Divorţ - încetarea căsătoriei ca urmare a decesului unuia dintre soţi.

Decizie 1750 din 02.12.2008


Divorţ - încetarea căsătoriei ca urmare a decesului unuia dintre soţi.

(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A III-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE - DOSAR NR.3102/236/2007 -DECIZIA CIVILĂ  NR.1750/02.12.2008)

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Giurgiu la data de 08.03.2007, sub nr.3102/236/2007, reclamantul T.C. a chemat în judecată pe pârâta T.E., solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de 28.06.1997 şi trecută în Registrul stării civile al Primăriei Giurgiu la nr.167/1997, pârâta să-şi reia numele avut anterior căsătoriei, acela de V., cu cheltuieli de judecată.

În fapt, reclamantul motivează cererea arătând că s-au căsătorit la data de 28.06.1997, iar din căsătorie nu au rezultat copii; s-au despărţit în fapt în septembrie 2006, când pârâta l-a alungat din domiciliul conjugal. Mai arată reclamantul că, la început, relaţiile dintre ei au fost bune, de-a lungul căsătoriei lor au existat certuri şi scandaluri, pârâta reproşându-i că risipeşte banii familiei la jocuri de noroc. Precizează că a avut grijă întotdeauna de familie, a adus bani în casă, asigurând toate cele necesare traiului, în schimb, pârâta a fost şi este tot timpul nemulţumită de el. De asemenea, arată că este posibil ca pârâta să întreţină relaţii extraconjugale cu un alt bărbat, comportamentul indiferent şi rece al acesteia provocându-i incertitudini privind fidelitatea soţiei.

La data de 17.04.2007, pârâta a depus întâmpinare - cerere reconvenţională, prin care a solicitat desfacerea căsătoriei încheiată între ei la data de 28.06.1997, din vina exclusivă a reclamantului - pârât, să-şi reia numele avut anterior căsătoriei, respectiv "V.".

În fapt, pârâta - reclamantă a arătat că motivele pentru care s-a destrămat căsătoria sunt cauzate de reclamantul-pârât, care lipsea de acasă, tot timpul petrecându-l la jocurile de noroc, unde îşi cheltuia şi veniturile realizate; de aici porneau toate certurile şi relaţiile tensionate, deoarece lipsind din domiciliu conjugal, nu se ocupa nici de gospodărie şi nici nu contribuia cu bani.

La data de 23.08.2007, pe rolul aceleiaşi instanţe, s-a înregistrat sub nr.7767/236/2007, cererea formulată de reclamant, prin care acesta a chemat în judecată pârâta, solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de 28.06.1997, pârâta să-şi reia numele avut anterior căsătoriei, acela de V., cu cheltuieli de judecată.

Prin încheierea din data de 11.10.2007, s-a dispus reunirea dosarelor, respectiv dosarul nr.7767/236/2007 la dosarul nr.3102/236/2007, existând identitate de obiect, cauză şi părţi.

Prin sentinţa civilă nr.6225/08.11.2007, Judecătoria Giurgiu a respins, ca nefondată, acţiunea formulată de reclamantul - pârât T.C., împotriva pârâtei - reclamante T.E., a admis cererea reconvenţională formulată de pârâta - reclamantă, în baza art.38 alin.1 Codul familiei, a dispus desfacerea căsătoriei încheiată de părţi la data de 28.06.1997, înregistrată în Registrul stării civile al Primăriei municipiului Giurgiu, sub nr.167/28.06.1997, din vina reclamantului - pârât; în baza art.40 alin.3 Codul familiei, a dispus ca pârâta - reclamantă să revină la numele avut anterior căsătoriei, respectiv "V."; a obligat reclamantul - pârât către pârâta - reclamantă la plata sumei de 39,3 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că din declaraţia martorei audiate în cauză rezultă că reclamantul - pârât obişnuia să practice jocuri de noroc şi nu contribuia la cheltuielile comune, lipsind mai mult timp de acasă. De asemenea, rezultă că existau certuri între părţi, iar reclamantul - pârât a lovit-o pe pârâta-reclamantă la martoră acasă.

S-a mai reţinut că părţile s-au despărţit în fapt din luna octombrie 2006, fiind şi anterior despărţite.

Instanţa a apreciat că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art.38 alin.1 Codul familiei, raporturile dintre soţi fiind grav vătămate, din culpa reclamantului - pârât, iar continuarea căsătoriei nemaifiind posibilă, motiv pentru care se impunea desfacerea căsătoriei.

S-au avut în vedere şi dispoziţiile art.40 alin.3 Codul familiei în ceea ce priveşte numele pe care îl va purta pârâta - reclamantă după desfacerea căsătoriei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel apelantul - reclamant - pârât T.C..

Prin decizia civilă nr.86/05.09.2008, Tribunalul Giurgiu a respins, ca nefundat, apelul, precum şi cererea intimatei privind acordarea cheltuielilor de judecată.

Tribunalul a reţinut că probatoriul administrat în faţa instanţei de apel confirmă concluziile primei instanţe privind vătămarea gravă a relaţiilor dintre părţi din vina apelantului - reclamant - pârât.

Aspectele reliefate de martorii audiaţi în faţa instanţei de apel sunt, în esenţă, aceleaşi cu cele învederate de martora audiată în faţa primei instanţe, respectiv faptul că apelantul avea viciul jocurilor de noroc şi îşi neglija în acest fel familia, generând certuri multiple; intimata-pârâtă-reclamantă este o femeie gospodină, neavând relaţii extraconjugale, culpa apelantului în desfacerea căsătoriei fiind astfel dovedită.

Împotriva acestei decizii a formulat recurs pârâta - reclamantă T.E..

În motivarea recursului, pârâta - reclamantă a arătat că decizia civilă nr.86/05.09.2008 pronunţată de Tribunalul Giurgiu, în apel, i-a fost comunicată la data de 02.10.2008 - data poştei.

În perioada de 30 de zile prevăzută pentru exercitarea recursului, reclamantul - pârât T.C. a decedat.

În aceste condiţii, devin incidente dispoziţiile art.37 din Codul familiei, căsătoria încetând prin moartea unuia dintre soţi. Întrucât reclamantul - pârât a decedat înainte de data desfacerii căsătoriei, respectiv înainte de ziua în care hotărârea primei instanţe a rămas definitivă, căsătoria încetează prin deces (art.39 Codul familiei).

S-au depus la dosar înscrisuri din care rezultă decesul intimatului T.C. (cerere de sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, certificat de deces seria DS nr.768153 eliberat de Primăria Municipiului Giurgiu la data de 28.10.2008).

Examinând decizia recurată în raport de înscrisurile noi prezentate în recurs, Curtea constată următoarele:

La data de 05.10.2008, prin decizia civilă nr.86, Tribunalul Giurgiu a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelantul - reclamant T.C., în contradictoriu cu intimata - pârâtă T.E., astfel încât hotărârea primei instanţe, respectiv sentinţa civilă nr.6225/08.11.2007, pronunţată de Judecătoria Giurgiu, a rămas definitivă.

Hotărârea din apel a fost comunicată părţilor în cauză la data de 02.10.2008, astfel cum rezultă din dovezile de comunicare a actului procedural menţionat, aflate la filele 40, 41 în dosarul de apel.

Conform certificatului de deces nr.536/09.10.2008, eliberat de Primăria Municipiului Giurgiu la 28.10.2008, reclamantul - pârât T.C. a decedat la data de 09.10.2008, adică după data pronunţării deciziei instanţei de apel, dar înainte de expirarea termenului de recurs ce poate fi exercitat împotriva acestei hotărâri.

Conform art.37 alin.1 Cod procedură civilă, căsătoria încetează prin moartea unuia dintre soţi, în condiţiile în care decesul intervine până la data rămânerii irevocabile a hotărârii de divorţ. Acest articol trebuie coroborat cu dispoziţiile art.39 din Codul familiei, întrucât căsătoria se consideră desfăcută din ziua când hotărârea prin care s-a pronunţat divorţul a rămas irevocabilă.

Având în vedere aceste considerente, precum şi dispoziţiile art.304 pct.9 Cod procedură civilă, Curtea va admite recursul, va modifica decizia recurată, în sensul că va admite apelul declarat de apelantul - reclamant - pârât T.C. împotriva sentinţei civile nr.6225/08.11.2007 a Judecătoriei Giurgiu, va schimba în tot sentinţa apelată, conform art.296 Cod procedură civilă şi, pe fond, va respinge atât cererea principală, cât şi cererea reconvenţională, va constata încetată căsătoria părţilor prin decesul reclamantului - pârât T.C.. (M.V.)

2