Local al comunei -.?

Procedura legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele:

- cauza este la al cincilea termen de judecată;

- procedura de citare a fost nelegal îndeplinită, după care :

Apărătorul reclamantei arată că martorul propus Crăiescu Gheorghe este internat în spital, făcând dovada cu adeverinţa medicală nr. 19351/22.03.2010, solicitând înlocuirea acestuia cu martorul Nechifor Mihalachi.

Instanţa admite cererea de înlocuire potrivit art. 186 (3) cod procedură civilă şi dispune audierea martorilor.

S-a procedat la ascultarea martorilor Bertia Viorica, Nechifor Mihalachi, sub prestare de jurământ, depoziţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

La interpelarea instanţei părţile arată că nu mai au alte cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Apărătorul reclamantei, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii. Să se reţină că discuţiile au pornit de la mama vitregă a copiilor, aceasta având un impact negativ asupra acestora. Cu cheltuieli de judecată.

Pârâtul, având cuvântul, solicită respingerea acţiunii.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 746/829/23.09.2009 reclamanta O. M. l-a chemat în judecată pe pârâtul P.V.solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să îi reîncredinţeze spre creştere şi educare pe minorii P.C. şi P. A..F. şi să oblige pârâtul la plata unei pensii de întreţinere.

Reclamanta a arătat în cerere că a fost căsătorită cu pârâtul, iar din această căsătorie au rezultat doi copii minori P. C. născut la data de - şi P.A.F. născută la - care în prezent sunt încredinţaţi pârâtului în urma acţiunii de divorţ intentată de către pârât cât timp reclamanta era plecată la muncă în Italia. Se mai arată în cerere că minorii sunt foarte ataşaţi de reclamantă, că aceştia locuiesc din luna august 2009 la domiciliul părinţilor săi unde sunt bine îngrijiţi, că pârâtul locuieşte cu concubina sa şi cu alţi patru minori aparţinând concubinei într-o casă formată doar din două camere, unde minorii părţilor nu beneficiază de condiţii decente de trai.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Cererea a fost depusă însoţită de înscrisuri în fotocopie.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru de 8 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare însă s-a prezentat în instanţă la fiecare termen de judecată şi şi-a propus probe.

Reclamanta a solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri şi cu martorii Sârghi Gheorghe (fila 34), Olaru Maria (fila 35) şi Nechifor Mihalache (fila 42).

Pârâtul a solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri şi cu martorii Purice Traian (fila 32), Gorghescu Ion (fila 33) şi Bertea Viorica (fila 40,41).

La solicitarea instanţei, colectivul de autoritate tutelară al comunei - a efectuat o anchetă socială la domiciliul părţilor, raportul întocmit fiind depus la dosar la filele 17-18.

În temeiul art. 42 alin. 1 Codul familiei instanţa a audiat minorii în camera de consiliu, procesele verbale întocmite în acest sens fiind depuse la filele 31,32.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Părţile au fost căsătorite, iar din această căsătorie au rezultat doi copii minori: P.C. născut la data de -şi P.A..F. născută la -.

În cursul anului 2004 reclamanta a plecat la muncă în străinătate de comun acord cu pârâtul, lăsând minorii în grija pârâtului.

Prin sentinţa civilă nr. 264/20.05.2009 pronunţată de Judecătoria Podu Turcului (fila 8) s-a admis acţiunea de divorţ formulată de numitul P.V., s-a desfăcut căsătoria părţilor din culpa soţiei pârâte, s-au încredinţat minorii numitului P.V. şi a fost obligată P. M. la plata pensiei de întreţinere în favoarea celor doi minori.

În considerentele sentinţei menţionate se motivează decizia de a încredinţa minorii tatălui prin dezinteresul arătat de către mamă în ultima perioadă faţă de cei doi minori, prin faptul că aceştia fuseseră crescuţi şi îngrijiţi de către tată în toată perioada în care mama fusese plecată, şi beneficiau de condiţii bune de existenţă.

Dispoziţiile art. 44 din Codul familiei prevăd că „în cazul schimbării împrejurărilor, la cererea oricăruia dintre părinţi, instanţa judecătorească va putea modifica măsurile privitoare la drepturile şi obligaţiile personale sau patrimoniale între părinţii divorţaţi şi copii.”

În speţă, după cum rezultă din probatoriul administrat, s-au schimbat împrejurările avute în vedere de instanţă la data încredinţării celor doi minori tatălui pârât. Astfel reclamanta s-a întors în ţară, a manifestat interes faţă de soarta celor doi minori, a făcut dovada faptului că a cumpărat o suprafaţă de teren şi o casă prin contractul de vânzare cumpărare depus la fila 3, iar în luna august 2009 a dus copiii la părinţii săi – O.Gh. şi V. – care locuiesc în satul F. comuna -, minorii frecventând cursurile şcolare ale Şcolii din Răchitoasa. Minorii au fost duşi la bunicii materni cu acordul pârâtului care a fost de bună credinţă şi i-a lăsat deoarece le era mai aproape şcoala, netrebuind să mai facă naveta. Buna credinţă a pârâtului este dovedită şi prin aceea că în toată această perioadă cât minorii au stat la bunicii materni el nu a mai solicitat a-i fi plătită pensia de întreţinere în favoarea celor doi minori, astfel cum stabilise instanţa. Pârâtul nici măcar nu a întrerupt legătura cu cei doi minori, aceştia ducându-se aproape la fiecare sfârşit de săptămână acasă la pârât.

În speţă însă instanţa nu trebuie să aprecieze ataşamentul părinţilor faţă de copii, fiind şi acesta un criteriu, dar cel mai important este interesul superior al minorilor, analizarea acestuia presupunând un sumum de criterii şi aspecte ce trebuie avute în vedere. Unul din aceste aspecte este şi dorinţa exprimată a celor doi minori în sensul de a fi încredinţaţi mamei reclamante, dorindu-şi să locuiască în continuare la domiciliul bunicilor materni, unde beneficiază de condiţii adecvate, pe când tatăl pârât este într-o relaţie de concubinaj cu numita Mihai Mariana, care la rândul său are 5 copii, din care 2 locuiesc cu pârâtul, având vârsta de 4 ani, respectiv 3 ani. Inconvenientul în această situaţie nou creată este nu atât reducerea spaţiului locativ care era afectat celor doi minori, cât mai ales aspectul semnalat de către cei doi minori, şi anume că pârâtul şi concubina acestuia fac diferenţe în comportamentul faţă de ei şi cel faţă de copiii concubinei, iar această percepţie a minorilor le poate afecta dezvoltarea normală a personalităţii. Din declaraţia pârâtului rezultă că acesta doreşte să se căsătorească cu actuala concubină, ceea ce înseamnă că situaţia prezentă va fi una de durată în viitor.

Având în vedere aceste considerente, instanţa va admite cererea reclamantei şi va dispune în consecinţă, obligând totodată pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în favoarea celor doi minori în cuantum de 200 de lei lunar, câte 100 de lei pentru fiecare minor, instanţa luând ca bază de calcul venitul minim net pe economie care la data pronunţării sentinţei este de 460 de lei, având în vedere că pârâtul nu obţine venituri cu caracter permanent din alte surse şi văzând şi dispoziţiile art. 94 din Codul familiei. Instanţa va obliga pârâtul la plata acestei pensii de întreţinere începând cu data pronunţării acestei sentinţe deoarece rezultă din declaraţiile martorilor că acesta nu a întrerupt legătura cu cei doi minori, chiar dacă aceştia nu mai locuiesc cu tatăl lor.

În ceea ce priveşte cererea reclamantei de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, instanţa va respinge această cerere având în vedere raţiunea pentru care a fost reglementată această instituţie, şi anume culpa procesuală a părţii care cade în pretenţii. Chiar dacă, în mod formal, pârâtul a căzut în pretenţii prin admiterea de către instanţă a cererii reclamantei, instanţa consideră că acesta nu a fost în culpă procesuală, având în vedere buna credinţă a pârâtului atât în activitatea de creştere şi educare a celor doi minori pe perioada, relativ lungă, cât a avut grijă de aceştia, cât şi în comportamentul său procesual în sensul că este chiar de apreciat că nu a achiesat la cererea reclamantei, dovedind astfel interes şi ataşament faţă de cei doi minori. În concluzie, faptul că pârâtul a căzut în pretenţii nu se datorează culpei sale procesuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite acţiunea formulată de reclamanta O.M. domiciliată în comuna -, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtul P.V., domiciliat în comuna -, satul -,judeţul Bacău şi autoritatea tutelară Consiliul Local al comunei -, judeţul Bacău.

Dispune reîncredinţarea spre creştere şi educare a minorilor P.C.născut la -- şi P. A. Fl., născută la -, către reclamantă.

Obligă pârâtul la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorilor, în cuantum de 200 de lei lunar, câte 100 de lei pentru fiecare minor în parte, începând cu data pronunţării prezentei hotărâri, respectiv 24.03.2010, şi până la majoratul minorilor.

Respinge cererea reclamantei de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 24.03.2010.

 PREŞEDINTE, GREFIER ,

CRĂCIUN ANCA POPA ADRIANA

Red/tehnored. 5ex.

C.A/P.A

21.04.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin neapelare la data de 12.05.2010.

1