Sentintele pot fi atacate cu apel.

Decizie 662 din 11.05.2009


Caile de atac ordinare. Apelul. Persoanele care pot face apel

-art.361 Cod procedura penala;

-art. 362 Cod procedura penala;

-art.362 alin. 2 Cod procedura penala

Sentintele pot fi atacate cu apel.

Art. 362 Cod procedura penala prevede ca pot face apel - procurorul, inculpatul, partea vatamata, partea civila, partea responsabila civilmente,  martorul, expertul, interpretul si aparatorul, orice persoana ale carei interese au fost vatamate.

Art. 362 prevede ca apelul poate fi declarat si de catre reprezentantul legal, de catre aparator, iar pentru inculpat, si de catre sotul acestuia.

În speta, se constata ca apelul depus de aparator a fost formulat de o persoana abilitata de lege, delegatia acestuia fiind anterioara (19.01.2009) expedierii apelului (21.01.2009) ceea ce conduce la concluzia ca apelul nu poate fi  respins ca inadmisibil, motiv pentru care se impune casarea deciziei din apel si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de apel.

Prin sentinta penala nr.9/9.01.2009 Judecatoria sector 6 Bucuresti în baza art.215 alin.1,4 Cod penal cu aplic.art.74 alin.1 lit.a Cod penal rap.la art.76 lit.c Cod penal, a condamnat pe inculpatul R. C. la 1 an si 6 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de înselaciune.

A facut aplicarea art.71-64 alin. lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei închisorii aplicate inculpatului pe o durata de 3 ani si 6 luni, termen de încercare stabilit în conditiile art. 82 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata termenului de încercare, a suspendat executarea pedepsei accesorii constând în interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a, teza a II-a si lit. b Cod penal.

A facut aplicarea art. 359 Cod proc. pen. si a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal, a caror nerespectare poate atrage revocarea suspendarii conditionate.

A Iuat act ca partea vatamata S.C. TRIA-S AMWAY S.R.L. cu sediul în Bucuresti,  nu s-a constituit parte civila în procesul penal.

În baza art. 118 lit. e Cod penal a confiscat de la inculpat suma de 1747,5 lei.

În baza art. 191 alin. 1 Cod procedura penala,a obligat inculpatul la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat, din care 200 lei reprezentând onorariul aparatorului din oficiu va fi avansat din fondurile speciale ale Ministerului de Justitie.

Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut ca la data de la data de 26.11.2002, inculpatul R. C. a emis, în favoarea partii vatamate S.C. TRIA-S AMWAY S.R.L.,o fila CEC pentru suma de 17.475.000 ROL, fara a avea disponibil în cont.

Astfel, inculpatul s-a prezentat la depozitul partii vatamate situat în bd. Timisoara nr.106, sector 6, Bucuresti, si a cumparat ghivece cu plante decorative în valoare de 17.475.000 ROL, iar pentru plata a emis fila cec seria BE. 300 nr. 00773925 pe care a completat-o si a semnat-o.

Cu aceasta ocazie, reprezentantul partii vatamate l-a întrebat pe inculpat daca are disponibil în cont, iar acesta a aratat ca, începând cu data de 26.11.2002, va avea bani în cont. Ulterior, însa, reprezentantul partii vatamate s-a prezentat la banca, fila CEC emisa de inculpat fiindu-i refuzata la plata pentru lipsa de disponibil, tragatorul aflându-se în interdictie bancara.

Din facturile fiscale nr.8522613 si nr.8117960 precum si din jurnalul de vânzari depus la dosar de partea vatamata S.C. TRIA-S AMW A Y S.R.L., prin reprezentantul S. T. M., rezulta ca aceasta a vândut marfa catre S.C. VATLASS S.R.L.,la data de 06.11.2002,în valoare de 12.496.000 ROL,si la data de 18.11.2002,în valoare de 15.875.000 ROL. În declaratia data de inculpat la data de 20.12.2004, acesta a afirmat ca a achitat sumele prevazute în cele doua facturi, de la 6.11.2002 si 18.11.2002, însa administratorul S.C.TRIA-S AMWA Y S.R.L. nu i-a înmânat chitanta fiscala. Acesta a mai precizat ca ulterior au aparut niste neîntelegeri între cele doua societati si a hotarât sa nu mai achizitioneze marfa de la S.C. TRIA-S AMWAY S.R.L.

Inculpatul a aratat ca, în replica, administratorul acestei societati a introdus spre decontare fila CEC pe care i-o lasase garantie cu mai mult timp în urma, aceasta fiind completata în lipsa lui si fara ca el sa aiba cunostinta de asa ceva.

Astfel, cum reiese din înscrisul emis de Oficiul National al Registrului Comertului, cuprinzând date privind S.C. V ATLASS S.R.L. inculpatul R.C. nu are vreo calitate în cadrul S.C. V ATLASS S.R.L., asociat unic administrator fiind R.D. Însa, conform adresei 28916/04.12.2007, emisa de Banca Comerciala Româna, sucursala judeteana Vâlcea, inculpatul avea drept de semnatura în contul S.C.VATLASS SRL  deschis la aceasta unitate bancara.

Fiind audiat inculpatul R. C. a declarat ca în perioada 1995-2004 a fost împuternicit de sotia sa, R. D., în calitate de asociat unic si administrator al S.C. V ATLASS S.R.L., sa reprezinte societatea, însa nu a putut prezenta împuternicirea, afirmând ca este posibil ca aceasta sa fi fost sustrasa din sediul punctului de lucru al societatii în anul 2004, când au fost sustrase toate documentele societatii.

De asemenea, inculpatul a declarat ca sotia sa nu a avut cunostinta de modul în care s-au derulat relatiile comerciale între S.C. VATLASS S.R.L. si S.C. TRIA-S AMWA Y S.R.L., aratând ca aceasta nu se poate prezenta la sediul organelor de cercetare penala din motive medicale.

 Din declaratiile partii vatamate S.C. TRIA-S AMWA Y S.R.L., date prin reprezentantul S. T. M. rezulta ca inculpatul a completat si semnat fila CEC în cauza, în prezenta sa. De asemenea, acesta a declarat ca în data de 26 noiembrie 2002 s-a prezentat cu fila CEC la BCR sucursala Crângasi, si a îndeplinit formalitatile de încasare a sumei de 17.475.000 ROL,însa dupa câteva zile BCR-Sucursala Crângasi i-a înmânat documentele intitulate "Refuz" cu nr. 10622/26849/28.11.2002 si "Justificare Refuz" din 29.11.2002, fiind mentionat ca banca primitoare refuza plata din cauza lipsei totale de disponibil, tragatorul aflându-se în interdictie bancara.

Art.75 Cod proc. pen. prevede ca declaratiile partii vatamate facute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevarului numai în masura în care se coroboreaza cu fapte sau împrejurari ce rezulta din ansamblul probelor existente în cauza.

Or, în cauza, sustinerile partii vatamate în sensul ca inculpatul a emis, în favoarea acesteia, o fila CEC pentru suma de 17.475.000 ROL, fara a avea disponibil în cont, sunt confirmate prin adresele emise de Banca Comerciala Româna si Banca Nationala a României precum si prin raportul de constatare tehnico-stiintifica nr.222469 din 13.05.2005 si nr. 225694 din 28.09.2005 .

Din raportul de constatare tehnico-stiintifica nr.222469 din 13.05.2005, aflat la filele nr. 28-30 din dosarul de urmarire penala, a rezultat ca semnatura înscrisa la rubrica "Semnatura tragatorului" a filei CEC seria BE. 300 nr. 00773925 a fost executata de inculpatul R. C.

De asemenea, raportul de constatare tehnico-stiintifica nr. 225694 din 28.09.2005, aflat la filele nr. 33-36 din dosarul de urmarire penala, a relevat faptul ca rubricile "emis la", "data", "în cifre", si "cod fiscal" ale filei CEC cu seria BE. 300 nr. 00773925 au fost completate de inculpatul R. C.

Instanta a retinut ca, potrivit adresei nr.VII/4/AD/1l927/09.ll.2004 emisa de Banca Nationala a României - Directia Reglementare si Autorizare S.C. V ATLASS S.R.L. a fost înregistrata în baza de date a Centralei Incidentelor de Plati cu 17 incidente de plata,astfel ca la data emiterii filei cec, respectiv 26.11.2002, S.C. V ATLASS S.R.L. se afla în interdictie bancara de a emite cec-uri,perioada de interdictie fiind 20.11.2002 - 28.11.2003.

Astfel, afirmatia inculpatului în sensul ca fila CEC în litigiu a fost lasata drept garantie cu mai mult timp în urma si ca el doar a semnat-o, fara a completa datele din cuprinsul acesteia, sunt contrazise de concluziile celor doua raporturi de constatare tehnico-stiintifica în cauza, precum si de declaratiile reprezentantului partii vatamate, S.T.M.

La individualizarea pedepsei instanta a avut în vedere disp.art.72 si art.52 Cod penal,gradul de pericol social al faptei (apreciat în cauza de nivel mediu, prin prisma prejudiciului care nu este în cuantum ridicat), scopul urmarit, împrejurarile concrete de comitere, persoana inculpatului (apreciata ca având un comportament social adecvat).

Instanta a retinut în favoarea inculpatului circumstante atenuante prev.de art.74 alin.1 lit.a Cod penal, motivat de comportamentul anterior al inculpatului, dar si de preocuparea sa pentru sprijinul financiar al familiei si al celor doi copii minori, stabilind o pedeapsa sub minimul special prevazut de lege, iar ca modalitate de executare cea a suspendarii conditionate potrivit art.81 Cod penal, existând temeiuri suficiente pentru îndreptarea inculpatului.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel pentru inculpat avocatul G. B., apel respins ca inadmisibil prin decizia penala nr.181/A/19.03.2009 a Tribunalului Bucuresti -Sectia I-a Penala, cu motivarea ca inculpatul nu s-a prezentat la instanta pentru a-si însusi apelul, lipsind astfel acordul inculpatului.

S-a mai retinut ca la dosar nu exista nici o împuternicire avocatiala a aparatorului G.B. pentru a justifica exercitarea caii de atac.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs inculpatul R.C., sustinând ca în mod gresit i-a fost respins ca inadmisibil apelul întrucât avocatul G.B. care a exercitat calea de atac, era împuternicit de inculpat.

Solicita trimiterea cauzei pentru rejudecarea apelului.

Curtea, examinând recursul inculpatului potrivit art.3856 alin.1 si 2 Cod procedura penala  constata ca acesta este întemeiat, prin prisma cazului de casare prev.de art.3859  pct.10 Cod procedura penala.

Se constata ca apelul declarat în cauza la 21.01.2009 (potrivit stampilei postale - fila 3) a fost expediat de Cabinetul de avocat G.B.

Potrivit art.362 alin.2 Cod penal apelul poate fi declarat pentru inculpat si de aparator, ceea ce în cauza s-a si întâmplat.

La fila 26 dup exista împuternicirea avocatiala a aparatorului B.G., nr.271/30.10.2009 prin care inculpatul îl împuterniceste pe aparator sa redacteze acte, sa-l asiste si sa-l reprezinte la politie si parchet în dosarul nr.1826/P/2003.

La solicitarea instantei de recurs avocatul B. G. a depus împuternicirea avocatiala nr.547/19.01.2009 prin care face dovada împuternicirii de catre inculpat sa declare apel si sa-l depuna la instanta (fila .19).

În aceasta împrejurare se constata ca apelul depus de aparator a fost formulat de o persoana abilitata de lege, delegatia aparatorului fiind anterioara (19.01.2009) expedierii apelului (21.01.2009) ceea ce conduce la retinerea ca apelul nu putea fi respins ca inadmisibil.

Daca instanta de apel ar fi depus diligente - în limitele exercitarii rolului activ - ar fi suplinit lipsurile care au condus-o, nejustificat, la respingerea ca inadmisibil, a apelului.

Asa fiind, cum apelul a fost declarat de o persoana prevazuta de lege si cum nu s-a efectuat o examinare în fond asupra sentintei penale, se impune rejudecarea apelului, motiv pentru care recursul va fi admis potrivit art.38515 pct.2 lit.a Cod procedura penala, se va casa decizia si se va trimite cauza la Tribunalul Bucuresti.

(Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I-a Penala - Decizia penala nr.662/11 mai 2009).