Sentinta Civila

Sentinţă civilă 885 din 18.03.2009


ROMÂNIA

JUDECATORIA CORNETU-JUD. ILFOV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 885

ŞEDINŢA PUBLICA DIN 18.03.2009

 Prin cererea înregistrată la această instanţă  reclamanţii MC şi ME au chemat în judecată pe pârâta PRIMĂRIA BRĂNEŞTI prin PRIMAR,  solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea titlului de proprietate nr. emis pe tarlaua , parcelele ,  proprietatea reclamanţilor, şi recunoaşterea dreptului de proprietate exclusiv al reclamanţilor asupra acestui teren, şi obligarea pârâtei la plata daunelor morale

 În motivarea cererii reclamanţii au precizat că  terenul menţionat a fost dobândit prin actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr., de către Notariatul de Stat Ilfov, terenul fiind stăpânit în mod neîntrerupt de către aceştia, în calitate de reclamanţi. Au mai precizat că pentru terenul care se pretinde că ar aparţine primăriei şi pentru care s-a emis abuziv titlul de proprietate, nu au primit nici o compensare. În drept, reclamanţii şi-au întemeiat cererea dispoziţiile art.469-474, art.480-570 Cod civil, art. 27 şi următoarele din Legea nr. 18/1991.

La data de 11.03.2008, pârâta, Primăria Comunei Brăneşti prin Primar, a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, arătând că în cauză are calitatea de pârâtă Comisia locală de fond funciar Brăneşti.

Pe fondul cauzei, a arătat că dintr-o eroare materială a fost inclusă curtea din tarlaua  în titlul de proprietate . Totodată, a solicitat introducerea în cauză a numitei PG, moştenitoarea numitei IP şi obligarea acesteia să depună la Primăria comunei Brăneşti, a  originalului titlului de proprietate , pentru a fi modificat.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.115-118 Cod pr. Civ.

La data de , au fost introduse în cauză, în calitate de pârâte, Comisia locală de fond funciar Brăneşti şi Comisia judeţeană pentru stabilirea drepturilor de proprietate Ilfov, conform disp. art. 51 şi urm. din Legea nr. 18/1991 şi s-a completat cadrul procesual cu numitele AD si PG, în calitate de moştenitoare ale defunctei IP .

La data de , pârâtele Anuţa Dorina şi Pârşot Georgeta,  au formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională.

Prin întâmpinare, au solicitat respingerea cererii formulate de reclamanţi şi au arătat că recunosc actul semnat în anul 1973 de către bunica lor, SA. De asemenea, au solicitat respingerea ca nefondat a  capătului de cerere privind acordarea daunelor morale şi au arătat că aşa cum se poate observa din adresa aflată la fila  în dosar, anterior apariţiei acestui litigiu, au solicitat reclamanţilor-pârâţi, lămuriri privind titlul în baza căruia ocupă imobilul aflat în litigiu, însă până în prezent nu au primit nici un răspuns, pârâtele-reclamante luând cunoştinţă în cadrul prezentului dosar despre înscrisurile în baza cărora aceştia ocupă imobilul.

Pe cale de cerere reconvenţională, au precizat că titlul de proprietate nr priveşte o suprafaţă de teren mai mare decât cea achiziţionată de către reclamanţi, respectiv, suprafaţa de  mp şi au solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate că sunt proprietarele suprafeţei de  mp obligarea reclamanţilor-pârâţi de a le lăsa în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de  mp, situată  obligarea reclamanţilor-pârâţi la desfiinţarea oricăror construcţii situate pe acest imobil, precum şi la mutarea gardurilor/hotarelor în limita celor mp aflaţi în proprietatea acestora, modificarea titlului de proprietate deţinut de pârâtele-reclamante, în sensul menţionării pe acesta, că cei  de mp, aşa cum urmează a fi identificaţi prin expertiza topo, să fie trecuţi în proprietatea reclamanţilor-pârâţi, cu cheltuieli de judecată.

În drept sau invocat dispoziţiile art. 480 Cod civil, Legea nr. 18/1991 completată şi modificată, art. 115 şi art. 119 Cod procedură civilă.

În dovedire au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei cu expetiza topo.

Cererea reconvenţională a fost legal timbrată cu suma de  lei

La data de , reclamanţii-pârâţi au depus la dosar cerere precizatoare, prin care au solicitat anularea parţială a titlului de proprietate nr emis pe numele defunctei SA, în ceea ce priveşte includerea în mod greşit şi nelegal a parcelelor  din tarlaua  ; constatarea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren din tarlaua  parcele nr.  ce a fost trecută în mod eronat în titlul de proprietate titlului de proprietate nr.şi obligarea pârâtelor Comisia Locală Brăneşti şi Comisia Judeană Ilfov, la emiterea titlului de proprietate pe această suprafaţă.

Cererea precizatoare a fost întemeiată de dispoziţiile Legii nr. 18/1991, art. 23, art. 36 alin. 3 şi urm., art. 52.

În dovedire au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriu şi a probei cu expertiza topometrică.

La aceeaşi dată, reclamanţii-pârâţi au depus răspuns la întâmpinare şi întâmpinare la cererea reconvenţională. Prin răspunsul la întâmpinare au arătat că terenul în litigiu a fost dobândit prin actul de vânzare-cumpărare de la numiţii C P şi C C, care la rândul lor, dobândiseră acest teren de la numitul Dulgheru Gheorghe, prin încheierea de autentificare nr., care dobândise casa de locuit şi terenul aferent de la S A, bunica celor două pârâte, prin actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr., fapt recunoscut şi de către pârâte, prin întâmpinarea depusă la dosar. Au reiterat cele arătate în acţiunea introductivă, precizând că au stăpâni neîntrerupt terenul, în calitate de proprietari şi nu au primit nici o compensare pentru acesta, în urma emiterii abuzive a titlului de proprietate contestat.

Prin întâmpinarea la cererea reconvenţională, au solicitat respingerea acesteia  ca neîntemeiată şi au arătat că este eronată reţinerea pârâtelor –reclamante că aceştia au dreptul numai la suprafaţa de  mp, deoarece, aşa cum au recunoscut şi pârâtele, bunica acestora a vândut, prin actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 434/13.04.1973, terenul aferent şi curtea, care alcătuiesc un tot unitar care rămân în proprietatea privată a deţinătorilor în virtutea Decretului nr. 42/1990 şi, ulterior, a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 18/1991.

Întâmpinarea la cererea reconvenţională a fost întemeiată pe dispoziţiile legii nr.18/1991, art. 27 şi pe dispoziţiile art. 469-474, art. 480-570 cod civil.

În cauză s-a efectuat o expertiză tehnică de specialitate de către expert tehnic judiciar  care a avut ca obiective identificarea suprafeţei de  mp, teren care face obiectul contractului de vânzare-cumpărare nr.  şi să se stabilească dacă există suprapuneri între acest teren şi terenul individualizat în tarlaua  pe raza comunei , evidenţiat în titlul de proprietate

Din oficiu s-a dispus emiterea unei adrese către Comisia Locală de Fond Funciar Brăneşti, pentru a se comunica înscrisurile care au stat la baza emiterii titlului de proprietate titlului de proprietate nr. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , numita Stângă Ana a vândut numitului Dulgheru Gheorghe casa şi terenul de  mp situate în

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.  de Notariatul de Stat Local  a vândut numitului Chisingher Petru casa şi terenul mai sus menţionate.

Ulterior, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.  reclamanţii au cumpărat de la numiţii cp SI CE construcţia aflată pe terenul mai sus menţionat, compusă din două camere, hol, bucătărie, situată în comuna  a trecut în proprietatea statului, conform art. 30 alin. 2 din Legea nr. 58/1974.

După apariţia Legii nr. 18/1991 s-a reconstituit dreptul de proprietate moştenitorilor defunctei SA, inclusiv pentru suprafaţa de teren ce a făcut obiectul vânzării, situată în

După cum se observă, moştenitorii defunctei Stângă Ana nu erau îndreptăţiţi să li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenul situat în tarlaua , proprietarii acestui teren fiind cei doi reclamanţi.

Cu toate că există o diferenţă între suprafaţa de teren menţionată în titlul de proprietate, respectiv  mp şi suprafaţa de  mp menţionată în contractele de vânzare-cumpărare, aşa cum rezultă din raportul de expertiză efectuat în cauză, acest teren constituie o gospodărie de sine stătătoare, iar în acea perioadă ţăranii cooperatori nu aveau dreptul să deţină o suprafaţă mai mare de  mp şi terenul nu a fost măsurat pentru a se stabili suprafaţa exactă a acestuia, atât în perioada în care a fost stăpânit de numita Stângă Ana, cât şi ulterior, în urma înstrăinării.

Având în vedere că în prezent această suprafaţă de teren de  mp constituie gospodăria celor doi reclamanţi, urmează să fie admisă în parte cererea aşa cum a fost precizată, să se constate nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate emis pe numele defunctei SA, cu privire la terenurile aflate în tarlaua nr.şi să se respingă cererea reconvenţională, cu privire la revendicarea suprafeţei de  mp, evacuarea reclamanţilor de pe această suprafaţă precum şi la desfiinţarea construcţiilor edificate pe această suprafaţă de 148 mp,  ca neîntemeiată.

Referitor la reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamanţilor, cu privire la terenul în suprafaţă de  mp, instanţa urmează să respingă acest capăt de cerere având în vedere dispoziţiile art. 23 şi art. 36 din Legea nr. 18/1991, potrivit cărora sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, iar atribuirea în proprietate a acestor terenuri se face prin Ordinul Prefectului, la propunerea primăriilor, astfel că reclamanţii urmează să uzeze de aceste dispoziţii legale în vederea emiterii titlului de proprietate pentru această suprafaţă de 948 mp.

Referitor la capătul de cerere privind obligarea pârâţilor la plata daunelor morale, solicitate de reclamanţi, având în vedere că nu s-a făcut dovada existenţei unui prejudiciu moral în dauna acestora, în baza art. 1169 Cod civil, va respins acest capăt de cerere, ca neîntemeiat.

Având în vedere că cererea de chemare în judecată a fost admisă în parte, urmează să fie admise cheltuielile de judecată solicitate de reclamanţi şi să oblige pârâteleAD  şi PG să le plătească suma de lei, reprezentând o parte din onorariu de avocat, respingându-se cheltuielile de judecată solicitate de pârâţi, ca neîntemeiate.