Funcţionar public. Încetarea raportului de serviciu. Legea nr. 329/2009. Reorganizarea instituţiei şi reducerea postului. Nerespectarea criteriilor legale. Anularea deciziei şi reîncadrarea pe post

Decizie 3936 din 16.05.2012


Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă,de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3936 din 16 mai 2012

Prin sentinţa civilă nr. 2034 din 24.02.2012 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a admis acţiunea formulată de reclamantul B.L. în contradictoriu cu pârâta AGENTIA DE PRESTATII SOCIALE CLUJ şi în consecinţă:

S-a dispus  anularea Deciziei nr. 56/22.12.2009 emisă de Agenţia de Prestaţii Sociale Cluj prin care s-a dispus încetarea  raportului de serviciu al reclamantului, cu consecinţa repunerii  în situaţia anterioară, în sensul reîncadrării pe postul deţinut anterior.

Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin Decizia nr. 56 emisă de pârâta Agentia de Prestaţii Sociale Cluj  cu data de 22.12.2009 s-a dispus ca începând cu data de 22.01.2010 să înceteze raporturile de serviciu ale reclamantului în conformitate cu prev. art. 97 lit.c si art. 99 lit.b din Legea nr. 188/1999 prin eliberare din funcţia publică de auditor intern ca urmare a reorganizării instituţiei si reducerii postului ocupat de funcţionar public.

Actul normativ invocat si reţinut în preambulul deciziei contestate este Legea nr.329/2006 privind reorganizarea unor autorităţi si instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar Internaţional.

Prin art. 13 alin.3 din această lege, s-a prevăzut că personalul instituţiilor desfiinţate va fi încadrat în limita posturilor aprobate pentru instituţia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul autorităţii  sau instituţii publice . Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat si pe noile funcţii din instituţia care îl preia, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin.1-4, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii. Conform alineatului 5 al aceluiaşi articol, se prevede că raporturile de muncă ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei legi, se face cu respectarea procedurilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorităţii ori instituţiei publice si reprezentanţi salariaţilor  sau, după caz, ai sindicatelor ..”.

In absenţa cerinţelor prevăzute de alineatul 5, alineatul 6 al articolului 13 din Legea nr. 329/2006 statuează  că la aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de muncă,  sau, după caz, de serviciu,  se vor avea în vedere următoarele criterii minimale:

a.dacă sunt îndeplinite condiţiile de pensionare, prevăzute de lege;

b.calificativul obţinut la ultima evaluare a performanţelor profesionale, individuale, realizată în condiţiile legii,

c.existenţa unor sancţiuni disciplinare, aplicate în condiţiile legii;

d.măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere;

e.dacă măsura ar afecta doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate, desfacerea contractului de muncă sau, după caz, a raportului de serviciu  al soţului care are venitul cel mai mic;

f.măsura să afecteze în ultimul rând familiile monoparentale care au în îngrijire copii, întreţinătorii de familie, precum si salariaţii bărbaţi sau femei care au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;

g.alte criterii stabilite de legi speciale, dacă este cazul.

In raport de îndrumarul dat de instanţa de recurs, pârâta a depus precizări cu data de 29.09.2011 prin care a arătat că, criteriile pe care le-a aplicat cu privire la persoanele păstrate în funcţie si pentru cele disponibilizate, în urma reducerii posturilor, sunt criteriile minimale enumerate la art. 6 alin.6 din Legea nr. 329/2009. Concret, pentru persoanele păstrate în funcţie au fost avute în vedere următoarele criterii:

1.criteriul prevăzut la art. 6 alin.6 lit.f  si anume măsura să afecteze în ultimul rând familiile monoparentale care au în îngrijire copii, întreţinătorii de familie, precum si salariaţii bărbaţi sau femei care au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;

2.criteriul prevăzut la art.6.alin.6 lit.b  şi anume calificativul obţinut la ultima evaluare a performanţelor profesionale, individuale, realizată în condiţiile legii,

Pentru persoanele disponibilizate în urma reducerii posturilor au fost avute în vedere  următoarele criterii:

1.criteriul prevăzut la art. 6 alin.6 lit.b  care s-a aplicat  reclamantului, respectiv a luat calificativul „bine” la evaluarea performanţelor profesionale pentru anul 2009,

2. criteriul prevăzut la art. 6 alin.6 lit. c - existenţa unor sancţiuni disciplinare, aplicate în condiţiile legii;

3. criteriul prevăzut la art. 6 alin.6 lit.d -  măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere, care s-a aplicat si reclamantului.

Din cele de mai sus,  instanţa a reţinut că  în primul rând nu a fost respectat  art. 13 alin.3 al Legii nr. 329/2009 care prevede  faptul că  „ personalul instituţiilor desfiinţate va fi încadrat în limita posturilor aprobate pentru instituţia care preia activitatea acestora …”. Astfel, reclamantul era  angajat al A.J.P.S. Cluj,  iar instituţia care a fost  desfiinţată si care trebuia absorbită de A.J.P.S. Cluj, conform normelor legale sus menţionate,  era cea a Direcţiei de Muncă Cluj, şi, prin urmare, din cadrul acestei din urmă instituţii trebuia începută disponibilizarea.

Pârâta nu a făcut dovada că a aplicat  criteriul sus menţionat, dimpotrivă, a arătat că a aplicat direct prevederile art. 6 alin.6 din Legea nr. 329/2009, criterii sus menţionate.

Apreciază că şi din acest punct de vedere  criteriile avute în vedere  au fost luate în mod arbitrar, respectiv nu au fost luate în ordinea indicată de textul de lege  sus menţionat, spre exemplu, nu s-a început cu persoanele care îndeplineau condiţiile de pensionare la acel moment potrivit legii ( reclamantul indicând că la acel moment două persoane îndeplineau aceste condiţii  - f 36 ,  iar pârâta nu a făcut dovada contrară ), iar pe de altă parte,  desi a fost indicat ca prim criteriu cel prin care s-a stabilit că măsurile să nu afecteze persoanele care au în îngrijire copii sau întreţinătorii de familie, reclamantul nu a fost introdus în cadrul acestui criteriu, acesta  făcând dovada, în cadrul rejudecării, că la momentul disponibilizării avea în întreţinere pe fiul său, B.V.L.C., student la Universitatea Tehnică si care a absolvit  doar în iunie 2010 ( f 39).

Faţă de cele de mai sus, apreciază că  reorganizarea  făcută nu a fost suficient de transparentă, nerelevându-se exact cum s-a procedat la preluarea prin absorbţie a personalului DMPS Cluj de către AJPS Cluj iar criteriile aplicate  nu au respectat  condiţiile impuse  de art. 6 alin.6 din Legea nr. 329/2009, mai mult, reclamantul făcând dovada că la acel moment se încadra în criteriul prev.de art. 6 alin.6 lit.f din Legea nr. 329/2009 si cu toate acestea nu a fost cuprins în cadrul acestuia.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 8-18 din Legea nr. 554/2004 acţiunea reclamantului a fost considerată fondată, motiv pentru care a fost admisă în sensul în care a fost formulată.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CLUJ solicitând admiterea acestuia aşa cum a fost formulat.

Consideră Sentinta civila nr.2034/24.02.2012 pronuntata de instanta de fond, in rejudecare, ca fiind data cu aplicarea gresita a legii, fiind incident motivul de casare prevazut de art.304,pct.9 din Codul de procedura civila, coroborat cu art.304,ind.1 din Codul de procedura civila.

Actul normativ in temeiul caruia reclamantul a fost eliberat din functia detinuta in cadrul A.J.P.S. Cluj a fost Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.

Instanta de fond, in considerentele Sentintei civile nr.2034/2012 se limiteaza a invoca, in principal, dispozitiile art.13, alin.3 din Legea nr.329/2009, pentru a argumenta legalitatea acestei hotarari judecatoresti. 

Precizează că nu art.13.alin.3 din Legea nr.329/2009 stipuleaza faptul ca personalul institutiilor desfiintate va fi incadrat in limita posturilor aprobate pentru institutia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul autoritatii sau institutiei publice, ci art. 6, alin.3 din aceasta lege.

Legea nr.329/2009 este legea - cadru pentru reorganizarea autoritatilor si institutiilor publice, in temeiul careia s-a procedat la eliberarea din functie a reclamantului, iar art.6 din aceasta lege trebuie interpretat in ansamblu, si coroborat cu dispozitiile din actele normative prevazute la art.5,alin.I-4.

H.G.R. nr.1384/2009 pentru modificarea si completarea Statutului propriu de organizare si functionare al ANPS, aprobat prin H.G. nr.1025/2008, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric, a fost invocata in preambulul Deciziei nr.56/22.12.2009, prin care reclamantul - intimat a fost eliberat din functie, in temeiul art.97,lit.c) si art.99,lit.b) din Legea nr.1881l999.

La nivelul A.J.P.S. Cluj au fost aplicate criteriile prevazute la art.6 alin.6 din Legea nr.329/2009, neaplicandu-se dispozitiile art.6 alin.5 intrucat la nivelul institutiei nu este organizat un sindicat.

Instanta in mod gresit a interpretat ca aceste criterii trebuiau respectate in ordinea in care au fost enumerate in lege, avand in vedere faptul ca textul de lege nu stipuleaza aceasta obligativitate, mai mult aceste criterii fiind criterii minimale care trebuiau respectate.

In completarea la intampinare depusa pentru termenul din data de 17.06.20 11, la indrumarea instantei de recurs, s-a mentionat ca reclamantul nu a avut declarat in evidentele A.J.P.S. Cluj, la data eliberarii din functie, nici un copil aflat in intretinerea sa.

Arată ca doar la termenul din 17.02.2012, si urmare a precizarilor depuse de agentie, reclamantul a depus la randul sau precizari si a sustinut ca avea in intretinere pe fiul sau B.V.L.C., student la Universitatea Tehnica, care a absolvit in luna iunie 2010 .

Instanta de fond, prin faptul ca a dat castig de cauza recIamantului pentru ca avea un copil student la Universitatea Tehnica, a gresit evident, pentru motivul ca in evidentele Agentiei pentru Prestatii Sociale Cluj, intimatul-reclamant nu il avea declarat pe fiul sau B.V.L.C., ca fiind in intretinerea sa, pentru a beneficia de deducere personala potrivit dispozitiilor legale, astfel ca nu se poate imputa acestei institutii ca nu a tinut cont de faptul ca reclamantul avea un copil in intretinere si mai mult sa dea castig de cauza reclamantului pentru nerespectarea acestui criteriu prevazut la art.6 alin.6, lit.d) din Legea nr.329/2009" masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere".

Din punctul de vedere al institutiei pârâte, acest criteriu de la art.6 alin.6 lit.d) din Legea nr.329/2009 a fost corect aplicat reclamantului intrucat la data emiterii Deciziei nr.56/22.12.2009, nu îl avea declarat pe fiul sau, B.V.L.C., in intretinerea sa, dupa cum rezulta si din documentul anexat prezentei cereri de recurs.

Mai mult, in cazul reclamantului a fost aplicat atat criteriul de la art.6 alin.6 lit.d), cat si criteriul de la art.6 alin.6 lit.b), la evaluarea performantelor profesionale pentru anul 2009, reclamantul obtinand calificativul "Bine".

Consideră ca nu este relevanta mentiunea din considerentele Sentintei civile nr.2034/2012, potrivit careia nu s-au respectat dispozitiile art.1 ,alin.3 din Legea 329/2009 ( corect fiind art.6,alin.3), in sensul ca disponibilizarea trebuia inceputa cu personalul D.M.P.S. Cluj, deoarece si de la institutia desfiintata (D.M.P.S.) au fost reduse posturi.

Criteriul de la art.6 alin.6, lit.a din Legea nr.329/2009, respectiv "daca sunt indeplinite conditiile de pensionare, prevazute de lege", nu s-a aplicat pentru ca nici unul dintre angajatii institutiei nu indeplinea la data efectuarii dispozibilizarilor in temeiul Legii nr.329/2009, conditiile de pensionare, prevazute de legea in vigoare, respectiv de a avea varsta standard si stagiul complet de cotizare, conditie impusa de legea speciala, pentru a beneficia de dreptul la pensie pentru limita de varsta.

Precizează faptul ca criteriile invocate in precizarile depuse la dosarul cauzei, pentru termenul din 29.11.20 II, nu au fost indicate ca fiind cele aplicate in ordine de aceasta institutie, intrucat instanta de judecata nu a cerut expres indicarea lor in ordinea aplicarii angajatilor.

Critica instantei de fond, potrivit careia reorganizarea facuta nu a fost suficient de transparenta, nerelevandu-se exact cum s-a procedat la preluarea prin absorbtie a personalului DMPS Cluj de catre AJPS Cluj, apreciază ca este nejustificata, pentru motivul ca la dosarul cauzei a fost depus, in copie, inclusiv Protocolul inregistrat sub nr.4893/1842/3.11.2009 incheiat intre cele doua institutii.

Potrivit anexei 1, pct.48 din Legea nr.329/2009 cuprinzand" LISTA instituţiilor şi autorităţilor publice infiinţate prin lege, ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi ordonanţă a Guvernului, supuse reorganizării ", Agentia Nationala Pentru Prestatii Sociale este enumerata printre institutiile si autoritatile publice supuse reorganizarii prin reducerea unui numar de 201 posturi si preluarea activitatii directiei de munca si protectie sociala.

Potrivit anexei 2, pct.23 din Legea nr.329/2009, cuprinzand" LISTA instituţiilor şi autorităţilor publice infiinţate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării", Directia de Munca si Protectie Sociala este enumerata printre institutiile care se desfiinteaza, ca urmare a comasarii prin absorbtie cu Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, cu un numar de 143 de posturi care se vor reduce.

Astfel, din cele doua anexe la Legea nr.329/2009, rezulta ca la nivel national, din cadrul ANPS trebuiau reduse un numar mai mare de posturi decat din cadrul Directiilor de Munca si Protectie Sociala, iar conform Ordinului nr.1858/31.12.2009 emis de ministrul muncii, la nivelul AJ.P.S. Cluj a fost aprobat statul de functii cuprinzand 31 de posturi, fata de 39 de posturi existente anterior reorganizarii.

In concluzie, solicită instantei sa constate faptul ca reducerea de posturi, efectuata in cadrul AJ.P.S. Cluj, in temeiul Legii nr.329/2009, a fost efectiva, reala si serioasa, realizandu-se cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

Fata de motivele de fapt si de drept invocate, solicită onoratei instante admiterea recursului, si pe cale de consecinta modificarea Sentintei civile nr.2034/ 24.02.2012 pronuntata de Tribunalul Cluj, in sensul respingerii actiunii formulata de reclamantul B.L., cu mentinerea Deciziei nr.56/22.12.2009 emisa de A.J.P.S. Cluj ca fiind temeinica si legala.

In drept s-au invocat prevederile art. 304, art.304,ind.l, din Codul de Procedura Civila, Legea nr.329/2009, HGR nr.1387/2009, Legea nr.188/1999.

Reclamantul intimat B.L. a depus un răspuns la recurs solicitând anularea recursului.

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate şi a apărărilor formulate, Curtea constată următoarele:

Prin decizia nr. 56/22.12.2009 a AJPS CLUJ s-a dispus încetarea raportului de serviciu al reclamantului B.L., în conformitate cu prevederile art. 97 lit. c şi art. 99 lit. b din L.188/1999, ca urmare a reorganizării instituţiei şi reducerii postului ocupat.

Decizia menţionează în preambulul său numai actele normative în temeiul cărora autoritatea a decis eliberarea intimatului din  funcţia publică pe care aceasta o exercita. Autoritatea publică emitentă a decis adoptarea acestei măsuri raportându-se la prevederile din Legea nr. 329/2009, HG 1387/2009 pentru modificarea HG 1285/2008, HG 1384/2009, adresa ANPS privind numărul de posturi repartizat pentru AJPS CLUJ şi Legea nr. 188/1999.

Art. 6 alin. 6 din Legea nr. 329/2009 evocă criteriile minimale ce trebuie avute în vedere la aplicare măsurii de încetare a raporturilor de muncă.

În cuprinsul deciziei, autoritatea nu a determinat în mod clar care a fost criteriul la care s-a raportat atunci când a decis încetarea raporturilor de serviciu şi eliberarea intimatului din funcţia publică deţinută, fapt care a impus o rejudecare a cauzei, într-o primă fază, pentru a se verifica cum s-a procedat la preluarea prin absorbţie a personalului, care era limita posturilor aprobate, dacă s-a respectat numărul de  posturi aprobate care sunt criteriile de reorganizare sau desfiinţare  post dacă s-au respectat criteriile la încetarea raporturilor de muncă şi nici dacă s-a respectat cerinţele minimale, cum anume s-a procedat pentru a  se reţine că reorganizarea a fost făcută cu respectarea legii şi a fost efectivă, reală.

În rejudecare, în mod corect a reţinut tribunalul că reclamantul era  angajat al A.J.P.S. Cluj  iar instituţia care a fost  desfiinţată si care trebuia absorbită de A.J.P.S. Cluj era cea a Direcţiei de Muncă Cluj, şi, prin urmare, din cadrul acestei din urmă instituţii trebuia începută disponibilizarea.

Art. 6 alin 3 din Legea nr.329/2009 stipulează faptul ca personalul instituţiilor desfiinţate va fi încadrat în limita posturilor aprobate pentru instituţia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul autorităţii sau instituţiei publice astfel încât nu poate fi primită apărarea recurentei potrivit căreia nu este relevantă menţiunea potrivit căreia nu s-au respectat dispoziţiile art.6. alin.3, in sensul ca disponibilizarea trebuia începuta cu personalul D.M.P.S. Cluj, deoarece şi de la instituţia desfiinţată (D.M.P.S.) au fost reduse posturi.

Raportat la criteriile avute în vedere pentru încetarea raporturilor de serviciu, recurenta susţine că sunt incidente cele prev. la art. 6 alin 6 lit d şi b din L.329/2009 respectiv reclamantul nu avea copii în întreţinere şi a avut, în cursul anului 2009, calificativul ,, bine,,

Cu privire la criteriul prevăzut la lit. d, la momentul disponibilizării reclamantului, acesta îl avea în întreţinere pe fiul său, B.V.L.C., student si care a absolvit facultatea doar în iunie 2010, fiind lipsit de relevanţă faptul că reclamantul nu procedase la declararea lui pentru obţinerea deducerilor personale, el neavând în fapt nici un interes în acest sens deoarece veniturile îi depăşeau plafonul maximal prevăzut de lege. Cu toate acestea, angajatorul avea obligaţia de a cunoaşte situaţia familială a personalului său sau, în măsura în care nu avea astfel de date,  de a se informa înainte de a aplica acest criteriu de disponibilizare.

Nici susţinerile potrivit cărora criteriile prevăzute la art. 6 alin 6 puteau fi aplicate aleatoriu nu pot fi reţinute deoarece logica textului de lege conduce la o altă concluzie.

Astfel, se arată că :

,,  În absenţa criteriilor stabilite potrivit alin. (5), la aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de muncă sau, după caz, de serviciu, se vor avea în vedere următoarele criterii minimale:

a) dacă sunt îndeplinite condiţiile de pensionare, prevăzute de lege;

b) calificativul obţinut la ultima evaluare a performanţelor profesionale individuale, realizată în condiţiile legii;

c) existenţa unor sancţiuni disciplinare, aplicate în condiţiile legii;

d) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere;

e) dacă măsura ar afecta 2 soţi care lucrează în aceeaşi unitate, desfacerea contractului de muncă sau, după caz, a raportului de serviciu al soţului care are venitul cel mai mic;

f) măsura să afecteze în ultimul rând familiile monoparentale care au în îngrijire copii, întreţinătorii de familie, precum şi salariaţii bărbaţi sau femei care au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;

g) alte criterii stabilite de legi speciale, dacă este cazul.,,

Rezultă  că intenţia legiuitorului a fost să se aibă în vedere în primul rand persoanele care nu au copii în întreţinere, potrivit specificaţiei de la lit. d şi în ultimul rand rând familiile monoparentale care au în îngrijire copii, întreţinătorii de familie, precum şi salariaţii bărbaţi sau femei care au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, potrivit lit. f.

Există aşadar o ordine de aplicare a criteriilor de la art. 6 alin 6 care trebuia avută în vedere de către angajator iar faptul că reclamantului I s-ar fi putut reţine incidenţa lit. b nu este de natură să conducă la modificarea soluţiei deoarece, aşa cum am arătat anterior, el trebuia să fie vizat de reducerile de posturi doar în măsura în care, în prealabil, ar fi fost epuizată lista persoanelor fără copii în întreţinere.

În privinţa susţinerilor intimatului referitoare la existenţa a două persoane care s-ar fi încadrat la lit. a – persoane pensionabile, în lipsa unor probe în acest sens Curtea nu le poate reţine ca argumente în sprijinul soluţiei sale.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 312 Cod proced. civilă, Curtea va Respinge recursul declarat de AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CLUJ împotriva sentinţei civile nr. 2034 din 24.02.2012, a Tribunalului Cluj pe care o va menţine în întregime.

Se va respinge, în baza art. 274 Cod proced. civilă,  cererea  intimatului privind acordarea cheltuielilor  de judecată în condiţiile în care acestea sunt nedovedite.